Άρθρο 08 – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

8.1 Ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να διαθέτει στον Ιστότοπο, ευχερώς και ευδιάκριτα για το κοινό:

α. Την κατώτατη ηλικία των ατόμων στα οποία επιτρέπεται να συμμετέχουν σε Τυχερά Παίγνια μέσω διαδικτύου.

β. Τη Σύμβαση Προσχώρησης, με την επισήμανση ότι αυτή συνάπτεται με τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.

γ. Τον Οδηγό Παιγνίων που περιλαμβάνει την περιγραφή, τις διαδικασίες και τους ειδικότερους κανόνες διεξαγωγής και το σύστημα διανομής των κερδών ανά Παίγνιο.

δ. Τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις δημιουργίας και κλεισίματος του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.

ε. Τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.

στ. Πληροφορίες σχετικά με το Υπεύθυνο Παιχνίδι και τις ενδεχόμενες επιβλαβείς συνέπειες που επιφέρουν τα τυχερά παίγνια.

ζ. Πρόσβαση σε τεστ αυτοαξιολόγησης για εθισμό στα τυχερά παίγνια.

η. Πληροφορίες και διευθύνσεις επικοινωνίας ελληνικών κέντρων απεξάρτησης.

θ. Στοιχεία επικοινωνίας του Κατόχου Άδειας, καθώς και τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξυπηρέτηση των πελατών και την υποβολή καταγγελιών.

8.2 Ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να αναγράφει στον Ιστότοπο και σε κάθε ιστοσελίδα αυτού, ότι διοργανώνει και διεξάγει τα Παίγνια υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Ε.Ε.Ε.Π. Κάθε ιστοσελίδα φέρει, μεταξύ άλλων, το λογότυπο της Ε.Ε.Ε.Π., το οποίο ανακατευθύνει στα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο και αφορούν στον Κάτοχο.

8.3 Με Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζεται κάθε αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

  • 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:50 | Intralot

    8.1.ζ Προτείνεται τα τεστ αξιολόγησης να είναι προτεινόμενα από την Ε.Ε.Π.Π και κοινά για όλους τους Κατόχους ‘Αδειας .