Άρθρο 25 Μεταβατικές διατάξεις

1. Εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον είναι απαραίτητο. Κατά παρέκκλιση κάθε διαφορετικής διάταξης νόμου ή καταστατικής ρύθμισης, οι αποφάσεις για τις τροποποιήσεις του πρώτου εδαφίου λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο του οικείου αθλητικού φορέα, εφόσον αυτό γίνει εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος και πρόκειται για διατάξεις καταστατικών που χρειάζονται προσαρμογή στον παρόντα νόμο. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999, είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του’ άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 1. Τα αθλητικά σωματεία, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένα σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, χωρίς να έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση της αναγνώρισης αυτής το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αθλητικά σωματεία που δεν θα λάβουν την ειδική αθλητική αναγνώριση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος διαγράφονται αυτοδικαίως από το οικείο μητρώο μελών και δεν δύνανται να συμμετέχουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας.
 2. Η παρ. 9 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999 ισχύει για τη σύνθεση της ολομέλειας της διοίκησης της Ε.Π.Ε. που θα αναδειχθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (Α΄ 16), πριν από τη λήξη της θητείας της παρούσας, τον Φεβρουάριο του έτους 2021, μολονότι αναβλήθηκε η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Η παρούσα ολομέλεια λειτουργεί ως έχει έως την ανάδειξη της νέας.
 3. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 ισχύει για τη σύνθεση της Ολομέλειας που θα αναδειχθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5, πριν από τη λήξη της θητείας της παρούσας τον Φεβρουάριο του έτους 2021. Η παρούσα Ολομέλεια λειτουργεί ως έχει έως την ανάδειξη της νέας.»
 • 23 Αυγούστου 2020, 13:37 | Ερμής

  Στο ΑΡΘΡΟ 25 (Μεταβατικές διατάξεις) θεωρούμε πως το ανώτατο χρονικό διάστημα που πρέπει να δοθεί σε ομοσπονδίες, ενώσεις, σωματεία για να εναρμονιστούν, είναι ένας μήνας από τη δημοσίευση και να ισχύει από την λήψη της απόφασης του ΔΣ. Η προτεινόμενη διατύπωση είναι η ακόλουθη.

  1. Εντός ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον είναι απαραίτητο. Κατά παρέκκλιση κάθε διαφορετικής διάταξης νόμου ή καταστατικής ρύθμισης, οι αποφάσεις για τις τροποποιήσεις του πρώτου εδαφίου λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο του οικείου αθλητικού φορέα, εφόσον αυτό γίνει εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος και πρόκειται για διατάξεις καταστατικών που χρειάζονται προσαρμογή στον παρόντα νόμο και ισχύουν από τη λήψη τους. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999, είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του’ άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 • Άρθρο 25
  Στην παράγραφο 1 το χρονικό διάστημα των δύο μηνών εντός του οποίου πρέπει να ολοκληρωθεί η εναρμόνιση των καταστατικών των αθλητικών ομοσπονδιών δεν είναι ρεαλιστικό. Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη καθώς και νομικές κατευθυντήριες γραμμές.

 • 20 Αυγούστου 2020, 17:23 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α’ Αντ/ρος Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

  Για το άρθρο 25:
  Η προθεσμία εναρμόνισης των καταστατικών να καθοριστεί σε ένα έτος, ενόψει των τυπικών – νομικών διαδικασιών που απαιτούνται (σύγκλιση ΓΣ- έγκριση από Ειρηνοδικείο-δημοσίευση).

  Στην § 2 : Κατά το χρονικό διάστημα της διετίας (για την απόκτηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από τα ήδη εγγεγραμμένα σε Ενώσεις αθλητικά σωματεία που δεν διαθέτουν αναγνώριση) τα σωματεία διατηρούν όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα τους [συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου σε ΓΣ και αρχαιρεσίες Αθλητικών Ενώσεων ή Ομοσπονδιών, υπόδειξης υποψηφίων για Ενώσεις, οικονομική επιχορήγηση κλπ].

