Άρθρο 11 – ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

11.1 Επιτρέπεται να προσφέρονται προς στοιχηματισμό υπό την ισχύ Άδειας Διεξαγωγής Στοιχηματικών Παιγνίων :

α. Αθλητικά γεγονότα, ομαδικά ή ατομικά, οποιαδήποτε αθλητική συνάντηση ή εκδήλωση που διοργανώνεται σε αθλητικό χώρο από ομοσπονδία, αθλητικό σωματείο, ανώνυμη εταιρεία και περιλαμβάνει αθλητικό αγώνα που διεξάγεται στο πλαίσιο πρωταθλήματος ή πρωταθλήματος κυπέλλου καθώς και φιλικό αγώνα ή εκδήλωση που διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες της εκάστοτε οικείας εθνικής ή διεθνούς ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένων των ιπποδρομιών και κυνοδρομιών.

β. Αθλητική εικονική δραστηριότητα ή προσομοίωση αθλητικής δραστηριότητας που διεξάγεται στο διαδίκτυο στην οποία οι συμμετέχοντες συνθέτουν φανταστικές ή εικονικές ομάδες πραγματικών παικτών ενός επαγγελματικού αθλήματος, το αποτέλεσμα της οποίας εξαρτάται/καθορίζεται εν μέρει από τις δεξιότητες/αποδόσεις των συμμετεχόντων και εν μέρει από τις δεξιότητες/αποδόσεις των εικονικών αθλητών που συνάγονται με βάση στατιστικά στοιχεία των επιδόσεων των αντίστοιχων πραγματικών αθλητών από τη συμμετοχή σε πραγματικούς αγώνες ή αθλητικά γεγονότα.

γ. Γεγονότα των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την τεχνική ή πνευματική ικανότητα των συμμετεχόντων και διενεργούνται/διεξάγονται επίγεια ή μέσω διαδικτύου, ανεξάρτητα εάν οι συμμετέχοντες καταβάλλουν ή όχι τίμημα για τη συμμετοχή τους και ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει έπαθλο, εφόσον διεξάγονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

δ. Λοιπά γεγονότα – εικονικά ή μη – η φύση των οποίων προσφέρεται για τη διεξαγωγή Στοιχημάτων.

Για την έγκριση προσφοράς γεγονότων προς στοιχηματισμό ο Κάτοχος Άδειας υποβάλλει σχετική αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π.. Η αίτηση περιγράφει αναλυτικά το γεγονός, την τυχόν περιοδικότητά του, τους κανόνες διεξαγωγής του, τα μέσα μετάδοσής του, τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής, τον τρόπο και τον χρόνο εξαγωγής και κοινοποίησης του αποτελέσματος, τα είδη του προς προσφορά στοιχηματισμού, τους τρόπους διασφάλισης της ακεραιότητας της διεξαγωγής, το φορέα διοργάνωσης του γεγονότος, συμφωνία με τον φορέα διοργάνωσής, εφόσον απαιτείται, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, έγγραφο ή δικαιολογητικό ζητήσει η Ε.Ε.Ε.Π. για τον σχηματισμό της κρίσης της. Η Ε.Ε.Ε.Π. αποφασίζει για την έγκριση της προσφοράς προς στοιχηματισμό εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η ανωτέρω προθεσμία παύει να υφίσταται εφόσον η Ε.Ε.Ε.Π. ζητήσει πρόσθετα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών ξεκινά από την υποβολή των πρόσθετων στοιχείων. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη της αίτησης.

11.2 Δεν επιτρέπεται η προσφορά προς στοιχηματισμό γεγονότων :

α. Ηλικιακών πρωταθλημάτων/διοργανώσεων στα οποία μετέχουν αθλητές/αθλήτριες έως 19 ετών σε οποιοδήποτε άθλημα/γεγονός.

β. Τοπικών και σχολικών πρωταθλημάτων/διοργανώσεων.

γ. Διοργανώσεων, ανεξαρτήτως ηλικιακής κατηγορίας, αθλημάτων που η ομοσπονδία τους/φορέας διοργάνωσης έχει υποβάλλει δήλωση μη προσφοράς προς στοιχηματισμό αυτών στην Ε.Ε.Ε.Π..

δ.  Των οποίων η έκβαση συναρτάται με το αποτέλεσμα της διεξαγωγής άλλων τυχερών παιγνίων.

ε. Των οποίων η προσφορά προς στοιχηματισμό έχει απαγορευτεί με απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ή άλλης αρμόδιας αρχής.

στ. Των οποίων το αποτέλεσμα διεξαγωγής προκύπτει με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).

