Άρθρο 09 – ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

9.1 Προκειμένου οι Συνεργάτες να προωθούν τις υπηρεσίες διεξαγωγής των Παιγνίων πρέπει να έχουν υπογράψει Σύμβαση Συνεργασίας με τον Κάτοχο της Άδειας.

9.2 Η Σύμβαση Συνεργασίας περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τη διάρκεια και το αντικείμενο της Συνεργασίας, τα Σημεία των Συνεργατών, τη διαδικασία τροποποίησης της Σύμβασης, τους λόγους καταγγελίας της Σύμβασης, τον τρόπο υπολογισμού και τον τρόπο και χρόνο καταβολής των αμοιβών του Συνεργάτη, τον τρόπο επίλυσης των διαφορών, τη ρητή δέσμευση του Συνεργάτη για την εκ μέρους του πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, του Κανονισμού, των όρων και προϋποθέσεων που θέτει κάθε φορά η Ε.Ε.Ε.Π. για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων.

9.3 Ο Κάτοχος Άδειας Γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. τη Σύμβαση Συνεργασίας με την υπογραφή της, αμελλητί και με κάθε πρόσφορο τρόπο,.

9.4 Η Ε.Ε.Ε.Π., με απόφασή της, μπορεί οποτεδήποτε να απαιτήσει από τον Κάτοχο της Άδειας τη διακοπή, αναστολή ή διάλυση της Σύμβασης Συνεργασίας, εφόσον η εξακολούθηση της Συνεργασίας αυτής παραβιάζει τις κείμενες διατάξεις περί διοργάνωσης και διεξαγωγής των Παιγνίων ή διακυβεύει τη σύννομη διεξαγωγή τους ή ανάκληση της Άδειας Καταλληλότητας Συνεργάτη.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 11:22 | The Stars Group

  The draft regulation (as well as the draft Gaming Act) adopts a very strict regime for affiliates (which shall be approved by the HGC before offering their services as per article 35 of the Gaming Act). Paragraphs 3 and 4 of article 9 provide for the submission of a licensee’s agreement with an affiliate to the HGC and the latter’s authority to order termination of such an agreement. Both provisions are too strict and shall be amended (i.e. it could be provided that the HGC may request submission of an agreement for specific reasons).

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:37 | Intralot

  9.3 Ο Κάτοχος της άδειας θα πρέπει να γνωστοποιεί τις συμβάσεις συνεργασίας με τους Συνεργάτες μόνο εφόσον αυτές συναφθούν μετά την βεβαιωτική απόφαση της Ε.Ε.Π.Π του άρθρου 6.5, εντός 15 ημερών (και όχι αμελλητί όπως προβλέπεται στην παράγραφο) στην Ε.Ε.Π.Π., διότι τις συμβάσεις συνεργασίας που έχει υπογράψει πριν την απόφαση του 6.5 έχει δικαίωμα να τις γνωστοποιήσει εντός 12 μηνών από την έκδοση της άδειας, όπως αναφέρεται στην παρ. 6.4.8)
  9.4 Να οριστεί η Άδεια καταλληλότητας Συνεργάτη καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις αυτής. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η ευθύνη για την επιλογή συνεργατών αφορά τον πάροχο και δεν υπάρχουν ειδικές άδειες συνεργατών affiliate εκτός τις περίπτωσης που ο συνεργάτης προσφέρει την δυνατότητα στοιχηματισμού μέσω της ιστοσελίδας του.
  9.4 Ισχύει το σχόλιό μας στο άρθρο 6.1.1

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:42 | GML INTERACTIVE LIMITED (STOIXIMAN)

  ΑΡΘΡΟ 9

  Το άρθρο 9.4. του σχεδίου Κανονισμού, ως προτείνεται, είναι νομικά προβληματικό διότι, αφενός, δεν προβλέπεται το μέγιστο χρονικό διάστημα αναστολής της Σύμβασης Συνεργασίας και, αφετέρου, δεν νοείται διακοπή ή διάλυση μιας συμβατικής σχέσης αλλά καταγγελία της, με όλες τις εντεύθεν συνέπειες. Σε κάθε περίπτωση, η σχετική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. πρέπει να είναι έγγραφη και αιτιολογημένη.

  Το άρθρο 9.4. του Κανονισμού προτείνεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

  «9.4. Η Ε.Ε.Ε.Π., με έγγραφη αιτιολογημένη απόφασή της και εφόσον η εξακολούθηση της Σύμβασης Συνεργασίας παραβιάζει τις κείμενες διατάξεις περί διοργάνωσης και διεξαγωγής των Παιγνίων ή διακυβεύει τη σύννομη διεξαγωγή τους ή ανάκληση της Άδειας Καταλληλότητας Συνεργάτη, μπορεί οποτεδήποτε να απαιτήσει από Κάτοχο Άδειας την αναστολή της Σύμβασης Συνεργασίας μέχρι και δέκα πέντε (15) ημέρες και, σε περίπτωση μη έμπρακτης συμμόρφωσης των συμβαλλομένων μερών με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο εντός του σχετικού χρονικού διαστήματος, την καταγγελία της Σύμβασης Συνεργασίας.»

 • 25 Ιανουαρίου 2019, 09:40 | Σοφία Παυλίδου

  Στο Άρθρο 9.4, είναι γόνιμο να αναρτηθεί η παρακάτω προσθήκη: «με παράλληλη ενημέρωση/προειδοποίηση του Συνεργάτη, όπως η υποχρέωση αυτή πηγάζει και από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπου εδράζει η αρχή της προηγούμενης ακρόασης».

  Σοφία Παυλίδου
  Δικηγόρος
  ΑΜ/ΔΣΑ: 37803