 • 20 Αυγούστου 2020, 12:55 | Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης

  Άρθρο 25: Μεταβατικές διατάξεις.
  παρ. 1:»……. Εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον είναι απαραίτητο………»
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ το χρονικό διάστημα να είναι τουλάχιστον έξη (6) μήνες, διότι για την εναρμόνιση των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, ενώσεων, ομοσπονδιών το διάστημα των δυο (2) μηνών θα δημιουργήσει δυσκολίες λόγω covid-19 και φόρτου εργασίας των Πρωτοδικείων.

 • 20 Αυγούστου 2020, 08:15 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Να προστεθεί η λέξη αποκλειστικά και να διαμορφωθεί η παράγραφος 1 ως εξής

  «Εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον είναι απαραίτητο. Κατά παρέκκλιση κάθε διαφορετικής διάταξης νόμου ή καταστατικής ρύθμισης, οι αποφάσεις για τις τροποποιήσεις του πρώτου εδαφίου λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο του οικείου αθλητικού φορέα, εφόσον αυτό γίνει εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος και πρόκειται αποκλειστικά για διατάξεις καταστατικών που χρειάζονται προσαρμογή στον παρόντα νόμο.»

  Ώστε να μην έχουν δικαίωμα τα ΔΣ συλλόγων, Ενώσεων, Ομοσπονδιών να τροποποιήσουν άρθρα του καταστατικού τους που δεν αναφέρονται στον παρόντα νόμο.

 • 19 Αυγούστου 2020, 10:01 | Αθανάσιος Ζούλιας

  Ειδικά για την παράγραφο 2 του άρθρου 25 συμφωνόυμε απόλυτα και την κρίνουμε απαραίτητη. Κατάργησή της θα δημιουργούσε προυποθέσεις πρσφυγών για αντισυνταγματικότητα. Είναι σαφές ότι πολλά σωματεία λειτουργούν ΝΟΜΙΜΩΣ χωρίς να έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση. (υπογραμμίζω την λέξη ειδική).
  Ειδικά για το μπριτζ στο καταστατικό της ΕΟΜ προέβλεπαν (και πολύ σωστά) ότι μόνο μετά 3 χρόνια ένα νέο σωματείο θα είχε ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ να ζητήσει την ειδική αθλητική αναγνώριση. (Την απλή αθλητική αναγνώριση την είχε από την αρχή με την έγκριση του καταστατικού του από το Πρωτοδικείο και την ΕΟΜ).
  Αυτή την στιγμή με τις νέες διατάξεις επιχειρείται μιά ριζική μεταβολή στις διατυπώσεις αυτές. Πρέπει να υπάρξει χρόνος να συνειδητοποιήσουν τα μέλη κάθε σωματείου τις αλλαγές αυτές. Επίσης θα πρέπει να γίνει απολύτως σαφής ο διαχωρισμός ερασιτεχνικού αθλητισμού (ιδιαίτερα για τα πνευματικά αθλήματα) και επαγγελματικού ή ημιεπαγγελματικού αθλητισμού.

 • 19 Αυγούστου 2020, 08:55 | Αργύρης Λογοθέτης – ΑΣΜΘ «Ο Μέγας Αλέξανδρος»

  Με την παράγραφο 2 του άρθρου 25, η Γ.Γ.Α. ουσιαστικά στηρίζει τα παράνομα Σωματεία, τα οποία ο κ. Αυγενάκης χαρακτήρισε κατ’ επανάληψη ως “ Σωματεία – Σφραγίδες ”, δίνοντάς τους περίοδο χάριτος δύο (2) ετών. Οι Ομοσπονδίες έπρεπε να υποχρεωθούν να τα διαγράψουν σύμφωνα με το καταστατικό τους και αν θέλουν να λειτουργήσουν νόμιμα, θα πρέπει να εγγραφούν εκ νέου.