ζ. Των οποίων η προσφορά προς στοιχηματισμό έχει απαγορευτεί με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

11.3 Η λειτουργία ανταλλακτηρίων στοιχημάτων απαγορεύεται.

11.4     Δεν επιτρέπεται η Διοργάνωση και Διεξαγωγή τυχερών παιγνίων που παραβιάζει δικαιώματα αποκλειστικότητας που έχουν ήδη παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο.

11.5 Οι Κάτοχοι Άδειας δεν επιτρέπεται να παρέχουν, πραγματοποιούν και με κάθε τρόπο μεσολαβούν στα παρακάτω Στοιχήματα:

α. στοιχήματα που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σύμφωνα με τα χρηστά ήθη,

β.         στοιχήματα τα οποία απαξιώνουν τον άνθρωπο λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνικής προέλευσης, θρησκευτικών πεποιθήσεων, ηλικίας ή αναπηρίας,

γ.         στοιχήματα επί γεγονότων που αποσκοπούν στη θανάτωση ή τον τραυματισμό ανθρώπων ή ζώων,

δ.         στοιχήματα σε γεγονότα τα οποία κατά τη χρονική στιγμή πραγματοποίησης του στοιχήματος έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 12:12 | The Remote Gambling Association (RGA)

  11.1 (b) Virtual sports are not set up in the way that this paragraph is describing. There is no point allowing Virtual sports that are not able to operate according to the description of this article when at the same time OPAP is offering Virtual games at their shops to 18+ customers and without having any monopolistic right to do so. This is a serious discrimination against online operators.

  11.1 (d) – “other events” Special events that are no pre-recorded should be allowed without any restriction of advance approval by HGC. We strongly advice licensees to be able to offer Special bets that have pre-set rules like in the UK.

  11.2(a) – Both RGA members practice and international standards prohibit betting on youth events for Under 18 and certainly not Under 19. This provision shall be amended to prohibit betting Under 18 championships/competitions, most especially in cases where OPAP would be able to offer betting on Under 19 events in shops, which would be discriminatory against online operators.

  11.2(c) – This provision would enable sports bodies to veto the ability of licensed operators to take bets on their sports. This could potentially raise competition law issues and have a detrimental impact on the attractiveness of the licensing regime by dramatically limiting the regulated offer.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 12:05 | The Stars Group

  (a) Paragraph 1.d essentially provides that an operator is obliged to apply to the HGC before offering a new betting event (such a tennis tournament or the World Cup or the Olympic Games). Apart from this being very bureaucratic, it may lead to negative consequences given that the HGC has a 30-days deadline to approve or reject the respective application (and such deadline may be extended). We propose that this “application – approval” procedure is deleted given that the regulation clearly provides which betting events are allowed and which are prohibited.

  (b) Paragraph 2.c essentially allows any league or federation (Greek or foreign) to ask the HGC to exclude its matches from betting coupons with a simple declaration (which seems to be obligatory for the HGC). This point shall clearly be amended since it may render a betting license obsolete and meaningless. The same applies as regards prohibition of U19 leagues.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:46 | Intralot

  Γενικό Σχόλιο: Η άδεια για Στοιχηματικά Γεγονότα τύπου θα πρέπει με σαφήνεια να περιλαμβάνει και στοιχηματισμό σε εικονικά γεγονότα (virtual events) όπου το αποτέλεσμα παράγεται με την χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (RNG).

  11.1 Προτείνεται να καθοριστεί ο χρόνος στον οποίο η Ε.Ε.Π.Π μπορεί να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία και η τυχόν απορριπτική απόφαση να είναι αιτιολογημένη. Επιπρόσθετα, η διάρκεια 30 ημερών για την έγκριση της προσφοράς για νέο γεγονός στοιχηματισμού καθώς και η επανεξέταση της πρότασης με επιπρόσθετα 30 ημέρες ακόμα , θεωρείται υπερβολική και προτείνεται να μειωθεί ο χρόνος επανεξέτασης.

  11.2.α Προτείνεται να αφαιρεθεί το ηλικιακό όριο των 19 ετών και να επιτρέπεται για στοιχηματισμό οι επίσημες διοργανώσεις (EURO u19, WORLD CUP u19, Εγχώρια Πρωταθλήματα u19).

  11.2.στ Προτείνεται να επιτραπούν τα virtual παιχνίδια όπως έχει αναφερθεί στα γενικά σχόλια μας επι των άρθρων 1 και 11.

