Άρθρο 11 Προπονητής – Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 ( Α΄121)  

 

Στο  άρθρο 31 του ν. 2725/1999 τροποποιούνται οι παρ. 2, 5 και 11, προστίθεται παρ. 13  και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 31Προπονητής

 1. Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο  άδειας, που χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η απόφαση  χορήγησης της άδειας κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία  τηρεί μητρώο Προπονητών για κάθε κλάδο άθλησης, καθώς και στον οικείο  σύνδεσμο η ομοσπονδία προπονητών.
 2. 2. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του  προπονητή απαιτούνται:

α) πτυχίο Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.), με  κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή δίπλωμα της σχολής προπονητών της παρ. 4 ή πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού,

β) αντίγραφο ποινικού μητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται  αμετάκλητη  καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περ. β’ και  γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3,

γ) πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα της περ. β’,

δ) πιστοποιητικό υγείας από τις υγειονομικές επιτροπές των οικείων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας,

ε) καταβολή παραβόλου εκατόν σαράντα επτά (147,00) ευρώ, εκδιδόμενου από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το ύψος του οποίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

 1. Για όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του  εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής, απαιτείται και γνώμη, για την ισοτιμία, της πενταμελούς επιτροπής που λειτουργεί στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Κ.Α.Ε.Τ.). Η επιτροπή  αυτή του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. αυτού και αποτελείται  από το Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,  το Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και  Θρησκευμάτων, έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Κ.Α.Ε.Τ., έναν (1) εκπρόσωπο της  οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και έναν (1) εκπρόσωπο της ομοσπονδίας  προπονητών ή του αντιπροσωπευτικότερου συνδέσμου προπονητών του οικείου  αθλήματος. Εάν δεν υπάρχει ομοσπονδία ή σύνδεσμος προπονητών, ορίζεται, ως  πέμπτο μέλος της επιτροπής, Προπονητής μεταξύ εκείνων που κατέχουν δίπλωμα  της ανώτατης κατηγορίας, ύστερα από υπόδειξη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Για κάθε άθλημα επιτρέπεται να συγκροτείται ξεχωριστή επιτροπή.  Με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής μπορεί να καθορίζονται όλα τα διαδικαστικά ζητήματα και οι λεπτομέρειες για την αναγνώριση της ισοτιμίας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ε.Κ.Α.Ε.Τ., ορίζονται οι παθήσεις και οι βλάβες που κωλύουν τη χορήγηση ειδικής άδειας προπονητή.
 2. Στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ. ιδρύεται και λειτουργεί Εθνική Σχολή Προπονητών για όλες  τις κατηγορίες προπονητών και για όλους τους κλάδους άθλησης. Η λειτουργία  της σχολής πραγματοποιείται, ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής  ομοσπονδίας και έχει διάρκεια τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες για την κατώτατη  κατηγορία. Με κανονισμό του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία και το πρόγραμμα της σχολής αυτής, τα προσόντα του εκπαιδευτικού  προσωπικού, τα προσόντα των υποψήφιων προπονητών, το επίπεδο των σπουδών και  την κατάταξη των αποφοίτων προπονητών σε κατηγορίες, καθώς και κάθε άλλο  συναφές θέμα.
 3. Προπονητή, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχουν υποχρέωση να απασχολούν.

α) Οι αθλητικές ομοσπονδίες και οι αθλητικές ενώσεις.

β) Οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες και τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών.

γ) Τα αθλητικά σωματεία τα οποία καλλιεργούν ομαδικό άθλημα και συμμετέχουν  σε πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών και σε τοπικό πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από  πρόταση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και της οικείας ομοσπονδίας ή συνδέσμου προπονητών, επιτρέπεται να επεκτείνεται η υποχρέωση απασχόλησης  προπονητή σε άλλες κατηγορίες πρωταθλημάτων.

δ) Τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν ατομικό άθλημα και έχουν αθλητές  στη δύναμή τους ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

Η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα δεν ισχύει για τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν τα αθλήματα του ζατρικίου και του αγωνιστικού μπριτζ.

 1. Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα  στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση  εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σχετική σύμβαση, για  να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια  Δ.Ο.Υ.

Σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο επιτρέπεται να  ανατίθενται καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για τα ολυμπιακά αθλήματα, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και  Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας  ομοσπονδίας. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται το είδος και η διάρκεια  άσκησης των καθηκόντων αυτών, η πλήρης ή μερική απαλλαγή από τα καθήκοντα  της οργανικής θέσης τους, η διατήρηση της μισθολογικής και ασφαλιστικής  κατάστασης των υπαλλήλων αυτών, καθώς επίσης κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.  Με όμοια απόφαση μπορεί να ανακαλείται μερικά ή ολικά η αρχική απόφαση.

 1. Η άδεια προπονητή ανακαλείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από εισήγηση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, για  παραβάσεις που εμπίπτουν στις περ. β` και γ` της παρ. 1 του άρθρου 3  του παρόντος και για όσους λόγους θα προβλεφθούν στην απόφαση του  αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού της παρ. 9 του παρόντος άρθρου.
 2. Στον προπονητή, του οποίου αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις  διακρίσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 34, χορηγείται  ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον αθλητή ατομικού αγωνίσματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  ίδιο άρθρο.  Σε περίπτωση που ο ίδιος αθλητής ή περισσότεροι του ενός αθλητές ή ομάδες  του ίδιου προπονητή σημειώσουν μια από τις παραπάνω διακρίσεις, το χορηγούμενο στον προπονητή ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται επί  της μεγαλύτερης από τις διακρίσεις που σημείωσαν οι αθλητές του και προσαυξάνεται κατά ποσοστό που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για καθεμία από τις υπόλοιπες διακρίσεις. Με την ίδια απόφαση  ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και  κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονομικής  επιβράβευσης. Η διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (Α΄151),  που προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2459/1997 (Α΄17), εφαρμόζεται ανάλογα και  στους προπονητές.

Στην περίπτωση των κλάδων άθλησης, στους οποίους, εκτός από τον προπονητή,  απασχολήθηκε και χορογράφος, η οικονομική επιβράβευση του άρθρου αυτού  επιμερίζεται μεταξύ τους κατ` ίσα μέρη.

Στην περίπτωση κατά την οποία στην επίτευξη της διάκρισης κατά την έννοια  της παρ. 2 του άρθρου 34 έχουν συμβάλει περισσότεροι από ένας  προπονητές ή άλλοι επιστημονικοί συνεργάτες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες  του αθλήματος ή του αγωνίσματος, το ποσοστό της οικονομικής επιβράβευσης μπορεί να επιμερισθεί ανάλογα και σε περισσότερα πρόσωπα σύμφωνα με τις πιο  πάνω ιδιότητες, κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας ομοσπονδίας.

 1. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα  από γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και της οικείας ομοσπονδίας  προπονητών ή του συνδέσμου προπονητών, μέσα σε ένα (1) χρόνο από τη  δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την απασχόληση  προπονητών σε αθλητικούς φορείς, ανάλογα με την κατηγορία, τα προσόντα των  προπονητών, τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος προπονητή των πτυχιούχων  της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής, καθώς και των πτυχιούχων των  Σ.Ε.Φ.Α.Α. χωρίς ειδικότητα.

Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται η διαδικασία χορήγησης, οι προϋποθέσεις  ανάκλησης της άδειας άσκησης του επαγγέλματός τους, οι όροι πρόσληψης  αλλοδαπών προπονητών, οι σχέσεις μεταξύ προπονητών και αθλητικών σωματείων  και λοιπών αθλητικών φορέων που απασχολούν προπονητή, οι προϋποθέσεις  έκδοσης δελτίου ταυτότητας προπονητή, από την ομοσπονδία ή το σύνδεσμο των  προπονητών, οι περιορισμοί, τα ασυμβίβαστα άσκησης του επαγγέλματος του  προπονητή, οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους αθλητικούς φορείς και στους  προπονητές για παράβαση των διατάξεων του οικείου κανονισμού ή του παρόντος,  καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα, ως και θέματα που αφορούν όσους ασκούν ήδη  το επάγγελμα του προπονητή κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 1. Κατά  παρέκκλιση των ρυθμίσεων της παρ. 4 του παρόντος οι σχολές  προπονητών ποδοσφαίρου, θαλάσσιου σκι και χιονοδρομίας μπορούν να ιδρύονται  και να λειτουργούν από τις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες. Με κανονισμό που  ψηφίζεται από τις ομοσπονδίες αυτές και εγκρίνεται κατά τη διαδικασία του  άρθρου 27 του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν τη  λειτουργία των σχολών, καθώς και την απασχόληση των προπονητών, τα προσόντα  και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Τα διπλώματα στους προπονητές χορηγούνται από  τις οικείες ομοσπονδίες και θεωρούνται για τη νομιμότητά τους από τη Γενική  Γραμματεία Αθλητισμού. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 περ.  β΄, γ`, δ`, ε` του παρόντος.
 2. Όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος προπονητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την άδειά του στην οικεία  αθλητική ομοσπονδία. Εν ενεργεία αθλητής ομαδικού αθλήματος, ο οποίος κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή, δύναται κατ΄ εξαίρεση να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή: α) σε άλλη κατηγορία από αυτήν, στην οποία συμμετέχει ως αθλητής, β) σε ακαδημίες, ή γ) σε ομάδες αντίθετου με αυτόν φύλου οποιασδήποτε κατηγορίας.
 3. Πέραν της αδειοδότησης από το κράτος, η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή δεν  υπόκειται στην έγκριση ή άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος περιορισμό άλλου φορέα, εφόσον ο  προπονητής είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.)  ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο άθλημα στο οποίο θα  εργαστεί.
 4. Σε αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής και της τοξοβολίας με εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών και με συμμετοχή σε είκοσι (20) τουλάχιστον επίσημους αγώνες στα παραπάνω ατομικά αθλήματα, απονέμεται η ιδιότητα του εκπαιδευτή αθλήματος σκοποβολής ή τοξοβολίας, εφόσον είναι κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου εκπαιδευτικής επάρκειας της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας. Ο εκπαιδευτής του προηγούμενου εδαφίου προσφέρει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του εθελοντικά χωρίς οικονομικό ή άλλο υλικό αντάλλαγμα, ενώ η άσκηση της σχετικής δραστηριότητας δεν υποδηλώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την άσκηση επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από αυτόν.

Το δίπλωμα του εκπαιδευτή απονέμεται κατόπιν παρακολούθησης και επιτυχούς δοκιμασίας εκπαιδευτικού προγράμματος από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία, η οποία τηρεί Μητρώο Εκπαιδευτών.

Τα αθλητικά σωματεία, που καλλιεργούν τα αθλήματα της σκοποβολής και της τοξοβολίας και έχουν αθλητές στη δύναμή τους ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών δύνανται να απασχολούν εκπαιδευτή του οικείου αθλήματος εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εκπαιδευτών της παρ. 2, με σύμβαση απασχόλησης οικειοθελούς προσφοράς άνευ ανταλλάγματος.»

 • 23 Αυγούστου 2020, 22:19 | Ελένη Μιχοπούλου

  Άρθρο11,
  παράγραφος 2… α) πτυχίο Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.), με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή δίπλωμα της σχολής προπονητών της παρ. 4 ή πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολώνπροπονητών του εξωτερικού,
  Πρόταση:
  Να μην υπάρξει διαχωρισμός κύριας ή πρώτης ειδικότητας,γιατί σύμφωνα με το πρόγραμμα των ΣΕΦΑΑ οι ειδικότητες είναι μονοετούς φοίτησης και κάποιος φοιτητής-τρια μπορεί να παρατείνει για ένα έτος τις σπουδές του για να πάρει δύο ειδικότητες.
  Παράγραφος 6:»…..Σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο επιτρέπεται να ανατίθενται καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για τα ολυμπιακά αθλήματα,με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτωνκαι Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας ομοσπονδίας».
  Πρόταση:
  Να συμπεριληφθούν στις αποστάσεις ομοσπονδιακών προπονητών και όσοι υπηρετούν σε άλλες θέσεις του Δημόσιου Τομέα. Επιπλέον πρέπει νασυμπεριληφθούν και άλλες ειδικότητες όπως γιατροι(αθλητίατροι- φυσίατροι) και φυσικοθεραπευτές.
  Παράγραφος 8:»….Στην περίπτωση των κλάδων άθλησης, στους οποίους, εκτός από τον προπονητή,απασχολήθηκε και χορογράφος, η οικονομική επιβράβευση του άρθρου αυτούεπιμερίζεται μεταξύ τους κατ` ίσα μέρη.
  Παρατήρηση: Από τη 40χρονη εμπειρία μου στη ΡΓ,ο/η χορογράφος δεν έχει την ίδια συμμετοχή τόσο σε χρόνο όσο και σε περιεχόμενο της προπόνησης του αθλητή ή της ομάδας, με το προπονητή.
  Προταση:
  «…η οικονομική επιβράβευση του άρθρου αυτού επιμερίζεται μεταξύ τους ως εξής:2/3 στο προπονητή και 1/3 στο χορογράφο»

 • 23 Αυγούστου 2020, 17:31 | ΣΕΠΠΕ

  Εν ενεργεία αθλητής ομαδικού αθλήματος ο οποίος κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή να προπονεί μόνο αναπτυξιακά τμήματα στο σωματείο που αγωνίζεται. Δεν πρέπει να προπονεί τμήματα άλλου σωματείου και ιδιαίτερα κατηγορίας Ανδρών ή Γυναικών, διότι αυτό θα επιφέρει πολλά προβλήματα, αφού οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του αθλητή και του προπονητή πολλές φορές θα είναι ταυτόχρονες (πχ αγώνες μπαράζ δύο κατηγοριών στην μία ως αθλητής και στην άλλη ως προπονητής).

  Να έχουν την δυνατότητα να αποσπώνται ως Ομοσπονδιακοί Προπονητές και Τεχνικοί Σύμβουλοι στις Αθλητικές Ομοσπονδίες, Καθηγητές Φυσικής Αγωγής που μετατάχτηκαν ως διοικητικοί υπάλληλοι στο Υπουργείο Παιδείας, διότι με τον ν. 4024/2011 αναγκάστηκαν πολλοί καταξιωμένοι προπονητές να αλλάξουν ειδικότητα σε Π.Ε. 1 Διοικητικοί.

