Άρθρο 12 – ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

12.1 Τα Παίγνια που επιτρέπεται να παίζονται υπό την ισχύ Άδειας Διεξαγωγής Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων είναι τα ακόλουθα:

α. Παίγνια καζίνο που διεξάγονται σε πραγματικό χρόνο (real time), χωρίς τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).

β. Παίγνια πόκερ που διεξάγονται διομότιμα (peer to peer), σε Παικτικές Συνεδρίες, είτε αυτοτελώς είτε με τη μορφή διοργανώσεων (poker tournaments).

γ. Κάθε άλλο Παίγνιο ή/και παραλλαγές αυτού, το οποίο πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, περιγράφεται στον Οδηγό Παιγνίων και έχει λάβει τις προβλεπόμενες Πιστοποιήσεις.

12.2 Τεχνικά Μέσα και Υλικά καθώς και εγκαταστάσεις διεξαγωγής Παιγνίων των κατηγοριών του άρθρου αυτού πιστοποιούνται από την Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τον Κανονισμό και τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό ΧΧΧΧ απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.

12.2.1 Η Πιστοποίηση χορηγείται μετά από αίτηση του Κατασκευαστή ή του Εισαγωγέα ή του Κατόχου Άδειας που υποβάλλεται στην  Ε.Ε.Ε.Π..

12.2.2 Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α 75), ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν είναι αληθή για τη χορήγηση Πιστοποίησης σε ΤΜΚΥ.

12.2.3 Η αίτηση συνοδεύεται από φάκελο που περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά και στοιχεία:

α. Αντίγραφο της Α.Κ. Κατασκευαστή ή του Εισαγωγέα.

β. Πληροφοριακό δελτίο (Promotional Brochure, User Manual και Service Manual), σε ψηφιακή μορφή, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

αα) το είδος, τον τύπο, την εμπορική ονομασία και τον αριθμό έκδοσης, όπου υφίσταται,

ββ) τις οδηγίες χρήσης του τεχνικού μέσου και υλικού,

γγ) το εγχειρίδιο επισκευής και συντήρησης και

δδ) τον κατάλογο ανταλλακτικών,

γ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α 45), όπως ισχύει:

γ1) της δήλωσης συμμόρφωσης CE ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό, εφόσον πρόκειται για ηλεκτρονική ή ηλεκτρική συσκευή και

γ2) του πιστοποιητικού συμμόρφωσης του συγκεκριμένου τύπου του τεχνικού μέσου και υλικού προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό, το οποίο έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης. Εάν το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έχει εκδοθεί σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές άλλης χώρας ή ο Οργανισμός Πιστοποίησης που εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι διαπιστευμένος στο πεδίο τεχνικών προδιαγραφών άλλης χώρας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2.6.

δ. Γραπτή δήλωση του αιτούντος ότι το υπό εξέταση τεχνικό μέσο και υλικό διεξαγωγής τυχερών παιγνίων δεν έχει απωλέσει πιστοποίηση που του έχει χορηγηθεί στην αλλοδαπή από αντίστοιχη αρμόδια Αρχή.

ε. Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παραβόλου.

12.2.4 Για τη χορήγηση Πιστοποίησης ΤΜΚΥ και την εγγραφή στο Μητρώο ΤΜΚΥ, καταβάλλονται:

α. Παράβολο με την υποβολή της αίτησης ύψους πενήντα Ευρώ (€ 50,00).

β. Εφάπαξ τέλος Πιστοποίησης ΤΜΚΥ ύψους εκατό Ευρώ (€ 100,00).

12.3 Τα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια διεξάγονται σε χώρο που πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται στο άρθρο αυτό και έχει λάβει Πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π..

12.3.1 Ο χώρος διεξαγωγής Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων πρέπει να πληροί τους όρους της κείμενης νομοθεσίας σε θέματα πολεοδομίας, ασφάλειας, πυρασφάλειας.

12.3.2 Στην περίπτωση που απαγορευθεί οριστικά από αρμόδια αρχή η λειτουργία του χώρου που διεξάγονται Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια, αίρεται αυτοδίκαια η χορηγηθείσα Πιστοποίηση, χωρίς άλλη διαδικασία ή διατύπωση, από την ημερομηνία απαγόρευσης της λειτουργίας του χώρου. Κάθε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας του χώρου  διεξαγωγής Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων, γνωστοποιείται από τον Κάτοχο Άδειας στην Ε.Ε.Ε.Π., αμελλητί και με κάθε πρόσφορο τρόπο.

