ΜΕΡΟΣ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ   Άρθρο 1 Γενική Συνέλευση αθλητικού σωματείου – Αρχαιρεσίες – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2725/1999 (Α΄121)

 

Το άρθρο 5 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5

 

Γενική Συνέλευση αθλητικού σωματείου – Αρχαιρεσίες

 1. Το καταστατικό του αθλητικού σωματείου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν στις αρχαιρεσίες, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία σύγκλησης και συμμετοχής των μελών στις συνελεύσεις, τη λήψη αποφάσεων σε αυτές, τα όργανα του σωματείου, τη συγκρότηση των οργάνων, τη λειτουργία και την οργάνωση του σωματείου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 2. Στη γενική συνέλευση του αθλητικού σωματείου έχουν δικαίωμα να παρίστανται, να ψηφίζουν και να εκλέγονται, όλα τα μέλη του σωματείου, εφόσον έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2. Κάθε μέλος συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως με μία μόνο ψήφο. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία. Το καταστατικό του σωματείου μπορεί να θεσπίζει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση, ιδίως να προβλέπει ότι στερούνται τέτοιου δικαιώματος τα μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο.
 3. Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Η δημοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με την τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων ή, σε περίπτωση μη υπάρξεως τέτοιου πίνακα, σε άλλο εμφανές και ελεύθερα προσβάσιμο για τα μέλη σημείο των γραφείων ή των εγκαταστάσεων του σωματείου. Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου. Σε περίπτωση που το σωματείο διατηρεί ιστότοπο, η δημοσίευση του καταλόγου γίνεται και με την ηλεκτρονική ανάρτησή του στον οικείο ιστότοπο. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της.
 4. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του αθλητικού σωματείου, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη γενική συνέλευση.
 5. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα του αθλητικού σωματείου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και μελών για κάθε προς συγκρότηση καταστατικό όργανο. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης, με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων μελών του οργάνου. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τα υποψήφια μέλη της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφια μέλη του προς συγκρότηση οργάνου μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των ισοψηφησάντων. Αν κατά τη δεύτερη ψηφοφορία προκύψει εκ νέου ισοψηφία, γίνεται κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής μεταξύ των ισοψηφησάντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων μελών του οργάνου, γίνεται κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων εκλέγεται μέλος του οργάνου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου μέλους που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Ο αριθμός των υποψηφίων προέδρων και μελών από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο και αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.
 6. Ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων μελών κατά την πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το διοικητικό συμβούλιο αθλητικού σωματείου δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου.»
 • 23 Αυγούστου 2020, 17:24 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

  H εκλογή προέδρου με ξεχωριστό ψηφοεδέλτιο μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. Καταρχήν υπάρχει κίνδυνος να εκλεγεί υποψήφιος πρόεδρος με ποσοστό 25% με 100 σταυρούς και σύμβουλος που θα έχει λάβει 250 σταυρούς να μείνει εκτός, γιατί θα του έχει πάρει την θέση ο υποψήφιος Πρόεδρος. Επιπλέον στην περίπτωση που κανείς από τους υποψήφιους Προέδρους δεν λάβει το απαιτούμενο 25%, ποιο όργανο είναι αρμόδιο να προκυρήξει εκ νεόυ εκλογές? Στην περίπτωση δε που θα πρέπει να πάει οποιαδήποτε Ομοσπονδία σε προσωρινή διοίκηση θα επέφερε τεράσρια προβλήματα. Στο νομοσχέδιο επίσης δεν προβλέπεται τι γίνεται σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αποφασίσει να παραιτηθεί/αποβιώσει κλπ.

 • 23 Αυγούστου 2020, 16:01 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ

  Η εκλογή Προέδρου με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο είναι δυνατόν να δημιουργήσει το παρακάτω πρόβλημα:
  Να εκλεγεί ο υποψήφιος Πρόεδρος ή ο επιλαχών με λιγότερες ψήφους από τον τελευταίο εκλεγέντα ως Μέλος

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  α) Να μην υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για υποψήφιο Πρόεδρο, αλλά ο Πρόεδρος να αναδεικνύεται με τον κλασικό τρόπο, με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγέντων Μελών.

