Άρθρο 29 – ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Ο Κάτοχος Άδειας οφείλει να συμμορφώνεται με τις κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις διασφάλισης της προσπελασιμότητας του Ιστοτόπου από άτομα με αναπηρία.