Άρθρο 12 Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές – Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄121) 

 

Στο άρθρο 34 του ν. 2725/1999 τροποποιούνται η εσωτερική παρ. 7 της παρ. 8 και η παρ. 20, προστίθεται παρ. 25 και οι παρ. 8, 20 και 25 διαμορφώνονται ως εξής:

«8. Αθλητές που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων ή που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών – γυναικών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές ομοσπονδίες, εισάγονται σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. της προτίμησής τους και εγγράφονται σε αυτό, καθ` υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιβράβευση αυτή είναι να έχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και περαιτέρω να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, μέχρι τη στιγμή της άσκησης του σχετικού δικαιώματος, ιδιότητα που θα πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.Αθλητής ή αθλήτρια που κατακτά 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών -γυναικών, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων, 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες ή επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, εισάγεται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και εγγράφεται σε αυτά, καθ` υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις με την επιφύλαξη της συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας.Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής διακριθέντων κατά την έννοια του παρόντος αθλητών/τριών, με την προϋπόθεση της συνδρομής των όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας, στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων και εφόσον συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α`188) και του ν. 4186/2013 (Α` 193) , ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων ως ακολούθως:1) Για 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..2) α. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών-γυναικών, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..β. Για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες παίδων -κορασίδων ή για την επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης παίδων – κορασίδων, παρέχεται 25% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..γ. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, παρέχεται προσαύξηση τριάντα τοις εκατό (30%) για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..3) α. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών – γυναικών, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..β. Για 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων, ή για την επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων – κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση σαράντα τοις εκατό (40%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..γ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.. δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση τριάντα τοις εκατό (30%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..4) Για 1η έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..5) Για 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας παρέχεται είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.. Όλες οι ανωτέρω διακρίσεις αφορούν αθλήματα ή αγωνίσματα αθλημάτων που καλλιεργούνται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές ομοσπονδίες και απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωρισθούν ως διακρίσεις οι νίκες σε παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι να ισχύουν οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αντίστοιχες διοργανώσεις κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος.5α) Για 1η έως 3η νίκη σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες, παρέχεται είκοσι δύο τοις εκατό (22%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..6) α. Για 1η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δέκα τοις εκατό (10%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..β. Για 2η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και οκτώ τοις εκατό (8%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..γ. Για 3η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και επτά τοις εκατό (7%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..δ. Αθλητής ή αθλήτρια που επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει πανελλήνια επίδοση σε αγώνισμα όλων των κατηγοριών λαμβάνει το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. που παρέχεται στον αθλητή ή την αθλήτρια που κατακτά 1η νίκη στην αντίστοιχη κατηγορία, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση διάκρισης στους πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών είναι η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία για τα ομαδικά αθλήματα και προκειμένου για τα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία ανά αγώνισμα, η δε διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες. Περαιτέρω στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής θα πρέπει να έχει συμμετοχή τουλάχιστον στο πενήντα τοις εκατό (50%) των αγώνων της διοργάνωσης και παράλληλα ο συνολικός αριθμός των συμμετασχόντων αθλητών-τριών της ομάδας του/της να μην υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του αριθμού, των υπό των οικείων κανονισμών του αθλήματος ή του αγωνίσματος του αθλήματος, δικαιουμένων αθλητών-τριών να συμμετάσχουν στη διοργάνωση αυτή. Κατά τον προσδιορισμό των ποσοστών του προηγουμένου εδαφίου γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως προηγούμενη ακέραιη μονάδα.7) Για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς-Σχολικούς Αγώνες παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%)  προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι., παρέχεται προσαύξηση οκτώ τοις εκατό (8%) για την 1η νίκη, έξι τοις εκατό (6%) για τη 2η νίκη και τέσσερα τοις εκατό (4%) για την 3η νίκη, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν για τη διοργάνωση που επιτεύχθηκε η διάκριση οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πανελλήνιους αγώνες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, λογιζομένων, για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, των σχολείων ως σωματείων.Σε περίπτωση που μαθητής – αθλητής κατακτήσει 1η νίκη, τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς – Σχολικούς αγώνες όσο και σε πανελλήνιους αγώνες, τότε τα προβλεπόμενα κατά τα ανωτέρω ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. προσαυξάνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα.Επιφυλασσομένων των οριζομένων στο πρώτο και τρίτο εδάφιο της παρούσας, όλοι οι αθλητές/τριες, που έχουν κατακτήσει μία τουλάχιστον νίκη από τις αναφερόμενες στις περ. 1 έως και 7 της παρούσας, εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..Οι αθλητές-τριες που εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατά τις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τμήμα εισαγωγής τους χορηγεί την ειδικότητα αυτή.Αν το τμήμα εισαγωγής τους δεν χορηγεί την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημειώθηκε η διάκριση, ο αθλητής μπορεί να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο της έδρας του ειδικώς αναγνωρισμένου αθλητικού σωματείου, στο οποίο ανήκει και προπονείται, εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο χορηγεί την ειδικότητα αυτή, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας  και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις περ. 1 έως 7, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι.. Αθλητής ή αθλήτρια που έχει κατακτήσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση είτε σε Θερινούς ή Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες είτε σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα των κατηγοριών ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, και έχει εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι., που απέχει γεωγραφικά από τον τόπο όπου κυρίως προετοιμάζεται, δύναται να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεως του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά περίπτωση, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να συνεχίσει την αθλητική του δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό είναι ο αθλητής ή η αθλήτρια να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, έως την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως, ιδιότητα που θα πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης, κατά τον παρόντα νόμο, Ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού».«20. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα στους συνοδούς-αθλητές, οι οποίοι συμμετέχουν νομίμως σε αγώνες αθλητών με αναπηρίες, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμά τους και σημειώνουν σε αυτούς τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις της παρ. 2, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων σχετικά με την εισαγωγή τους στα Σ.Ε.Φ.Α.Α.. Στους αθλητές αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι πιλότοι που αγωνίζονται σε αγώνες ποδηλασίας tandem, οι συνοδοί τυφλών αθλητών στον στίβο, οι τερματοφύλακες στο ποδόσφαιρο τυφλών και οι συνοδοί ατόμων με εγκεφαλική παράλυση ή άλλη κινητική αναπηρία στο boccia».«25. Οι αθλητές που έχουν καταλάβει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή σε Παραολυμπιακούς Αγώνες ή σε Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών και έχουν διορισθεί και υπηρετούν είτε στις Ένοπλες Δυνάμεις είτε στα Σώματα Ασφαλείας είτε στον δημόσιο τομέα είτε σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, είτε σε ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού επιτρέπεται πέραν του επισήμου ωραρίου εργασίας τους, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να αναλαμβάνουν δραστηριότητα και να συμμετέχουν σε δράσεις, οι οποίες προάγουν τον πολιτισμό και αθλητισμό, όπως επίσης και σε άλλα προγράμματα ή δράσεις αναφορικά με την κοινωνική προσφορά του πολιτισμού και αθλητισμού εν γένει.».

