Άρθρο 22 Αρμοδιότητες τμήματος αθλητικού τουρισμού και δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής της Γ.Γ.Α.

 

Η υποπερ. ιαια΄ της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 70 του π.δ. 4/2018 (Α’ 7), τροποποιείται και  η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«3. α) Το Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους είναι αρμόδιο για:

αα) Την κατάρτιση και αναμόρφωση του οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» (ΠΑγΟ) καθώς και την παρακολούθηση υλοποίησης των εγκεκριμένων κάθε φορά προγραμμάτων.

ββ) Την καταγραφή, την επεξεργασία, την αξιολόγηση και την έγκριση των αιτημάτων που υποβάλλουν οι φορείς για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» και τη μέριμνα για την εισήγηση και έκδοση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης των θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων.

γγ) Την πιστοποίηση των συνεργαζόμενων φορέων που υποβάλλουν αίτηση-πρόταση υλοποίησης ΠΑγΟ στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης.

δδ) Την καταγραφή, επεξεργασία, αξιολόγηση και έγκριση των αιτημάτων που υποβάλλουν οι φορείς για την υλοποίηση των προγραμμάτων γενικών και ειδικών «Άθλησης για Όλους».

εε) Την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων στους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους».

στστ) Τη τήρηση και προβολή «Αθλητικού Χάρτη» για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα.

ζζ) Την εισήγηση λήψης μέτρων και σχεδιασμού προγραμμάτων που αποβλέπουν στη σωστή άθληση, στην καλλιέργεια και στη διάδοση αθλητικών προγραμμάτων και αθλητικών εκδηλώσεων στη σχολική και πανεπιστημιακή κοινότητα, στους εργασιακούς και στρατιωτικούς χώρους, κλπ.

ηη) Την κατάρτιση των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της διεύθυνσης και των φορέων υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους».

θθ) Την ηλεκτρονική τήρηση του αρχείου των πραγματοποιηθέντων προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» ανά φορέα υλοποίησης.

ιι) Τη διαμόρφωση και καθορισμό των κριτηρίων για το ύψος της χρηματοδότησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» και Εκδηλώσεων ανά έτος.

ιαια) Την εισήγηση για τη σύσταση γνωμοδοτικής επιτροπής και την υποβολή έκθεσης-πρότασης προς αυτήν για τον καθορισμό του ύψους των εγκρίσεων και του ποσοστού χρηματοδότησης των ΠΑγΟ κάθε περιόδου.

ιβιβ) Τη συγκέντρωση στοιχείων αποτίμησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» και των εκδηλώσεων.

β) Το Τμήμα Υποστήριξης, Επεξεργασίας και Αξιολόγησης Στοιχείων Φορέων ΠΑγΟ είναι αρμόδιο για:

αα) Τη διαχείριση του αρχείου προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (Ε.Ι.Ο.), της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.) και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που αφορά σε στοιχεία των απασχολούμενων στα Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού και την έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας των απασχολούμενων σε αυτά Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.).

ββ) Την κατάρτιση του προϋπολογισμού των εγκεκριμένων ΠΑγΟ κάθε περιόδου.

γγ) Τον έλεγχο της νομιμότητας της διαδικασίας πρόσληψης και απασχόλησης των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την υλοποίηση των ΠΑγΟ.

δδ) Τον έλεγχο των δικαιολογητικών των φορέων υλοποίησης ΠΑγΟ προκειμένου να να δωθεί έγκριση του προϋπολογισμού/χρηματοδότησης κάθε φορέα.

εε) Τη μέριμνα για έγκαιρη παραλαβή, αξιολόγηση και έλεγχο των παραστατικών με σκοπό τη σύνταξη απολογισμού και έγκριση της χρηματοδότησης των φορέων.

στστ) Την πρόταση για την έκδοση εντολής προς την αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση δέσμευσης ποσού και χρηματοδότησης των φορέων υλοποίησης ΠΑγΟ.

ζζ) Τη μέριμνα για την κατάρτιση των ενημερωτικών πινακίων του ετήσιου οικονομικού απολογισμού των ΠΑγΟ.

ηη) Τη συνεργασία με την αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκταμίευσης της χρηματοδότησης των φορέων.

θθ) Την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε προγράμματος και τη τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου για κάθε φορέα (έκδοση ειδικού κωδικού του κάθε φορέα) και για κάθε περίοδο χρηματοδότησης.

