ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ   Άρθρο 10 Οργάνωση υπηρεσιών ομοσπονδίας – Αποδοχές προσωπικού – Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 2725/1999 (Α΄121)  

Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 2725/1999 και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού των ομοσπονδιών, με εξαίρεση τους προπονητές, τους γυμναστές, τους τεχνικούς συμβούλους, τους δικηγόρους, τους λογιστές, τους δημοσιογράφους, τους φροντιστές, τους φυσικοθεραπευτές και τους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Εξαιρούνται του πρώτου εδαφίου οι ομοσπονδίες που τα ιδία έσοδά τους ξεπερνούν το 50% της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».

 

 • Παρακάτω διατυπώνουμε πρόταση που σχετίζεται με τον τρόπο καταβολής των μηνιαίων δεδουλευμένων αποδοχών του τακτικού προσωπικού των Αθλητικών Ομοσπονδιών και Αθλητικών Ενώσεων.

  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  Οι Αθλητικές Ομοσπονδίες και οι Αθλητικές Ενώσεις, επιχορηγούνται δυνάμει του άρθρ. 50 Ν. 2725/1999 σε μεγάλο ποσοστό του προϋπολογισμού τους από την εποπτεύουσα Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μέσω κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού. Δυστυχώς, ένα από σοβαρότερα ζητήματα που απασχολεί τον κλάδο των εργαζομένων στις Εποπτευόμενες Αθλητικές Ομοσπονδίες και στις Ενώσεις αυτών τα τελευταία χρόνια, αποτελεί το γεγονός της καθυστέρησης καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών τους και των ασφαλιστικών εισφορών, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο διαταραχή της εύρυθμης λειτουργίας των φορέων αυτών. Από την άλλη μεριά, η μισθοδοσία του προσωπικού των ανωτέρω φορέων, διέπεται από το άρθρ. 7 Ν. 4354/2015 (Ενιαίο Μισθολόγιο), ενώ ήδη, με βάση τις διατάξεις του άρθρ. δεύτερου παρ. 1β’ του Ν. 3845/2010 σε συνδυασμό με την παρ. 4 της ΥΑ ΕΑΠ2003486 ΕΞ 2013/5.12.2013 (ΦΕΚ Β΄3091/5.12.2013), υφίσταται η υποχρέωση απογραφής του συνόλου του προσωπικού των φορέων αυτών, με σκοπό την καταβολή της μισθοδοσίας του μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. Όπως μάλιστα προβλέπεται στο νόμο, σκοπός της απογραφής είναι ο έλεγχος της μισθοδοσίας και των πρόσθετων αμοιβών των υπόχρεων σε απογραφή και η άσκηση μισθολογικής πολιτικής από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  Υπό την έννοια αυτή, είναι επιβεβλημένη η διασφάλιση της απευθείας καταβολής των αποδοχών του προσωπικού και των ασφαλιστικών εισφορών μηνιαίως μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σκοπός της νομοθετικής ρύθμισης είναι η καθιέρωση μιας τυπικής διαδικασίας, η οποία θα διασφαλίζει:
  Α) την απρόσκοπτη καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού των Αθλητικών Ομοσπονδιών το οποίο έχει ενταχθεί στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών,

  Β) την απρόσκοπτη καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού των αθλητικών ενώσεων σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό το οποίο διέπει την σχέση Αθλητικής Ομοσπονδίας και των Ενώσεων της.
  και θα καθορίζει με σαφήνεια:
  • τον τρόπο έκδοσης απόφασης σχετικής επιχορήγησης στο πλαίσιο της ποσοστιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού,
  • τον τρόπο εκταμίευσης και διάθεσης των ποσών της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων εκ της ανωτέρω επιχορήγησης,
  • τον μηχανισμό παρακολούθησης και ελέγχου της διάθεσης

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
  1. Από 01-01-2021 η μισθοδοσία του υπηρετούντος, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου προσωπικού των Αθλητικών Ομοσπονδιών και των ενώσεων, εξαιρουμένων αυτών που οι μισθολογικές ρυθμίσεις διέπονται με βάση συλλογική σύμβαση εργασίας, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν βάσει των διατάξεων του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταβάλλεται, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.), απευθείας στους δικαιούχους εργαζόμενους από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μέσω κονδυλίων από τις επιχορηγήσεις, που αντιστοιχούν σε έκαστη Ομοσπονδία. Απευθείας στους δικαιούχους ασφαλιστικούς οργανισμούς καταβάλλονται ομοίως και οι αναλογούσες στην μισθοδοσία του ως άνω προσωπικού ασφαλιστικές εισφορές. Με την καταβολή αυτή εξαντλείται η μισθολογική υποχρέωση της οικείας Ομοσπονδίας ή Ένωσης έναντι του προσωπικού της, το δε ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους εργαζόμενους αφαιρείται από το συνολικό ποσό της ετήσιας επιχορήγησης του φορέα.
  2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, οι Αθλητικές Ομοσπονδίες και Αθλητικές Ενώσεις υποχρεούνται στην έναρξη εκάστου έτους να αποστέλλουν στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, πλέον των λοιπών δικαιολογητικών, πίνακα, στον οποίο θα αναφέρεται η ετήσια προϋπολογιστική δαπάνη μισθοδοσίας με ανάλυση σε μηνιαία βάση κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού. Αντίστοιχη υποχρέωση για την αποστολή καταστάσεων μισθοδοσίας υπέχει έκαστη Ομοσπονδία και Ένωση σε περίπτωση μεταβολής της μισθοδοσίας των υπηρετούντων υπαλλήλων.