 • 23 Αυγούστου 2020, 22:56 | Κωνσταντινος

  Κυριακή, 23 Αυγούστου 2020
  10:07 μμ

  Κε Αυγενακη είμαι αθλητής και μαθητής Λυκείου. 5 φορές Πανελληνιονικης, τις 3 πρώτος. 3 φορές Πανευρωπαϊκος σε Παίδων και Εφήβων.Φέτος θα πάω Β’Λυκειου. Προσπαθώ με τα μαθήματα όσο γίνεται αλλά η καθημερινή μου προπόνηση απαιτεί ένα τετραωρο. Περίμενα το 2020 να κυνηγήσω της εισαγωγή μου άνευ Εξετάσεων στα ΤΕΦΑΑ(κάτι που ίσχυε παλιά αλλά δεν πρόλαβα) ώστε απερισπαστος να συνεχίσω τον πρωταθλητισμο . Οι αγώνες ακυρώθηκαν.Την τελευταία διετία σε όλα Ευρωπαϊκά μίτινγκ είμαι στα μέταλλια. Έμαθα ότι συζητάτε και αυτό το θέμα και πήρα το θάρρος να γράψω. Όπως γράψανε και άλλοι θεωρω και γω άδικο τέτοιες διακρίσεις να μην δίνουν εισαγωγή άνευ εξετάσεων στα ΤΕΦΑΑ. Ελπίζω ότι θα το αλλάξετε. Ευχαριστώ.

 • 23 Αυγούστου 2020, 17:33 | Γιώργος

  Ο covid-19 έχει φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή των αθλητών/τριών- μαθητών/τριών και των οικογένειών τους που μετά από πολλά χρόνια κόπων και θυσιών βρίσκονται μπροστά σε μια απρόσμενη πραγματικότητα.