ιι) Την κατάθεση προτάσεων μετά τη συγκέντρωση των απολογιστικών εκθέσεων των φορέων για την ορθότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της οικονομικής διαχείρισης των ΠΑγΟ.

ιαια) Τη μέριμνα για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης των ΠΑγΟ.

γ) Το Τμήμα Αθλητικού Τουρισμού και Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής είναι αρμόδιο για:

αα) τον σχεδιασμό, την υποστήριξη και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αθλητικού τουρισμού και τουριστικού αθλητισμού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού σε θέματα της αρμοδιότητάς του,

ββ) την προώθηση και την υποστήριξη αθλητικών διοργανώσεων στην Ελλάδα,

γγ) την εποπτεία και την υποστήριξη του εργασιακού αθλητισμού, την έκδοση ενιαίου κανονιστικού πλαισίου για την πιστοποίηση και εποπτεία των φορέων που διοργανώνουν αθλητικές δράσεις μέσα στα πλαίσια του εργασιακού περιβάλλοντος, την τήρηση ηλεκτρονικού Μητρώου των φορέων αυτών, τη διαμόρφωση κριτηρίων οικονομικής επιχορήγησής τους, σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα, και την εισήγηση για έκδοση εντολής προς την αρμόδια οικονομική διεύθυνση για δέσμευση των απαιτούμενων κονδυλίων,

δδ) τον προσδιορισμό, τον καθορισμό και τη διαμόρφωση του ενιαίου κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των σχολών εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α.,

εε) τον προγραμματισμό και την εισήγηση στον αρμόδιο Υπουργό για την ίδρυση και τη λειτουργία των σχολών εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α.,

στστ) τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων για συμμετοχή των υποψηφίων στις σχολές εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α. και την παρακολούθηση της τήρησης των όρων λειτουργίας τους,

ζζ) την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων στοιχείων στην υπηρεσία, από τους κατά περίπτωση αρμοδίους, μετά το τέλος της λειτουργίας των σχολών εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α.,

ηη) τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης, ανανέωσης και ανάκλησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτών,

θθ) την τήρηση ψηφιακού Μητρώου εκπαιδευτών, ανά δραστηριότητα,

ιι) τον συντονισμό, τη συνεργασία και την υποστήριξη ερασιτεχνικών αθλητικών οργανώσεων, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού, δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατικών μορφών, για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων άσκησης, αθλητικής αναψυχής και επιμόρφωσης, σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους ή στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και τη χορήγηση της αιγίδας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ύστερα από σχετικό αίτημα, και την εποπτεία των διοργανώσεων αυτών και

ιαια) την πιστοποίηση και την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των φορέων της υποπερ. ιι΄, τη διαμόρφωση κριτηρίων οικονομικής επιχορήγησής τους, σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα και την εισήγηση για έκδοση εντολής προς την αρμόδια οικονομική διεύθυνση για δέσμευση των απαιτούμενων κονδυλίων.

δ) Το Τμήμα Αθλητικής Επιστημονικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:

αα) Τη διαμόρφωση του αντικειμένου των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», την προσαρμογή τους στην κατεύθυνση της εξειδίκευσης με βάση τα χαρακτηριστικά των αθλουμένων και την αξιολόγηση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών λειτουργίας τους.

ββ) Τη μέριμνα για την ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (δόκιμοι υπάλληλοι, τακτικό προσωπικό κλπ) σε συνεργασία με το Τμήμα Δίοικησης Ανθρώπινου Δυναμικού, το ΕΚΔΔΑ και άλλους φορείς.

γγ) Την ανάπτυξη και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξειδίκευσης σε υπηρετούντες υπαλλήλους της Γ.Γ.Α., σε Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής εν γένει, σε στελέχη και υπηρετούντες αθλητικών φορέων.

δδ) Τον σχεδιασμό καινοτόμων και πιλοτικών προγραμμάτων Άθλησης, Διατροφής και Ερασιτεχνικού Αθλητισμού.

εε) Την επιστημονική υποστήριξη των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» και Αγωνιστικού Αθλητισμού.

στστ) Την έρευνα για τον προσδιορισμό προδιαγραφών χώρων άθλησης.

ζζ) Την έγκριση των θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), που απαιτούνται για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Αναπτυξιακού Αθλητισμού (Π.Α.Α.) και την κατανομή τους ανά φορέα.

ηη) Τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, εφαρμογής του Εθνικού Αθλητικού Σχεδιασμού, στους φορείς υλοποίησης Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και Προγραμμάτων Αναπτυξιακού Αθλητισμού (Π.Α.Α.).

