Άρθρο 14 Γνωστοποίηση χρηματικών καταβολών  – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 79  του ν. 2725/1999 (Α΄121)

 Στο άρθρο 79 του ν. 2725/1999 προστίθεται παρ. 5 ως εξής :

«5. Ειδικά για τις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Κ.Α.Ε.) και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το σύνολο των ποσών που καταβάλλονται από μέλη των διοικήσεων ή μετόχους αυτών, λόγω δανείου ή ως ταμειακή διευκόλυνση, απαγορεύεται να ξεπερνά το εκατό τοις εκατό (100%) του μετοχικού τους κεφαλαίου. Μετά από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το παραπάνω ποσοστό ορίζεται σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).».