 • ΣΚ.Ο.Ε.
  22 Αυγούστου 2020,
  e-mail επικοινωνίας: info@skoe.gr

  Διά του παρόντος σχολιασμού επιθυμούμε να ενημερώσουμε ότι κατά την άποψη της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣΚ.Ο.Ε.) οι διατάξεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις», που αναρτήθηκε προς διαβούλευση, εν όψει της επικείμενης τροποποίησης του Ν.2725/99 (Α΄121) όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τον Ν.4603/2019 της προηγούμενης διακυβέρνησης, κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση, καθόσον τροποποιούν και βελτιώνουν πολλά σημεία του παραπάνω νόμου, απαιτείται δε και περαιτέρω αναμόρφωση αυτού μετά από γόνιμο διάλογο και αποδοχή των σχετικών προτάσεων και εισηγήσεων των αθλητικών φορέων.
  Ακολούθως, θέτουμε υπόψη του ΥΠΠΟΑ τις ακόλουθες θέσεις και προτάσεις της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣΚ.Ο.Ε.) αναφορικά κατά πρώτον (1) με το άρθρο 31 Ν.2725/99 (προπονητές) και κατά δεύτερον (2) με το άρθρο 56Β Ν.2725/99 (αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων), εν όψει της επικείμενης κατά τα ανωτέρω τροποποίησης του Ν.2725/99, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τον Ν.4603/2019, ως ακολούθως:
  1.- Παροχή δικαιώματος επαγγελματικής απασχόλησης ως προπονητών Γ’ κατηγορίας σε διακριθέντες αθλητές. – Προτείνεται η προσθήκη Νέας παραγράφου στο άρθρο 31 του Ν.2725/99 (Α΄121).
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ:
  —- Οι διακριθέντες αθλητές/τριες σε Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο, διαθέτουν κατ’ απόλυτο και αμάχητο τεκμήριο την ικανότητα και την εμπειρία στο άθλημα που διακρίθηκαν και εφόσον επιπλέον έχουν παρακολουθήσει τα εκπαιδευτικά σεμινάρια των αντίστοιχων διεθνών ομοσπονδιών του αθλήματος, θεωρούμε ότι η Πολιτεία πρέπει να δώσει το δικαίωμα σε αυτούς τους αθλητές που σήκωσαν τη Σημαία της Πατρίδας μας στους αθλητικούς στίβους, να εργασθούν επαγγελματικά, απονέμοντάς τους το πτυχίο προπονητή Γ’ κατηγορίας, προκειμένου να μεταλαμπαδεύσουν τη πείρα και τις έμφυτες ικανότητές τους σε νέους αθλητές με σκοπό την πρόοδο του αθλητισμού.
  —- Είναι λογικό και δίκαιο σε διακριθέντες σε παγκόσμιο επίπεδο αθλητές, που διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία και γνώση της υψηλής τεχνικής του αθλήματος, πλην όμως λόγω αντικειμενικών συνθηκών που σχετίζονται με την προσωπική, επαγγελματική, ή οικονομική κατάστασή τους, αδυνατούν να φοιτήσουν στις Σχολές Προπονητών της Γ.Γ.Α. (π.χ. εργάζονται ή διαβιούν σε απομακρυσμένες περιοχές, έχουν οικονομική δυσχέρεια, είναι μεγάλης ηλικίας, ή έχουν δημιουργήσει οικογενειακές υποχρεώσεις, κλπ), να παρέχεται η δυνατότητα, μετά από παρακολούθηση επιμορφωτικού κύκλου (σεμιναρίων) και επιτυχούς δοκιμασίας, της απονομής του πτυχίου προπονητή της χαμηλότερης (Γ’ ) Κατηγορίας στο άθλημα της ειδικότητάς τους. Τα παραπάνω εκπαιδευτικά σεμινάρια διεξάγονται από την αντίστοιχη Διεθνή Ομοσπονδία κατά τη διάρκεια και παράλληλα με τη διεξαγωγή των διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων, στις οποίες μετέχει ο ενδιαφερόμενος αθλητής, οπότε ευχερώς δύναται να τα παρακολουθήσει.
  —- Άλλωστε και στα λοιπά κράτη – μέλη της Ε.Ε. ισχύει ως προαπαιτούμενο επαγγελματικής επάρκειας προπονητή Σκοποβολής οποιασδήποτε κατηγορίας, εκτός των περιπτώσεων κατόχων πτυχίων εθνικών Σχολών, η παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκοποβολής (I.S.S.F.) και η λήψη του αντίστοιχου πτυχίου (τίτλου) μετά από επιτυχή δοκιμασία.
  — Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι όπως είναι γνωστό, στην Κύπρο, όπου η Σκοποβολή Πήλινου Στόχου καλλιεργείται σε υψηλότατο επίπεδο από την Σκοπευτική Ομοσπονδία Κύπρου (Σ.Ο.Κ.), με επιτυχίες σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια Πρωταθλήματα κλπ, τα επαρκή κριτήρια πρόσληψης ομοσπονδιακών προπονητών σκοποβολής, (πολλώ δε μάλλον σωματειακών προπονητών), είναι:
  1) Ο υποψήφιος να είναι παλαιός πρωταθλητής και να έχει εμπειρίες από σειρά συμμετοχών του σε Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς ή Κοινοπολιτειακούς ή Μεσογειακούς αγώνες, σε αγώνες Παγκοσμίων Κυπέλλων, ή τελικών Παγκοσμίου Κυπέλλου ή Ολυμπιακούς Αγώνες, ή
  2) να είναι κάτοχος ενός από τα διπλώματα προπονητικής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκοποβολής, ή
  3) να είναι κάτοχος διπλώματος Εθνικής Σχολής προπονητών «Επιπέδου Α’», «Επιπέδου Β’», «Επιπέδου Γ’» ή «Επιπέδου Δ’».
  Κατόπιν τούτου, προτείνουμε την προσθήκη Νέας παραγράφου στο άρθρο 31 του ν.2725/99 όπως ισχύει, ως εξής:
  Άρθρο 31
  «§. Χορηγείται Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Προπονητή Γ΄ Κατηγορίας σε αθλητές – αθλήτριες για το άθλημα του κλάδου άθλησής τους, που έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία αντίστοιχα εκπαιδευτικά σεμινάρια προπονητών σε διεθνείς Ομοσπονδίες, με την προϋπόθεση να έχουν επιτύχει τις παρακάτω διακρίσεις:
  α) 1η – 10η θέση σε ολυμπιακούς αγώνες,
  β) 1η – 10η θέση σε παγκόσμια πρωταθλήματα,
  γ) 1η – 8η θέση σε ευρωπαϊκούς αγώνες,
  δ) 1η – 8η θέση σε παγκόσμια κύπελλα,
  ε) 1η – 3η θέση σε μεσογειακούς αγώνες και
  στ) 1η – 3η θέση σε βαλκανικούς αγώνες.
  Η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 περιπτώσεις β’, γ’, δ’ και ε’ του παρόντος ».
  ΓΙΑ ΤΗ ΣΚ.Ο.Ε.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΔΕΣ

 • 23 Αυγούστου 2020, 16:30 | βασιλης Τσιαρας

  Το επάγγελμα του Προπονητή, είναι αναγνωρισμένο από το κράτος(γγα) και νομικώς ρυθμιζόμενο. Γι αυτό άλλωστε υπάρχουν οι Κανονισμοί Προπονητών και οι Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητού. Κατά συνέπεια μόνον όσοι κατέχουν τα αναγκαία εφόδια μπορούν να εργαστούν ως Προπονητές, όπως αντιστοίχως συμβαίνει με όλα τα αναγνωρισμένα επαγγέλματα.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12 – Πέραν της αδειοδότησης από το κράτος, η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή δεν υπόκειται στην έγκριση ή άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος περιορισμό άλλου φορέα, εφόσον ο προπονητής είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο άθλημα στο οποίο θα εργαστεί.
  Ισχυε και παλιοτερα αλλα οσον αφορα το Ποδοσφαιρο δεν εφαρμοστηκε ποτε. Η ΕΠΟ καταστρατηγησε το νομο του κρατους και το κρατος απλα δεν εκανε τιποτα. Ακομα και σημερα ισχυει η καταστρατηγηση του νομου του Κρατους αφου η ΕΠΟ δεν επιτρεπει σε αποφοιτους ΣΕΦΑΑ να δουλεψουν ως Προπονητες σε επαγγελματικες κατηγοριες.

 • 23 Αυγούστου 2020, 16:49 | βασιλης

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12 – Πέραν της αδειοδότησης από το κράτος, η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή δεν υπόκειται στην έγκριση ή άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος περιορισμό άλλου φορέα, εφόσον ο προπονητής είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο άθλημα στο οποίο θα εργαστεί.
  ΣΧΟΛΙΟ – Ισχυε και παλιοτερα αλλα οσον αφορα το Ποδοσφαιρο δεν εφαρμοστηκε ποτε. Η ΕΠΟ καταστρατηγησε το νομο του κρατους και το κρατος απλα δεν εκανε τιποτα. Ακομα και σημερα ισχυει η καταστρατηγηση του νομου του Κρατους αφου η ΕΠΟ δεν επιτρεπει σε αποφοιτους ΣΕΦΑΑ να δουλεψουν ως Προπονητες σε επαγγελματικες κατηγοριες.Εφαρμόστε τον νόμο που κατοχυρώνει τους έχοντες άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή ποδοσφαίρου και είναι απόφοιτοι Κρατικής ανώτατης εκπαίδευσης (ΤΕΦΑΑ).