 • 23 Αυγούστου 2020, 16:09 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

  Καλό θα ήταν να μην υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για υποψήφιο Πρόεδρο και να εκλέγεται με τον κλασικό τρόπο γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ο υποψήφιος πρόεδρος λιγότερους ψήφους από τον τελευταίο εκλεγέντα ως μέλος.

 • 23 Αυγούστου 2020, 15:57 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.

  1) Η εκλογή του προέδρου να γίνεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο από τα μέλη του Δ.Σ. ώστε τα σωματεία να αποφασίζουν απευθείας για τον πρόεδρο.
  2)Έως σήμερα στις αρχαιρεσίες των Ομοσπονδιών ψήφιζε αντιπρόσωπος του σωματείου ο οποίος μπορεί να μην ήταν και μέλος του σωματείου. Για την καλύτερη διασφάλιση στις αρχαιρεσίες ο αντιπρόσωπος να είναι μέλος του Δ.Σ. του σωματείου και όχι απλό μέλος του σωματείου. Τοιουτοτρόπως, θα εκπροσωπείται νόμιμα το σωματείο και δεν θα αμφισβητείται το αδιάβλητο στις αρχαιρεσίες.

 • 23 Αυγούστου 2020, 15:28 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

  Το Ν/Σ δεν λαμβάνει υπόψιν την οικονομικη κατασταση των ερασιτεχνικών σωματείων. Διακοπή επιχορηγήσεων και οικονομική κρίση εχουν στερήσει τα σωματεία απο έσοδα. Οι ανάγκες για λογιστή και δικηγόρους για εκλογές και τροποποίηση καταστατικού θα δημιουργήσουν τεράστια οικονομικά προβλήματα στα σωματεία.
  Τα προβλήματα μπορούν να ξεπεραστούν:
  α/ με πρόβλεψη στο νομο οτι τα σωματεία για τα συγκεκριμενα άρθρα υποχρεούνται να εφαρμόσουν τον νομο χώρις να χρειαστεί τροποίηση του καταστατικού.
  β/ Για τη παρουσία δικηγόρου να ειναι υποχρεωτική αν το σωματείο έχει ακίνητη περιουσία, εχει επινοικιάσεις, χορηγίες σε χρήμα και άλλες οικονομικές δραστηριότητες που του αποφέρουν έσοδα.Επίσης οταν εχει έσοδα απο επιχορηγήσεις και δωρεές εκπιπτόμενες απο την εφορία πανω απο ενα ποσόν.
  Για τη ποσόστωση των φύλλων. Θα δημίουργήσει πρόβλημα σύστασης των ΔΣ. θα γίνει αναγκαστικά εικονική τοποθέτηση για να υπάρξει νομιμότητα.
  ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
  Η ανανέωση δεν μπορεί να γίνει με ΕΔΩ και ΤΩΡΑ υποχρεωτικά μέτρα και αποκλεισμούς στερώντας το αθλητικό χώρο από έμπειρα διοικητικά στελέχη.
  Με απλή η με μία ελαφρά ενισχυμένη ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ θα υπάρξει πολυφωνία, έλεγχος του ΔΣ και σταδιακή ανανέωση.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ να εκλέγεται απο το ΔΣ ώστε να ελέγχεται για τις πράξεις του,να εκφράζει τις αποφάσεις της πλειοψηφίας και να μπορεί να αντικατασταθεί.
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
  Να ισχύσει απο τις επόμενες εκλογές.
  ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ
  Θα στερήσει απο έμπειρα στελέχη τις διοικήσεις των ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ.Μια πρόβλεψη για να αποχωρούν απο το ΔΣ μόλις συμπληρώνουν οι εκλεγμένοι το 75ο έτος θα ηταν μια πολυ καλή νομοθέτηση.

