Άρθρο 21 – ΟΡΙΑ ΠΑΙΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

21.1 Ο Κάτοχος Άδειας διασφαλίζει ότι o Παίκτης μπορεί να θέτει περιορισμούς, ως προς τη δαπάνη και το χρόνο συμμετοχής του στα Παίγνια, σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. Οι επιμέρους περιοριστικοί όροι που έχουν τεθεί από τον Παίκτη ισχύουν για το χρονικό διάστημα για το οποίο τέθηκαν.

21.2 Ο Παίκτης, κατά την έναρξη της πρώτης, μετά την εγγραφή του, Παικτικής Συνεδρίας, ορίζει υποχρεωτικά για τη συμμετοχή του στο Παίγνιο, Ημερήσιο Όριο Δαπανών (daily loss) και Όριο Δαπανών Παικτικής Συνεδρίας (session loss). Το Ημερήσιο Όριο Δαπανών (Daily loss) ανά Παίκτη ισχύει από ώρα 00:00:01 έως ώρα 00:00:00 της αυτής ημερολογιακής ημέρας.

21.3 Ο Παίκτης, κατά την έναρξη της πρώτης, μετά την εγγραφή του, Παικτικής Συνεδρίας, ορίζει υποχρεωτικά τον συνολικό μέγιστο χρόνο συμμετοχής του στα Παίγνια σε επίπεδο ημέρας (από ώρα 00:00:01 έως ώρα 00:00:00 της αυτής ημερολογιακής ημέρας), δυνάμενος μεταγενέστερα να ορίζει συνολικό μέγιστο χρόνο συμμετοχής στα Παίγνια σε επίπεδο ημέρας, εβδομάδας (από ημέρα Κυριακή έως ημέρα Σάββατο) ή/και ημερολογιακού μήνα (από την πρώτη έως και την τελευταία ημέρα του μήνα) σύμφωνα με το άρθρο αυτό.

21.4 Ο Κάτοχος Άδειας, με μήνυμα που προβάλλεται στον Ιστότοπο, ειδοποιεί τον συνδεδεμένο με τον Ιστότοπο Παίκτη, αμέσως μόλις αυτός υπερβεί ποσοστό 80%, του εκάστοτε ορίου που έχει θέσει, είτε χρονικού είτε χρηματικού, για το ότι:

α. Έχει υπερβεί το παραπάνω ποσοστό του κατά περίπτωση ορίου.

β. Μόλις καλυφθεί το 100% του κατά περίπτωση ορίου θα διακοπεί υποχρεωτικά η Παικτική Συνεδρία.

γ. Μπορεί να προβεί στη μείωση των ορίων δαπανών του από το ειδικό μενού επιλογών που διατίθεται στις ρυθμίσεις του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του.

21.5 Το μήνυμα πρέπει να προβάλλεται για τόσο χρόνο ώστε να γίνεται αντιληπτό ως παρεμβολή στη διεξαγωγή του Παιγνίου και να προσλαμβάνεται επαρκώς από τον Παίκτη. Η χρονική διάρκεια προβολής του μηνύματος δεν μπορεί να υπολείπεται του χρόνου των δεκαπέντε (15) δευτερολέπτων.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 12:38 | The Stars Group

  According to this article, an operator shall offer to all players the ability to set a daily and a session loss limit as well as a time (gaming activity duration) limit (set on daily / weekly or monthly intervals). If those limits are exceeded, the operator is obliged to terminate the gaming activity. This may be problematic for peer-to-peer games. An exception shall be provided for such games (or provide that the operator shall terminate the activity after a game is finished).

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 12:16 | The Remote Gambling Association (RGA)

  21.1. – It would be more consistent with international practice to allow Greek customers to set deposit limits rather than loss limits as they are more understandable.

  21.2 – It should be mandatory for an operator to ask the player if he/she wishes to set a deposit limit rather than imposing the obligation for the player to set those limits by default after registering and before playing for the first time. The player should be given the opportunity not to set any limits if he/she wishes so.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 20:32 | bet365

  21.1. – Σύμφωνα με την εμπειρία μας στις διεθνείς αγορές και στους Έλληνες πελάτες, τα Όρια Καταθέσεων (Deposit Limits) είναι πιο κατανοητά για τους παίκτες από ότι τα όρια Απώλειας (Loss Limits).
  Για παράδειγμα, εάν ένας παίκτης θέσει το Loss Limit σε € 100 και τοποθετήσει 6 στοιχήματα € 20 το καθένα την Παρασκευή και όλα τα στοιχήματα διευθετούνται την Κυριακή, σε περίπτωση που χάσει κάποια από αυτά τα στοιχήματα ή ακόμα και όλα τα στοιχήματα την Κυριακή , το Loss Limit του θα καλύπτεται εν μέρει ή πλήρως χωρίς να έχει στοιχηματίσει τη συγκεκριμένη ημέρα.
  Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να αντικαταστήσετε το Loss Limit με το Deposit Limit σε αυτή την διάταξη.

  21.2 – Ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να υποχρεώνεται να ενημερώνει τον παίκτη σχετικά με τη διαθεσιμότητα των ορίων δραστηριότητας (activity limits) και να ζητά από τον παίκτη εάν επιθυμεί να ορίσει ένα όριο κατάθεσης (deposit limit) αλλά όχι να απαιτεί από τον παίκτη να το ρυθμίσει από προεπιλογή μετά την εγγραφή του και πριν από την πρώτη παικτική δραστηριότητα του.

 • 25 Ιανουαρίου 2019, 05:03 | Νικος

  ..