 • 23 Αυγούστου 2020, 16:50 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

  Για την παράγραφο 11, γιατί στα ατομικά αθλήματα και στα ομαδικά των ατομικών αθλημάτων να μη μπορεί ο προπονητής να είναι και αθλητής του ΙΔΙΟΥ σωματείου ?
  Με αυτή την απαγόρευση αναγκάζονται αθλητές να σταματούν την αθλητική τους καρίερα ή να μην μπορούν να εργασθούν σαν προπονητές ενω εχουν τα νόμιμα προσόντα.
  ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ( ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ)
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3
  να ληφθεί μέριμνα για τους πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ που αν και επίλεκτοι αθλητές που μοριοδοτήθηκαν λόγω πανελληνίων διακρίσεων δεν πήραν την ειδικότητα του αθλήματος τους με ευθύνη του ΑΕΙ, διότι δεν ηταν στο πρόγραμμα της σχολής ως πρωτεύουσα ή ακόμη και ως δευτερεύουσα ειδικότητα.Να γίνει προσθήκη του τυπου » Διακεκριμένοι αθλητές που με ευθύνη των ΤΕΦΑΑ δεν απέκτησαν την ειδικότητα του αθλήματος απο το αποίο ειχαν μοριοδότηση εισαγωγης να αποκτουν πτυχιο και άδεια προπονητού Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ και στη συνέχεια με προυποθέσεις Α ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ

 • 23 Αυγούστου 2020, 16:53 | βασιλης

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12 – Πέραν της αδειοδότησης από το κράτος, η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή δεν υπόκειται στην έγκριση ή άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος περιορισμό άλλου φορέα, εφόσον ο προπονητής είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο άθλημα στο οποίο θα εργαστεί.
  ΣΧΟΛΙΟ – Ισχυε και παλιοτερα αλλα οσον αφορα το Ποδοσφαιρο δεν εφαρμοστηκε ποτε. Η ΕΠΟ καταστρατηγησε το νομο του κρατους και το κρατος απλα δεν εκανε τιποτα. Ακομα και σημερα ισχυει η καταστρατηγηση του νομου του Κρατους αφου η ΕΠΟ δεν επιτρεπει σε αποφοιτους ΣΕΦΑΑ να δουλεψουν ως Προπονητες. Εφαρμόστε τον νόμο που κατοχυρώνει τους έχοντες άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή ποδοσφαίρου και είναι απόφοιτοι Κρατικής ανώτατης εκπαίδευσης (ΤΕΦΑΑ).

 • 23 Αυγούστου 2020, 14:49 | Σοφια Π.

  Κατοχυρώσετε τα δικαιώματα των Τεφαα-Σεφαα,όπως ορίζει το Κράτος, ως Ανώτατη Εκπαίδευση και Αδειοδότηση ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ με το άρθρο 31 του ν. 2725/1999 παράγραφος 2. που αφορά τους ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ και όχι με μετέπειτα διατάξεις-αποφάσεις.

  Κύριε Υφυπουργέ Προτείνουμε:

  -Απόφοιτοι Σεφαα με ΚΥΡΙΑ ειδικότητα ως Προπονητές Α’ Κατηγορίας,όπως ισχύει.

  -Απόφοιτοι Σεφαα με ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ειδικότητα- για την οποία χρειαζεται μέριμνα για τους καθηγητές φυσικής αγωγής- ως Προπονητες Β’ Κατηγορίας (με δυνατότητα Α’ Κατηγορίας μετά απο 3 έτη εμπειρίας).

  -Απόφοιτοι Σεφαα ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ως Προπονητες Γ’ Κατηγορίας -εφόσον κιόλας το έχουν διδαχθεί σε Πανεπιστημιακό εξάμηνο(με δυνατότητα Β’ Κατηγορίας μετά από 5 έτη εμπειρίας).

  -Σχολές Προπονητών ΓΓΑ ως προπονητές Γ’ κατηγορίας, όπως ισχύει.
  -ΙΕΚ ως Εκπαιδευτές και στη συνέχεια Προπονητές Γ’ Κατηγορίας μέσω Εθνικής Σχολής Προπονητών Ε.Κ.Α.Ε.Τ
  ΑΘΛΗΤΈΣ με διακρίσεις Ολυμπιάδας ύστερα από Εθνική σχολη Προπονητών – Ε.Κ.Α.Ε.Τ ως προπονητές Γ’ Κατηγορίας ωστε ν’αποκτήσουν μια στοιχειώδη εκπαίδευση.
  Διαβάθμιση-διαχωρισμός των Προπονητών με κριτήρια το είδος της Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής ή μη) καθώς και Ειδίκευσης σε συγκεκριμένο άθλημα ομαδικό ή ατομικό.

  Την Ανώτατη Παιδεία-εκπαίδευση οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε προς όφελος όλων μας ως υπέρτατο αγαθό με ειδικά στις μικρές ηλικίες.
  Αθλητισμός σημαίνει ΠΑΙΔΕΙΑ!

  Με εκτίμηση.

 • 23 Αυγούστου 2020, 14:09 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Να υπάρχει πρόβλεψη ώστε να αποσπώνται και γιατροί(διαφόρων ειδικοτήτων) και φυσικοθεραπευτές που υπηρετούν στο Δημόσιο (ΕΣΥ)ως ομοσπονδιακοί γιατροί ή επιστημονικοί σύμβουλοι ή ιατροικοί σύμβουλοι. και αν συμπληρωθεί ως εξής
  «Σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής καθώς επίσης και σε γιατρούς (διαφόρων ειδικοτήτων) και φυσικοθεραπευτές που υπηρετούν στο Δημόσιο (ΕΣΥ), επιτρέπεται να ανατίθενται καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου ή επιστημονικού συμβούλου ή ομοσπονδιακού γιατρού ή ιατρικού συμβούλου εθνικών ομάδων για τα ολυμπιακά αθλήματα με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς επίσης και των Υπουργείων Υγείας και Πολιτισμού και Αθλητισμού αντίστοιχα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας ομοσπονδίας»

 • 23 Αυγούστου 2020, 12:52 | Σίμος

  Στην παράγραφο 6 αναφέρει πως οι προπονητές που είναι εργαζόμενοι ως καθηγητές φυσικής αγωγής έχουν δικαίωμα απόσπασης ως ομοσπονδιακοί προπονητές, αν κάποιος είναι σε άλλον τομέα του δημοσίου δεν έχει? Καί ας έχει και πρωταθλητές ? Μήπως πρέπει να διευκρινιστεί?

 • 23 Αυγούστου 2020, 10:27 | Κωνσταντίνος Βογιατζάκης

  Σχετικά με το Άρθρο 11 Προπονητής και συγκεκριμένα στην παράγραφο «Σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο επιτρέπεται να ανατίθενται καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για τα ολυμπιακά αθλήματα, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας ομοσπονδίας….» Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει η εξής αλλαγή: Σε όλους τους πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ που υπηρετούν στο Δημόσιο ή σε σώματα ασφαλείας να ανατίθενται καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για τα ολυμπιακά αθλήματα, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας ομοσπονδίας.
  Διότι σήμερα υπάρχουν προπονητές, πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ ,που υπηρετούν στον ευρύτερο τομέα του δημοσίου ή στα σώματα ασφαλείας και είναι πετυχημένοι προπονητές ολυμπιακών αθλημάτων παρόλο που δεν είναι διορισμένοι στην εκπαίδευση ως καθηγητές Φυσικής Αγωγής . Αυτοί οι προπονητές πρέπει να αξιοποιηθούν από τις ομοσπονδίες . Μάλιστα πολλοί είναι πρώην ολυμπιονίκες πρωταθλητές που έχουν κάνει χρήση ευεργετικών νόμων για την εισαγωγή τους. Υπάρχει το φαινόμενο προπονητές που έχουν τους καλύτερους Έλληνες αθλητές που αγωνίζονται σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, να μη μπορούν να δουλέψουν σωστά με τους αθλητές τους, να μη μπορούν να κάνουν διπλές προπονήσεις, να μη μπορούν να πάνε σε προετοιμασίες και πολλές φορές ακόμα και στους μεγάλους αγώνες και ο λόγος είναι ότι υπηρετούν στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα. Είναι άδικο να μην έχουμε το δικαίωμα απόσπασης ως ομοσπονδιακοί προπονητές επειδή δουλεύουμε στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

 • 23 Αυγούστου 2020, 00:28 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  Στο άρθρο 31 του ν. 2725/1999 που αφορά τους προπονητές πρέπει να προβλεφτεί οι πτυχιούχοι ΣΕΦΑΑ,ΤΕΦΑΑ που κατέχουν Δευτερεύουσα ειδικότητα να μπορούν να λάβουν Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος προπονητή και για την Δευτερεύουσα ειδικότητα τους.
  Δεδομένου ότι έχουν φοιτήσει δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και έχουν εξετασθεί σε αντίστοιχα μαθήματα για να την αποκτήσουν.
  Η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος να χαρακτηρίζεται Β΄ κατηγορίας όπως και των προπονητών που αποφοιτούν από της 8μηνης διάρκειας σχολές προπονητών του Ε.Κ.Α.Ε.Τ.
  Επίσης προτείνουμε, για την εξασφάλιση των επαγγελματικών συμφερόντων των προπονητών με Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος ,να έχουν την υποχρέωση να απασχολούν προπονητή όλα τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν ατομικό ή ομαδικό άθλημα και έχουν αθλητές στην δύναμή τους οποιοσδήποτε ηλικίας.

