Άρθρο 27 Καταργούμενες διατάξεις

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται :

(α) τα άρθρα 25, 26, 27, 28, 29 και 30 του ν. 4603/2019 (Α΄ 48),

(β) η παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4603/2019 (Α΄48) και

(γ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική διάταξη που είναι αντίθετη προς το περιεχόμενο του παρόντος ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο.

 

  • 18 Αυγούστου 2020, 18:34 | Παρασκευή Χ. Κουντούρη

    Άμεση κατάργηση του άρθρου 31 περί χορήγησης άδειας προπονητών αθλημάτων στου αποφοίτους των σχολών προπονητών της Γ. Γ. Α.