 • 23 Αυγούστου 2020, 14:00 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Υπάρχουν αθλήματα που ακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις παγκοσμιοποίησης και επιτρέπουν την συμμετοχή αλλοδαπών αθλητών στις εθνικές ομάδες των χωρών με μόνη προϋπόθεση την μόνιμη κατοικία των αθλητών. Στο Τσιρλίντινγκ, εάν ένας αθλητής είναι μόνιμος κάτοικος μιας χώρας για χρονικό διάστημα άνω των έξη μηνών, τότε δικαιούται να συμμετέχει με την εθνική ομάδα της μόνιμης κατοικίας του, άσχετα εάν έχει την εθνικότητα ή την υπηκοότητα ή το διαβατήριο της ώρας αυτής. Αρκεί η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
  Συνεπώς, πρέπει να προβλέπεται η προϋπόθεση αυτή με την φράση:
  “Επιτρέπεται η εγγραφή αλλoδαπώv και oμoγεvώv αθλητώv στη δύvαμη σωματείoυ-μέλoυς Ομoσπovδίας. Οι ανωτέρω, εφόσον διαμένουν στην ελληνική επικράτεια πέραν του εξαμήνου και μίας ημέρας, και εφόσον ο κανονισμός της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας τάσσει μοναδική προϋπόθεση συμμετοχής στην εθνική ομάδα κάθε χώρας την πέραν του εξαμήνου και μίας ημέρας διαμονή στην χώρα με της οποίας την εθνική ομάδα συμμετέχει ο αθλητής, και δεν τάσσει καμία προϋπόθεση ιθαγένειας, μπoρoύv vα συμμετέχoυv απεριόριστα σε όλoυς τoυς εθνικούς αγώνες (στα ελληνικά πρωταθλήματα, στoυς αγώvες Κυπέλλου Ελλάδας και στα ελληνικά διασυλλογικά πρωταθλήματα), αλλά και στους διεθνείς αγώvες με την εθνική ομάδα”.

 • 23 Αυγούστου 2020, 14:33 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του άρθρου 44 του ίδιου νόμου, περιγράφεται η κεντρική επιτροπή κριτών και η στελέχωσή της σε κάθε αθλητική ομοσπονδία, “…2. Ειδικότερα ο κανονισμός διαιτησίας οφείλει να προβλέπει τουλάχιστον ότι: α) Στην αθλητική ομοσπονδία λειτουργεί τριμελής ή πενταμελής Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.), της οποίας η θητεία είναι διετής ή τριετής. Συγκεντρώνει δε για το άθλημα όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών, των παρατηρητών διαιτησίας και των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας των εθνικών πρωταθλημάτων και κυπέλλων της Ελλάδας.

  Υπάρχουν όμως ομοσπονδίες, όπως η Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ. (τσιρλίντινγκ), όπου οι κριτές εκπαιδεύονται και αξιολογούνται κατευθείαν από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, χωρίς καμμία παρέμβαση στην διαδικασία αυτή, ή όποια παρεπόμενη (π.χ. πειθαρχική, η οποία μάλιστα δεν κοινοποιείται ποτέ στις εθνικές ομοσπονδίες) των εθνικών ομοσπονδιών. Συνεπώς, πρέπει να προβλεφθεί η περίπτωση αυτή με την φράση “Στα αθλήματα, στα οποία η εθνική ομοσπονδία δεν έχει καμμία αρμοδιότητα στην επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών, των παρατηρητών διαιτησίας και των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας των εθνικών πρωταθλημάτων και κυπέλλων της Ελλάδας, αλλά αυτά είναι αρμοδιότητα των διεθνών οργάνων και ομοσπονδιών, δεν απαιτείται η ύπαρξη και στελέχωση Κ.Ε.Δ., για όσο χρόνο λειτουργεί αυτή η προϋπόθεση”.

 • 23 Αυγούστου 2020, 13:37 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  προτείνεται το άρθρο 3 να τροποποιηθεί ως εξής και αυτό γιατί υπάρχουν ομοσπονδίες που επιχορηγούνται πάνω από το 50% από φορείς της γενικής κυβέρνησης όπως Υπουργείο Πολιτισμού (ΕΟΕ), υπουργείο τουρισμού, υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ΟΤΑ, Επικρατείας κλπ όπως αναφέρεται και στο νόμο ΝΟΜΟΣ 4250/ΦΕΚ Α 74/26.03.2014 α νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.