  11.4 Να προσδιοριστεί η αποκλειστικότητα του Δημοσίου.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:32 | GML INTERACTIVE LIMITED (STOIXIMAN)

  ΑΡΘΡΟ 11

  (Α) Η περίπτωση γ. του άρθρου 11.1. του σχεδίου Κανονισμού, ως προτείνεται, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 25 του ν. 4002/2011, σύμφωνα με το οποίο στοίχημα είναι το τυχερό παίγνιο που συνίσταται σε πρόβλεψη, από τους συμμετέχοντες, της εξέλιξης ή/και της τελικής έκβασης κάθε είδους γεγονότων και με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται τα είδη του στοιχήματος.

  Προκειμένου ένα παίγνιο να χαρακτηριστεί ως τυχερό πρέπει, σύμφωνα με τον ως άνω νόμο, να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
  «αα. Να υφίσταται, έστω και εν μέρει, επιρροή της τύχης στο αποτέλεσμα του παιγνίου.
  ββ. Να υφίσταται οικονομική διακινδύνευση (wager ή bet), που ως τέτοια νοείται η επιλογή του παίκτη να αναλάβει τον κίνδυνο επένδυσης στο αποτέλεσμα του παιγνίου, οποιουδήποτε χρηματικού ποσού ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, ανεξάρτητα από το ύψος της αξίας του στοιχείου αυτού, προκειμένου να επιδιώξει άμεσα ή έμμεσα οικονομικό όφελος από το αποτέλεσμα διεξαγωγής του παιγνίου. Για την εφαρμογή του ως άνω ορισμού, στην έννοια της οικονομικής διακινδύνευσης περιλαμβάνεται και η συμμετοχή σε διεξαγωγή τυχερού παιγνίου που παρέχεται δωρεάν (bonus, free bets κλπ.) και συνδέεται με οικονομική διακινδύνευση χρηματικού ποσού ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, η οποία προηγήθηκε ή/και ακολουθεί. Στην κατηγορία των τυχερών παιγνίων εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως «μικτά παίγνια» ή «τυχερά παίγνια», σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 29/1971, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τυχερό παίγνιο είναι και το στοίχημα.»

  (Β) Η περίπτωση α. του άρθρου 11.2. του σχεδίου Κανονισμού, ως προτείνεται, είναι νομικά προβληματική, δεδομένου ότι απαγορεύει για τον Κάτοχο Άδειας την προσφορά προς ηλικιακών πρωταθλημάτων/διοργανώσεων στα οποία μετέχουν αθλητές/αθλήτριες που έχουν συμπληρώσει το έτος ενηλικίωσής τους (ήτοι το 18ο) αλλά όχι το 19ο έτος. Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω απαγόρευση είναι ενάντια στην διεθνή πρακτική.

  (Γ) Η περίπτωση γ. του άρθρου 11.2. του σχεδίου Κανονισμού, ως προτείνεται, στερείται νομικού ερείσματος διότι, κατά την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης [υποθέσεις Fixtures Marketing Ltd κατά Oy Veikkaus Ab (C-46/02), British Horseracing Board Ltd κ.λπ. κατά William Hill Organization Ltd (C-203/02), Fixtures Marketing Ltd κατά Svenska Spel AB (C-338/02) και Fixtures Marketing Ltd κατά Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (C-444/02)], η προσφορά έκτακτων ή προγραμματισμένων γεγονότων (διοργανώσεων και αθλημάτων) προς στοιχηματισμό δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και άλλα δικαιώματα των οικείων ομοσπονδιών/φορέων διοργάνωσης, ούτε τα σχετικά προγράμματα διεξαγωγής συνιστούν (αποτελούν) βάσεις δεδομένων χρήζουσες νομικής προστασίας.

  Προτείνεται η διαγραφή της περίπτωσης γ. του άρθρου 11.2. του Κανονισμού.

  (Δ) Η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ή άλλης αρμόδιας αρχής με την οποία απαγορεύεται η προσφορά γεγονότων προς στοιχηματισμό πρέπει να είναι έγγραφη και αιτιολογημένη.

  Η περίπτωση ε. του άρθρου 11.2. του Κανονισμού προτείνεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

  «ε. Των οποίων η προσφορά προς στοιχηματισμό έχει απαγορευτεί με έγγραφη αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ή άλλης αρμόδιας αρχής.»

  (Ε) Η απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με την οποία απαγορεύεται η προσφορά γεγονότων προς στοιχηματισμό πρέπει να είναι έγγραφη και αιτιολογημένη.

  Η περίπτωση ζ. του άρθρου 11.2. του Κανονισμού προτείνεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

  « ζ. Των οποίων η προσφορά προς στοιχηματισμό έχει απαγορευτεί με έγγραφη αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.»