  Τα παιδιά που φοιτούν στο Λύκειο χάνοντας τη ευκαιρία να διακριθούν το 2020, λόγω της ακύρωσης των Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων πρωταθλημάτων και υπό το φόβο ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και το 2021 προσανατολίζονται στο να περιορίσουν από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη τoν αριθμό των προπονήσεών τους, ακόμα και να αφήσουν για ένα χρονικό διάστημα το άθλημά τους ρίχνοντας το βάρος τους στο σχολείο προκειμένου να διασφαλίσουν την είσοδό τους στα Πανεπιστήμια της χώρας μας, αφού ως γνωστόν οι σπουδές για την ελληνική οικογένεια αποτελούν σε κάθε περίπτωση βασική προτεραιότητα.
  Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι διακρινόμενοι αθλητές στην κατηγορία των Παίδων- Κορασίδων δεν απολαμβάνουν τις ίδιες παροχές με την αμέσως επόμενη κατηγορία. Θα μπορούσατε, κύριε υπουργέ, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας και λόγω των ειδικών συνθηκών, να δώσετε τη δυνατότητα σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες που διακρίθηκαν τη διετία 2018-2019 στα Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Παίδων-Κορασίδων να αξιοποιήσουν, εφόσον το επιθυμούν, τις ήδη υπάρχουσες υψηλές διακρίσεις τους ως γενόμενες τη διετία 2020-2021. Είναι ένας τρόπος αναπλήρωσης των αθλητικών τους ευκαιριών, ώστε να μπορέσουν παρά τις όποιες αβεβαιότητες και αντιξοότητες να συνεχίσουν να αφιερώνονται στον αθλητισμό και να προετοιμάζονται για τις επόμενες υψηλές διακρίσεις τιμώντας τη χώρα μας σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα διεθνώς.

 • 23 Αυγούστου 2020, 16:57 | Γιώργος

  Ο covid-19 έχει φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή των αθλητών/τριών- μαθητών/τριών και των οικογένειών τους που μετά από πολλά χρόνια κόπων και θυσιών βρίσκονται μπροστά σε μια απρόσμενη πραγματικότητα.
  Τα παιδιά που φοιτούν στο Λύκειο χάνοντας τη ευκαιρία να διακριθούν το 2020, λόγω της ακύρωσης των Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων πρωταθλημάτων και υπό το φόβο ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και το 2021 προσανατολίζονται στο να περιορίσουν από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη τoν αριθμό των προπονήσεών τους, ακόμα και να αφήσουν για ένα χρονικό διάστημα το άθλημά τους ρίχνοντας το βάρος τους στο σχολείο προκειμένου να διασφαλίσουν την είσοδό τους στα Πανεπιστήμια της χώρας μας, αφού ως γνωστόν οι σπουδές για την ελληνική οικογένεια αποτελούν σε κάθε περίπτωση βασική προτεραιότητα.
  Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι διακρινόμενοι αθλητές στην κατηγορία των Παίδων- Κορασίδων δεν απολαμβάνουν τις ίδιες παροχές με την αμέσως επόμενη κατηγορία. Θα μπορούσατε, κύριε υπουργέ, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας και λόγω των ειδικών συνθηκών, να δώσετε τη δυνατότητα σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες που διακρίθηκαν τη διετία 2018-2019 στα Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Παίδων-Κορασίδων να αξιοποιήσουν, εφόσον το επιθυμούν, τις ήδη υπάρχουσες υψηλές διακρίσεις τους ως γενόμενες τη διετία 2020-2021. Είναι ένας τρόπος αναπλήρωσης των αθλητικών τους ευκαιριών, ώστε να μπορέσουν παρά τις όποιες αβεβαιότητες και αντιξοότητες να συνεχίσουν να αφιερώνονται στον αθλητισμό και να προετοιμάζονται για τις επόμενες υψηλές διακρίσεις τιμώντας τη χώρα μας σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα διεθνώς.

 • 23 Αυγούστου 2020, 14:01 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Στον νόμο αναφέρεται η πρόβλεψη “…Περαιτέρω στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής θα πρέπει να έχει συμμετοχή τουλάχιστον στο πενήντα τοις εκατό (50%) των αγώνων της διοργάνωσης και παράλληλα ο συνολικός αριθμός των συμμετασχόντων αθλητών-τριών της ομάδας του/της να μην υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του αριθμού, των υπό των οικείων κανονισμών του αθλήματος ή του αγωνίσματος του αθλήματος, δικαιουμένων αθλητών-τριών να συμμετάσχουν στη διοργάνωση αυτή…”

  Στα ομαδικά αθλήματα (αλλά και στα ατομικά), πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα μη ύπαρξης προκριματικών και ημιτελικών αγώνων, καθότι υπάρχουν αθλήματα που, σύμφωνα με τους κανονισμούς τους, διοργανώνουν κατ΄ ευθείαν τελικούς αγώνες, ειδικά στην εποχή της πανδημίας.
  Συνεπώς, εάν σε ένα άθλημα διοργανώνονται κατ΄ευθείαν τελικοί, τότε οι αθλητές που συμμετέχουν στην τελική αυτή φάση, θεωρείται ότι λαμβάνουν το 100% της συμμετοχής, και δεν απαιτείται να συμμετέχουν σε περισσότερους του ενός αγώνες.