 • 23 Αυγούστου 2020, 14:37 | ΦΡΟΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Οι αρχαιρεσίες αθλητικών σωματείων να γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια και να διεξάγονται την επόμενη χρονιά από εκείνη των αρχαιρεσιών της οικείας ομοσπονδίας ούτως ώστε εντός μιας τριετίας η νέα διοίκηση του σωματείου να έχει επαρκώς αιτιολογημένη άποψη για τα πεπραγμένα των μελών της ομοσπονδίας.
  Η ποσόστωση ανά φύλλο πρέπει να ακολουθεί την αναλογία αθλητών και αθλητριών της αντίστοιχης διεθνούς ομοσπονδίας με τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο του άλλου φύλλου για τα τακτικά μέλη. Το ανέκδοτο που κυκλοφορεί λέει: «Θα πω στην γυναίκα μου, την αδελφή μου και την κουνιάδα μου να κατέβουν υποψήφιες, κανείς δεν θα τις ψηφίσει αλλά θα εκλεγούν επειδή το 1/3 των εκλεγμένων πρέπει να είναι γυναίκες».
  Για επαγγελματικά σωματεία η παρουσία αμειβόμενου δικηγόρου στις αρχαιρεσίες είναι αποδεκτή αλλά για μη κερδοσκοπικά (ερασιτεχνικά) σωματεία είναι πρόσθετο και άνευ ουσίας οικονομικό βάρος που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις προσπάθειες του επιτελείου της κυβέρνησης να ελαφρύνει πολίτες και επιχειρήσεις.
  Να προβλέπεται αριθμός αναπληρωματικών μελών ίσος με τον αριθμό των τακτικών ώστε εάν κάποιοι πεθάνουν ή για διάφορους λόγους αδυνατούν να συνεχίσουν να προσφέρουν, να μην μένει ακέφαλο και καταλήξει ανενεργό το σωματείο. ‘Όχι εκλογές κάθε τόσο επειδή κάποιοι έρχονται σε αντίθεση με κάποιους άλλους.
  Το 25% δεν έχει νόημα, το σωματείο πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα του ποιος είναι επικεφαλής. Στο κάτω κάτω όποιου δεν του αρέσει να παραιτηθεί και να μπει στη θέση του αναπληρωματικός.
  Εφόσον δεν προβλέπονται από τις διεθνείς ομοσπονδίες όρια ηλικίας, όρια θητειών και όρια αναδρομικότητας είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχουν τέτοιες διατάξεις σε νομοσχέδιο. Μόνο το εκλογικό σώμα του αθλητικού φορέα είναι αρμόδιο να κρίνει τις ικανότητες κάποιου. Ας θυμηθούμε τον κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που προσέφερε τις υπηρεσίες του στο ελληνικό κοινοβούλιο μέχρι την ηλικία των 86 ετών καθώς επίσης και άλλους ηλικιωμένους πολιτικούς που φυσικά σεβάστηκαν τις διεθνείς αθλητικές διατάξεις. Ή πιο απλά: «Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα (εκλογές)». Όλα τα άλλα ερμηνεύονται ποικιλοτρόπως.

 • 23 Αυγούστου 2020, 14:50 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Στο άρθρο 3, παράγραφος 6, αναφέρεται ότι “Κατ’ εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλιγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο Δ.Σ. και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες.”

  Το άθλημα της εδαφοσφαίρισης (πετάνκ), το οποίο ήδη καλλιεργείται από τουλάχιστον 20 σωματεία και τα οποία ήδη συμφώνησαν στην δημιουργία της ομοσπονδίας του αθλήματος, παίζεται παγκοσμίως κατά 75% από άτομα άνω των 35 ετών, καθότι ως άθλημα υποστηρίζει αποτελεσματικά την ήπια αθλητική δραστηριότητα των μεγάλων ηλικιών. Συνεπώς, και για να μην δημιουργηθούν αξεπέραστα προβλήματα και εκ των υστέρων τρέουμε να κάνουμε προσθέσεις στον αθλητικό νόμο, πρέπει να προστεθεί τώρα το άθλημα αυτό στο τελευταίο έδάφιο του αναφερθέντος άρθρου ως ακολούθως: Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας και της εδαφοσφαίρισης, εφόσον είναι ενήλικες.