  (ΣΤ) Το άρθρο 11.4. του σχεδίου Κανονισμού, ως προτείνεται, είναι νομικά προβληματικό και ασαφές ως προς το πεδίο εφαρμογής του. Θα πρέπει να μνημονεύονται σαφώς τα τυχερά παίγνια που έχουν ήδη παραχωρηθεί, υπό καθεστώς αποκλειστικής διοργάνωσης και διεξαγωγής, από το Ελληνικό Δημόσιο.

  (Ζ) Η περίπτωση δ. του άρθρου 11.5. του Κανονισμού προτείνεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

  «δ. στοιχήματα σε γεγονότα τα οποία κατά τη χρονική στιγμή πραγματοποίησης των στοιχημάτων έχουν ήδη ολοκληρωθεί και ο Κάτοχος Άδειας δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει την ολοκλήρωση αυτών ή/και την έκβασή τους. Μόλις ενημερωθεί ο Κάτοχος Άδειας είναι υποχρεωμένος να ακυρώσει άμεσα τα στοιχήματα και να τα επιστρέψει στους Παίκτες σε απόδοση 1.»

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 20:35 | bet365

  11.1 (β) Τα εικονικά αθλήματα δεν λειτουργούν με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο. Δεν υπάρχει κανένα σημείο που να επιτρέπει στα εικονικά αθλήματα να λειτουργούν σύμφωνα με την περιγραφή αυτού του άρθρου, ενώ ταυτόχρονα η ΟΠΑΠ προσφέρει εικονικά παιχνίδια στα καταστήματά της σε 18+ πελάτες και χωρίς να έχει κανένα μονοπωλιακό δικαίωμα. Πρόκειται για σοβαρή διάκριση εις βάρος των διαδικτυακών φορέων και μία στρέβλωση της αγοράς.

  11.1 (δ) – «άλλα γεγονότα» Ειδικά γεγονότα που δεν είναι pre-recorded πρέπει να επιτρέπονται χωρίς περιορισμό της έγκρισης εκ μέρους της ΕΕΕΠ.
  Σας συνιστούμε να δώσετε στους κατόχους αδείας τη δυνατότητα να προσφέρουν ειδικά στοιχήματα που έχουν προκαθορισμένους κανόνες όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς να χρειάζεται να λάβουν την προηγούμενη έγκριση της ΕΕΕΠ. Αυτό θα είναι υπερβολικά επαχθές για την ΕΕΕΠ και δεν είναι σαφές σε ποια βάση η ΕΕΕΠ θα δεχόταν ή θα αρνιόταν ένα ειδικό στοίχημα.

  11.2 (α) – Τόσο η πρακτική της bet365 όσο και η διεθνής πρακτική απαγορεύει τα γεγονότα κάτω των 18 και σίγουρα ΟΧΙ κάτω των 19. Αυτή η διάταξη θα πρέπει να τροποποιηθεί για να απαγορεύει τα Under18 πρωταθλήματα / διαγωνισμούς και θα πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά τόσο στην επίγεια όσο και στην διαδικτυακή αγορά.

  11.2 γ) Οι αθλητικές ομοσπονδίες και τα οργανωτικά όργανα δεν θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν στοιχήματα στα αθλήματά τους. Αυτό θα περιόριζε και θα απαγόρευε στους φορείς παροχής αδειών εκμετάλλευσης στοιχημάτων να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Επιπλέον, τα αποτελέσματα των αθλητικών εκδηλώσεων είναι δημόσια. Δεν είναι σαφές ποιος είναι ο λόγος για την προτεινόμενη συμπερίληψη ενός τέτοιου δικαιώματος, αλλά προτείνουμε έντονα την κατάργησή του για τους προαναφερθέντες λόγους, δεδομένου ότι ενδέχεται να παραβιάζουν τους νόμους ανταγωνισμού της ΕΕ.
  Στην χειρότερη περιπτωση, οι αθλητικές ομοσπονδίες μπορούν να ζητήσουν (όχι απαιτήσουν) να αφαιρεθούν τα γεγονότα αυτά (και μόνο με σοβαρά επιχειρήματα) και οι φορείς παροχής αδειών εκμετάλλευσης στοιχημάτων να προβάλλουν τα δικά τους επιχειρήματα. Σε αυτή τη περίπτωση η ΕΕΕΠ θα πρέπει να αποφασίζει με γνώμονα τα επιχειρήματα που έχουν υποβληθεί και από τις δύο πλευρές.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:01 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Άρθρο 11 – Στοιχηματικά Γεγονότα