  Επίσης, πρέπει να επιτρέπεται η συμμετοχή παραπάνω από μίας ομάδας από κάθε σωματείο, εφόσον τηρείται το ποσοστό του 20%, ώστε να απονέμεται δικαιοσύνη (ίσες ευκαιρίες – ίσες δυνατότητες) στους αθλητές του σωματείου που έχει αναπτύξει άριστα και εξειδικευμένα ένα αγώνισμα.

 • 23 Αυγούστου 2020, 14:20 | Πατλάκας Ιωάννης

  Πρέπει τα προνόμια να πηγαίνουν σε όντως αθλητές που ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό και όχι σε εξοφλήσεις γραμματίων ομοσπονδιών προς συλλόγους μαγαζιά για ανταπόδοση ψήφων.
  Μία θέση σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα δεν πρέπει να είναι αρκετή για να υπάρξει κατοχύρωση προνομίων.
  Πιστεύω ότι η κατάληψη μίας εκ των τριών πρώτων θέσεων σε τουλάχιστον τρία πανελλήνια πρωταθλήματα συν συμμετοχή σε αγώνες με την εθνική ομάδα διασφαλίζει περισσότερη αξιοκρατία και διαφάνεια.

 • 23 Αυγούστου 2020, 00:01 | Ξένια Αργειτάκη

  Το άρθρο 12 να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
  Οι Αθλητές και οι Αθλήτριες των Εθνικών Ομάδων, των Ομοσπονδιών που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά την εισαγωγή τους σε Σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να μπορούν να μεταγραφούν κατόπιν αιτήσεώς τους σε αντίστοιχη Σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πλησιέστερη προς τον τόπο διαμονής τους και το Επίσημο Αθλητικό Κέντρο προπόνησης της Ομοσπονδίας.

 • 22 Αυγούστου 2020, 22:54 | Γιαννης

  Σάββατο, 22 Αυγούστου 2020
  10:48 μμ

  Οι Πανευρωπαϊκες και οι Παγκόσμιες θέσεις έχουν κόπο που κάνεις δεν φαντάζεται αν δεν το ζήσει από κοντά. Για να μπεις στην οκτάδα πρέπει να στερηθεις, να πεινάσεις, να αφοσιωθεις. Η εισαγωγή άνευ εξετάσεων στα ΤΕΦΑΑ πρέπει να επανέρθει για αυτές τις θέσεις για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Το αξίζουν και πιστεύω ότι ο υπουργός ακούει, κατανοεί και θα το πράξει.

 • 22 Αυγούστου 2020, 21:18 | Μάριος

  Είναι απολύτως σαφές ότι πρέπει οι διακεκριμένοι αθλητές να πριμοδοτούνται για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί ξοδεύουν πολύ χρόνο για να πετύχουν το στόχο τους, τιμώντας την χώρα τους.

  Στην Ελλάδα όμως η άθληση σε κάποια αθλήματα έχει καταντήσει να αποτελεί τρόπο εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, και για τον λόγο αυτό παρουσιάζεται και το φαινόμενο μετά τα 18 πολλοί αθλητές να εγκαταλείπουν την άθληση, διότι ξοδεύουν όλες τους τις δυνάμεις με αυτό το στόχο και τελικά «καίγονται» χωρίς καμία συνέχεια στον αθλητισμό.

  Από την άλλη, κάποιοι κάνουν εμπόριο άνευ, ενώ έχει παρατηρηθεί και το φαινόμενο να διώχνονται καλοί μαθητές από εθνικές ομάδες μια και αυτοί δεν έχουν ανάγκη το άνευ και ουσιαστικά να καταργείται το ευ αγωνίζεσθε.

  Αυτό που γίνεται με τα άνευ στη χώρα μας δε γίνεται σε καμία χώρα. Πάντα για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια λαμβάνεται υπόψη και η επίδοση στα μαθήματα.

  Πριμοδότηση των αθλητών ναι, αλλά το άνευ, σε άλλες σχολές πέρα από την γυμναστική ακαδημία πραγματικά δεν έχει νόημα. Παρατηρείται λοιπόν το φαινόμενα μαθητές χαμηλού επιπέδου να μπαίνουν σε καλές σχολές (π.χ. ιατρικη), και τελικά αφενός να ρίχνουν το επίπεδο της σχολής αφετέρου σε πολλές των περιπτώσεων να μην καταφέρνουν τελικά να τελειώσουν.

