Άρθρο 02 – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2.1 Ο Κανονισμός εφαρμόζεται στα Τυχερά Παίγνια που διενεργούνται μέσω Διαδικτύου.

2.2 Πρόσβαση στην Παικτική Συμπεριφορά έχουν αποκλειστικά ο Παίκτης και η Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Νόμου, καθώς επίσης και το ειδικά ορισμένο και εκπαιδευμένο για το σκοπό αυτό προσωπικό του Κατόχου Άδειας, το οποίο Γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π.

2.3 Δεν επιτρέπεται στον Κάτοχο Άδειας η με οποιονδήποτε τρόπο η σύνδεση ή/και ο συσχετισμός της Παικτικής Συμπεριφοράς με τα προσωπικά στοιχεία των Παικτών, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. για λόγους Εμπορικής Επικοινωνίας, πλην της εφαρμογής τυχόν προγραμμάτων πιστότητας σύμφωνα με τους κανόνες Εμπορικής Επικοινωνίας που θέτει η Ε.Ε.Ε.Π. και

β. για σκοπούς συμμόρφωσης με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και για ελεγκτικούς σκοπούς όπως, ιδίως, ο αποκλεισμός της πρόσβασης στα Παίγνια ανηλίκων ατόμων και των ατόμων ηλικίας κάτω των 21 ετών, η ταύτιση των Παικτών με πραγματικά φυσικά πρόσωπα, η χορήγηση στοιχείων στον Παίκτη κατόπιν αίτησής του, η διασταύρωση των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα κέρδη και η έκδοση και χορήγηση βεβαίωσης κερδών. Ο Κάτοχος Άδειας γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. όλα τα αναγκαία μέτρα, τα οποία προτίθεται να λάβει ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή της διάταξης αυτής.

2.4 Ο Κάτοχος Άδειας διασφαλίζει ότι η διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων είναι αξιόπιστη και ασφαλής, σύμφωνη με τους κανόνες δημόσιας τάξης, τις αρχές του δημοσίου συμφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και το Ρυθμιστικό Πλαίσιο, καθώς επίσης και ότι, κατά τη διεξαγωγή των Παιγνίων, αποκλείονται τα ανήλικα άτομα και τα άτομα ηλικίας κάτω των 21 ετών, προστατεύονται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και δεν τίθενται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία και ασφάλεια, καθώς επίσης και η διαφάνεια των συναλλαγών.

2.5 Η Ε.Ε.Ε.Π., στο πλαίσιο της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, είναι δυνατόν να χορηγεί τις προβλεπόμενες στον Κανονισμό Πιστοποιήσεις ΤΜΚΥ που παράγονται ή/και πωλούνται νόμιμα σε άλλες χώρες, εφόσον προσφέρουν ισοδύναμο βαθμό προστασίας με αυτόν που προσδιορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στον Κανονισμό. Η διαδικασία επιβεβαίωσης του ισοδυνάμου βαθμού προστασίας γίνεται από Οργανισμούς Πιστοποίησης, με επιβάρυνση των αιτούμενων την Πιστοποίηση.

2.6 Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης προς χορήγηση Άδειας / Πιστοποίησης ή άρσης της Άδειας / Πιστοποίησης καθώς επίσης και στην περίπτωση διακοπής της λειτουργίας για οποιονδήποτε λόγο, τέλη και παράβολα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

2.7 Κατά την εξέταση της αίτησης προς χορήγηση Άδειας / Πιστοποίησης, η Αρχή, για την ακρίβεια, την πληρότητα και τη γνησιότητα των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών, μπορεί να ζητά από τον αιτούντα ή κάθε άλλο φορέα και αρχή του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οποιοδήποτε στοιχείο, δεδομένο ή έγγραφο, που κρίνεται σκόπιμο. Οι αιτούντες παρέχουν, υποχρεωτικά, χωρίς επιφύλαξη, πλήρη εντολή στην Ε.Ε.Ε.Π. για την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων και των δεδομένων που τα αφορούν, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης στην Αρχή ή/και της επαλήθευσης από αυτήν των ανωτέρω στοιχείων και δεδομένων αυτών από τρίτα μέρη. Σε περίπτωση που τα σχετικά πιστοποιητικά και εγγραφές προκύπτουν από μητρώα διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή, ο αιτών απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόμισής τους εφόσον υποδείξει την ηλεκτρονική διεύθυνση (url) όπου βρίσκονται αναρτημένα, προσβάσιμα και ανακτήσιμα. Η Αρχή εξακριβώνει, συνολικά ή δειγματοληπτικά, την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται στο πλαίσιο χορήγησης έγκρισης ή Πιστοποίησης. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί οποτεδήποτε να προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο τήρησης των προϋποθέσεων και όρων της Άδειας ή των Πιστοποιήσεων.