  Απόψεις / Παρατηρήσεις – Προτάσεις:
  Ο καθορισμός των ειδών στοιχήματος που προβλέπονται στο συγκεκριμένο άρθρο χρήζει αποσαφήνισης, σύμφωνα και με τα όσα αναλυτικά αναφέρουμε στο ανωτέρω σχόλιό μας, στο άρθρο 1 του υπό διαβούλευση σχεδίου Κανονισμού και συμπληρωματικά σε όσα αναφέρουμε στη διαβούλευση του σχεδίου νόμου του Υπουργείο Οικονομικών με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων – Τροποποίηση του ν. 4002/2011». Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η αποσαφήνιση του φάσματος των παιγνίων που προβλέπεται να επιτρέπονται προς στοιχηματισμό υπό την ισχύ Άδειας Διεξαγωγής Στοιχηματικών Παιγνίων. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να αποσαφηνιστούν τα ακόλουθα:

  1. Στοιχήματα προκαθορισμένης απόδοσης (fixed odds):

  Τα στοιχηματικά γεγονότα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στοιχηματικά γεγονότα προκαθορισμένης απόδοσης (fixed odds), δεδομένου ότι έως την 12.10.2030 η ΟΠΑΠ Α.Ε. κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για την διαχείριση, οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή, τόσο επίγεια όσο και διαδικτυακά, των αριθμοπαιχνιδιών «ΤΖΟΚΕΡ», «ΛΟΤΤΟ», «ΠΡΟΤΟ», «ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟ 5 ΑΠΟ 35», «ΚΙΝΟ», «ΣΟΥΠΕΡ 3», «ΣΟΥΠΕΡ 4», «ΜΠΙΝΓΚΟ ΛΟΤΤΟ», καθώς και των παιγνίων στοιχημάτων μη προκαθορισμένων αποδόσεων (non-fixed odds) με την ονομασία «ΠΡΟΠΟ», «ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ», «ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ», «ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ», σύμφωνα με τους όρους της από 15.12.2000 Συμβάσεως Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε. που συνάφθηκε δυνάμει του άρθρου 27 παρ. 2(α) του Ν. 2843/2000, όπως ισχύει μετά την από 4.11.2011 Τροποποιητική Πράξη, την από 12.12.2011 Πρόσθετη Πράξη και την από 29.4.2013 Τροποποίηση της ως άνω, από 12.12.2011, Πρόσθετης Πράξης.

  Προς αποφυγή ασαφειών και παρανοήσεων κρίνεται σκόπιμο όπως καταστεί εξ αρχής σαφές ότι τα ανωτέρω αριθμοπαιχνίδια καθώς και τα ανωτέρω παιχνίδια στοιχημάτων μη προκαθορισμένης απόδοσης (non fixed odds) εξαιρούνται του νέου καθεστώτος αδειοδότησης.

  Σημειωτέον εξ άλλου, ότι μέχρι την 12.10.2020 (ή της 12.10.2030, σε περίπτωση ανανέωσης της παραχώρησης για το εν λόγω διάστημα), η ΟΠΑΠ Α.Ε. κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα διαχείρισης, οργάνωσης, λειτουργίας και διεξαγωγής, και μέσω του διαδικτύου, του παιγνίου «ΣΤΟΙΧΗΜΑ» (μη προκαθορισμένης απόδοσης) δυνάμει της ως άνω Σύμβασης Παραχώρησης της εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο και επομένως, μέχρι τότε, και το εν λόγω παίγνιο μη προκαθορισμένης απόδοσης (non-fixed odds) πρέπει να εξαιρεθεί του νέου καθεστώτος αδειοδότησης.

  2. H περίπτωση γ του άρθρου 11.1, δεν συνάδει με το ορισμό «τυχερό παίγνιο» όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 του Ν. 4002/2011.
  3. H περίπτωση α της παρ. 11.2. η οποία εισάγει απαγόρευση στο στοιχηματισμό γεγονότων ηλικιακών πρωταθλημάτων/διοργανώσεων στα οποία μετέχουν αθλητές/αθλήτριες έως 19 ετών θα πρέπει να απαλειφθεί, δεδομένου ότι σε ολυμπιακά αθλήματα/πρωταθλήματα κλπ που προσφέρονται προς στοιχηματισμό (τέννις, ενόργανη γυμναστική κλπ), συμμετέχουν αθλητές/αθλήτριες κάτω των 19 ετών
  4. Απαγόρευση διοργανώσεων, ανεξαρτήτως ηλικιακής κατηγορίας, αθλημάτων που η ομοσπονδία τους/φορέας διοργάνωσης έχει υποβάλλει δήλωση μη προσφοράς προς στοιχηματισμό αυτών στην Ε.Ε.Ε.Π.