  Ανευ λοιπόν μόνο για την γυμναστική ακαδημία, και αν θέλετε αυξήστε την πριμοδότηση για τις άλλες σχολές.

 • 22 Αυγούστου 2020, 11:24 | Αναστασία Σκαμάγκη

  Χρειάζεται να επανεξεταστεί το άρθρο ως προς το σημείο «…και περαιτέρω να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, μέχρι τη στιγμή της άσκησης του σχετικού δικαιώματος, ιδιότητα που θα πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού».
  Η προϋπόθεση του ενεργού αθλητή για την εισαγωγή στα ΑΕΙ δεν εφαρμόστηκε ποτέ καθώς υπήρχαν αντικειμενικές δυσκολίες για τις εκατοντάδες περιπτώσεις αθλητών και τελικά καταργήθηκε με το αρ. 32 του Ν 4351/2015 «Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 26 του ν. 4210/2013(Α΄ 254) καταργείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Η προϋπόθεση του ενεργού αθλητή χωρίς διακοπή της αθλητικής του δραστηριότητας, κατά την περίπτωση 2 της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013, δεν εφαρμόζεται για την εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 • Άρθρο 12 : «Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση διάκρισης στους πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών είναι η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία για τα ομαδικά αθλήματα και προκειμένου για τα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία ανά αγώνισμα, η δε διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.» Προτείνεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως:
  «Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση διάκρισης στους πανελλήνιους αγώνες
  όλων των κατηγοριών είναι η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση ομάδων από έξι (6)
  τουλάχιστον σωματεία ή σχολεία (σχολικά πρωταθλήματα ) για τα ομαδικά αθλήματα και τα ομαδικά αγωνίσματα των ατομικών αθλημάτων , και προκειμένου για τα ατομικά
  αθλήματα η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών από έξι
  (6) τουλάχιστον σωματεία ή σχολεία ανά αγώνισμα, η δε διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.

 • Άρθρο 12
  Στο εδάφιο 2 της παραγράφου 8 που τροποποιεί το άρθρο 34 του ν.2725/1999, αιτούμαστε να συμπεριληφθούν και οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες Ανδρών – Γυναικών που διοργανώνονται από τις Ευρωπαϊκές Ολυμπιακές Επιτροπές που περιλαμβάνουν 20 ολυμπιακά αθλήματα στο πρόγραμμά τους και διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια, αρχής γενομένης από το 2015. Η διοργάνωση αυτή προτείνεται να προστεθεί στις διοργανώσεις του εδαφίου 3.

 • 20 Αυγούστου 2020, 21:18 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση , θα πάρετε κάποιο μέτρο;
  Τουλάιστον να αξιοποιήσετε τους υπάρχοντες αθλητικούς χώρους της Πανεπιστημιούπολης στα Ιλίσια και της Πολυτεχνιούπολης στου Ζωγράφου. Σε όλες τις πολιτισμένες χώρες οι αθλητικοί χώροι στα Πανεπιστήμια είναι πρότυπα.
  Στην Ελλάδα του 2020 το πανεπιστήμιο του αθλητισμου στην Αθήνα στεγάζεται ακόμα στην Δάφνη σε εγκαταστάσεις του 1930.

 • 20 Αυγούστου 2020, 12:49 | Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης

  . Άρθρο 12: Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές – Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν.2725/1999.

  Α. παρ. 8: «…. Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής διακριθέντων κατά την έννοια του παρόντος αθλητών/τριών, με την προϋπόθεση της συνδρομής των όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας, στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων και εφόσον συγκεντρώνουν αριθμό μορίων ….» .
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ οι διακρινόμενοι αθλητές που κάνουν χρήση της προσαύξησης για εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΦΑΑ να ισχύει και για τις Ένοπλές Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας.

  Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ, στα ευεργετήματα και στις διευκολύνσεις που παρέχονται στους αθλητές να προστεθεί: Για τα Ολυμπιακά αθλήματα, οι αθλητές που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών, γυναικών ή 1η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών, να προσλαμβάνονται σε Δημόσιες υπηρεσίες ή να πριμοδοτούνται με μόρια σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Επίσης όσοι αθλητές κατακτήσουν τρία μετάλλια σε Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα στην ηλικιακή κατηγορία των νέων ανδρών, νέων γυναικών, εφήβων & νεανίδων να έχουν την ίδια αντιμετώπιση.

 • 19 Αυγούστου 2020, 13:50 | ΣΩΤΗΡΗΣ

  Σημαντική η ένταξη 1ης 2ης και 3ης νίκης σε παγκόσμιο επίπεδο για τα ολυμπιακά αθλήματα και στην κατηγορία αδνρών-γυναικών.