 • 18 Αυγούστου 2020, 12:13 | Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία

  Επί της διάταξης της παρ. 1, του άρθρου 25 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου περί εναρμόνισης καταστατικών αθλητικών φορέων –κυρώσεις.
  Σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 25 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου «Εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον είναι απαραίτητο. Κατά παρέκκλιση κάθε διαφορετικής διάταξης νόμου ή καταστατικής ρύθμισης, οι αποφάσεις για τις τροποποιήσεις του πρώτου εδαφίου λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο του οικείου αθλητικού φορέα, εφόσον αυτό γίνει εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος και πρόκειται για διατάξεις καταστατικών που χρειάζονται προσαρμογή στον παρόντα νόμο. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999, είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του’ άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.»
  Η ανωτέρω ρύθμιση αφενός μεν εισάγει ασφυκτικές προθεσμίες για την εναρμόνιση των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και Ομοσπονδιών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι για την εναρμόνιση απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του αθλητικού φορέα, κατάθεση αίτησης στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, έκδοση απόφασης και κοινοποίηση αυτής, καθώς και το γεγονός και της καθυστέρησης έκδοσης των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, καθίσταται προδήλως φανερό ότι η σχετική διαδικασία εναρμόνισης των καταστατικών είναι πρακτικώς αδύνατο να ολοκληρωθεί εντός της τασσόμενης προθεσμίας των δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, αφετέρου δε αιωρείται στο σύνολο των αθλητικών φορέων η δαμόκλειος σπάθη της αφαίρεσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αυτών, εάν δεν ολοκληρωθεί η εναρμόνιση εντός της προθεσμίας των δύο μηνών!!!
  Με λίγα λόγια τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες με την προτεινόμενη ρύθμιση κινδυνεύουν άμεσα να απολέσουν την ειδική αθλητική αναγνώριση για λόγο μη εξαρτώμενο από αυτά, αφού ο χρόνος έκδοσης δικαστικής απόφασης περί έγκρισης των τροποποιήσεων του καταστατικού τους είναι εκτός δικαιοδοσίας τους, αλλά ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του δικαστή στον οποίο εκ του νόμου δεν μπορεί να γίνει καμία παρέμβαση αναφορικά με τον χρόνο έκδοσης της αποφάσεως του.
  Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε είτε να θεσπιστεί χρονικό όριο μόνο για την κατάθεση εκ μέρους του αθλητικού φορέα αίτησης στο κατά τόπον αρμόδιο Ειρηνοδικείο, είτε ο υπό διαβούλευση νόμος να ισχύσει από 1ης Σεπτεμβρίου 2024.

 • 17 Αυγούστου 2020, 13:44 | Αργύρης Λογοθέτης – ΑΣΜΘ «Ο Μέγας Αλέξανδρος»

  Είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί αλλαγή καταστατικού σε δύο (2) μήνες από ερασιτεχνικά Σωματεία, ιδιαίτερα σήμερα με τις καθυστερήσεις του Δημοσίου εξαιτίας του covid-19. To χρονικό διάστημα πρέπει να αυξηθεί σε 4 έως 6 μήνες και να υπάρχει και η ανάλογη μέριμνα από τα Πρωτοδικεία.

 • 15 Αυγούστου 2020, 13:27 | Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

  Θα πρέπει να γίνει διευκρίνιση ότι το διάστημα των 2 μηνών αφορά τις ενέργειες που πρέπει να κάνει το κάθε νομικό πρόσωπο που περιγράφεται μέχρι την κατάθεση στο αρμόδιο δικαστήριο και όχι η τελική έγκριση που αυτή δεν είναι στην αρμοδιότητα του και είναι δυνατόν να καθυστερήσει αρκετά ιδίως σε μεγάλες πόλεις που ο προσδιορισμός της δικασίμου μπορεί να καθυστερήσει αρκετά.

