Άρθρο 09 – ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

9.1 Προκειμένου οι Συνεργάτες να προωθούν τις υπηρεσίες διεξαγωγής των Παιγνίων πρέπει να έχουν υπογράψει Σύμβαση Συνεργασίας με τον Κάτοχο της Άδειας.

9.2 Η Σύμβαση Συνεργασίας περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τη διάρκεια και το αντικείμενο της Συνεργασίας, τα Σημεία των Συνεργατών, τη διαδικασία τροποποίησης της Σύμβασης, τους λόγους καταγγελίας της Σύμβασης, τον τρόπο υπολογισμού και τον τρόπο και χρόνο καταβολής των αμοιβών του Συνεργάτη, τον τρόπο επίλυσης των διαφορών, τη ρητή δέσμευση του Συνεργάτη για την εκ μέρους του πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, του Κανονισμού, των όρων και προϋποθέσεων που θέτει κάθε φορά η Ε.Ε.Ε.Π. για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων.

9.3 Ο Κάτοχος Άδειας Γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. τη Σύμβαση Συνεργασίας με την υπογραφή της, αμελλητί και με κάθε πρόσφορο τρόπο,.

9.4 Η Ε.Ε.Ε.Π., με απόφασή της, μπορεί οποτεδήποτε να απαιτήσει από τον Κάτοχο της Άδειας τη διακοπή, αναστολή ή διάλυση της Σύμβασης Συνεργασίας, εφόσον η εξακολούθηση της Συνεργασίας αυτής παραβιάζει τις κείμενες διατάξεις περί διοργάνωσης και διεξαγωγής των Παιγνίων ή διακυβεύει τη σύννομη διεξαγωγή τους ή ανάκληση της Άδειας Καταλληλότητας Συνεργάτη.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».