θθ) Την κατάρτιση και αναμόρφωση του Οργανωτικού Πλαισίου λειτουργίας των Προγραμμάτων Αναπτυξιακού Αθλητισμού (Π.Α.Α.) και την εκπόνηση Ενιαίων Προπονητικών Προγραμμάτων (Ε.Π.Π.).

ιι) Τον σχεδιασμό της διεξαγωγής του Πανελλήνιου Συστήματος Ανίχνευσης Επιλογής και Αξιοποίησης μαθητών και αθλητικών ταλέντων.

ιαια) Τον χειρισμό θεμάτων χορήγησης υποτροφιών στον χώρο του Αθλητισμού (π.χ. μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, επιστημονικό προσωπικό).

ιβιβ) Την υποβοήθηση του έργου και τη γραμματειακή υποστήριξη από προσωπικό του τμήματος του αρμόδιου φορέα Καταπολέμησης Ντόπινγκ και την έκδοση σχετικών αποφάσεων και εντολών προς την αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση για τη δέσμευση ποσού και χρηματοδότησης του ΕΣΚΑΝ.

ιγιγ) Τη θέσπιση αναγκαίων μέτρων, διαδικασιών, μηχανισμών και συστημάτων κατά της φαρμακοδιέγερσης. Την προώθηση ενεργειών και δράσεων ενημέρωσης για την αποτροπή του ντόπινγκ.

ιδιδ) Την εκπόνηση μελέτης με σκοπό την προώθηση του υγιούς αθλητισμού και την επιστημονική στήριξη αθλητή και αθλούμενου.

ιειε) Την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την επιστημονική κατάρτιση των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, προπονητών και εκπαιδευτών.

ιστιστ) Την υποβοήθηση του έργου επιστημονικών φορέων, που αποσκοπούν στην προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη των επιστημών του αθλητισμού.

ιζιζ) Τη διαμόρφωση κριτηρίων για την επεξεργασία και την αξιολόγηση προτάσεων φορέων υλοποίησης δράσεων διατροφής και άθλησης.

ιηιη) Τη σχεδίαση και τη μεθόδευση των ενεργειών για την ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων και την υπογραφή πρωτοκόλλων συμφωνιών στους τομείς άθλησης και διατροφής.

ιθιθ) Την επιστημονική αθλητική υποστήριξη του αθλητισμού εν γένει, των φορέων του για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους και την επίτευξη των αθλητικών στόχων τους, για την πρόληψη και εξασφάλιση της υγείας των αθλητών και αθλουμένων.

κκ) Τον συντονισμό και υποστήριξη των επιστημονικών φορέων του αθλητισμού στον τομέα της έρευνας όλων των επιστημονικών πεδίων και ειδικότερα της προ-πονητικής και της αθλητικής παιδαγωγικής, της Άθλησης για Όλους και της δημόσιας υγείας, της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού, της αθλητικής οικονομίας, της αθλητικής κοινωνικής έρευνας και της πιστοποίησης και ασφάλειας των αθλητικών υποδομών.

κακα) Τη συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών, με τις Σχολές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ και το Εργαστήριο Ντόπινγκ για θέματα που άπτονται του κοινού αθλητικού επιστημονικού πεδίου.

κβκβ) Τον σχεδιασμό και την πρόσκληση ενδιαφέροντος για υλοποίηση επιστημονικών ερευνών και μελετών σε συνεργασία με τους ανωτέρω φορείς για όλα τα αθλητικά επιστημονικά πεδία.

κγκγ) Την εκτέλεση οριζόντιων πράξεων (έργων και υπο-έργων), ως δικαιούχου, στους τομείς της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και σε άλλους τομείς συναφείς για την ανάπτυξη και υποστήριξη των πολιτικών για τον αθλητισμό οι οποίες σχεδιάζονται ενιαία και σε συνάφεια με τα έργα και τα αντίστοιχα προγράμματα.

κδκδ) Τη διαχείριση κατηγοριών πράξεων και έργων, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, σε συνεργασία με τις εκάστοτε Ειδικές Υπηρεσίες Προγραμμάτων (π.χ. ΕΣΠΑ, Erasmus+), για την εκτέλεση αθλητικών έργων από τη Γ.Γ.Α. ή από τρίτους φορείς.

κεκε) Τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών της Γ.Γ.Α. και των εποπτευομένων φορέων, βασιζόμενοι στην απλούστευση των διαδικασιών με σκοπό τη μείωση του κόστους και του προκαλούμενου διοικητικού βάρους.

