Άρθρο 9 Συγκρότηση Ολομέλειας Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής – Τροποποίηση άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (Α΄ 16)

 

Στο άρθρο 5 του π.δ. 22/2004 (Α΄ 16) τροποποιούνται οι παρ. 1 και 5 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5

Συγκρότηση ολομέλειας

  1. Στην Ολομέλεια της Διοίκησης (Ο.Δ.) της Ε.Π.Ε. μετέχουν έντεκα (11) μέλη ως ακολούθως:

α) Τέσσερις (4) αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ.), οι οποίοι εκλέγονται από τη γενική συνέλευση της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού αυτής, και εκπροσωπούν όλες τις κατηγορίες αναπηριών, όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Π.Ε.).

β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Ο.Σ.Ε.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού αυτής.

γ) Τρεις (3) Παραολυμπιονίκες, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιονικών (Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με το καταστατικό αυτού.

δ) Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

ε) Δύο (2) προσωπικότητες κύρους από τον χώρο του αθλητισμού, που ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

  1. Τα μέλη της Ολομέλειας της Διοίκησης πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, ηλικίας τουλάχιστον 25 ετών, με πλήρη αστικά και πολιτικά δικαιώματα.
  2. Η θητεία των μελών της Ολομέλειας της Διοίκησης είναι τετραετής και αρχίζει από την επομένη της εκλογής ή του διορισμού τους.
  3. Τα μέλη της Ολομέλειας της Διοίκησης είναι άμισθα, μπορούν όμως να αποζημιώνονται με την καταβολή των εξόδων ταξιδιών, διαμονής και διατροφής τους καθώς και για άλλες δαπάνες που δικαιολογούνται και απαιτούνται από την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  4. Τα μέλη της Ολομέλειας της Διοίκησης αποκτούν την ιδιότητά τους, ως ακολούθως:

α) Μέχρι το τέλος του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους των θερινών Παραολυμπιακών Αγώνων, η Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, η Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και ο Σύλλογος Ελλήνων Παραολυμπιονικών (Σ.Ε.Π.) εκλέγουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 τους αντιπροσώπους τους, με τους αναπληρωτές τους.

β) Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, ο εκπρόσωπος της Γ.Γ.Α. και οι οριζόμενοι από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, γνωστοποιούνται στη Γραμματεία της Ε.Π.Ε. εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου και μέχρι τέλους του ίδιου μήνα, η Ολομέλεια της Διοίκησης, μετά από πρόσκληση του εκ των μελών της εκπροσώπου της Γ.Γ.Α., συνέρχεται στα γραφεία της Ε.Π.Ε., συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει, μεταξύ των μελών της, την Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.»

6. Τα μέλη της Ολομέλειας της Διοίκησης χάνουν την ιδιότητά τους στις περιπτώσεις:α) Θανάτου μέλους,β) έγγραφης παραίτησης,γ) έκπτωσης, εξαιτίας αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) καθώς και για παραβάσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121),δ) αδικαιολόγητης απουσίας από τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις της Ολομέλειας.

 

  • 20 Αυγούστου 2020, 02:23 | Κώστας Σιάχος

    Είναι υπερβολή σε ένα όργανο με μόλις 11 μέλη ο υπουργός να ορίζει τα 3 μέλη, επίσης είναι άδικο και κατά της ισότιμης δημοκρατικής εκπροσώπησης της πλειοψηφίας η ΕΑΟΜ-ΑΜΕΑ που εκπροσωπεί 65 Σωματεία και συνολικά 3500 αναπήρους αθλητές (ήτοι το 95% των σωματείων και των αθλητών του Παραολυμπιακού χώρου) να έχει μείωση των αιρετών εκπρόσωπων της στη Ολομέλεια της Παραολυμπιακής Επιτροπής.

    Πρόταση: να μειωθούν τα μη αιρετά μέλη και να αυξηθούν τα αιρετά μέλη της ΕΑΟΜ-ΑΜΕΑ προκειμένου να υπάρχει ισότιμη δημοκρατική εκπροσώπηση της πλειοψηφίας των Σωματείων και των αθλητών.