12.3.4 Σε κάθε Πιστοποιημένο χώρο διεξαγωγής Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων αναρτάται σε εμφανές σημείο της εισόδου σήμα Πιστοποίησης νόμιμης λειτουργίας, με τη μορφή, τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο που ορίζει κάθε φορά η Ε.Ε.Ε.Π. Το παραπάνω σήμα παράγεται και εκτυπώνεται, με ευθύνη και έξοδα του Κατόχου Άδειας. Το Σήμα βρίσκεται σε εμφανές σημείο και επί της οθόνης του Παίκτη.

12.3.5 Για την Πιστοποίηση χώρου διεξαγωγής Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων, υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. Η αίτηση περιλαμβάνει τα στοιχεία του Κατόχου Άδειας και συνοδεύεται από:

α. Δήλωση του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς επίσης και εκείνα που τη συνοδεύουν είναι αληθή,

β. Πίνακα, στον οποίο περιλαμβάνονται ο αριθμός ανά είδος των λοιπών παιχνιδιών που θα εγκατασταθούν στο Κατάστημα καθώς επίσης και ο αριθμός ανά είδος όλων των συστημάτων ή/και του λοιπού εξοπλισμού διεξαγωγής, εποπτείας και ελέγχου των Παιγνίων, που θα εγκατασταθούν στον χώρο. Επίσης, ο πίνακας αναγράφει την αντιστοίχιση του κωδικού θέσης κάθε, ως άνω, τεχνικού μέσου και υλικού διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών (όπως τραπεζιού τυχερών παιχνιδιών, κλπ.), με τον αριθμό που αυτό φέρει.

γ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κυριότητας ή μίσθωσης του χώρου. Αν πρόκειται για πολυκατοικία, ευκρινές φωτοαντίγραφο του κανονισμού της πολυκατοικίας, από τον οποίο προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η χρήση του προτεινόμενου χώρου ως κατάστημα για τη διενέργεια Παιγνίων. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος ότι δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας και δεν απαγορεύεται η λειτουργία του προς Πιστοποίηση χώρου διεξαγωγής παιγνίων.

δ. Σχέδιο κάτοψης των εγκαταστάσεων για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση.

ε. Επικυρωμένο αντίγραφο του θεωρημένου από τον φορέα έκδοσης της οικοδομικής άδειας σχεδίου κάτοψης, σε ευανάγνωστη κλίμακα.

στ. Σχέδιο, διπλωματούχου μηχανικού ή τεχνολόγου μηχανικού, της κάτοψης του χώρου. Το σχέδιο συνοδεύεται από πίνακα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του και αναγράφει την αντιστοίχιση του κωδικού θέσης κάθε, ως άνω, ΤΜΚΥ, με τον αριθμό που αυτό φέρει στο μητρώο ΤΜΚΥ.

ζ. Δήλωση διπλωματούχου μηχανικού ή τεχνολόγου μηχανικού θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με την οποία βεβαιώνεται ότι:

αα) ο χώρος που αποτυπώνεται στο σχέδιο κάτοψης είναι νόμιμος και συμβατός με τη λειτουργία καταστήματος Παιγνίων,

ββ) τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.

12.3.7 Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία, υποβάλλεται Γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Ε.Π. Την Γνωστοποίηση συνοδεύουν στοιχεία τεκμηρίωσης των τυχόν μεταβολών που προέκυψαν. Σε περίπτωση μετακίνησης του Χώρου διεξαγωγής Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων σε νέα διεύθυνση απαιτείται εκ νέου πιστοποίηση αυτού.

12.3.8 Για την Πιστοποίηση του χώρου διεξαγωγής Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων, την εγγραφή και τη διατήρηση της εγγραφής στο Μητρώο, καταβάλλονται:

α. Παράβολο με την υποβολή της αίτησης ύψους 50 Ευρώ.

β. Ετήσιο τέλος διατήρησης της εγγραφής στο Μητρώο ύψους 50 Ευρώ.

αα) Το ετήσιο τέλος, στην αρχική χορήγηση, καταβάλλεται την επομένη της σχετικής ειδοποίησης της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία ο αιτών ενημερώνεται ότι η αίτησή του έχει, κατ’ αρχήν, ελεγχθεί και εγκριθεί. Μη καταβολή του ετήσιου τέλους συνεπάγεται μη χορήγηση της Α.Κ..