 • 22 Αυγούστου 2020, 16:38 | Πατλάκας Ιωάννης

  Πατλάκας Ιωάννης πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. και φυσικοθεραπείας .
  Πρέπει κάποια στιγμή εμείς οι καθηγητές φυσικής αγωγής να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.
  Όταν έχουμε πάρει ειδικότητα αθλήματος και δεν έχουμε υπάρξει αθλητές σε επίπεδο πρωταθλητισμού του αθλήματος της ειδικότητας μας , τον καιρό που είναι να δώσουμε πρακτικές εξετάσεις απευθυνόμαστε σε πρωταθλητές του συγκεκριμένου αθλήματος ασχέτως εάν έχουν πτυχίο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για να μπορέσουμε να τις περάσουμε.
  Αυτό και μόνο λέει πολλά, άλλο ο καθηγητής φυσικής αγωγής και άλλο ο προπονητής.
  Το ότι διδασκόμαστε εργοφυσιολογία αυτό δεν μας κάνει και εργοφυσιολόγους, το ίδιο συμβαίνει και με την προπονητική.
  Δεν είναι τυχαίο που το συντριπτικό ποσοστό των προπονητών μπορεί και πάνω από το 95% που μονοπωλούν τις επιτυχίες σε πανελλήνιο αλλά και παγκόσμιο επίπεδο είναι πρώην αθλητές Ολυμπιονίκες, αθλητές με παγκόσμιες διακρίσεις ευρωπαϊκές μεσογειακές πανελλήνιες και αυτό συμβαίνει για έναν απλό λόγο, οι ώρες της ειδικότητας ενός αθλήματος δεν μπορούν να συγκριθούν με τις ώρες που έχει διανύσει ένας αθλητής τέτοιου βεληνεκούς στις προπονήσεις του αλλά και τις βιωματικές εμπειρίες που έχει αποκτήσει σε αγώνες, δηλαδή απλά μαθηματικά, με μέσο όρο 4 ώρες την ημέρα επί 5 φόρες την εβδομάδα επί 15 χρόνια μας κάνει 19.000 ώρες πρακτικού μαθήματος έτη φωτός μακριά από τις ώρες ειδικότητας των Τ.Ε.Φ.Α.Α . .
  Πρέπει λοιπόν να υπάρξει εξορθολογισμός στο όλο θέμα που αφορά την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή δηλαδή οι ολυμπιονίκες από θέση 1η -8η αυτοί που έχουν 1η – 8η παγκόσμια και ευρωπαϊκή θέση και 1η έως 3η μεσογειακή θέση αυτοδίκαια να λαμβάνουν άμεσα την άδεια επαγγέλματος 1ης κατηγορίας προπονητή, 1η έως 3η πανελλήνια 3ης κατηγορίας.
  Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. να λαμβάνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή 1ης κατηγορίας μόνο εάν υπήρξαν κάτοχοι 1ης έως 8ης θέσης πανελλήνιου πρωταθλήματος, εάν όχι 2ης κατηγορίας.
  Οι προπονητές αθλητών άνω των 18 ετών ατομικού αθλήματος που οι αθλητές τους κατέλαβαν 1η -8η ολυμπιακή 1η – 8η παγκόσμια και ευρωπαϊκή θέση και 1η έως 3η μεσογειακή να λαμβάνουν αυτοδίκαια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 1ης κατηγορίας.
  Είναι θλιβερό να συνδικαλίζεσαι απλά και μόνο για να κοιτάξεις τα συμφέροντα τα δικά σου και όχι τα συμφέροντα των αθλητών, δηλαδή του αντικειμένου ύπαρξης σου ως προπονητής.
  Οι περισσότεροι προπονητές διακρίσεων είναι πρώην αθλητές, κάτοχοι αδειών ασκήσεως επαγγέλματος είτε μέσω παγκοσμίων ομοσπονδιών ή σχολών εξωτερικού ή σχολών της Γ.Γ.Α. σε συντριπτικό ποσοστό έναντι των αντιστοίχων πρώην αθλητών πτυχιούχων Τ.Ε.Φ.Α.Α., δεν ομιλώ καν για προπονητές που δεν υπήρξαν πρώην αθλητές του αντιστοίχου αθλήματος της ειδικότητάς τους.
  Αυτά φυσικά είναι αυτονόητα για χώρες που είναι πολύ πιο προηγμένες στον αθλητισμό από εμάς, οι διακριτοί ρόλοι είναι το παν, άλλο ο προπονητής, άλλο ο γυμναστής ενδυνάμωσης και φυσικής κατάστασης, άλλο ο εργοφυσιολόγος κλπ κλπ.

 • 22 Αυγούστου 2020, 16:00 | Πατλάκας Ιωάννης

  Πατλάκας Ιωάννης πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. και φυσικοθεραπείας .
  Πρέπει κάποια στιγμή εμείς οι καθηγητές φυσικής αγωγής να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.
  Όταν έχουμε πάρει ειδικότητα αθλήματος και δεν έχουμε υπάρξει αθλητές σε επίπεδο πρωταθλητισμού του αθλήματος της ειδικότητας μας , τον καιρό που είναι να δώσουμε πρακτικές εξετάσεις απευθυνόμαστε σε πρωταθλητές του συγκεκριμένου αθλήματος ασχέτως εάν έχουν πτυχίο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για να μπορέσουμε να τις περάσουμε.
  Αυτό και μόνο λέει πολλά, άλλο ο καθηγητής φυσικής αγωγής και άλλο ο προπονητής.
  Το ότι διδασκόμαστε εργοφυσιολογία αυτό δεν μας κάνει και εργοφυσιολόγους, το ίδιο συμβαίνει και με την προπονητική.
  Δεν είναι τυχαίο που το συντριπτικό ποσοστό των προπονητών μπορεί και πάνω από το 95% που μονοπωλούν τις επιτυχίες σε πανελλήνιο αλλά και παγκόσμιο επίπεδο είναι πρώην αθλητές Ολυμπιονίκες, αθλητές με παγκόσμιες διακρίσεις ευρωπαϊκές μεσογειακές πανελλήνιες και αυτό συμβαίνει για έναν απλό λόγο, οι ώρες της ειδικότητας ενός αθλήματος δεν μπορούν να συγκριθούν με τις ώρες που έχει διανύσει ένας αθλητής τέτοιου βεληνεκούς στις προπονήσεις του αλλά και τις βιωματικές εμπειρίες που έχει αποκτήσει σε αγώνες, δηλαδή απλά μαθηματικά, με μέσο όρο 4 ώρες την ημέρα επί 5 φόρες την εβδομάδα επί 15 χρόνια μας κάνει 19.000 ώρες πρακτικού μαθήματος έτη φωτός μακριά από τις ώρες ειδικότητας των Τ.Ε.Φ.Α.Α . .
  Πρέπει λοιπόν να υπάρξει εξορθολογισμός στο όλο θέμα που αφορά την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή δηλαδή οι ολυμπιονίκες από θέση 1η -8η αυτοί που έχουν 1η – 8η παγκόσμια και ευρωπαϊκή θέση και 1η έως 3η μεσογειακή θέση αυτοδίκαια να λαμβάνουν άμεσα την άδεια επαγγέλματος 1ης κατηγορίας προπονητή, 1η έως 3η πανελλήνια 3ης κατηγορίας.
  Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. να λαμβάνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή 1ης κατηγορίας μόνο εάν υπήρξαν κάτοχοι 1ης έως 8ης θέσης πανελλήνιου πρωταθλήματος, εάν όχι 2ης κατηγορίας.
  Οι προπονητές αθλητών άνω των 18 ετών ατομικού αθλήματος που οι αθλητές τους κατέλαβαν 1η -8η ολυμπιακή 1η – 8η παγκόσμια και ευρωπαϊκή θέση και 1η έως 3η μεσογειακή να λαμβάνουν αυτοδίκαια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 1ης κατηγορίας.
  Είναι θλιβερό να συνδικαλίζεσαι απλά και μόνο για να κοιτάξεις τα συμφέροντα τα δικά σου και όχι τα συμφέροντα των αθλητών, δηλαδή του αντικειμένου ύπαρξης σου ως προπονητής.
  Οι περισσότεροι προπονητές διακρίσεων είναι πρώην αθλητές, κάτοχοι αδειών ασκήσεως επαγγέλματος είτε μέσω παγκοσμίων ομοσπονδιών ή σχολών εξωτερικού ή σχολών της Γ.Γ.Α. σε συντριπτικό ποσοστό έναντι των αντιστοίχων πρώην αθλητών πτυχιούχων Τ.Ε.Φ.Α.Α., δεν ομιλώ καν για προπονητές που δεν υπήρξαν πρώην αθλητές του αντιστοίχου αθλήματος της ειδικότητάς τους.
  Αυτά φυσικά είναι αυτονόητα για χώρες που είναι πολύ πιο προηγμένες στον αθλητισμό από εμάς, οι διακριτοί ρόλοι είναι το παν, άλλο ο προπονητής, άλλο ο γυμναστής ενδυνάμωσης και φυσικής κατάστασης, άλλο ο εργοφυσιολόγος κλπ κλπ .