 • 19 Αυγούστου 2020, 13:33 | Ελένη

  Ως γονέας μαθητή αθλητή μέλους της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης εφήβων, κατόπιν όλων των προβλημάτων που προέκυψαν αυτή την χρονιά και της αναπροσαρμογής των προτεραιοτήτων που χρειάστηκε να κάνουν αυτά τα παιδιά, απόρροια της ακύρωσης όλων των παγκόσμιων και πανευρωπαικών πρωταθλημάτων στα οποία είχαν επενδύσει,θεωρώ απαραίτητο για αυτή την χρονιά να υπάρχει τροποποίηση το άνευ για τα ΑΕΙ να ισχύσει και για τις πανευρωπαικές διακρίσεις θέσεις 4-6.
  Έχουμε δύο εθνικές ομάδες, εφήβων και νεανίδων, με τέταρτες θέσεις πέρσι,που φέτος δώσανε πανελλήνιες και αντιμετώπισαν τις συνέπειες τις ακύρωσης των φετινών πρωταθλημάτων και αθλητικά και σχολικά.

  Σας ευχαριστώ

 • 18 Αυγούστου 2020, 22:56 | Γεώργιος

  Το παρόν αθλητικό νομοσχέδιο και συγκεκριμένα με το άρθρο 20 λύνει ενα πάγιο πρόβλημα και καλύπτει το κενό που υπήρχε στο νόμο και αφορά τους αθλητές συνοδούς ΑμεΑ.
  Επιτρέπει να εναρμονιστεί η χώρα μας με τους κανονισμούς της παγκόσμιας Ομοσπονδίας και να προχωρήσει η χώρα μας ένα βήμα μπροστά.
  Συγχαρητήρια στην πολιτική ηγεσία και τον Υπουργό, Κύριο Αυγενάκη Λευτέρη γιατί βρίσκεται κοντά στον αθλητισμό, προσαρμόζεται στα διεθνή πρότυπα και κανόνες και ανοίγει ένα παράθυρο προόδου στο μέλλον.

 • 18 Αυγούστου 2020, 19:40 | Θανάσης Πάντος

  Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα θέμα που αφορά στην ειδική αθλητική αναγνώριση των σωματείων. Υπάρχουν αθλητές που πέτυχαν πανελλήνια διάκριση σε ολυμπιακά αθλήματα πριν την ψήφιση του νόμου και ανήκουν σε σωματεία που ενδεχομένως δεν θα καταφέρουν να πάρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση για ποικίλους λόγους.Ειναι σαφές ότι οι αθλητές αυτοί δεν φέρουν καμία ευθύνη για την ολιγωρία των παραγόντων του σωματείου τους ή για τα προβλήματα που τα σωματεία αυτά έχουν.Επιπλέον δεν υπήρχε καμία μέριμνα ώστε οι αθλητές να ενημερωθούν για τα κωλύματα αυτά και να επιδιώξουν να μετεγγραφούν σε άλλα πιο υγιή σωματεία.
  Για να αποφευχθεί μια μεγάλη αδικία εις βάρος των παιδιών αυτών θα ήταν σκόπιμο να δοθεί μία περίοδος χάριτος ενός ή δύο ετών κατά την οποία οι αθλητές αυτοί θα μπορούν να εγγραφούν στη λίστα των δικαιούχων μοριοδότησης της ΓΓΑ.Για να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοια ζητήματα να γίνουν ευρέως γνωστά τα σωματεία που δεν θα καταφέρουν να λάβουν την ειδική αθλητική αναγνώριση ώστε οι αθλητές και οι γονείς τους να πράξουν αναλόγως.

 • 18 Αυγούστου 2020, 10:57 | Πολυχρόνης Χρήστος

  Αθλητής που φόρεσε το εθνόσημο στην κατηγορία παίδων κορασίδων έχει πετύχει 2 Πέμπτες θέσεις σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα και έχει κατακτήσει και το πανελλήνιο πρωτάθλημα πρέπει η πολιτεία να τον ανταμοιψει τουλάχιστον με εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς εξετάσεις.
  Όταν οι επιτυχίες είναι περισσότερες από μία πρέπει οι παροχές να υπολογίζονται πιο δίκαια και όχι να μετράει μόνο η καλύτερη