  Με την παράγραφο 11.2 περίπτωση (γ) του σχεδίου Κανονισμού για τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, εισάγεται γενική απαγόρευση στο στοιχηματισμό γεγονότων διοργανώσεων, ανεξαρτήτως ηλικιακής κατηγορίας, αθλημάτων που η ομοσπονδία τους/φορέας διοργάνωσης έχει υποβάλλει δήλωση μη προσφοράς προς στοιχηματισμό αυτών στην Ε.Ε.Ε.Π.
  Εντούτοις, η ως άνω απαγόρευση έρχεται σε αντίθεση με τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πχ. British Horseracing Board LTD κλπ. Κατά William Hill Organisation Ltd (C-203/02), που έχει κρίνει ότι η προσφορά στοιχηματικών γεγονότων, διοργανώσεων και αθλημάτων, δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των σχετικών ομοσπονδιών/φορέων διοργάνωσης. Ως εκ τούτου, προτείνεται η διαγραφή της περίπτωσης γ του παραγράφου 11.2.

  5. Απαγόρευση Διοργάνωσης και Διεξαγωγής τυχερών παιγνίων που παραβιάζει δικαιώματα αποκλειστικότητας που έχουν ήδη παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο:

  Με την παρ. 11.4 του προς διαβούλευση σχεδίου Κανονισμού εισάγεται γενική απαγόρευση στην διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων που παραβιάζουν δικαιώματα αποκλειστικότητας που έχουν ήδη παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο. Η συγκεκριμένη παράγραφος είναι προς τη σωστή κατεύθυνση προκειμένου να προστατευθούν δικαιώματα αποκλειστικότητας που έχουν ήδη παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο και κυρίως σε παρόχους – εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ.

  Ωστόσο η εν λόγω διάταξη χρήζει συμπλήρωσης προκειμένου να οριστεί ρητά ότι η απαγόρευση καταλαμβάνει:

  α) τυχερά παίγνια που η ΟΠΑΠ Α.Ε., η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και η Ιπποδρομίες Α.Ε. έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να οργανώνουν και να διεξάγουν στην ελληνική επικράτεια δυνάμει σχετικών νομοθετικών διατάξεων και Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί με το Ελληνικό Δημόσιο, β) παίγνια που ομοιάζουν με εκείνα τα τυχερά παίγνια που η ΟΠΑΠ Α.Ε. και η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να οργανώνουν και να διεξάγουν στην ελληνική επικράτεια δυνάμει των σχετικών νομοθετικών διατάξεων και Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί με το Ελληνικό Δημόσιο.

 • 30 Ιανουαρίου 2019, 09:08 | Άγγελος

  Με το άρθρο 11.3 προστατεύονται ξεκάθαρα τα συμφέροντα μεγάλων στοιχηματικών εταιρειών έναντι του παίκτη
  Οι στοιχηματικές εταιρείες σου βάζουν ακραία χαμηλά όρια πονταρίσματος (π.χ.1 ευρώ) και έτσι ουσιαστικά σε διώχνουν αν είσαι παίκτης που κερδίζει συστηματικά. Οι όροι τους είναι καταχρηστικοί, αφού ουσιαστικά με την εγγραφή σ αυτές δηλώνεις πως έχουν το δικαίωμα να δρουν αναλόγως των συμφερόντων τους και δεν υπάρχει κοινή πολιτική για όλους τους παίκτες.
  Στα ανταλλακτήρια δεν τους ενδιαφέρει αν κερδίζεις.
  Στα ανταλλακτήρια οι αποδόσεις είναι κατά κανόνα καλύτερες, άρα με το άρθρο αυτό απαλλάσσετε τις εταιρείες και από έναν μεγάλο ανταγωνιστή.
  Με την απαγόρευση των ανταλλακτηρίων απαγορεύετε στους παίκτες να κερδίζουν με νόμιμο τρόπο και δίνετε άδεια στις εταιρείες να δέχονται μόνο παίκτες που επιθυμούν τη »διασκέδαση» δηλ. που χάνουν συστηματικά.

 • 29 Ιανουαρίου 2019, 21:44 | Χριστόδουλος

  Προς τι η απαγόρευση ανταλλακτηρίων από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό στοιχείο που να αποδεικνύει ότι τα ανταλλακτήρια στοιχηματισμού είναι υψηλότερου κινδύνου από τις παραδοσιακές διαδικτυακές εταιρίες στοιχηματισμού;
  Η άρση της συγκεκριμένης απαγόρευσης είναι προς όφελος των παικτών.