 • 22 Αυγούστου 2020, 12:22 | Μαργαριτόπουλος Σπύρος

  Κάποιοι οι οποίοι έχουν διακεκριμένη εμπειρία στο άθλημα τους όπως μετάλλια σε επίσημα Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα-Ολυμπιονίκες να μπορούν μέσω της όποιας επιτροπής της ΓΓΑ και άμεσων εξετάσεων τύπου ερωτηματολογίου γενικών γνώσεων (π.χ ανατομίας, πρώτων βοηθειών κτλ) να μπορούν να πάρουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κατηγορίας Γ χωρίς να λαμβάνουν μέρος στη μάζα υποψηφίων της κάθε σχολής προπονητών.
  Επίσης η όποια αποδεδειγμένη εμπειρία-επιστημονική γνώση (π.χ μεταπτυχιακό-διδακτορικό και δημοσιεύσεις) στο οικείο άθλημα να αποτελούν παράγοντες οι οποίοι μαζί με πτυχίο ΣΕΦΑΑ και τη διακεκριμένη εμπειρία (Πανευρωπαϊκά-Παγκόσμια Πρωταθλήματα) είναι ικανοί να αναβαθμίσουν τη κατηγορία της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή από Γ σε Β και από Β σε Α μέσω της όποιας επιτροπής της ΓΓΑ.

 • 22 Αυγούστου 2020, 09:55 | Ταξιάρχης Ανδρέας

  Η προσθήκη της παραγράφου 13 του Άρθρου 11 «Προπονητής – Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 ( Α΄121)» είναι πολύ σωστή και αρμόζει στον χαρακτήρα του εθελοντισμού και της ανιδιοτελούς προσφοράς των αθλητικών σωματείων της σκοποβολής και της τοξοβολίας.
  Επιτέλους, θα δίνεται η δυνατότητα και στα αθλητικά σωματεία της περιφέρειας να εκπαιδεύσουν τα ανήλικα αθλούμενα μέλη τους με την καθοδήγηση έμπειρων αθλητών εκπαιδευτών δίχως να απαιτείται να χάσουν χρόνο από τα μαθησιακά τους καθήκοντα ή να πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για μετακινήσεις εν μέσω οικονομικής κρίσης.
  Συνεπώς, η συμβολή των αθλητών εκπαιδευτών που προτείνεται στο σχέδιο νόμου είναι καθοριστική για την ανάπτυξη και την προαγωγή των αθλημάτων της σκοποβολής και της τοξοβολίας στην χώρα μας.

  Ανδρέας Ταξιάρχης
  Αθλητής του Σκοπευτικού Αθλητικού Συλλόγου Πάτρας

 • 22 Αυγούστου 2020, 08:45 | Ανδρέας Ταξιάρχης του Χρήστου

  Η προσθήκη της παραγράφου 13 του Άρθρου 11 «Προπονητής – Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 ( Α΄121)» είναι πολύ σωστή και αρμόζει στον χαρακτήρα του εθελοντισμού και της ανιδιοτελούς προσφοράς των αθλητικών σωματείων της σκοποβολής και της τοξοβολίας.
  Επιτέλους, θα δίνεται η δυνατότητα και στα αθλητικά σωματεία της περιφέρειας να εκπαιδεύσουν τα ανήλικα αθλούμενα μέλη τους με την καθοδήγηση έμπειρων αθλητών εκπαιδευτών δίχως να απαιτείται να χάσουν χρόνο από τα μαθησιακά τους καθήκοντα ή να πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για μετακινήσεις εν μέσω οικονομικής κρίσης.
  Συνεπώς, η συμβολή των αθλητών εκπαιδευτών που προτείνεται στο σχέδιο νόμου είναι καθοριστική για την ανάπτυξη και την προαγωγή των αθλημάτων της σκοποβολής και της τοξοβολίας στην χώρα μας.

  Ανδρέας Ταξιάρχης
  Αθλητής του Σκοπευτικού Αθλητικού Συλλόγου Πάτρας

 • 22 Αυγούστου 2020, 01:22 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ

  Στο άρθρο 31 του ν. 2725/1999 που αφορά τους προπονητές πρέπει να προβλεφτεί οι πτυχιούχοι ΣΕΦΑΑ,ΤΕΦΑΑ που κατέχουν Δευτερεύουσα ειδικότητα να μπορούν να λάβουν Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος προπονητή και για την Δευτερεύουσα ειδικότητα τους.
  Δεδομένου ότι έχουν φοιτήσει δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και έχουν εξετασθεί σε αντίστοιχα μαθήματα για να την αποκτήσουν.
  Η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος να χαρακτηρίζεται Β΄ κατηγορίας όπως και των προπονητών που αποφοιτούν από της 8μηνης διάρκειας σχολές προπονητών του Ε.Κ.Α.Ε.Τ.
  Επίσης προτείνω, για την εξασφάλιση των επαγγελματικών συμφερόντων των προπονητών με Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος ,να έχουν την υποχρέωση να απασχολούν προπονητή όλα τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν ατομικό άθλημα και έχουν αθλητές στην δύναμή τους οποιοσδήποτε ηλικίας.

 • 21 Αυγούστου 2020, 22:58 | ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  «Κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων της παρ. 4 του παρόντος οι σχολές προπονητών ποδοσφαίρου, θαλάσσιου σκι και χιονοδρομίας μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν από τις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες»

  Προτείνεται να συμπεριληφθεί και το άθλημα της Τοιχοσφαιρισης (ΕΦΟΑ) στην παραπάνω τροπολογία καθώς δεν έχει διενεργηθεί ποτέ αντίστοιχη Σχολή Προπονητών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον εκθετικά αυξανόμενο αριθμό αθλητών/τριών αναπτυξιακών ηλικιών, κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για γρήγορη εξεύρεση λύσης.

  Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.

 • 21 Αυγούστου 2020, 20:43 | Ελευθερία Βασιώτη

  Προπονητής
  Η προπονητική είναι επιστήμη. Η επιστήμη είναι συνυφασμένη με τη γνώση και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση των γνώσεων. Το ότι κάποιος/α ήταν αθλητής διακεκριμένος δεν τεκμαίρεται ότι μπορεί να είναι και προπονητής επειδή κατέχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από την ΓΓΑ ή και είναι απόφοιτος των ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ. Η προπονητική δεν είναι απλή εκμάθηση της τεχνικής ενός αθλήματος. Είναι πολύ περισσότερα.
  Προτείνεται:
  1. Εκπαίδευση και επικαιροποίηση των γνώσεων, για όλους, κάθε χρόνο με την υποστήριξη των ΣΕΦΑΑ,
  2. Οικονομική υποστήριξη για τους εθνικούς προπονητές, ως υποτροφία, για την επικαιροποίηση των γνώσεων,
  3. Δημιουργία πλαισίου προσόντων προπονητών,
  4. Δημιουργία πλαισίου συμπεριφοράς προπονητών. Ακόμη και σήμερα υπάρχει η προσέγγιση της «προπονητικής στρατιωτικού τύπου» ή και η προσέγγιση «Η Νέα Παιδαγωγική».