 • 23 Αυγούστου 2020, 12:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΛΑΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ

  I. ΑΡΘΡΟ 1.
  (Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 5 του νόμου 2725/99)
  α) Η εκλογή Προέδρου με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο είναι δυνατόν να δημιουργήσει τα παρακάτω προβλήματα:
  1. Να έχουμε μειοψηφικά ποσοστά στον πλειοψηφίσαντα υποψήφιο, και περισσότερους από έναν μειοψηφίσαντες με ποσοστό ίσο ή ανώτερο του 25% (π.χ. 1ος 43%, 2ος 29% και 3ος 28%),
  2. Να εκλεγεί ο υποψήφιος Πρόεδρος ή ο επιλαχών με λιγότερες ψήφους από τον τελευταίο εκλεγέντα ως Μέλος (π.χ. με 200 Σωματεία – Μέλη ο 2ος υποψήφιος Πρόεδρος να πάρει 50 περίπου ψήφους (25%) και ο τελευταίος εκλέξιμος στον κατάλογο των Μελών να πιθανόν πάρει 85 ψήφους.
  3. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου κ.λπ., ποιος θα τον αντικαθιστά? Ο αποτυχών δεύτερος υποψήφιος με τους 50 ψήφους, που θα είναι στο μεταξύ Μέλος του Δ.Σ.?
  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  α) Να μην υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για υποψήφιο Πρόεδρο, αλλά ο Πρόεδρος να αναδεικνύεται με τον κλασικό τρόπο, με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγέντων Μελών.

  β) Η ποσόστωση των φύλων δεν μπορεί να περιορίζεται στις υποψηφιότητες. Πρέπει να αφορά και τους εκλέξιμους ή εκλέξιμες.
  Ο αριθμός τους πρέπει να είναι συνδυασμός ποσοστού επι των εκλέξιμων και του αριθμού υποψηφίων (π.χ. 25% των Μελών του Δ.Σ., εφ’ όσον υπάρχει Χ αριθμός υποψηφίων. Η ισχύουσα μέχρι σήμερα Νομοθεσία προέβλεπε 20% των Μελών του Δ.Σ., με την προϋπόθεση της ύπαρξης διπλάσιου αριθμού υποψηφίων του ενός φύλου.

  II. ΑΡΘΡΟ 6:
  (Τροποποίηση του Άρθρου 22 παρ. 7 του Ν. 2725/99).

  α) Η καθιέρωση ορίου θητειών στον Πρόεδρο και τα Μέλη του Προεδρείου του Δ.Σ. μιας Ομοσπονδίας και μάλιστα με αναδρομική ισχύ είναι απαράδεκτη.
  Γιατί: Αντιβαίνει στις αρχές της ασφάλειας και της βεβαιότητας του Δικαίου καθώς και στην Αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης.
  Επίσης η αναδρομικότητα αντιβαίνει στην αρχή της Μεταβατικότητας που διασφαλίζει τη σταδιακή και όχι αιφνιδιαστική μεταβολή της διαμορφωμένης νομικής και πραγματικής κατάστασης των προσώπων.