 • 25 Ιανουαρίου 2019, 11:51 | ΠΟΕΠΠΠ

  Επί της παραγράφου 11.1 σημειώνουμε τα εξής: Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι εξαιρούνται τα παιχνίδια στοιχημάτων (αθλητικών ή μη) μη προκαθορισμένης απόδοσης. Επίσης, πρέπει να απαλειφθεί κάθε αναφορά σε εικονικά γεγονότα και να προβλεφθεί ότι υπό την Άδεια Διεξαγωγής Στοιχηματικών Παιγνίων δεν επιτρέπεται να προσφέρονται προς στοιχηματισμό πάσης φύσεως εικονικά (virtual) γεγονότα, δραστηριότητες ή προσομοίωση δραστηριότητας ούτε γεγονότα και δραστηριότητες που αφορούν σε παιχνίδια που διεξάγονται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG). Επίσης, στην περίπτωση γ΄ πρέπει να απαλειφθεί η λέξη «επίγεια», ω΄στε η περίπτωση αυτή να αφορά αποκλειστικά γεγονότα τα οποία διεξάγονται μέσω διαδικτύου.

  Στην παράγραφο 11.2 θα πρέπει να προβλεφθεί ότι δεν επιτρέπεται η Διοργάνωση και Διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, που παραβιάζει τα εν γένει δικαιώματα της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτόρων της.

 • 25 Ιανουαρίου 2019, 06:27 | Νικος

  Στο αρθρο 11 παρ.3 αναφερεται οτι απαγορευονται τα ανταλλακτηρια στοιχηματων. Απο οσο γνωριζω η απαγορευση αυτη εξυπηρετει την προστασια του παιχτη απο λανθασμενες αποδοσεις.Λανθασμενες αποδοσεις εχουν πολλες στοιχηματικες εταιρειες που αυτην την στιγμη λειτουργουν νομιμα στην Ελλαδα.Αποδοσεις ασυμφορες για τον παιχτη, οπως διπλες ευκαιριες με 15% γκανιοτα.
  Αντιθετα στα ανταλλακτηρια ο παιχτης παιζει χωρις γκανιοτα και χρεωνεται μονο ενα μικρο ποσοστο προμηθειας 1.5% εως 5%.Και ο παιχτης εχει την δυνατοτητα να ζητησει οποια αποδοση θελει, αν δεν θελει να παιξει αυτην που του προσφερουν αλλοι παιχτες.
  Επισης καποιοι παιχτες εχουν την ικανοτητα να κερδιζουν μακροχρονια, εστω και ενα χαμηλο ποσοστο σε σχεση με τα χρηματα που παιζουν. Ολοι αυτοι οι παιχτες μπορουν να συνεχισουν να παιζουν μονο σε ανταλλακτηρια. Ολες οι παραδοσιακες εταιρειες στοιχηματων, αν διαπιστωσουν μετα απο μερικα στοιχηματα οτι ο λογαριασμος του παιχτη δεν προκειται να τους αποφερει κερδος, τοτε βαζουν μεγιστο οριο πονταρισματος 1 εως 10 ευρω.Αν διαπιστωσουν το αντιθετο, δηλαδη οτι ο λογαριασμος του παιχτη θα τους αποφερει κερδη, τοτε του διπλασιαζουν τα ορια πονταρισματος.Οποτε αλλος παιχτης εχει 1 ευρω οριο αλλος στο ιδιο παιχνιδι εχει 1000 ευρω και αλλος 2000 ευρω. Αυτο θα πρεπει να το σταματησετε, αν θελετε να κανετε νομιμο το στοιχημα στην Ελλαδα και να υποχρεωσετε τις εταιρειες να εχουν και κατωτατο οριο που να μπορουν να βαλουν σε εναν παιχτη ασυμφορο για αυτες.Και να δωσετε την δυνατοτητα στον κοσμο να εχει προσβαση και σε ανταλλακτηρια.

 • Άρθρο 11.2:

  Ενώ για τα άλλα γεγονότα που εξαιρούνται του στοιχηματισμού στο εν λόγω άρθρο 11.2 φαίνεται να υπάρχει εξήγηση (αφού π.χ. αφορούν ηλικιακά/τοπικά πρωταθλήματα ή πρόκειται για γεγονότα των οποίων η προσφορά προς στοιχηματισμό έχει απαγορευτεί κλπ.) δεν γίνεται αντιληπτό για ποιο λόγο θα πρέπει να εξαιρεθούν τα γεγονότα των οποίων το αποτέλεσμα διεξαγωγής προκύπτει με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (RΝG).