  «3. Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού των ομοσπονδιών, με εξαίρεση τους προπονητές, τους γυμναστές, τους τεχνικούς συμβούλους, τους επιστημονικούς συμβούλους, τους δικηγόρους, τους λογιστές, τους δημοσιογράφους, τους φροντιστές, τους φυσικοθεραπευτές και τους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς επίσης και το γενικό διευθυντή, τον εμπορικό διευθυντή, τον διευθυντή επικοινωνίας, τον οικονομικό διευθυντή, τον τεχνικό διευθυντή, γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Εξαιρούνται του πρώτου εδαφίου οι ομοσπονδίες που τα ιδία έσοδά τους ξεπερνούν το 50% της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης».

 • Άρθρο 10
  Επί του τελευταίου εδαφίου το οποίο αναφέρει ότι: «Εξαιρούνται του πρώτου εδαφίου οι ομοσπονδίες που τα ιδία έσοδά τους ξεπερνούν το 50% της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού». Επειδή από οικονομικό έτος σε οικονομικό έτος η αναλογία ιδίων εσόδων σε σχέση με τα έσοδα από την τακτική κρατική επιχορήγηση είναι δυνατόν να αλλάζει και το πρώτο εδάφιο αυτού του άρθρου αφορά κατά κύριο λόγο σε τακτικούς υπαλλήλους αφού όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι ρητά αναφέρονται με τις ιδιότητες τους, θα πρέπει ρητά να διασφαλισθεί ότι αυτή η κατηγορία εργαζομένων μπορούν να προσληφθούν κατά παρέκκλιση του ν. 2190/1994 με την προϋπόθεση ότι η Ομοσπονδία τους καθ΄όλη την διάρκεια της εργασιακής σχέσης τους θα καλύπτει την μισθοδοσία τους από τα ίδια έσοδά της και όχι από τα έσοδα της τακτικής επιχορήγησης.

 • 21 Αυγούστου 2020, 11:09 | Ελευθερία Βασιώτη

  Πιστεύουμε ότι η οργάνωση των ομοσπονδιών, αλλά και των συλλόγων εν γένει και του αθλητικού κινήματος, θα ήταν καλό να ακολουθήσει τα διεθνή πρότυπα σε ότι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό.
  1. Ο αθλητισμός θα πρέπει να υποστηριχθεί επιστημονικά, ανθρώπινο δυναμικό με επιστημονική κατάρτιση, σε όλο του το φάσμα, ήτοι διοίκηση, προπονητές (πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), μάνατζερ κτλ.
  2. Σε ότι αφορά τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι είναι και διακεκριμένοι αθλητές και οι οποίοι υπηρετούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα να αποσπαστούν ως προπονητές στις εθνικές ομάδες ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν με τις γνώσεις τους το άθλημα που έχουν διακριθεί και να διευρυνθεί η «δεξαμενή» άντλησης στελεχών.
  3. Συνεργασίες με τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού καθώς και της Διοίκηση Αθλητισμού και δημιουργία δικτύου και ομάδας έργου για κάθε ομοσπονδία, ως εξωτερικοί σύμβουλοι σε διοικητικό και προπονητικό επίπεδο.

 • 20 Αυγούστου 2020, 12:09 | Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης

  4. Άρθρο 10: Οργάνωση υπηρεσιών ομοσπονδίας – Αποδοχών προσωπικού – Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν.2725/1999.
  παρ. 3: «…… Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού των ομοσπονδιών, με εξαίρεση τους προπονητές, τους γυμναστές, τους τεχνικούς συμβούλους, τους δικηγόρους, τους λογιστές…….»
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ από τις προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού των ομοσπονδιών να εξαιρούνται οι τεχνικοί διευθυντές.
  Επίσης για τους συνταξιούχους διαιτητές, κριτές, ομοσπονδιακούς προπονητές και τεχνικούς συμβούλους που αμείβονται ή συμβάλλονται με τις ομοσπονδίες η φορολόγηση τους να είναι αυτοτελής και να μην επηρεάζει την σύνταξη τους .

 • 7 Αυγούστου 2020, 16:44 | Δανιηλιδης Παναγιώτης

  Πρόταση:Να υπάρχει μπλαφον στις εγγραφές συλλόγων σε Ερασιτεχνικες Ομοσπονδίες, δεν μπορεί η μία Ομοσπονδία πχ.ΕΛΟΤ 2000€ και σ άλλη 250; Όταν μιλάμε για ερασιτεχνικά σωματεία κ ειδικά, σωματεία που καλλιεργουν αθλήματα σε Επαρχίες ;η ακόμα κ σε χωριά.