 • 21 Αυγούστου 2020, 18:48 | Πέτρος Τζαμαλούκας

  Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την όλη προσπάθεια και τον λόγο που μας δίνετε στην παρούσα διαβούλευση.
  Υπήρξα Πρωταθλητής Ελλάδας, Βαλκανιονίκης και στους επαγγελματίας παίκτης στους πρώτους 100 στον κόσμο στο άθλημα της ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (σκουός) που υπάγεται στην Ε.Φ.Ο.Α. Είμαι κάτοχος των ανώτατων διπλωματών προπονητικής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στην οποία η Ομοσπονδία μας είναι φυσικά μέλος. Δεν έχουμε την δυνατότητα απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος διότι δεν έχει διεξαχθεί ουδέποτε στο άθλημα μας σχολή από την ΓΓΑ. Έως εκ τούτου υπάρχουν σχεδόν 80-100 νεαροί αθλητές από 6 ή 7 σωματεία που συμμετέχουν στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και που επισήμως δεν έχουν την δυνατότητα προπονητή διότι κανένας δεν έχει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα. Έτσι και εγώ με την τόση μεγάλη εμπειρία δεν μπορώ να έχω την δυνατότητα απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στο άθλημα της τοιχοσφαιρισης την στιγμή που με τα διπλώματα που κατέχω από την Παγκόσμια Ομοσπονδία μπορώ να δουλέψω ως προπονητής σε όλο τον κόσμο.
  Έχει παρθεί ειδική άδεια από την ΓΓΑ βάση της οποίας δύναται ένας προπονητής ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στο τένις να μπορεί να προπονήσει αθλητες Τοιχοσφαίρισης. Και αυτό προκειμένου να δημιουργηθούν τα σωματεία. Το άθλημα του τένις δεν έχει καμία σχέση με το άθλημα της τοιχοσφαιρισης και δεν είναι δυνατόν να μπορεί ένας προπονητής τένις να διδάξει άλλο άθλημα. Να σημειώσω ότι δεν υπάρχει ειδικότητα για το άθλημα της τοιχοσφαιρισης ούτε στα ΤΕΦΑΑ.
  Προτείνω:
  Α) την αναγνώριση των διπλωματών Level 2 & 3 της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας από την ΓΓΑ με την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως στους προπονητές/εκπαιδευτές αυτούς.
  Β) την πρόσθεση του αθλήματος της τοιχοσφαιρισης στις εξαιρέσεις των αθλημάτων σκοποβολής και τοξοβολίας
  Γ) να δωθεί η άδεια στην Ομοσπονδία να οργανώνει σχολή εκπαιδευτών για το άθλημα της τοιχοσφαιρισης όπως τα αθλήματα του ποδοσφαίρου, του θαλάσσιου σκι και της χιονοδρομίας.

  Πρέπει να δωθεί άμεσα μια λύση προκειμένου να αναπτυχθεί το άθλημα της τοιχοσφαιρισης στην χώρα μας και να γίνει η σωστή εκμάθηση του αθλήματος στις μικρές ηλικίες.
  Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και καλή επιτυχία
  Με εκτίμηση,
  Πέτρος Τζαμαλούκας

 • Άρθρο 11
  Παράγραφος 10. «Κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων της παρ. 4 του παρόντος οι σχολές προπονητών ποδοσφαίρου, θαλάσσιου σκι και χιονοδρομίας μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν από τις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες. Με κανονισμό που ψηφίζεται από τις ομοσπονδίες αυτές και εγκρίνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των σχολών, καθώς και την απασχόληση των προπονητών, τα προσόντα και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Τα διπλώματα στους προπονητές χορηγούνται από τις οικείες ομοσπονδίες και θεωρούνται για τη νομιμότητά τους από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 περ. β΄, γ`, δ`, ε` του παρόντος.» Επειδή δεν διαφέρουμε από τα προαναφερόμενα αθλήματα, ζητούμε να ενταχθούν στην παρούσα παράγραφο του παρόντος άρθρου και οι σχολές προπονητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

 • 21 Αυγούστου 2020, 10:44 | Πινόπουλος Σοφοκλής

  Στην παράγραφο 13, προτείνω την μείωση των απαιτούμενων συμμετοχών σε αγώνες από είκοσι (20) σε (10), θεωρώντας ότι ο αριθμός αυτός αντικατοπτρίζει πιο ρεαλιστικά την πραγματικότητα στην ελληνική τοξοβολία, κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα όπου ο αριθμός των διεξαγόμενων αγώνων σε ετήσια βάση είναι (ακόμα) μικρός.

 • 21 Αυγούστου 2020, 09:25 | ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΑ

  Άρθρο 18
  Δίδακτρα Σχολών Προπονητών – Τροποποίηση του άρθρου 136 παρ. 6 του ν. 2725/1999
  (Α΄121)
  Η παρ. 6 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

  «6. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορεί με απόφασή της, κατόπιν αιτήματος και με δαπάνη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, να ιδρύει περιοδικές Σχολές Προπονητών. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας κάθε σχολής, των προσόντων των υποψηφίων, του εκπαιδευτικού προσωπικού και κάθε άλλο συναφές θέμα. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται επίσης υποχρεωτικά:
  α) το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου, καταβαλλόμενο ανταποδοτικά από κάθε υποψήφιο και
  β) η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών, καθώς και οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο, που δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε περίοδο. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ελέγχει τα διπλώματα των περιοδικών Σχολών Προπονητών ως προς τη νομιμότητά τους, δύναται δε να ορίζει ομάδα εργασίας, έργο της οποίας θα είναι η παρακολούθηση της πιστής τήρησης των όρων λειτουργίας της σχολής, όπως αυτοί καθορίζονται με την απόφαση λειτουργίας της. Στα μέλη των ομάδων αυτών δεν καταβάλλεται αποζημίωση
  γ) Να προβλέπεται η διάθεση υποτροφιών στους τρεις (3) πρώτους αριστεύσαντες κάθε Σχολής Προπονητών, αντιστοίχου ποσού μέχρι και το συνολικό ύψος των διδάκτρων και
  δ) Να προβλέπεται η επιδότηση των εισιτηρίων κίνησης από την Γ.Γ.Α για όλους τους υποψήφιους εκπαιδευτές – προπονητές κατοικούν σε απόσταση άνω των 200χλμ. στην ηπειρωτική Ελλάδα και για όλους όσους κατοικούν στην νησιωτική Ελλάδα σε απόσταση άνω των 50 ν.μ από την τοποθεσία διεξαγωγής των Σχολείων, με υποχρεωτική καταβολή δικαιολογητικών (αντίτιμο εισιτηρίων ΚΤΕΛ – ΟΣΕ – ακτοπλοϊκών, αποδεικτικό έγγραφο μόνιμης κατοικίας διαμονής)».

 • 21 Αυγούστου 2020, 09:51 | ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΑ

  ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

  14. Ο Προπονητης της σκοποβολής δύναται ανεξάρτητα από αυτά από τα προβλεπόμενα από τον Ν.4678/2020:
  α) να φέρει τον εξοπλισμό προπονήσεως του (οπλισμός) χωρίς να φέρει την αθλητική ιδιότητα ή
  β) να μην του αφαιρείται η αθλητική ιδιότητα του και να του επιτρέπεται η συμμετοχή του σε αγώνες εκτός συναγωνισμού. (εφόσον δεν συμμετάσχει σε κοινό αγώνα με τους αθλητές που προπονεί.)
  γ) δύναται να διατηρεί τον εξοπλισμό προπονήσεως (οπλισμό) του χωρίς την υποχρέωση να συμμετάσχει σε υποχρεωτικους αγώνες.
  δ) έχουν το δικαίωμα να φέρουν εξοπλισμό προπόνησης (οπλισμό) σε αριθμό άνω των προβλεπόμενων του Ν.4678/2020.