2.8 Ο Κάτοχος Άδειας διασφαλίζει ότι κάθε σύστημα βρίσκεται, ανά πάσα στιγμή, σε συνεχή επικοινωνία με το ΠΣΕΕ και είναι δυνατός ο έλεγχος και η εποπτεία του σε πραγματικό χρόνο. Κάθε σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου Παιγνίων πρέπει να διαθέτει πλήρη λογισμική και φυσική ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζονται πλήρως: α) η πρόσβαση από την Ε.Ε.Ε.Π. σε όλα τα πληροφορικά προγράμματα, στα αποθηκευμένα αρχεία και στοιχεία και γενικότερα σε όλες τις λειτουργικότητες (functionalities) του συστήματος αυτού και β) η ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πιστότητα των αποθηκευμένων στα αρχεία στοιχείων και όλων των αντλούμενων στοιχείων που αποστέλλονται στο ΠΣΕΕ. Η πλήρης και ολοκληρωμένη τεχνική υποδομή διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, που συνδέονται μέσω του ΚΠΣ με το ΠΣΕΕ, είναι συνεχής υποχρέωση, καθ` όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας, η οποία πραγματοποιείται με ευθύνη, δαπάνες και μέριμνα των κατόχων της άδειας, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό. Μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία του ΠΣΕΕ από την Ε.Ε.Ε.Π., οι κάτοχοι αδείας υποχρεούνται να παρέχουν στην Ε.Ε.Ε.Π. τη δυνατότητα απομακρυσμένης πλήρους πρόσβασης στα ΚΠΣ τους.

2.9 Στην περίπτωση που το πρόσωπο έχει έδρα/κατοικία στο εξωτερικό, στη θέση των απαιτούμενων από τον Κανονισμό δικαιολογητικών προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, νόμιμα επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα Ελληνικά.

2.10 Η Ε.Ε.Ε.Π. συντάσσει και αναθεωρεί Μητρώα, η δε ανάρτηση αυτών στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Π. είναι επαρκής γνωστοποίηση και απόδειξη της Άδειας / Πιστοποίησης.

2.11 Ο Κάτοχος Άδειας δικαιούται να χρησιμοποιεί το σήμα της Ε.Ε.Ε.Π., στα εμπορικά του έντυπα και στην Εμπορική του Επικοινωνία, με τους όρους και προδιαγραφές που κάθε φορά η Αρχή ορίζει.

2.12 Το Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγχου, η Πύλη Ελέγχου σε Πραγματικό Χρόνο (Gateway) και το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα, διαθέτουν Πιστοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η Πιστοποίηση συμπεριλαμβάνει και την αξιολόγηση της απρόσκοπτης συνεργασίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των προαναφερθέντων συστημάτων για το σύνολο της λύσης.

2.13 Με Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται, κατά περίπτωση, το περιεχόμενο της αίτησης χορήγησης Άδειας ή Πιστοποίησης, ο χρόνος και τρόπος υποβολής της, τα ακριβή στοιχεία, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2.14 Ο Κάτοχος Άδειας, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα μέλη του οργάνου διοίκησης του, απαγορεύεται να μετέχουν σε Παίγνια που διεξάγουν οι ίδιοι.

2.15 Ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να τηρεί τα στοιχεία, έγγραφα και δεδομένα για δέκα (10) τουλάχιστον έτη, σε μέσο που επιτρέπει την αποθήκευση των πληροφοριών με μορφή και τρόπο να παρέχεται στην Ε.Ε.Ε.Π. άμεση και εύκολη πρόσβαση στα αρχεία αυτά, μέσω της διασύνδεσης των Πληροφορικών Συστημάτων της Ε.Ε.Ε.Π. με τα πληροφορικά συστήματα του Κατόχου Άδειας ή/και κατά τον τρόπο, τον χρόνο, την περιοδικότητα και την ανάλυση που η Αρχή ορίζει.

2.16 Οι Κάτοχοι Άδειας, συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κανονισμού, τις Οδηγίες και τις κατά περίπτωση συστάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., κατά τον τρόπο και στον χρόνο που η Αρχή ορίζει.

 • 16 Ιανουαρίου 2019, 16:13 | Γεώργιος Μανδραβίνος

  Αγαπητοί κύριοι\ες,

  θα ήθελα να θέσω στην επιτροπή, το θέμα της νομοθέτησης σχετικά με online παιχνίδια τύπου massively multiplayer online role-playing games (MMO ή MMORPG). Σε πολλά από αυτά τα παιχνίδια εμφανίζονται τα λεγόμενα loot boxes (https://en.wikipedia.org/wiki/Loot_box), τα οποία ανταλάσσονται αντί χρημάτων και στην ουσία αποτελούν μία μορφή στοιχηματισμού, καθώς το περιεχόμενο τους δεν είναι δεδομένο και μπορεί να προσφέρει διάφορα ωφέλη στους παίκτες τα οποία αποδίδονται με βάση τυχαία γεννήτρια. Γνωρίζω ότι πολλά από αυτά τα παιχνίδια είναι ευρέως διαδεδομένα στην Ελλάδα, ενώ η έλλειψη σχετικής νομοθεσίας αφήνει σε πολλές περιπτώσεις τις εταιρείες/παρόχους να δρουν ανεξέλεγκτα εις βάρος των παικτών με σημαντικά οικονομικά ωφέλη. Αντίστοιχη νομοθεσία υπάρχει ήδη σε χώρες όπως Αυστραλία και Ιαπωνία, ενώ πολλές Ευρωπαικές χώρες ήδη ερευνούν το ζήτημα αυτό.

  Γνωρίζω ότι ο κανονισμός που βρίσκεται εδώ υπό διαβούλευση είναι ένας πολύ σημαντικός κανονισμός και ότι το θέμα που αναφέρω δεν είναι άμεσα συνδεδεμένο, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό θέμα που θα πρέπει κάποια στιγμή να συμπεριληφθεί σε αντίστοιχους κανονισμούς στην Ελλάδα.

  Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.

  Με εκτίμηση

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».