  β) Η καθιέρωση ανώτατου ηλικιακού ορίου των 71 ετών, για την εκλογή στη Διοίκηση Αθλητικής Ομοσπονδίας συνιστά αθέμιτο περιορισμό στο δικαίωμα αυτοδιοίκησης των Αθλητικών Ομοσπονδιών ( Ολυμπιακή χάρτα, κεφ. 1 άρθρο 25).
  Αντιβαίνει επίσης στα Καταστατικά πολλών Διεθνών Ομοσπονδιών (π.χ. του Στίβου), που δεν προβλέπουν ηλικιακό όριο σε καμία περίπτωση.
  Συγκρούεται με το άρθρο 12 του Συντάγματος που κατοχυρώνει το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι στο οποίο περιλαμβάνεται και η ελευθερία των Μελών να αναδεικνύουν τη Διοίκησή τους.
  Συγκρούεται επίσης και με την αρχή της προστασίας της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5 παρ. 2 του Συντάγματος), καθώς επίσης με την αρχή της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος).

  Σε ότι αφορά τέλος το διαφορετικό όριο ηλικίας που προτείνεται μεταξύ ανθρώπων με και χωρίς αναπηρίες, αυτό και αν παραβιάζει κατάφωρα το Σύνταγμα.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
  β) Να μην υπάρχει όριο ηλικίας για καμία θέση στο Δ.Σ. αθλητικής Ομοσπονδίας. Και αυτό γιατί ο εκάστοτε υποψήφιος τίθεται στην κρίση των εκλεκτόρων(βάσης) και η εκλογή του είναι η εκτίμησή τους που έχουν για τον κάθε υποψήφιο που αφορά το ήθος και την προσωπικότητά του γενικότερα καθώς και τις δυνατότητες που έχει για προσφορά στη συγκεκριμένη Ομοσπονδία.

  Δημήτριος Ελ. Σούλας
  Καθηγητής ΤΕΦΑΑ – Παν. Θεσσαλίας
  Προπονητής Στίβου

 • 23 Αυγούστου 2020, 10:09 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

  α) Η εκλογή Προέδρου με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο είναι δυνατόν να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα:
  1. Να έχουμε μειοψηφικά ποσοστά στον πλειοψηφίσαντα υποψήφιο, και περισσότερους από ένα μειοψηφίσαντες με ποσοστό ίσο ή ανώτερο του 25%
  2. Να εκλεγεί ο υποψήφιος Πρόεδρος ή ο επιλαχών με λιγότερες ψήφους από τον τελευταίο εκλεγέντα ως Μέλος (π.χ. με 200 Σωματεία – Μέλη ο 2ος υποψήφιος Πρόεδρος να πάρει 50 περίπου ψήφους (25%) και ο τελευταίος εκλέξιμος στον κατάλογο των Μελών να πιθανόν πάρει 85 ψήφους.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  α) Να μην υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για υποψήφιο Πρόεδρο, αλλά ο Πρόεδρος να αναδεικνύεται, με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγέντων Μελών.

  β) Η ποσόστωση των φύλων δεν μπορεί να περιορίζεται στις υποψηφιότητες. Πρέπει να αφορά και τους εκλέξιμους ή εκλέξιμες.

 • 23 Αυγούστου 2020, 10:12 | ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΝΑΤΑΣΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

  «Η εκλογή προέδρου με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο δύναται να δημιουργήσει αρκετά προβλήματα. Προτείνω να μην υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για υποψήφιο πρόεδρο, αλλά ο πρόεδρος να αναδεικνύεται με τον κλασικό τρόπο, με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών που έχουν εκλεγεί.»

 • 23 Αυγούστου 2020, 09:04 | Αθανάσιοσς Ράπτης

  Η διαίρεση του ψηφοδελτίου σε δύο επιμέρους ενότητες δημιουργεί προβλήματα
  όπως.
  1.-Να έχουμε μειοψηφικά ποσοστά στον πλειοψηφίσαντα υποψήφιο και περισσότερους
  από ένα μειοψηφίσαντες με ποσοστό ανώτερο από 25%.
  2.-Να εκλεγεί ο δεύτερος υποψήφιος Πρόεδρος στο Δ/κό Συμβούλιο με λιγότερους Ψήφους από τον τελευταίο εκλεγέντα.
  3.-Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ποιος τον αντικαθιστά;
  Πρόταση:Ο πρόεδρος να αναδεικνύεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγέντων μελών στο διοικητικό συμβούλιο όπως και για όλες τις θέσεις του
  προεδρείου.