 • 21 Αυγούστου 2020, 09:09 | ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΑ

  NΑ ΓΙΝΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

  Άρθρο 11

  Προπονητής – Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 ( Α ́121)

  Στο άρθρο 31 του ν. 2725/1999 τροποποιούνται οι παρ. 2, 5 και 11, προστίθεται παρ. 13 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

  «Άρθρο 31 Προπονητής

  6. Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση που το Αθλητικό Σωματείο που παρέχει τις υπηρεσίες του είναι Ερασιτεχνικού Αθλητισμού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τότε μπορεί να συμβάλλεται με σύμβαση απασχόλησης οικειοθελούς προσφοράς άνευ ανταλλάγματος. Η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

  11. Όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος προπονητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την άδειά του στην οικεία αθλητική ομοσπονδία. Εν ενεργεία αθλητής ομαδικού ή ατομικού αθλήματος, ο οποίος κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή, δύναται κατ ́ εξαίρεση να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή: α) σε άλλη κατηγορία ή αγώνισμα από αυτήν/αυτό , στην οποία/οποίο συμμετέχει ως αθλητής, β) σε ακαδημίες, ή γ) σε ομάδες ή αθλητές αντίθετου με αυτόν φύλου οποιασδήποτε κατηγορίας.

 • 21 Αυγούστου 2020, 09:38 | ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΑ

  Άρθρο 11
  Προπονητής – Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 ( Α΄121)

  Στο άρθρο 31 του ν. 2725/1999 τροποποιούνται οι παρ. 2, 5 και 11, προστίθεται παρ. 13
  και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 31
  Προπονητής

  10. Κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων της παρ. 4 του παρόντος οι σχολές προπονητών ποδοσφαίρου, θαλάσσιου σκι και χιονοδρομίας και σκοποβολής, μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν από τις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες. Με κανονισμό που ψηφίζεται από τις ομοσπονδίες αυτές και εγκρίνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των σχολών, καθώς και την απασχόληση των προπονητών, τα προσόντα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 • 21 Αυγούστου 2020, 00:36 | Πυλιανίδης Θεόφιλος

  Θεωρώ πως είναι ευκαιρία να μπει επιτέλους μια τάξη στο άναρχο εργασιακό περιβάλλον που σχετίζεται με τον αθλητισμό. Τώρα είναι η ευκαιρία, Κύριε Υπουργέ, να μην επιτρέψετε την απαξίωση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας (!) Ξεκαθαρίστε μέσω του συγκεκριμένου νόμου, και όχι μέσω υπουργικών αποφάσεων, ότι: «Οι απόφοιτοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. με κύρια ειδικότητα σε ένα συγκεκριμένο άθλημα θα αποκτούν από τη Γ.Γ.Α. (χωρίς καταβολή παραβόλου) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή της ΑΝΩΤΑΤΗΣ κατηγορίας στο συγκεκριμένο άθλημα (όπως και αν ορίζεται – ονομάζεται αυτή από την εκάστοτε ομοσπονδία)».
  Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα και για όσους έχουν Δευτερεύουσα Ειδικότητα.
  Αξιοποιήστε τις προτάσεις των Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Σ.Ε.Φ.Α.Α. της χώρας που κατατέθηκαν το 2019 στον τότε Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Βασιλειάδη.

 • 20 Αυγούστου 2020, 23:53 | Έλλη Παπαδοπούλου

  Με τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 παρ.11 πολύ σωστά κατ΄εξαίρεση δίνετε υπό προϋποθέσεις το δικαίωμα, να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή εν ενεργεία αθλητής. Για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στη εισηγητική έκθεση και με τις ίδιες προϋποθέσεις θα έπρεπε να ισχύει και για τα Ατομικά αθλήματα.

  Επίσης θα πρέπει να επιτραπεί η εθελοντική προσφορά στους έχοντες τα τυπικά προσόντα, προπονητές ειδικά για τα αθλήματα που θα εισαχθεί ο θεσμός του εκπαιδευτή. Εάν μπορεί ένας εκπαιδευτής να προσφέρει αφιλοκερδώς γιατί να μην μπορεί και ο προπονητής. Εάν περάσει η τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 στην παρ.6 σε συνδυασμό με την συμπλήρωση του με την παρ.13, αυτούσια όπως έχουν τεθεί στην διαβούλευση ,τότε αυτόματα θα σημαίνει την υποβάθμιση του θεσμού του προπονητή για αυτά τα αθλήματα.

 • 20 Αυγούστου 2020, 21:19 | Παπαδόπουλος Κώστας

  OI ΠPOΠONHTEΣ ΠOY HTAN AΘΛHTEΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ KAI EXOYN AΔEIA AΠO TH ΓENIKH ΓPAMMATEIA AΘΛHTIΣMOY EXOYN TOYΛAXIΣTON 8000 ΩΡΕΣ ENAΣXOΛHΣHΣ ME TO ANTIKEIMENO ΣE ANTIΘEΣH ME TOYΣ AΠOΦOITOYΣ TΩN TEΦAA ΠOY EXOYN MOΛIΣ 60 ΩΡΕΣ!
  ΓI’ AYTO KAI ΠOΛΛOI ΣYΛΛOΓΟΙ ΔEN ΠPOΣΛAMBANOYN AΠOΦOITOYΣ ΤEΦΑA KAΘOTI ΔEN ΔIAΘETOYN ΤΗΝ AΠAITOYMENH EΠAPKEIA!

 • 20 Αυγούστου 2020, 21:36 | Έλλη Παπαδοπούλου

  Με τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 παρ.11 πολύ σωστά κατ΄εξαίρεση δίνετε υπό προϋποθέσεις το δικαίωμα, να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή εν ενεργεία αθλητής. Για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στη εισηγητική έκθεση και με τις ίδιες προϋποθέσεις θα έπρεπε να ισχύει και για τα Ατομικά αθλήματα.

  Επίσης θα πρέπει να επιτραπεί η εθελοντική προσφορά στους έχοντες τα τυπικά προσόντα, προπονητές ειδικά για τα αθλήματα που θα εισαχθεί ο θεσμός του εκπαιδευτή. Εάν μπορεί ένας εκπαιδευτής να προσφέρει αφιλοκερδώς γιατί να μην μπορεί και ο προπονητής. Εάν περάσει η τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 στην παρ.6 σε συνδυασμό με την συμπλήρωση του με την παρ.13, αυτούσια όπως έχουν τεθεί στην διαβούλευση ,τότε αυτόματα θα σημαίνει την υποβάθμιση του θεσμού του προπονητή για αυτά τα αθλήματα. Μπορούμε απλά όλοι να γίνουμε εκπαιδευτές…

 • 20 Αυγούστου 2020, 17:24 | Αλεξανδρής Λ.

  Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του  προπονητή απαιτούνται:
  α) πτυχίο Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.), με  κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή δίπλωμα της σχολής προπονητών της παρ. 4 ή πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού.

  ΠΡΟΤΕΊΝΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΤΗΣ ΔΕΎΤΕΡΗΣ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΕΦΑΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΆΘΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.

  ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΠΡΌΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΈΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΏΝ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΝΑ ΜΗΝ
  ΥΠΟΒΑΘΜΊΖΕΤΑΙ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΩΝ ΝΟΜΟ.

  ΖΗΤΆΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ.
  ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΈΣ ΦΥΣΙΚΉΣ ΑΓΩΓΗΣ -ΤΕΦΑΑ ΝΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΝΑΛΌΓΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΑ (ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ) ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΌΝΟ ΑΠΌ ΑΥΤΟ.

 • -Σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο επιτρέπεται να ανατίθενται καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για τα ολυμπιακά αθλήματα, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας ομοσπονδίας. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται το είδος και η διάρκεια άσκησης των καθηκόντων αυτών, η πλήρης ή μερική απαλλαγή από τα καθήκοντα της οργανικής θέσης τους, η διατήρηση της μισθολογικής και ασφαλιστικής κατάστασης των υπαλλήλων αυτών, καθώς επίσης κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
  Στο παραπάνω να διασαφηνιστεί η μερική απαλλαγή και η δυνατότητα ευρείας υλοποίησης.

  -Προτείνουμε για τους προπονητές:
  Προπονητής Α΄ Κατηγορίας-Κύρια ειδικότητα ΣΕΦΑΑ.
  Προπονητής Β΄ Κατηγορίας-Χωρίς ειδικότητα ΣΕΦΑΑ.
  Σχολές προπονητών (Με διετή εκπαίδευση από την πολιτεία).
  ΙΕΚ -Βοηθοί Προπονητών.