  Άρθρο 11.4:

  Θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς και ειδικώς τα τυχερά παίγνια των οποίων η διοργάνωση και διεξαγωγή παραβιάζει δικαιώματα αποκλειστικότητας που έχουν ήδη παραχωρηθεί από το Δημόσιο.

 • 23 Ιανουαρίου 2019, 16:39 | Γιάννης Κυριακίδης

  Ο αποκλεισμός παιγνίων το αποτέλεσμα διεξαγωγής των οποίων προκύπτει με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator / RNG) – σύμφωνα με το άρθρο. 11 παρ. 2 (στ) – δεν έχει καμία λογική και εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς τον σκοπό και τα συμφέροντα που εξυπηρετεί αυτή η διάταξη.

  Τα παίγνια με χρήση RNG επιτρέπονται σε πολλές χώρες όπως η Ιταλία, οι ΗΠΑ, η Σερβία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ιρλανδία, ορισμένες χώρες της Αφρικής, η Κίνα, η Πολωνία, η Ρουμανία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Δανία, η Φινλανδία, η Σουηδία, το Μεξικό, ο Καναδάς και πολλές άλλες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και ακόμη και στην Ελλάδα, τα παιχνίδια αυτά προσφέρονται ήδη στην αγορά λιανικής (καταστήματα) – σημειώνοντας μάλιστα μεγάλη επιτυχία.

  Αυτός ο αποκλεισμός έρχεται τώρα σε καταφανή παραβίαση της νομολογίας της ΕΕ, καθώς παραβιάζει τις αρχές της συνεπούς και άνευ διακρίσεων μεταχείρισης των τυχερών παιγνίων και των φορέων εκμετάλλευσης. Αυτή η διαφοροποίηση της μεταχείρισης παραβιάζει σαφώς τους κανόνες της ΕΕ περί ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, την αρχή της ίσης μεταχείρισης και την αρχή της ασφάλειας δικαίου.

  Εξάλλου, επιτρέποντας παίγνια που κάνουν χρήση RNG, το Ελληνικό δημόσιο προστατεύει κατ’ ουσία πολύ καλύτερα τους παίκτες επειδή η αγορά ρυθμίζεται και παρακολουθείται σωστά και συνολικά. Εξ αντιδιαστολής, η απαγόρευση της χρήσης RNG θα κατευθύνει σαφώς τους παίκτες σε άλλες παράνομες και μη εξουσιοδοτημένες πηγές (με τους γνωστούς σε όλους κινδύνους και ρίσκα), ενώ στερεί ταυτόχρονα από το Δημόσιο σημαντικά έσοδα.

  Δεν κατανοώ γιατί απαγορεύεται μια δραστηριότητα που σαφώς θα αυξήσει τα (φορολογικά) έσοδα του Κράτους, ειδικά όταν έχει ήδη διαπιστωθεί από την εισαγωγή αυτών των παιγνίων στα καταστήματα λιανικής πώλησης στην Ελλάδα, ότι δημιούργησαν επιπρόσθετα έσοδα και προσέφεραν νέες θέσεις εργασίας. Για άλλη μια φορά ο Έλληνας νομοθέτης εισάγει άδικες διαφοροποιήσεις και σίγουρα στέλνει το λάθος μήνυμα στους ξένους επενδυτές.

 • 23 Ιανουαρίου 2019, 02:40 | Σταύρος Σταματης

  Η απαγόρευση των ανταλλακτηριων είναι ένα ζήτημα που πρέπει να επανεξετάσετε!Ήδη αρκετός κόσμος
  μέσω ξένου vpn στοιχηματίζει σε ανταλλακτήρια που επιτρέπονται σε πολλές άλλες χώρες!Η απαγόρευση
  του θα δημιουργούσε νέες παράνομες δραστηριότητες και θα ζημίωνε το κρατικό ταμείο με μεγάλο ποσο
  μιας και οι εταιρείες-ανταλλακτήρια ειναι πολυ δημοφιλείς!
  Με εκτίμηση

 • 23 Ιανουαρίου 2019, 02:48 | Σταύρος Σταματης

  Στο άρθρο 11 παρ. 3 αναφέρεται ότι:Απαγορεύονται τα ανταλλακτήρια στοιχημάτων . Τί εξυπηρετεί αυτή η απαγόρευση ; Ποια η διαφορετικότητα υπάρχει ώστε μια εταιρεια που προσφέρει ανταλλακτήριο να μην μπορεί να παρει αδεια ενώ μια άλλη μα μπορεί ;Δε νομίζετε ότι ειναι κάπως άδικο αυτο;
  Ευχαριστω