  ΤΟ κόστος για τις συνεχείς τροποποιήσεις των καταστατικών στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι δυσβάσακτο και θα πρέπει σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να βρεθεί τρόπος να μειωθούν τα παράβολα στο ελάχιστο ή τουλάχιστον να υπάρξει συνδρομή της ΓΓΑ για την κάλυψη των εξόδων αυτών εφόσον η τροποποίηση γίνει εντός των προθεσμιών που θα καθοριστούν.

 • 14 Αυγούστου 2020, 11:06 | Αθανάσιος Ζούλιας πρόεδρος ΣΑΜΚΕΑΣ

  Θεωρούμε απολύτως θετική την πρόβλεψη να μπορούν να γίνουν προσαρμογές του καταστατικού με τον νέο νόμο χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες. Χρονοβόρες και πολυδάπανες. Συμφωνούμε με την πρόταση του Γιώργου Νικητίδη ΓΓ Ε.Ο Χειμερινού Αθλημ. να υπάρξει στον νόμο γενική διάταξη που να καθορίζει ότι οι διατάξεις του νόμου κατισχύουν τυχόν διαφορετικών διατυπώσεων σε υπάρχοντα καταστατικά σωματείων που αποφασίζουν να ζητήσουν την ειδική αθλητική αναγνώριση. Διαφορετικά το χρονικό διάστημα των 2 μηνών είναι ανεπαρκέστατο ειδικά για περιφερειακά σωματεία. ( Στην περίπτωσή του ΣΑΜΚΕΑΣ πρέπει να «περάσουμε» από Ειρηνοδικείο Λαυρίου, Πρωτοδικείο Αθηνών, Σύρο,Περιφέρεια κλπ κλπ.

 • 13 Αυγούστου 2020, 10:53 | Θεμιστοκλησ Μυστριωτης Γ.Γ. Ε.Ο.Σ.Αθηνων

  Δεν προβλεπεται τι σταδια θα ακολουθησει η τροποοιησει του
  καταστατικου μετα την εγκριση απο το Δ.Σ. δηλ. μεχρι ποτε πρεπει
  να εγκριθει απο Γ.Σ. και στην συνεχεια να εγκριθει απο Πρωτοδικειο.

  Τα Σωματεια θα εκπροσωπιθουν και θα ψηφισουν τις επερχομενες εντος
  των τελευταιων 2 μηνων του 20 με το νεο νομο και με εγκριση ΜΟΝΟ
  απο το Δ.Σ. του καταστατικου των¨¨¨¨

  Καλο ειναι να ξεκαθαρισουν ολα αυτα απο τον νομο.

 • H διατυπωση σχετικα με την τροποιηση των καταστατικων δεν ειναι καθαρη.
  Οπως ολοι γνωριζουμε η ισχυς των καταστατικων υπαρχει μετα την εγκριση
  απο Πρωτοδικειο.
  Συνεπως μεσα σε 2 μηνες το Δ.Σ. θα τροποποιηση το καταστατικο και μετα
  δεν προβλεπεται τι θα γινει.
  Αρα πρεπει να διατυπωθει καθαρα στο νομοσχεδιο η διαδικασια.

 • 11 Αυγούστου 2020, 15:22 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΛΛΟΣ

  Άρθρο 11
  Και οι σχολές προπονητών πολεμικών τεχνών, όπως καράτε, τζούντο, ταεκβοντο, πρέπει να προστεθούν λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους που ανήκουν αποκλειστικά στη σφαίρα των αντίστοιχων ομοσπονδιών, στην παρέκκλιση των ρυθμίσεων της παρ. 4 του άρθρου 11. Δηλαδή η ίδρυση σχολών προπονητών δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στο ποδόσφαιρο, το θαλάσσιο σκι και τη χιονοδρομία.