κστκστ) Τη μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή από τις κατά αντικείμενο αρμόδιες υπηρεσίες σύγχρονων τεχνικών μεθόδων (π.χ. μέτρηση εργασίας, επιχειρησιακή έρευνα, ανάλυση κόστους – ωφέλειας, εργονομία κ.λπ.) για την αύξηση της παραγωγικότητας.

ε) Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Ολυμπιακών Θεμάτων, Αθλητικής και Πολιτιστικής Προβολής είναι αρμόδιο για:

αα) Την καλλιέργεια και ανάπτυξη δημοσίων και διεθνών σχέσεων και τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή του έργου της Γ.Γ.Α..

ββ) Την προώθηση διακρατικών σχέσεων και εκπροσώπηση σε διεθνείς θεσμικούς και άλλους φορείς.

γγ) Τη μέριμνα συλλογής πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων για θέματα αθλητισμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου της Ευρώπης για διεθνή προγράμματα και αθλητικές πολιτικές καθώς και ενημέρωσης των αρμόδιων τμημάτων της Γ.Γ.Α..

δδ) Τη μέριμνα αποστολής πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων που αφορούν στον αθλητισμό της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης και σε άλλους Διεθνείς θεσμικούς φορείς που συμμετέχουμε ως κράτος μέλος.

εε) Tη λειτουργία και υποστήριξη του έργου του Παρατηρητηρίου για τη Γυναίκα, τον Αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή υπό την αιγίδα της UNESCO (ΝΠΙΔ).

στ) Το Τμήμα Στατιστικής Τεκμηρίωσης Αθλητισμού και Στοχοθεσίας είναι αρμόδιο για:

αα) Τη συλλογή στοιχείων που αποτυπώνουν την ανάπτυξη του αθλητισμού, τη στατιστική καταγραφή και αξιοποίηση των αριθμητικών, οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων (π.χ. των αθλητών και αθλουμένων, των αθλητικών φορέων, των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού).

ββ) Την παρακολούθηση και κωδικοποίηση της αθλητικής νομοθεσίας.

γγ) Τη δημιουργία αρχείου ιστορικών αθλητικών ντοκουμέντων.

δδ) Την αποτύπωση και στατιστική αξιολόγηση της αγωνιστικής δραστηριότητας αθλητικών ομοσπονδιών, ενώσεων και σωματείων συναρτήσει των αξόνων αθλητικής πολιτικής.

εε) Τη μέριμνα για την εφαρμογή της στοχοθεσίας και τους στρατηγικούς στόχους κάθε έτους βάσει των ισχυουσών διατάξεων.

στστ) Την εφαρμογή πρακτικών αναφορικά με θέματα στοχοθεσίας, δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας, καθώς και τη μέριμνα για την εφαρμογή αυτών στους εποπτευόμενους φορείς και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

ζ) Τη σύσταση και τήρηση Αθλητικού Δορυφορικού Λογαριασμού σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ.

ηη) Την αξιολόγηση των δομών των εποπτευομένων φορέων με στόχο τη βελτίωση της οργάνωσής τους και τη στρατηγική ευθυγράμμιση αυτών με την επιχειρησιακή τους λειτουργία.»

 • 18 Αυγούστου 2020, 11:42 | Κατσίκης Χρήστος

  Προτείνεται η απαλοιφή της αναφοράς του «εργασιακού αθλητισμού» από την περ.γγ’ του Τμήματος Αθλητικού Τουρισμού του εδαφίου γ’ καθώς βρίσκεται σε σύγκρουση με την περ.ζζ’ του τμήματος σχεδιασμού του εδαφίου α’. Συγκεκριμένα το Τμήμα σχεδιασμού σύμφωνα με το ισχύον Οργανωτικό Πλαίσιο Λειτουργίας ΠΑγΟ και την περ.ζζ’ του εδ.α’ σχεδιάζει και υλοποιεί και τα προγράμματα εργασιακού αθλητισμού….αλλά την εποπτεία και την υποστήριξη τους την περνάτε στο τμήμα αθλητικού τουρισμού.

  Προτείνεται η απαλοιφή του όρου «άσκησης» από την πρόταση «[…] για την διοργάνωση δραστηριοτήτων άσκησης, αθλητικής αναψυχής και επιμόρφωσης[…]» περ.ιι’ του Τμήματος Αθλητικού Τουρισμού του εδαφίου γ’, διότι οι δραστηριότητες αυτής της φύσης καλύπτονται πλήρως από το Τμήμα Σχεδιασμού του εδαφίου α’, σύμφωνα με το ισχύον οργανωτικό πλαίσιο, το παρόν άρθρο και την κείμενη νομοθεσία.