 • 23 Αυγούστου 2020, 00:44 | Ξένια Αργειτάκη

  Στο άρθρο 1 του σχεδίου νόμου, προβλέπεται ποσόστωση ίση με το ένα τρίτο (1/3) από κάθε φύλο, αλλά μόνον στις υποψηφιότητες και όχι σε εκλόγιμες θέσεις. Αυτό απλώς δημιουργεί εντυπώσεις και δεν βοηθά στην επίτευξη ισότητας των δύο φύλων σε διοικητικές θέσεις στον Αθλητισμό. Θα μπορούσε να προβλέπονται και θεσμοθετημένες θέσεις του ΔΣ για το κάθε φύλο. Επί πλέον αυτό να ισχύει και σε όλους τους Αθλητικούς Φορείς (και σε αυτούς που εποπτεύονται από το Δημόσιο) και όχι μόνο στα Αθλητικά Σωματεία και τις Ομοσπονδίες.

 • 22 Αυγούστου 2020, 23:20 | Ζώτος Πανόπουλος

  Το άρθρο 1 που αναφέρεται στην εκλογή Προέδρου είναι πολύ ασαφές και δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά:
  1. Ο υποψήφιος πρόεδρος που θα πάρει το >25% και θα καταλάβει θέση στο συμβούλιο θα μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για θέσεις Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ταμία ;
  2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου κ.λπ., ποιος θα τον αναπληρώσει; Ο αποτυχών δεύτερος υποψήφιος, που μπορεί να είναι στο μεταξύ Μέλος του Δ.Σ.; ή θα ξαναγίνουν εκλογές.
  3. Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου, και αν ξαναγίνουν εκλογές θα μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα μέλη του ΔΣ. Και αν δεν εκλεγούν θα παραμείνουν στην θέση τους; Θα το έχουν δηλαδή δίπορτο;
  4. Πάλι σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου, και αν ξαναγίνουν εκλογές και θέσουν υποψηφιότητα άτομα που δεν είναι μέλη του ΔΣ και λάβουν ποσοστό >25% θα καταλάβουν θέση στο ΔΣ και ποια; θα παραιτήσουν κάποιο μέλος του ΔΣ ή θα είναι υπεράριθμοι;

 • 22 Αυγούστου 2020, 22:19 | Ζήκας Βασίλειος

  Διαφωνώ με το περιεχόμενο και στον τρόπο εκλογής στις αρχαιρεσίες των σωματείων, σε ότι αφορά την ανάδειξη του προέδρου, με τη διαίρεση του ψηφοδελτίου σε δύο επί μέρους τμήματα, καθώς και της πρόβλεψης να υπάρχουν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι Πρόεδροι.
  Η ανάδειξη του προέδρου να γίνεται με τον καθιερωμένο τροπο(μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των εκλεγεντων μελών στο Δ. Σ. Το ίδιο και για τις λοιπές θέσεις του προεδρείου).

 • 22 Αυγούστου 2020, 21:24 | ΑΓΡΙΜΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ

  1. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθε στα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών θα πρέπει να έχουν μόνο τα μέλη των ΔΣ των Συλλόγων – μελών της εκάστοτε Ομοσπονδίας. Έτσι θα αποκατασταθεί η πραγματική και δημοκρατική εκπροσώπηση των σωματείων στο Δ.Σ των Ομοσπονδιών τους. Ακόμη, για να αντιμετωπισθεί η δυσκολία συμμετοχής σωματείων στην εκλογική διαδικασία λόγω απόστασης ή λόγω COVID, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η επιστολική ψήφος. Να σταματήσει επιτέλους η διαπλοκή των “διορισμένων” αντιπροσώπων για να μην εμφανιστεί ξανά το προσβλητικό φαινόμενο της εκλογής μελών ΔΣ Ομοσπονδιών που είναι παντελώς άγνωστα στα σωματεία και πολλές φορές δεν έχουν καμία σχέση με το αντίστοιχο άθλημα.
  2. Να μην υπάρξει καμία ποσόστωση για τις γυναίκες. Καταρχήν είναι αντισυνταγματικό, αντιδημοκρατικό και ρατσιστικό. Με την λογική των ποσοστώσεων γιατί να μην προβλέψουμε ποσόστωση για τα ΑΜΕΑ, τις μειονότητες όπως είναι οι Ρομά και οι μουσουλμάνοι, για τους νέους κάτω των 30 ετών ή να θεσμοθετηθεί με ποσόστωση η γεωγραφική εκπροσώπηση των περιφερειών στα ΔΣ των Ομοσπονδιών ώστε όλα τα σωματεία τη Ελλάδας να έχουν τουλάχιστον γεωγραφική εκπροσώπηση; Άλλωστε, ο κορυφαίος δημοκρατικός μας θεσμός, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί δεν έχει θεσπίσει την υποχρεωτική εκλογή γυναικών σε ποσοστό 30%;
  3. Να υπάρχει το ανώτατο όριο των τριών θητειών αλλά να μην υπάρχει ηλικιακό όριο. Η ρατσιστική λογική του ηλικιακού ορίου δεν τιμά τους ανθρώπους της εμπειρίας και της προσφοράς. Γιατί δεν ισχύει το όριο για τους υπουργούς της κυβέρνησης, τους διορισμένους σε κρατικές θέσεις ή τους αντίστοιχους αυτοδιοικητικούς. Η αιρετή εκλογική διαδικασία είναι μία βαθιά δημοκρατική κατάκτηση για να γίνεται παιχνίδι μικροκομματικών σκοπιμοτήτων.
  Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν πρέπει να αποκαλείται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για λόγους επικοινωνιακούς ως «Αθλητικό νομοσχέδιο» Θα ήταν «Αθλητικό νομοσχέδιο» αν ο κος. Αυγενάκης παρουσίαζε τις προτάσεις του για τον ανύπαρκτο σχολικό αθλητισμό, για την ανύπαρκτη δια βίου άθληση, τις θέσεις του για τον συλλογικό αθλητισμό, τις προτάσεις του για τον πανεπιστημιακό αθλητισμό, για τον αθλητικό τουρισμό, για την αθλητική διπλωματία, για την διάφανη λειτουργία των ΕΑΚ που οι Επιτροπές διοίκησης αποτελούνται στην συντριπτική πλειοψηφία από μέλη που έχουν έννομο συμφέρον. Όμως, το σπουδαιότερο είναι ότι δεν έχει σχέδιο για την COVID ή μετα – COVID εποχή, που θα πλήξει δραματικά τα σωματεία και τους εργαζόμενους του.
  Είναι αναφαίρετο δημοκρατικό δικαίωμα να συμφωνεί ή να διαφωνεί κάποιος με τις θέσεις του παρόντος νομοσχεδίου, αλλά θα πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του την βιωσιμότητα του υπέρτατου κοινωνικού αγαθού που λέγεται αθλητισμός και να μην διακατέχεται από με μικροπρέπεια ή ματαιοδοξία θεωρώντας ότι ήρθε η ώρα του για την κατάληψη θέσεων εξουσίας στις Ομοσπονδίες. Απλά με τα μυαλά αυτά δεν θα υπάρχουν σωματεία άρα ούτε και Ομοσπονδίες .
  Δυστυχώς, ο κος Αυγενάκης, λειτουργεί ως πρωθυπουργικός εντολοδόχος και βάζει ως προτεραιότητα την εφαρμογή κομματικών προγραφών και την απαξίωση του αθλητικού χώρου. Αν θέλει να μείνει στην ιστορία με αυτό το αποτύπωμα, να του θυμίσω ως κρητικός, το έργο που απολαμβάνουμε μέχρι σήμερα των Σήφη Βαλυράκη, Κυριάκου Βιρβιδάκη και Γιάννη Κουράκη.

