Άρθρο 18 – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΙΚΤΗ

18.1 Κάτοχος Άδειας κλείνει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη και τερματίζει τη συμβατική σχέση:

α. Αμέσως με την υποβολή αίτησης του Παίκτη για κλείσιμο του Λογαριασμού του.

β. Με την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας ταυτοποίησης των στοιχείων του Παίκτη, εφόσον τα στοιχεία που ο Παίκτης έχει προσκομίσει δεν έχουν επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

γ. Αμέσως με την υποβολή αίτησης του Παίκτη για οριστικό αποκλεισμό του από τα Παίγνια.

δ. Με την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από τη θέση του Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός», εφόσον ο Παίκτης δεν έχει αιτηθεί την ενεργοποίηση του Λογαριασμού του ή, παρά το ότι έχει αιτηθεί την ενεργοποίηση αυτή και ο Λογαριασμός έχει και πάλι ενεργοποιηθεί, δεν παρουσιάζει Παικτική Δραστηριότητα για το ως άνω χρονικό διάστημα.

ε. Εφόσον διαπιστώσει ή έχει βάσιμες, αιτιολογημένες και ισχυρές ενδείξεις ότι μέρος ή το σύνολο των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον Παίκτη για το άνοιγμα του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού είναι αναληθείς ή ανακριβείς.

στ. Για κάθε άλλον λόγο που προβλέπεται ειδικώς στους όρους της Σύμβασης Προσχώρησης.

18.2 Εφόσον σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη που κλείνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σημεία α, β, γ και στ της παραγράφου 1, υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο, ο Κάτοχος Άδειας, καταβάλλει το υπόλοιπο αυτό στον Παίκτη το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών μετά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού.

18.3 Εφόσον σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη που κλείνει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σημεία δ και ε της παραγράφου 1 και της παραγράφου 18.4 του παρόντος άρθρου, καθώς και στο άρθρο 19, υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο, ο Κάτοχος Άδειας μεταφέρει το υπόλοιπο αυτό στην Ε.Ε.Ε.Π..

18.4 Σε κάθε περίπτωση που προκύπτει ότι κατά το Κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη δεν τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, δεν καταβάλλονται στον Παίκτη τυχόν κέρδη που δεν έχουν ακόμη αποδοθεί και ο Κάτοχος Άδειας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται σχετικά στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

18.5 Δεν επιτρέπεται η δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από το κλείσιμο προηγούμενου Ηλεκτρονικού Λογαριασμού.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 11:17 | Intralot

  18.1.β Προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου 18.1.β καθώς προβλέπεται από την εισαγωγή των όρων και προϋποθέσεων του Προσωρινού Λογαριασμού Παίκτη .
  18.5 Προτείνεται να εξαιρεθεί ο Προσωρινός Λογαριασμός Παίκτη. Στην περίπτωση που δεν συμπεριληφθεί ο ορισμός του Προσωρινού Λογαριασμού Παίκτη στον Κανονισμό Παιγνίων προτείνεται να εξαιρεθεί η παράγραφος 18.1.β

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:57 | GML INTERACTIVE LIMITED (STOIXIMAN)

  ΑΡΘΡΟ 18

  (Α) Αναφέρεται η προθεσμία των 30 ημερών ως προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας ταυτοποίησης των στοιχείων του Παίκτη.

  Προτείνεται να αφαιρεθεί η αναφορά στο 30ημερο, καθώς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το νέο πλαίσιο για την καταπολέμηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο πρόσφατος Ν. 4557/2018 δεν ορίζει το διάστημα των 30 ημερών αλλά μόνο το όριο των 2.000 ευρώ. Η πρακτική αυτή είναι εναρμονισμένη με την 4η και 5η σχετική Ευρωπαϊκή οδηγία και εφαρμόζεται στα περισσότερα κράτη-μέλη που έχουν ρυθμίσει τη διαδικτυακή αγορά παιγνίων. Σημειωτέον το γεγονός ότι ο σχετικός κανονισμός της Ε.Ε.Ε.Π. δεν έχει εναρμονιστεί με βάση το Ν. 4557/2018.

  Η περίπτωση β. του άρθρου 18.1. του Κανονισμού προτείνεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

  «β. Με την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας ταυτοποίησης των στοιχείων του Παίκτη, εφόσον τα στοιχεία που ο Παίκτης έχει προσκομίσει δεν έχουν ταυτοποιηθεί κατά το χρονικό σημείο που απαιτείται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τη εν γένει εθνική νομοθεσία για την καταπολέμηση νομιμοποίησης.»