ββ) Στη συνέχεια, το ετήσιο τέλος διατήρησης καταβάλλεται, με αφετηρία την ημερομηνία της χορήγησης της Α.Κ. το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από αυτήν  κ.ο.κ. Μη καταβολή του ετήσιου τέλους, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της Α.Κ..

12.3.9 Ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονικά τα αρχεία και μητρώα ΤΜΚΥ. Το μητρώο περιλαμβάνει, ανά είδος, στοιχεία λειτουργίας TMKY (εγκατάσταση, έναρξη, διακοπή, βλάβη, κατάργηση, συντήρηση ΤΜΚΥ, κ.λπ.) που έχουν λάβει Πιστοποίηση.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 12:01 | The Remote Gambling Association (RGA)

  The exclusion of RNG games is a new restriction. Indeed, existing licenses have all been allowed to offer RNG games from the start and, to our knowledge, the Hellenic Gambling Commission never raised any issue in that regard during the interim licensing period.

  The exclusion of RNG games will seriously reduce the size of the regulated market. We reckon that it could go down by approximately €100m, which would mean a loss of €35 million for the State Budget.

  As already outlined in our preliminary statement above, the ban on RNG games will prevent the Greek Government from achieving sound public policy objectives, including the protection of consumers and the reduction of the unregulated offer. Not to mention also that such a ban would raise issues of compliance with EU law. As per the rules of the internal market, there needs to be a consistent and non-discriminatory treatment of both gambling products and operators.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 12:51 | The Stars Group

  Paragraph 3 refers mainly to poker (see definition of “Other Online Games” in article 1). It is stated that other online games “shall be carried out in an establishment that meets the criteria of the applicable provisions and the specifications of this article and has been granted a Certification by HGC”. Given that this provision refers mainly to poker (both live and peer to peer) it is unclear how this regulation could apply to web-based peer to peer poker. As regards live poker, this provision clearly stipulates that all respective places shall be in Greece (see 12.3.1 et seq) which is pointless and shall be deleted. If the point is to regulate offer of live poker only, then the provision shall be limited to setting requirements in case the respective physical place is located in Greece (or other EU countries as we propose). Peer-to-peer online poker shall clearly be excluded from the scope of this provision.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 11:02 | Regency Entertainment

  Τα Καζίνο που έχουν λάβει άδεια διεξαγωγής τυχερών διαδικτυακών παιγνίων θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν και διαδικτυακά τα ήδη αδειοδοτημένα με άδεια καταλληλότητας τυχερά πάιγνια για τους διαδικτυακούς πελάτες τους.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 11:42 | Regency Entertainment

  Σε σχέση με τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια που διεξάγονται σε ζωντανή μετάδοση(live streaming), εκτιμούμε ότι για την ασφαλέστερη διεξαγωγή τους θα πρέπει να γίνονται από ειδικά διαμορφωμένους χώρους των καζίνο στην Ελληνική επικράτεια. Οι χώροι των Ελληνικών Καζίνο έχουν ήδη αδειοδοτηθεί και βρίσκονται υπό την επίβλεψη της Ε.Ε.Ε.Π. ενώ το προσωπικό που ασχολείται έχει λάβει τις απαιτούμενες άδειες καταλληλότητας.
  Θεωρούμε ότι ο αποκλεισμός της ύπαρξης τυχερών παιγνίων με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG) στο διαδίκτυο, τα οποία και είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή ρύθμιση της αγοράς, θιγοντας τον ανταγωνισμό, μειώνοντας τα έσοδα για το Δημόσιο καθώς πολλοί θα επιλέξουν τον παράνομο στοιχηματισμό.Πρόταση μας είναι να δίνεται η δυνατότητα και για χρήση τυχερών παιγνίων με RNG στο διαδίκτυο.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 11:12 | Intralot

  Επαναλαμβάνουμε το γενικό σχόλιο A του άρθρου 1 για τα παίγνια RNG.
  12.3 Προτείνεται να καθοριστούν και τα αποδεκτά πιστοποιητικά εκτός Ελληνικής Επικράτειας.
  12.3.5.β Προτείνεται η διαγραφή της λέξης ‘’Κατάστημα’’ και η αντικατάστασή της με την λέξη ‘’Χώρος’’ που αφορά την διεξαγωγή των λοιπών παιγνίων σε ζωντανή μετάδοση . Σε κάθε άλλη περίπτωση να διευκρινιστεί .

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:42 | GML INTERACTIVE LIMITED (STOIXIMAN)

  ΑΡΘΡΟ 12

  Το άρθρο 12.3.4. του Κανονισμού προτείνεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

  «12.3.4. Σε κάθε Πιστοποιημένο χώρο διεξαγωγής Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων αναρτάται σε εμφανές σημείο της εισόδου σήμα Πιστοποίησης νόμιμης λειτουργίας, με τη μορφή, τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο που ορίζει κάθε φορά η Ε.Ε.Ε.Π. Το παραπάνω σήμα παράγεται και εκτυπώνεται, με ευθύνη και έξοδα του Κατόχου Άδειας. Το Σήμα βρίσκεται επί της αρχικής σελίδας του ιστοτόπου του Κατόχου Άδειας και σε εμφανές σημείο αυτής (footer).»

 • 3 Φεβρουαρίου 2019, 13:12 | Γιώργος Παπαγιάννης

  Στο σχέδιο νόμου και στον Κανονισμό εξαιρούνται τα παίγνια RNG:
  Η ρύθμιση των διαδικτυακών παιγνίων θα πρέπει να γίνει στο σύνολό τους, χωρίς απαγόρευση των παιγνίων RNG (Random Number Generator games).
  * το παραπάνω ισχύει στις περισσότερες χώρες της ΕΕ.
  * τα παίγνια RNG είναι ήδη διαθέσιμα στο Δίκτυο Play του ΟΠΑΠ και στα επίγεια casino. Για τα συγκεκριμένα παιχνίδια ο ΟΠΑΠ έχει πληρώσει για τις άδειες σε 36.000 μηχανήματα όμως δεν κατέχει το δικαίωμα για το διαδίκτυο.
  * υπό το μεταβατικό καθεστώς τα RNG παιχνίδια φορολογούνται με 35% και η επικείμενη εξαίρεσή τους θα επιφέρει πολύ σημαντική μείωση εσόδων στο Κράτος
  * στις λίγες χώρες όπου εφαρμόστηκε αντίστοιχη απαγόρευση οι πελάτες στράφηκαν σε παράνομους παρόχους (online ή land based)

  Επίσης, η εξαίρεση των RNG είναι αδικαιολόγητη υπό την εξής έννοια:
  Υπό το μεταβάτικο καθεστώς, οι πάροχοι προσφέρουν RNG παιχνίδια κάτω από ένα περισσότερο υπεύθυνο και προστατευμένο περιβάλλον σε σύγκριση με αυτό του ΟΠΑΠ, με όριο ηλικίας τα 21 έτη και αυστηρή διαδικασία ταυτοποίησης.Την ίδια στιγμή, ένα πρόσωπο άνω των 18 ετών (κάτι το οποίο δεν ελέγχεται καν) μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε πρακτορείο του ΟΠΑΠ και να λάβει μέρος σε τυχερά παίγνια που χρησιμοποιούν RNG (πχ Virtuals και Κίνο που αμφότερα προσφέρουν νέα παιχνίδια/κληρώσεις κάθε 5 λεπτά!) χωρίς καμία ταυτοποίηση.

  Με την προτεινόμενη εξαίρεση, η ανωτέρω κατάσταση θα χειροτερέψει καθώς οι μόνες επιλογές που θα έχουν οι παίκτες θα είναι είτε το μη υπεύθυνο περιβάλλον κάτω από το οποίο προσφέρονται τα παίγνια RNG επιγείως, είτε οι μη αδειοδοτημένοι, παράνομοι, ιστότοποι, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με πολύ δυναμικό τρόπο δυσκολεύοντας έτσι την επιτυχή λειτουργία μίας Blacklist.

 • 3 Φεβρουαρίου 2019, 13:17 | Γιώργος Παπαγιάννης

  Στον Κανονισμό εξαιρούνται τα παίγνια RNG:
  Η ρύθμιση των διαδικτυακών παιγνίων θα πρέπει να γίνει στο σύνολό τους, χωρίς απαγόρευση των παιγνίων RNG (Random Number Generator games).
  * το παραπάνω ισχύει στις περισσότερες χώρες της ΕΕ.
  * τα παίγνια RNG είναι ήδη διαθέσιμα στο Δίκτυο Play του ΟΠΑΠ και στα επίγεια casino. Για τα συγκεκριμένα παιχνίδια ο ΟΠΑΠ έχει πληρώσει για τις άδειες σε 36.000 μηχανήματα όμως δεν κατέχει το δικαίωμα για το διαδίκτυο.
  * υπό το μεταβατικό καθεστώς τα RNG παιχνίδια φορολογούνται με 35% και η επικείμενη εξαίρεσή τους θα επιφέρει πολύ σημαντική μείωση εσόδων στο Κράτος
  * στις λίγες χώρες όπου εφαρμόστηκε αντίστοιχη απαγόρευση οι πελάτες στράφηκαν σε παράνομους παρόχους (online ή land based)

  Επίσης, η εξαίρεση των RNG είναι αδικαιολόγητη υπό την εξής έννοια:
  Υπό το μεταβάτικο καθεστώς, οι πάροχοι προσφέρουν RNG παιχνίδια κάτω από ένα περισσότερο υπεύθυνο και προστατευμένο περιβάλλον σε σύγκριση με αυτό του ΟΠΑΠ, με όριο ηλικίας τα 21 έτη και αυστηρή διαδικασία ταυτοποίησης.Την ίδια στιγμή, ένα πρόσωπο άνω των 18 ετών (κάτι το οποίο δεν ελέγχεται καν) μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε πρακτορείο του ΟΠΑΠ και να λάβει μέρος σε τυχερά παίγνια που χρησιμοποιούν RNG (πχ Virtuals και Κίνο που αμφότερα προσφέρουν νέα παιχνίδια/κληρώσεις κάθε 5 λεπτά!) χωρίς καμία ταυτοποίηση.

  Με την προτεινόμενη εξαίρεση, η ανωτέρω κατάσταση θα χειροτερέψει καθώς οι μόνες επιλογές που θα έχουν οι παίκτες θα είναι είτε το μη υπεύθυνο περιβάλλον κάτω από το οποίο προσφέρονται τα παίγνια RNG επιγείως, είτε οι μη αδειοδοτημένοι, παράνομοι, ιστότοποι, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με πολύ δυναμικό τρόπο δυσκολεύοντας έτσι την επιτυχή λειτουργία μίας Blacklist.

 • 3 Φεβρουαρίου 2019, 12:53 | Κώστας Λειβαδίτης

  Αναφορικά με την εξαίρεση των παιγνίων RNG (random number generator) από το ρυθμιστικό πεδίο της άδειας των λοιπών διαδικτυακών παιγνιων:
  Η παραχώρηση του δικαιώματος διεξαγωγής RNG παιγνίων κατ’ αποκλειστικότητα στην ΟΠΑΠ Α.Ε. συνιστά απαγορευμένη κρατική ενίσχυση και αθέμιτο ανταγωνισμό. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει ουδείς ανάλογος διαχωρισμός μεταξύ επίγειου και διαδικτυακού της παρεχόμενης σχετικής υπηρεσίας.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 20:34 | bet365

  Ο αποκλεισμός των παιχνιδιών RNG είναι κάτι νέο μιας και οι υπάρχουσες άδειες δεν αποκλείουν τα RNG όπως και η ΕΕΕΠ ποτέ δεν έθεσε κανένα περιορισμό στις νόμιμες εταιρείες που προσφέρουν παιχνίδια RNG κατά τη διάρκεια της προσωρινής αδειοδότησης στην Ελλάδα.
  Ο αποκλεισμός των παιχνιδιών RNG θα μειώσει σημαντικά το μέγεθος της αγοράς GGR κατά περίπου € 100 εκατ., Πράγμα που σημαίνει ότι θα υπάρξει επαρκής μείωση των φορολογικών εσόδων που καταβάλλονται στο κράτος, το κράτος αναμένεται να χάσει ετήσιο ποσό περίπου € 35 εκατομμύρια.
  Επιπλέον, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τους πελάτες να αναζητήσουν ηλεκτρονικά παιχνίδια RNG σε μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες (παράνομες επιχειρήσεις) που θα επηρεάσουν σοβαρά την προστασία των πελατών και θα προκαλέσουν περαιτέρω μείωση στα κρατικά έσοδα λόγω των διοχετεύσεων πελατών σε παράνομα προϊόντα.
  Σύμφωνα με τη νομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να υπάρχει συνεπής και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση τόσο των προϊόντων τυχερών παιχνιδιών όσο και των φορέων εκμετάλλευσης. Αυτό δεν συμβαίνει με την ξαφνική εισαγωγή απαγόρευσης αποκλειστικά για παιχνίδια RNG. Αυτή η διαφορετική μεταχείριση μεταξύ παρόμοιων «ηλεκτρονικών παιχνιδιών» και σε σύγκριση με το παρελθόν παραβιάζει τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, την αρχή της ίσης μεταχείρισης και την αρχή της ασφάλειας δικαίου.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:12 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Άρθρο 12 – ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

  Απόψεις / Παρατηρήσεις – Προτάσεις:
  Παρατηρείται ότι στο εν λόγω άρθρο: (1) θα πρέπει να τροποποιηθεί ο ορισμός των παιγνίων που δύνανται να παίζονται υπό την ισχύ Άδειας Διεξαγωγής Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων και (2) να αποσαφηνιστεί ότι ο (Πιστοποιημένος) χώρος διεξαγωγής Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων δεν θα είναι ανοιχτός στο κοινό. Πιο συγκεκριμένα:

  1. Καθορισμός Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων:
  Η παρ. 12.1 περ. γ του παρόντος άρθρου που περιλαμβάνει στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια και «Κάθε άλλο Παίγνιο ή/και παραλλαγές αυτού, το οποίο πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, περιγράφεται στον Οδηγό Παιγνίων και έχει λάβει τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις» αφενός μεν είναι ανοιχτή προς ερμηνείες και καταλείπει περιθώριο αμφιβολίας ως προς ποια μπορεί να είναι τα παίγνια που δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο της σχετικής άδειας, αφετέρου δε εκτείνεται πέραν των οριζόμενων στο άρθρο 1 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων – Τροποποίηση του ν. 4002/2011».

  Συγκεκριμένα, με το εν λόγω άρθρο του ως άνω σχεδίου νόμου προτείνεται η προσθήκη περ. κβ στο άρθρο 25 του ν. 4002/2011. Εκεί ,ως «Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια» ορίζονται τα «τυχερά παίγνια καζίνο που διεξάγονται σε ζωντανή μετάδοση και χωρίς τη γεννήτρια τυχαίων αριθμών (livecasino) και το διαδικτυακό πόκερ (peer to peer) και οι παραλλαγές του». Η φράση «και παραλλαγές του» αναφέρεται μόνο στο διαδικτυακό πόκερ και όχι γενικά στα «Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια».

  Ως εκ τούτου, προκειμένου η διάταξη του άρθρου 12.1.β να συμφωνεί με τα προβλεπόμενα στο νόμο, όπως προτείνεται να τροποποιηθεί, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, μεταξύ των παιγνίων που δύνανται να παίζονται υπό την άδεια αυτή είναι το πόκερ που διεξάγεται διομότιμα (peer to peer) και παραλλαγές του παιγνίου αυτού. Πρέπει να προσδιοριστεί ότι οι νικητές του πόκερ «(peer to peer)» μοιράζονται το χρηματικό ποσό της δεξαμενής πληρωμών παικτών πόκερ της Ελλάδας, και όχι παικτών πόκερ και από άλλες χώρες. Επιπλέον, η συμμετοχή παικτών από άλλες χώρες δεν διασφαλίζει τον πλήρη έλεγχο από την ΕΕΕΠ των διαδικτυακών ιστοσελίδων μέσω των οποίων οι παίκτες συμμετέχουν στο εν λόγω παιχνίδι, την χώρα προέλευσης των παικτών καθώς επίσης και την τήρηση των σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας που αφορούν παρόχους και παίκτες.

  Εξάλλου, προς αποφυγή ασαφειών και παρανοήσεων κρίνεται σκόπιμο όπως διαγραφεί η εν λόγω περ. (γ) της παρ. 12.1 του παρόντος άρθρου.

  2. Χώρος Διεξαγωγής Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων:

  Η παρ. 12.3 του παρόντος άρθρου του σχεδίου Κανονισμού που ρυθμίζει τους χώρους διεξαγωγής των Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων, χρήζει συμπλήρωσης και αποσαφήνισης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω χώροι δεν θα είναι προσβάσιμοι στους παίκτες και στο κοινό, εν γένει, αλλά πρόσβαση σε αυτούς θα έχει αποκλειστικά και μόνο το προσωπικό που απαιτείται για τη διεξαγωγή των εν λόγω παιγνίων. Τούτο διότι, όπως είναι διατυπωμένη η εν λόγω διάταξη, ενέχει κινδύνους οι κάτοχοι της συγκεκριμένης άδειας να προβούν στη δημιουργία επισκέψιμων επίγειων καταστημάτων διεξαγωγής Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων.

  Ως εκ τούτου, για λόγους σαφήνειας και αποφυγής ερμηνειών και καταστρατήγησης του νόμου που αφορά στην αδειοδότηση τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, κρίνεται σκόπιμο όπως καταστεί εξ` αρχής σαφές ότι ο κάτοχος της εν λόγω άδειας θα μπορεί να χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο ένα χώρο, για την εγκατάσταση αποκλειστικά και μόνο των Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων, στον οποίο πρόσβαση θα έχει αποκλειστικά και μόνο το προσωπικό που απαιτείται για τη διεξαγωγή των εν λόγω παιγνίων. Επίσης, στην ίδια διάταξη θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι ο εν λόγω χώρος δεν θα είναι προσβάσιμος στους παίκτες (και εν γένει στο κοινό) και να προβλεφθούν αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης της εν λόγω διάταξης, όπως αυτοδίκαιη ανάκληση της άδειας και απαγόρευση χορήγησης νέας άδειας για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

 • 25 Ιανουαρίου 2019, 12:52 | ΠΟΕΠΠΠ

  Προσθήκη στο προηγούμενο σχόλιο της ΠΟΕΠΠΠ επί του άρθρου 12

  Στο τέλος της τελευταίας περιόδου της προτεινόμενης από την ΠΟΕΠΠΠ στο προηγούμενο σχόλιό μας ρύθμισης, που πρέπει να προστεθεί στην παράγραφο 12.3 του άρθρου 12, συμπληρώνουμε την εξής φράση: «με εξαίρεση τα πρακτορεία τύπου Α΄ και Στ΄ του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 229/2/18.11.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3923/2016) απόφασης της ΕΕΕΠ (Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.)».

  Συνεπώς οι προτεινόμενες από την ΠΟΕΠΠΠ ρυθμίσεις που πρέπει να προστεθούν στην παράγραφο 12.3 του άρθρου 12 έχουν ως εξής:
  «Απαγορεύεται η Διοργάνωση και Διεξαγωγή πάσης φύσεως διαδικτυακών τυχερών παιγνίων κατά την έννοια των περιπτώσεων ιη και ιθ του άρθρου 25 του Ν. 4002/2011, όπως ισχύει, από τους Κατόχους Άδειας και οποιονδήποτε τρίτο, μέσω επίγειων – φυσικών καταστημάτων και εν γένει χώρων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες που παρέχουν οι πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε. στα πρακτορεία τύπου Α΄ και Στ΄ του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 229/2/18.11.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3923/2016) απόφασης της ΕΕΕΠ (Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.). Στην παραπάνω απαγόρευση περιλαμβάνεται και κάθε εμπορική επικοινωνία, με άμεσο ή/και έμμεσο τρόπο, διαδικτυακών τυχερών παιγνίων μέσω επίγειων – φυσικών καταστημάτων και χώρων, με εξαίρεση τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. του προηγούμενου εδαφίου. Απαγορεύεται η συμμετοχή οποιουδήποτε προσώπου ως παίκτη σε πάσης φύσεως διαδικτυακά τυχερά παίγνια μέσω επίγειων – φυσικών καταστημάτων και εν γένει χώρων, καθώς και η είσοδος και παρουσία οποιουδήποτε παίκτη σε τέτοια επίγεια καταστήματα και χώρους, με εξαίρεση τα πρακτορεία τύπου Α΄ και Στ΄ του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 229/2/18.11.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3923/2016) απόφασης της ΕΕΕΠ (Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.).»

 • 25 Ιανουαρίου 2019, 12:28 | ΠΟΕΠΠΠ

  Στην παράγραφο 12.1 πρέπει να προστεθεί ρητή πρόβλεψη ότι τόσο το διαδικτυακό πόκερ όσο και τα παίγνια καζίνο και εν γένει τα διαδικτυακά παίγνια θα επιτρέπονται αποκλειστικά «live», δεν θα περιλαμβάνουν παιχνίδια με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG) ούτε παιχνίδια με εικονικά γεγονότα (virtual). Επίσης, στην περίπτωση γ΄ πρέπει να διαγραφούν οι λέξεις «και παραλλαγές αυτού», ώστε να μην εμπίπτουν στην έννοια των λοιπών διαδικτυακών παιγνίων και παιχνίδια με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG), που προσομοιάζουν με αυτά που διενεργεί σήμερα ο ΟΠΑΠ.

  Στην παράγραφο 12.2 πρέπει να προβλεφθεί ότι τα Τεχνικά Μέσα και Υλικά καθώς και οι εγκαταστάσεις διεξαγωγής Παιγνίων δεν αφορούν σε μηχανήματα και εν γένει μέσα διεξαγωγής στα οποία δύνανται να έχουν πρόσβαση με φυσικό τρόπο οι παίκτες μέσω επίγειων – φυσικών καταστημάτων.

  Επί της παραγράφου 12.3 σημειώνουμε τα εξής: Από τη γραμματική διατύπωση των διατάξεων της εν λόγω παραγράφου και ιδίως την αναφορά σε «χώρο διεξαγωγής Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων», προκύπτει ότι δίδεται το δικαίωμα στους Κατόχους Άδειας ή/και τρίτους να διατηρούν δίκτυο επίγειων – φυσικών καταστημάτων διεξαγωγής διαδικτυακών παιγνίων. Σημειώνεται, επίσης, ότι η λέξη «Κατάστημα» που αναφέρεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 12.3.5, και μάλιστα με κεφαλαίο γράμμα, χωρίς να παρατίθεται σχετικός ορισμός στο άρθρο 1 του Κανονισμού, επιτείνει την ανωτέρω άποψη, ότι δηλαδή δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής των παικτών σε διαδικτυακά παίγνια μέσω επίγειων – φυσικών καταστημάτων διεξαγωγής τέτοιων παιγνίων. Επισημαίνουμε ότι αυτή η δυνατότητα πρέπει να αποκλεισθεί ρητά με την πρόβλεψη σχετικής απαγόρευσης, αλλά και να προβλεφθεί η επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης της απαγόρευσης αυτής. Συνεπώς, στην εν λόγω παράγραφο πρέπει να προβλεφθούν ρητά τα εξής:
  «Απαγορεύεται η Διοργάνωση και Διεξαγωγή πάσης φύσεως διαδικτυακών τυχερών παιγνίων κατά την έννοια των περιπτώσεων ιη και ιθ του άρθρου 25 του Ν. 4002/2011, όπως ισχύει, από τους Κατόχους Άδειας και οποιονδήποτε τρίτο, μέσω επίγειων – φυσικών καταστημάτων και εν γένει χώρων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες που παρέχουν οι πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε. στα πρακτορεία τύπου Α΄ και Στ΄ του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 229/2/18.11.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3923/2016) απόφασης της ΕΕΕΠ (Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.). Στην παραπάνω απαγόρευση περιλαμβάνεται και κάθε εμπορική επικοινωνία, με άμεσο ή/και έμμεσο τρόπο, διαδικτυακών τυχερών παιγνίων μέσω επίγειων – φυσικών καταστημάτων και χώρων, με εξαίρεση τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. του προηγούμενου εδαφίου. Απαγορεύεται η συμμετοχή οποιουδήποτε προσώπου ως παίκτη σε πάσης φύσεως διαδικτυακά τυχερά παίγνια μέσω επίγειων – φυσικών καταστημάτων και εν γένει χώρων, καθώς και η είσοδος και παρουσία οποιουδήποτε παίκτη σε επίγεια καταστήματα και χώρους διεξαγωγής διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.»

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 10:53 | Konstantina

  Αν εξαιρεθούν και αυτά τα παιχνίδια από την αδειοδότηση είναι τουλάχιστον προφανές ότι οι παίκτες θα οδηγηθούν στο παράνομο στοιχηματισμό χωρίς να είναι καθόλου προστατευμένοι και εντελώς εκτεθειμένοι σε όλους τους κινδύνους που υπάρχουν ενώ ταυτόχρονα το ελληνικό δημόσιο θα χάνει εκατοντάδες χιλιάδες χρήματα ακολουθώντας αυτές τις πρακτικές.