  Άρθρο 5
  Στα μικρά σωματεία είναι αδιανόητη οικονομικά και πρακτικά η υποχρέωση στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του αθλητικού σωματείου, ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, να προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος που ορίζεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο. Αυτό θα είχε νόημα σε πολύ μεγάλα σωματεία με πολύ μεγάλο αριθμό ενεργών μελών και οικονομικές δυνατότητες. Το όριο των 300 και πάνω ενεργών μελών θα μπορούσε να τεθεί για να ζητείται δικηγόρος ως πρόεδρος εφορευτικής επιτροπής.

 • 10 Αυγούστου 2020, 10:03 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

  Επειδή εναρμόνιση Καταστατικού σημαίνει κόστος και μελέτη από Νομικούς, αλλά και επειδή πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις με επικύρωση από Καταστατική Γεν. Συνέλευση, το διάστημα των δύο μηνών είναι υπερβολικά μικρό. Κατά την άποψή μου πρέπει να αυξηθεί σε 8-10 μήνες αυτό το χρονικό διάστημα. Θα γίνει εφικτό στους περισσότερους να προσαρμοστούν.

 • 8 Αυγούστου 2020, 09:19 | Γιώργος Νικητίδης – Γεν. Γραμ. Ε.Ο.Χειμερ. Αθλημ.

  Στην παράγραφο 1 του προτεινόμενου Νομοσχεδίου τίθεται η υποχρέωση των σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους προκειμένου αυτά να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου (όπως θα διαμορφωθεί μετά την συζήτηση και την ψήφισή του). Μάλιστα περιλαμβάνεται και πρόβλεψη ότι αυτό θα μπορεί να γίνει με απόφαση των διοικητικών συμβουλίων των αθλητικών φορέων κατά παρέκκλιση κάθε διαφορετικής διάταξης νόμου ή καταστατικής ρύθμισης, αφού άλλωστε είναι δεδομένο ότι σε όλα τα καταστατικά των φορέων υπάρχει δεσμευτική πρόβλεψη ότι οι τροποποιήσεις των καταστατικών γίνονται μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης και όχι Δ.Σ.
  Όμως, αφενός μια τέτοια τροποποίηση, ως συνολικής διαδικασία σύνταξης και κωδικοποίησης του καταστατικού, διεκπεραίωσης στο αρμόδιο πρωτοδικείο και έκδοσης – δημοσίευσης της σχετικής απόφασης, απαιτεί σημαντικό χρόνο που ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις θα υπερβαίνει το δίμηνο (αν μάλιστα υπολογιστεί και ο μεγάλος όγκος τροποποιήσεων που θα κατατεθεί από όλα τα αθλητικά σωματεία σχεδόν ταυτόχρονα), ενώ αφετέρου το συνολικό κόστος για μια τροποποίηση είναι υπέρογκο για την μεγάλη πλειοψηφία των μικρών (κυρίως επαρχιακών) αθλητικών σωματείων.
  ΠΡΟΤΑΣΗ : Θα μπορούσε στην συγκεκριμένη παράγραφο να τεθεί πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία «οι διατάξεις του παρόντος Νόμου οι οποίες επιβάλλεται να αποτελέσουν αντικείμενο τροποποίησης των καταστατικών των αθλητικών σωματείων κατισχύουν κάθε διαφορετικής πρόβλεψης που υφίσταται στα εν ισχύ καταστατικά των σωματείων αυτών και εφαρμόζονται άμεσα. Τα αθλητικά σωματεία υποχρεούνται στην αμέσως επόμενη τακτική Γενικής Συνέλευσή τους η οποία θα πρέπει να διεξαχθεί το αργότερο εντός του επόμενου 12μηνου από την δημοσίευση του παρόντος Νόμου, να συμπεριλάβουν στα θέματα ημερήσια διάταξης και την τροποποίηση του καταστατικού τους ώστε αυτό να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Νόμου αυτού».
  Φυσικά η ίδια ρύθμιση θα μπορούσε να αναφέρεται και στις Αθλητικές Ενώσεις ή/και Ομοσπονδίες.