Άρθρο 16 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΗ

16.1 Για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να πιστοποιεί και να επαληθεύει την ταυτότητα του Παίκτη. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται, τα μέσα με τα οποία επαληθεύονται οι πληροφορίες αυτές, καθώς επίσης και ο χρόνος και η διαδικασία επαλήθευσης προβλέπονται στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

16.2 Κάθε Παίκτης έχει έναν μοναδικό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό ανά Κάτοχο Άδειας και συμμετέχει στα Παίγνια του Κατόχου Άδειας αποκλειστικά με τον Λογαριασμό αυτόν.

16.3 Ο Κάτοχος Άδειας παρέχει στον Παίκτη πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του, το ιστορικό της Παικτικής Δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων Συμμετοχών, κερδών και ζημιών, τις καταθέσεις και τις αναλήψεις και τις λοιπές σχετικές συναλλαγές. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες στον Παίκτη, στον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό.

16.4 Ο Κάτοχος Άδειας, οφείλει, μετά από αίτηση του Παίκτη, να παρέχει κατάσταση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες.

16.5 Για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, απαιτείται η σύναψη Σύμβασης Προσχώρησης. Ο Κάτοχος Άδειας δημιουργεί ένα μοναδικό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη για κάθε Παίκτη. Η είσοδος στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη προϋποθέτει τη χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password), διαφορετικών για κάθε Παίκτη.

16.6 Οι καταθέσεις και αναλήψεις μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη διενεργούνται τηρουμένων των ορίων και κατά τον τρόπο και στον χρόνο που προβλέπεται στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

16.8 Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Παίκτη πιστώνονται από τον Κάτοχο της Άδειας στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη αμέσως μετά την είσπραξή τους.

16.9 Ο Κάτοχος Άδειας εγκαθιστά και λειτουργεί ειδικά συστήματα επαλήθευσης των στοιχείων των Παικτών, αναγνώρισης των μέσων και συσκευών τις οποίες χρησιμοποιούν για τη Συμμετοχή, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, προκειμένου να διασφαλίζει ότι ο Παίκτης δεν δημιουργεί και διατηρεί περισσότερους από έναν Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς και δεν συμμετέχει στα Παίγνια μέσω παρένθετων προσώπων.

16.10 Ο Κάτοχος Άδειας διατηρεί τα στοιχεία του άρθρου αυτού, σε ασφαλή μέσα, τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή τους από την Ε.Ε.Ε.Π. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 11:23 | Regency Entertainment

  Οι πελάτες των Καζίνο να μπορούν να πληρώνονται και να πιστώνουν τους διαδικτυακούς λογαριασμούς τους όχι μόνο διαδικτυακά αλλά και κατά την παρουσία τους στον χώρο του Καζίνο.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:27 | GML INTERACTIVE LIMITED (STOIXIMAN)

  ΑΡΘΡΟ 16

  Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 16.5. του σχεδίου Κανονισμού, ως προτείνεται, είναι τεχνικά αδόκιμο.

  Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 16.5. του Κανονισμού προτείνεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

  «Η είσοδος στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη προϋποθέτει τη χρήση μοναδικού ονόματος χρήστη (username) ανά παίκτη και ασφαλούς κωδικού πρόσβασης (password).»

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:52 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Άρθρο 16 – Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη

  Απόψεις / Παρατηρήσεις – Προτάσεις:
  Με την παρ. 16.1 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι ο Κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να πιστοποιεί και να επαληθεύει την ταυτότητα του Παίκτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων. Προς διευκόλυνση της εν λόγω διαδικασίας κρίνεται απαραίτητη η αποσαφήνιση και συμπλήρωση της εν λόγω διάταξης στο παρόν σχέδιο του κανονισμού προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, οι παίκτες των κατόχων άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, θα ταυτοποιούνται μέσω της αυτοπρόσωπης παρουσίας τους σε φυσικό δίκτυο είτε σε άλλους φορείς με δίκτυα καταστημάτων (όπως Πιστωτικά Ιδρύματα, ΕΛΤΑ), είτε σε ΚΕΠ/Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.
  Στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου Κανονισμού, η υποχρεωτική θέσπιση της αυτοπρόσωπης παρουσίας των παικτών για την ταυτοποίησή τους σε φυσικό δίκτυο, κρίνεται απαραίτητη, καθόσον η εν λόγω μέθοδος :
  1) προβλέπεται στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων (Παράρτημα Ι της με αρ. 129/2/7-11-2014 απόφασης της ΕΕΕΠ, όπως ισχύει),

  2) εφαρμόζεται και σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη [π.χ. στην Τσεχία, όπου η ταυτοποίηση των παικτών γίνεται, κατ’ αρχήν, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δια της αυτοπρόσωπης παρουσίας τους στις εγκαταστάσεις του παρόχου είτε σε τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή ενώπιον συμβολαιογράφων. Προβλέπεται δε ότι έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης, ο παίκτης δύναται να χρησιμοποιεί έναν προσωρινό λογαριασμό χρήστη, ο οποίος υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς. Η πρακτική αυτή συνάδει με τα προβλεπόμενα στην παρ. 22(α) του Κεφαλαίου V της από 14.7.2014 Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις αρχές για την προστασία καταναλωτών και παικτών υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση (ΕΕ L 214, 19.07.2014), περί πρόσβασης των παικτών σε προσωρινό λογαριασμό του Φορέα Εκμετάλλευσης έως την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης της ταυτότητάς τους].
  3) ελαχιστοποιεί την πιθανότητα παραποίησης της ταυτότητας των παικτών, προστατεύοντας αποτελεσματικά πιθανώς ευάλωτους παίκτες (π.χ. τους κάτω του νόμιμου ορίου ηλικίας, ή όσους παρουσιάζουν ροπή προς τον εθισμό), ενισχύοντας την τήρηση των αρχών του υπεύθυνου παιχνιδιού και συμβάλλοντας στην ασφάλεια των καταναλωτών και της κοινωνίας εν γένει,
  4) συντελεί καίρια στον περιορισμό του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ιδίως όταν τα κέρδη από την σχετική παικτική δραστηριότητα είναι υψηλά).
  Εν ολίγοις, η εγγραφή των παικτών σε φυσικό σημείο θα προσφέρει τη μέγιστη δυνατή προστασία τόσο στους παίκτες, ώστε να μην πέσουν θύματα υπεξαίρεσης δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών, όσο και στους διαδικτυακούς παρόχους, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις απάτης στον διαδικτυακό στοιχηματισμό και σε άλλα παιχνίδια, και να συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην επίτευξη των σκοπών της νομοθεσίας για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

 • 25 Ιανουαρίου 2019, 12:46 | ΠΟΕΠΠΠ

  Θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι οι παίκτες της ΟΠΑΠ Α.Ε. θα ταυτοποιούνται μέσω της αυτοπρόσωπης φυσικής τους παρουσίας στα πρακτορεία τύπου Α΄ και Στ΄ της ΟΠΑΠ Α.Ε. του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 229/2/18.11.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3923/2016) απόφασης της ΕΕΕΠ (Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.), καθώς και ότι οι παίκτες των λοιπών διαδικτυακών παρόχων, που θα αδειοδοτηθούν, θα ταυτοποιούνται με την αυτοπρόσωπη φυσική τους παρουσία στα ΚΕΠ ή τα ΕΛΤΑ. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι όσοι πάροχοι διεξάγουν ήδη παιχνίδια μέσω διαδικτύου θα πρέπει να προβούν εκ νέου στις διαδικασίες ταυτοποίησης των παικτών τους, ακόμη και των υφιστάμενων παικτών τους, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες του ν. 4002/2011, όπως θα ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον παρόντα νόμο και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων.