Άρθρο 15 – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ

15.1 Για τη Συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια απαιτείται η σύναψη Σύμβασης Προσχώρησης.

15.2 Η Σύμβαση Προσχώρησης συνάπτεται άπαξ, κατά την υποβολή αιτήματος δημιουργίας Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη και σε κάθε περίπτωση πριν από την οριστικοποίηση της υποβολής της πρώτης Συμμετοχής. Η Σύμβαση συνάπτεται με την αποδοχή των όρων και τυχόν τροποποιήσεών της με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του Ιστοτόπου.

15.3 Η Σύμβαση Προσχώρησης είναι διαρκώς διαθέσιμη στον Ιστότοπο του Κατόχου της Άδειας.

15.4 Η σύναψη της Σύμβασης Προσχώρησης συνεπάγεται την εκ μέρους του Παίκτη πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, του Κανονισμού, των όρων και προϋποθέσεων που θέτει κάθε φορά η Ε.Ε.Ε.Π. για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων.

15.5 Η Σύμβαση Προσχώρησης περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τους όρους και προϋποθέσεις Συμμετοχής στα Παίγνια, τον τρόπο απόδοσης των κερδών, την κατά περίπτωση προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής καταγγελιών ή αναφορών από τους Παίκτες, τους λόγους θέσπισης τυχόν ορίων ως προς το ύψος των Συμμετοχών, τους γενικούς και ειδικούς όρους που αφορούν στην κατάσταση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη και την αναστολή ή λήξη, μονομερώς ή μη, της συμβατικής σχέσης, τους λόγους καταγγελίας της Σύμβασης από τον Κάτοχο, τη μέθοδο φορολόγησης των κερδών, τον τρόπο εξωδικαστικής και δικαστικής επίλυσης/διευθέτησης των διαφορών, την επωνυμία και τη διεύθυνση του Κατόχου και του Ιστοτόπου, καθώς και τις απαραίτητες πληροφορίες (τηλεφωνική γραμμή χωρίς χρέωση) για την εξυπηρέτηση πελατών και για την υποβολή καταγγελιών.

15.6 Με τη Σύμβαση Προσχώρησης ο Παίκτης παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την καταχώρισής του στο Μητρώο Αποκλεισμένων Προσώπων και δηλώνει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των συνεπειών που έχει η εγγραφή του στο Μητρώο αυτό.

15.7 Η Σύμβαση Προσχώρησης, καθώς επίσης και οποιαδήποτε τροποποίησή της, εγκρίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. κατόπιν σχετικής πρότασης του Κατόχου της Άδειας.

15.8 Τα σχετικά με τη Σύμβασης Προσχώρησης στοιχεία τηρούνται από τον Κάτοχο Άδειας σε ηλεκτρονική μορφή για δέκα (10) έτη τουλάχιστον και είναι διαθέσιμα στην Αρχή με τον τρόπο και στο χρόνο που αυτή ορίζει.

15.9 Στην περίπτωση υφιστάμενου Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, ο Κάτοχος Άδειας ενημερώνει υποχρεωτικά τον Παίκτη για την ανάγκη αποδοχής των όρων και σύναψης της Σύμβασης Προσχώρησης και πάντως πριν από την οριστικοποίηση της πρώτης Συμμετοχής μετά την έγκριση της Σύμβασης από την Ε.Ε.Ε.Π..

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 11:28 | Intralot

  15.7 Να προβλεφθεί χρονικό διάστημα για την έγκριση της σύμβασης προσχώρησης.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:42 | GML INTERACTIVE LIMITED (STOIXIMAN)

  ΑΡΘΡΟ 15

  (Α) Η πρόβλεψη για σύναψη σύμβασης παραχώρησης για τη συμμετοχή του Παίκτη στα τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου είναι άνευ ουσιαστικής και τυπικής αξίας. Σε όλες τις χώρες η σχέση παρόχου-παίκτη ρυθμίζεται διεξοδικά μέσω των όρων και των προϋποθέσεων, που πρέπει να γίνουν αποδεκτοί από τον παίκτη προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του.

  Το άρθρο 15.2. του Κανονισμού προτείνεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

  «Η Σύμβαση Προσχώρησης συνάπτεται άπαξ με την αποδοχή από τον Παίκτη των όρων και τυχόν τροποποιήσεών της με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του Ιστοτόπου του Κατόχου Αδείας, κατά την υποβολή αιτήματος δημιουργίας Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη και κατόπιν επαλήθευσης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου του Παίκτη. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η οριστικοποίηση της υποβολής της πρώτης Συμμετοχής πριν τη σύναψη της Σύμβασης Προσχώρησης.»

  (Β) Δεδομένου ότι προβλέπεται (από το άρθρο 15.7. του σχεδίου Κανονισμού) η έγκριση από την Ε.Ε.Ε.Π. της Σύμβασης Προσχώρησης και οποιασδήποτε τροποποίησής της, η σύναψη της Σύμβασης Προσχώρησης πρέπει να συνεπάγεται την εκ μέρους του Παίκτη πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όχι μόνο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, του Κανονισμού, των όρων και προϋποθέσεων που θέτει κάθε φορά η Ε.Ε.Ε.Π. για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων, αλλά και των όρων και προϋποθέσεων που θέτει κάθε φορά ο Κάτοχος Άδειας.

  Το άρθρο 15.4. του Κανονισμού προτείνεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

  «15.4. Η σύναψη της Σύμβασης Προσχώρησης συνεπάγεται την εκ μέρους του Παίκτη πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, του Κανονισμού, των όρων και προϋποθέσεων που θέτουν κάθε φορά η Ε.Ε.Ε.Π. και ο Κάτοχος Άδειας για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων.»

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 20:07 | bet365

  15.7 – Η ΕΕΕΠ δεν θα πρέπει να εγκρίνει τους Όρους και Προϋποθέσεις ή τυχόν τροποποιήσεις τους. Αυτό είναι μία σύμβαση με τον παίκτη και αν η ΕΕΕΠ θέλει κάποια επίβλεψη τότε αυτή θα πρέπει να είναι η έγκριση μόνο των «σημαντικών» αλλαγών. Διαφορετικά, για παράδειγμα, θα είναι υπερβολικά επαχθές και αχρείαστο για αυτήν, καθώς θα πρέπει να εγκρίνουν πολύ ήσσονος σημασίας αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις, οι οποίες δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις ή τις ευθύνες των παικτών.

 • Άρθρο 15.7:

  Με βάση τους Ορισμούς, «Σύμβαση Προσχώρησης είναι η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Κατόχου Άδειας και ενός φυσικού προσώπου προκειμένου αυτό να συμμετέχει νόμιμα στα Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται μέσω διαδικτύου».

  Επομένως, η Ε.Ε.Ε.Π. δεν θα εγκρίνει κάθε Σύμβαση Παραχώρησης που θα συνάπτεται μεταξύ του Κατόχου της Άδειας και του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου, αλλά (θα εγκρίνει) το πρότυπο (template) που θα συντάσσει ο Κάτοχος της Άδειας και στο οποίο θα προσχωρεί κάθε φυσικό πρόσωπο που θα επιθυμεί να συμμετέχει σε Παίγνια.