  (Β) Το άρθρο 18.3. του σχεδίου Κανονισμού, ως προτείνεται, είναι αφενός ατελές (διότι δεν προβλέπεται η τελική κατάληξη τυχόν πιστωτικών υπολοίπων που θα μεταφέρονται στην Ε.Ε.Ε.Π. μετά το κλείσιμο Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη) και, αφετέρου, νομικά προβληματικό (διότι μεταξύ Κατόχου Άδειας και Παίκτη θα υπάρχει σύμβαση, η πληρότητα της οποίας προϋποθέτει και τη ρύθμιση της περίπτωσης αναζήτησης από τον Παίκτη τυχόν πιστωτικού υπολοίπου, σύμβαση στην οποία η Ε.Ε.Ε.Π. δεν θα είναι μέρος).

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 20:51 | bet365

  18.1 (b). – Προτείνουμε ο λογαριασμός παίκτη να παραμένει «ανενεργός» για περίοδο 12 μηνών και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο παίκτης να πρέπει να παράσχει τα έγγραφα επαλήθευσης για να μπορέσει να τοποθετήσει στοιχήματα. Εννοείται ότι μετά το πέρας της εγγραφής του και των 30 ημερών δεν θα μπορεί να στοιχηματίσει εάν πρώτα δεν προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα μέσα στο διάστημα που ο λογαριασμός του παραμένει “ανενεργός¨. Σε περίπτωση που ο παίκτης δεν έχει υποβάλει έγγραφα επαλήθευσης κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης περιόδου, ο κάτοχος της άδειας θα κλείσει οριστικά τον λογαριασμό και θα τερματίσει τη συμβατική σχέση.

 • Άρθρο 18.3

  Η πρόβλεψη για τη μεταφορά τυχόν πιστωτικού υπολοίπου του Παίκτη στην Ε.Ε.Ε.Π. είναι προβληματική. Τι θα κάνει η Ε.Ε.Ε.Π. τα υπόλοιπα; Θα τα κρατά για να τα αποδώσει στον κατά περίπτωση Παίκτη εφόσον το ζητήσει; Δεδομένου ότι ο Παίκτης θα έχει συνάψει Σύμβαση Προσχώρησης με τον Κάτοχο της Άδειας, εφόσον θελήσει να αναζητήσει το όποιο υπόλοιπό του, θα το αναζητήσει από τον Κάτοχο της Άδειας με τον οποίο θα έχει συμβληθεί και όχι από την Ε.Ε.Ε.Π.

 • Άρθρο 18.3 «Εφόσον σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη που κλείνει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σημεία δ και ε της παραγράφου 1και της παραγράφου 18.4 του παρόντος άρθρου, καθώς και στο άρθρο 19, υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο, ο Κάτοχος Άδειας μεταφέρει το υπόλοιπο αυτό στην Ε.Ε.Ε.Π.».

  Η πρόβλεψη για τη μεταφορά τυχόν πιστωτικού υπολοίπου του Παίκτη στην Ε.Ε.Ε.Π. είναι προβληματική. Τι θα κάνει η Ε.Ε.Ε.Π. τα υπόλοιπα; Θα τα κρατά για να τα αποδώσει στον κατά περίπτωση Παίκτη εφόσον το ζητήσει; Δεδομένου ότι ο Παίκτης θα έχει συνάψει Σύμβαση Προσχώρησης με τον Κάτοχο της Άδειας, εφόσον θελήσει να αναζητήσει το όποιο υπόλοιπό του, θα το αναζητήσει από τον Κάτοχο της Άδειας με τον οποίο θα έχει συμβληθεί και όχι από την Ε.Ε.Ε.Π.

 • Άρθρο 18.3:

  Η πρόβλεψη για τη μεταφορά τυχόν πιστωτικού υπολοίπου του Παίκτη στην Ε.Ε.Ε.Π. είναι προβληματική. Τι θα κάνει η Ε.Ε.Ε.Π. τα υπόλοιπα; Θα τα κρατά για να τα αποδώσει στον κατά περίπτωση Παίκτη εφόσον το ζητήσει; Δεδομένου ότι ο Παίκτης θα έχει συνάψει Σύμβαση Προσχώρησης με τον Κάτοχο της Άδειας, εφόσον θελήσει να αναζητήσει το όποιο υπόλοιπό του, θα το αναζητήσει από τον Κάτοχο της Άδειας με τον οποίο θα έχει συμβληθεί και όχι από την Ε.Ε.Ε.Π.