 • 17 Αυγούστου 2020, 18:49 | Ρουμελιώτη Αθηνά

  Έως σήμερα ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε αθλητές των ατομικών αγωνισμάτων οι οποίοι διακρίθηκαν μεταξύ 8 αθλητών από 6 σωματεία, να λάβουν την αναγνώριση της διάκρισής τους ενώ αθλητές που διακρίθηκαν μεταξύ περισσότερων ή ακόμα και πολλαπλάσιων αθλητών από λιγότερα σωματεία να μην λαμβάνουν την αντίστοιχη αναγνώριση.
  Δηλαδή ένας αθλητής που έχει καταφέρει κάτι δυσκολότερο όπως για παράδειγμα να διακριθεί ανάμεσα σε 12 αθλητές από 5 σωματεία, η επιτυχία του κρίνεται ως μικρότερης αξίας ή ως μη αξιόπιστη και η διάκριση δεν αναγνωρίζεται.
  Πιστεύω πως θα πρέπει να υπάρχει μία κλίμακα η οποία να υπολογίζει τον αριθμό των σωματείων με τον αριθμό των αγωνιζόμενων έτσι ώστε να μπορεί να είναι δίκαιος απέναντι στους κόπους όλων των αθλητών, να παρακινεί τους αθλητές να προσπαθήσουν για διάκριση και τα παιδιά να ασχοληθούν σοβαρά με τον αθλητισμό.

 • 15 Αυγούστου 2020, 10:44 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ

  Ως αθλήτρια και γω,ζω την αγωνία των συναθλητων μου που βιώνουν το άγχος της πανδημίας, χάνουν τους αγώνες τους και τις ευκαιρίες τους για διακρίσεις. Θεωρώ αδιανοητο αθλητές που έχουν διακριθεί σε επίπεδο οκταδας σε Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα Εφήβων Νεανιδων να μην εισάγονται στα ΤΕΦΑΑ ΆΝΕΥ εξετάσεων.

 • 14 Αυγούστου 2020, 23:13 | BIKY

  Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.2725/1999 οι παράγραφοι 8,20,25 διαμορφωνονται ως εξής με τις παρακάτω προσθήκες τις οποίες και παρακαλούμε να περιλάβετε στην εισήγηση σας :
  …. Αθλητής ή αθλήτρια που κατακτα 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών – γυναικών, (ΠΡΟΣΘΗΚΗ εφήβων – Νεανιδων, νέων ανδρών, νέων γυναικών,) 1η έως 3η νίκη σε παγκόσμια πρωταθλήματα Παίδων-κορασίδων, (ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα Παίδων-κορασίδων,) … εισάγεται στα ΤΕΦΑΑ και εγγράφεται σε αυτά καθ’υπερβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις κλπ. Οι προσθήκες που πιστεύουμε ότι πρέπει να συμπεριληφθουν στο σχέδιο νόμου αφορούν την 4η έως 8η θέση σε Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα εφήβων-νεανίδων καθώς και την 1η έως 3η θεση σε Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα Παίδων-κορασίδων.
  Κύριε Υπουργέ η πανδημία καθώς και η ακύρωση όλων των πρωταθληματων το 2020 στερεί από αυτούς τους άξιους αθλητές-μαθητές να διεκδικήσουν την ΆΝΕΥ εξετάσεων εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ. Οι παραπάνω προσθήκες με ορίζοντα την τελευταία διετία 2018-2019 θα έρθουν να δικαιωσουν τις εξαντλητικές προσπάθειες των πρωταθλητών μας.

 • 12 Αυγούστου 2020, 12:43 | ΑΛΕΚΑ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑ

  Λόγω της πανδημίας και της ακύρωσης των διεθνών διοργανώσεων το έτος 2020 είναι σημαντικό για τους αθλητές που έχουν διακριθεί σε πανευρωπαϊκες θέσεις 5η έως 8η την τελευταία τριετία, το παρόν σχέδιο νόμου να προβλέπει την εισαγωγή τους ΆΝΕΥ εξετάσεων στα ΤΕΦΑΑ. Κύριε Υπουργέ διορθώστε τις αδικίες της τελευταίας τριετίας δίνοντας αναδρομικοτητα για την εισαγωγή αυτών των παιδιών ΆΝΕΥ εξετάσεων στα ΤΕΦΑΑ διότι ο κόπος τους και ο αγώνας τους δεν σταματουν παρολες τις αντιξοοτητες και αυτό θα είναι η καλύτερη επιβράβευση από μέρους σας και ένα κίνητρο για να συνεχίσουν.