 • 18 Αυγούστου 2020, 08:09 | Μιχάλης Ατσαλάκης

  Σχετικά με το τμήμα αθλητικού τουρισμού και τουριστικού αθλητισμού που αναφέρεται στην παρ. γ/α.α., υπάρχει ανάγκη του ακαδημαϊκού και λειτουργικού ορισμού των εννοιών και της λεπτομερούς περιγραφής των σχετικών δραστηριοτήτων.

 • 11 Αυγούστου 2020, 20:52 | Maria Papadaki

  Σχετικά με τους εκπαιδευτές αθλημάτων αναψυχής είναι ευκαιρία να υπάρξει για πρώτη φορά μια σωστή αντιμετώπιση της κατάστασης. Μέλη διαφόρων συλλόγων και εργαζόμενοι σε τουριστικά γραφεία, με σεμιναριακή κατάρτιση και χωρίς καμία επίσημη πιστοποίηση, εκπαιδεύουν ή συνοδεύουν τους συμμετέχοντες σε δραστηριότητες αναψυχής. Πολλές από αυτές τις δραστηριότητες εμπεριέχουν ρίσκο, με ότι αυτό συνεπάγεται. Νομίζω ότι είναι επιτακτική η θεσμοθέτηση αυτού του επαγγέλματος μέσα από την σωστή εκπαίδευση και με την χορήγηση άδειας εξασκήσεως από την ΓΓΑ.

 • 8 Αυγούστου 2020, 20:10 | Πατσιαούρας Αστέριος

  θα πρέπει να διευκρινισθεί η διαφοροποίηση μεταξύ εκπαιδευτή και προπονητή και να συγκεκριμενοποιηθούν τα προσόντα τους . Δεν είναι δυνατόν ο κάθε ένας που παρακολουθεί κάποιο ΙΕΚ, ΚΕΚ, χωρίς την παραμικρή παιδαγωγική κατάρτιση να φέρει τον τίτλο εκπαιδευτή αθλημάτων δηλαδή του προπονητή.
  Πότε θα ξεκαθαρίσει αυτό το θολό τοπίο εάν όχι τώρα?

 • 7 Αυγούστου 2020, 20:05 | Γεώργιος καρνακης

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ.
  Για τους πάσης φύσεως εκπαιδευτές θα πρέπει να υιοθετηθεί το μοντέλο των καταδύσεων. Συγκεκριμένα για κάθε δραστηριότητα όπως ορειβασία, κατάβαση φαραγγιών, αναρρίχησης, τοξοβολίας, σπηλαιολογια, κανό καγιάκ, ραφτιγκ κλπ θα πρέπει να δημιουργηθούν αναγνώρισμενες σχολές (ιδιωτικές και δημόσιες μέσο των ΙΕΚ ) όπου θα λειτουργούν με συγκεκριμένες προϋποθέσεις εκπαίδευσης (διεθνή σταρντ) και μετά από εξετάσεις που θα γίνονται από την ΓΓΑ η το υπουργείο τουρισμού ώστε να διασφαλίζετε το επίπεδο των εκπαιδευτών και περαιτέρω των πελατών τους. Να υπάρχει μητρώο εκπαιδευτών μετά την αναγγελία επαγγέλματος από τους ίδιους.
  Άποψη μου είναι πως η ΓΓΑ θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να βγάλει τόσες σχολές εκπαιδευτών και για όλες τις πάσης φύσεως εκπαιδευτές μιας και θα συναντήσει πολλά προβλήματα, οικονομικά και γραφειοκρατικα.

  Σε κάθε περίπτωση το θέμα εκπαιδευτής διαφόρων δραστηριοτήτων αναψυχής θα πρέπει
  επιτέλους να λάβει τέλος διότι τα ατύχηματα είναι πάρα πολλά και η διακίνηση μαύρου χρήματος ακόμα περισσότερη.

 • 7 Αυγούστου 2020, 12:22 | Vasileios Grigoriou

  Πρόταση
  Πρέπει να περάσει νομοθετικά στην γγα ,σε συνεργασία με το υπεθ, η δυνατότητα ίδρυσης και ελέγχου μέσω των ομοσπονδιών, των αθλητικών σχολείων. Ἐνας θεσμός απαραίτητος για την καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλητισμού.