Άρθρο 13 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

13.1 Η συμμετοχή στα Παίγνια είναι αποτέλεσμα ελεύθερης και ανεξάρτητης προσωπικής επιλογής και πραγματοποιείται χωρίς πρόκληση ή παρακίνηση (unstimulated gambling). Ο Κάτοχος Άδειας παρέχει στους Παίκτες πληροφορίες σχετικές με τους κανόνες διεξαγωγής των Παιγνίων, τις πιθανότητες κέρδους σε κάθε ένα από αυτά, καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με το πού μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια σε περίπτωση εθισμού. Οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται υποχρεωτικά από τον Κάτοχο Άδειας στον Ιστότοπο του Κατόχου Άδειας, καθώς επίσης και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

13.2 Ο Κάτοχος Άδειας παρέχει πληροφορίες στον Παίκτη σχετικά με:

α. Τη συμμετοχή του στα Παίγνια, με τρόπο ώστε να παίρνει αποφάσεις, έχοντας πλήρη γνώση των κανόνων διεξαγωγής των Παιγνίων που επιλέγει να συμμετέχει.

β. Τους κινδύνους που ενδεχομένως διατρέχει από την υπερβολική έκθεσή του στα Παίγνια, όπως η απώλεια χρημάτων και ο εθισμός. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να προβάλλονται στην οθόνη μηνύματα Υπεύθυνου Παιχνιδιού (Responsible Gambling) σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής του Παίκτη. Τα μηνύματα αυτά προβάλλονται στην κύρια οθόνη, με τέτοιον τρόπο και για τόσο χρόνο, ώστε να γίνονται αντιληπτά ως παρεμβολή στη διεξαγωγή του Παιγνίου και να προσλαμβάνονται επαρκώς από τον Παίκτη.

γ. Τις υπάρχουσες δομές που παρέχουν βοήθεια και υποστήριξη στους εθισμένους Παίκτες και στις οικογένειές τους.

13.3 Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να συμμετέχει στα Παίγνια μέσω παρένθετων προσώπων.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:46 | GML INTERACTIVE LIMITED (STOIXIMAN)

  ΑΡΘΡΟ 13

  Το άρθρο 13.1. του Κανονισμού προτείνεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

  «13.1 Η συμμετοχή στα Παίγνια είναι αποτέλεσμα ελεύθερης και ανεξάρτητης προσωπικής επιλογής και πραγματοποιείται χωρίς πρόκληση ή παρακίνηση (unstimulated gambling), εξαιρουμένων των συστημάτων και προγραμμάτων επιβραβεύσεων και γενικά των πάσης φύσεως προωθητικών ενεργειών του Κατόχου Άδειας προς ήδη εγγεγραμμένους Παίκτες. Ο Κάτοχος Άδειας παρέχει στους Παίκτες πληροφορίες σχετικές με τους κανόνες διεξαγωγής των Παιγνίων, τις πιθανότητες κέρδους σε κάθε ένα από αυτά, καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με το πού μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια σε περίπτωση εθισμού. Οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται υποχρεωτικά από τον Κάτοχο Άδειας στον Ιστότοπο του Κατόχου Άδειας, καθώς επίσης και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.»

 • 25 Ιανουαρίου 2019, 12:32 | ΠΟΕΠΠΠ

  Στο άρθρο 13 θα πρέπει επίσης να προστεθεί η πρόβλεψη ότι συναλλαγές σχετικά με τη συμμετοχή των παικτών σε διαδικτυακά τυχερά παίγνια επιτρέπεται να πραγματοποιούνται και από τα πρακτορεία τύπου Α΄ και Στ΄ του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 229/2/18.11.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3923/2016) απόφασης της ΕΕΕΠ (Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.).

 • 25 Ιανουαρίου 2019, 12:15 | ΠΟΕΠΠΠ

  Στο άρθρο 13 πρέπει να προστεθούν οι ακόλουθες προβλέψεις: «Απαγορεύεται η Διοργάνωση και Διεξαγωγή πάσης φύσεως διαδικτυακών τυχερών παιγνίων κατά την έννοια των περιπτώσεων ιη και ιθ του άρθρου 25 του Ν. 4002/2011, όπως ισχύει, από τους Κατόχους Άδειας και οποιονδήποτε τρίτο, μέσω επίγειων – φυσικών καταστημάτων και εν γένει χώρων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες που παρέχουν οι πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε. στα πρακτορεία τύπου Α΄ και Στ΄ του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 229/2/18.11.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3923/2016) απόφασης της ΕΕΕΠ (Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.). Στην παραπάνω απαγόρευση περιλαμβάνεται και κάθε εμπορική επικοινωνία, με άμεσο ή/και έμμεσο τρόπο, διαδικτυακών τυχερών παιγνίων μέσω επίγειων – φυσικών καταστημάτων και χώρων, με εξαίρεση τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. του προηγούμενου εδαφίου. Απαγορεύεται η συμμετοχή οποιουδήποτε προσώπου ως παίκτη σε πάσης φύσεως διαδικτυακά τυχερά παίγνια μέσω επίγειων – φυσικών καταστημάτων και εν γένει χώρων, καθώς και η είσοδος και παρουσία οποιουδήποτε παίκτη σε τέτοια επίγεια καταστήματα και χώρους,με εξαίρεση τα πρακτορεία τύπου Α΄ και Στ΄ του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 229/2/18.11.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3923/2016) απόφασης της ΕΕΕΠ (Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.)».