 • 11 Αυγούστου 2020, 19:05 | ΚΟΥΛΟΥΒΕΤΣΙΟΥ ΜΑΡΘΑ

  Όταν ένα παιδί καθ’όλη τη διάρκεια της μαθητικής του ζωής υπηρετεί με πάθος το άθλημα που αγαπάει καταφέρνοντας με ιδρώτα και αίμα να φορέσει το εθνόσημο και να εκπροσωπήσει τη χώρα του σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις που τον αφορούν ηλικιακά ,δε μπορεί μετά από την κατακτησει της 8αδας σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο να συζητάμε το ύψος της μοριοδότησης που θα πρέπει να έχει για τα ΤΕΦΑΑ!Είναι τουλάχιστον ειρωνια από την πλευρά της πολιτείας ή το λιγότερο άγνοια,του πόσο πολύ πρέπει να κοπιάσει ένας αθλητής για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο!Η είσοδός του στα ΤΕΦΑΑ(ΑΝΕΥ) προκειμένου να μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα την αθλητική του καριέρα είναι νομίζω στοιχειώδης υποχρέωση της πολιτείας και δίκαιη ανταμοιβή των αθλητών!!

 • 11 Αυγούστου 2020, 18:11 | ΓΙΏΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Αναφερόμασ
  Αναφερόμαστε στο Ολυμπιακό άθλημα TAEKWONDO WTF και λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν καθώς ματαιωθηκαν όλες οι διεθνείς διοργανώσεις λόγω της πανδημίας για το έτος 2020.
  Αθλητής γεννημένος το 2004 ως μέλος της Εθνικής ομάδας παίδων κατέκτησε την 3η θέση στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Παίδων Κορασίδων το 2018 καθώς και την αντίστοιχη μοριοδοτηση 40 % για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ. Ο ίδιος αθλητής κατέλαβε την 5η θέση στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων το 2019 και 30 % μοριοδοτηση για τα ΤΕΦΑΑ.Επίσης ως μέλος της Εθνικής ομάδας Εφήβων θα ελάμβανε μέρος στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων στη Σόφια της Βουλγαρίας τον Οκτώβριο του 2020. Η διοργάνωση ακυρώθηκε. Παρακαλούμε όπως εξετάσετε την δυνατότητα, όπως ίσχυε επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, την εισαγωγή άνευ εξετάσεων στα ΤΕΦΑΑ με την τελευταία του διάκριση. Σημειώνεται ότι είναι πρωταθλητής Ελλάδος στους Παίδες τα έτη 2016,2018 και Πρωταθλητής Ελλάδας στους Εφήβους το έτος 2019.

 • 11 Αυγούστου 2020, 14:52 | Ιωάννης Περδικάκης

  Αθλητής/ρια o οποίος φόρεσε το εθνόσημο και εκροσώπησε την Ελλάδα σε πανευρωπαικό πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων και κατέλβε την 7η θέση και βάση της ισχύουσας νομοθεσίας επιβραβεύεται με τα αντίστοιχα μόρια βάση των σχετικών πινάκων αλλά αφορά το Beach Volley το οποίο είναι και Ολυμπιακό άθλημα δεν υπάρχει μέριμνα για τα μόρια αυτά, επειδή δεν είναι σωματείο το οποίο λαμβάνει μέρος στους αγώνες??? Για ποιό λόγο να γίνεται η διάκριση αυτή ένατι όλων των άλλων αθλημάτων???

 • 11 Αυγούστου 2020, 14:33 | Ioannis

  Αθλητής/ρια o οποίος φόρεσε το εθνόσημο και εκροσώπησε την Ελλάδα σε πανευρωπαικό πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων και κατέλβε την 7η θέση και βάση της ισχύουσας νομοθεσίας επιβραβεύεται με τα αντίστοιχα μόρια βάση των σχετικών πινάκων αλλά αφορά το Beach Volley το οποίο είναι και Ολυμπιακό άθλημα δεν υπάρχει μέριμνα για τα μόρια αυτά, επειδή δεν είναι σωματείο το οποίο λαμβάνει μέρος στους αγώνες??? Για ποιό λόγο να γίνεται η διάκριση αυτή ένατι όλων των άλλων αθλημάτων???

 • 7 Αυγούστου 2020, 00:25 | Andreas

  Ο αθλητικός Νόμος είναι ελλιπής για τους αθλητές, όσον αφορα την ειδική αθλητική άδεια που προβλέπεται για έναν εργαζόμενο αθλητή του Δημόσιου Τομέα που έχει ήδη προκριθεί να συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο προηγούμενος Νόμος 4373/2016 άρθρο 31 παρέμεινε ως έχει. Οι προβλεπόμενες μέρες άδειας ΔΕΝ είναι αρκετές και ένας αθλητής Ολυμπιακού επιπέδου στερείται 4 μήνες από την προετοιμασία του.

  Το παράδοξο είναι ότι ο προπονητής του, αν έχει πάρει τη σχετική απόσπαση, έχει πλήρη απαλλαγή από την δουλειά του ως καθηγητής φυσικής αγωγής και ο αθλητής θα εργάζεται κανονικά χωρίς φυσικά να μπορεί να ακολουθήσει την προετοιμασία που έχει σχεδιαστεί.