 • 22 Αυγούστου 2020, 21:59 | ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ

  Επί του άρθρου 1

  Η εκλογή του προέδρου απευθείας από την Γ.Σ. μπορεί να διασφαλίζει την αδιαμεσολάβητη σχέση του Προέδρου με τα μέλη του Σωματείου, ωστόσο προκαλεί μεγαλύτερες δυσλειτουργίες καθώς αφενός τον καθιστά μονοπρόσωπο όργανο που δεν λογοδοτεί στο Δ.Σ. αφετέρου δημιουργούνται δύο όργανα με την ίδια νομιμοποίηση (Πρόεδρος – Δ.Σ.) με οτι αυτό σημαίνει στην εσωτερική λειτουργία του σωματείου. Τέλος προκαλείται πρόβλημα σε σχέση με την αντικατάσταση του Προέδρου σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου, καθώς τότε υποχρεωτικά πρέπει να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος από την Γ.Σ. με νέες διαδικασίες εκλογής και ότι αυτό συνεπάγεται.
  Η κατάργηση της ποσόστωσης στα όργανα διοίκησης είναι πισωγύρισμα, καθώς μόνο η ποσόστωση στους υποψηφίους δεν προωθεί την συμμετοχή των δύο φύλων στα όργανα και επομένως την περισσότερη συμμετοχή κυρίως των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων του αθλητικού κινήματος. Επομένως η κατάκτηση αυτού του κεκτημένου ισότητας των φύλων καταργείται. Για τον λόγο αυτόν προτείνουμε την ποσόστωση φύλων στα εκλεγμένα μέλη των διοικήσεων των σωματείων.

 • 22 Αυγούστου 2020, 20:42 | ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ

  Η εκλογή του προέδρου απευθείας από την Γ.Σ. μπορεί να διασφαλίζει την αδιαμεσολάβητη σχέση του Προέδρου με τα μέλη του Σωματείου, ωστόσο προκαλεί μεγαλύτερες δυσλειτουργίες καθώς αφενός τον καθιστά μονοπρόσωπο όργανο που δεν λογοδοτεί στο Δ.Σ. αφετέρου δημιουργούνται δύο όργανα με την ίδια νομιμοποίηση (Πρόεδρος – Δ.Σ.) με οτι αυτό σημαίνει στην εσωτερική λειτουργία του σωματείου. Τέλος προκαλείται πρόβλημα σε σχέση με την αντικατάσταση του Προέδρου σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου, καθώς τότε υποχρεωτικά πρέπει να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος από την Γ.Σ. με νέες διαδικασίες εκλογής και ότι αυτό συνεπάγεται.
  Η κατάργηση της ποσόστωσης στα όργανα διοίκησης είναι πισωγύρισμα, καθώς μόνο η ποσόστωση στους υποψηφίους δεν προωθεί την συμμετοχή των δύο φύλων στα όργανα και επομένως την περισσότερη συμμετοχή κυρίως των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων του αθλητικού κινήματος. Επομένως η κατάκτηση αυτού του κεκτημένου ισότητας των φύλων καταργείται. Για τον λόγο αυτόν προτείνουμε την ποσόστωση φύλων στα εκλεγμένα μέλη των διοικήσεων των σωματείων.

 • 22 Αυγούστου 2020, 17:47 | ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
  ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ;;

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ Δ.Σ. ΩΣ ΜΕΛΟΣ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΨΗΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΨΗΦΟΥΣ
  Η ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΞΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

 • 22 Αυγούστου 2020, 16:10 | σΚΑΚΙΣΤΙΚΌς όΜΙΛΟς χΑΛΑΝΔΡΊΟΥ

  Είμαστε ένα μικρό ερασιτεχνικό σκακιστικό σωματείο
  Σε μικρά, ερασιτεχνικά σωματεία, το κόστος για την παρουσία δικηγόρου, αναλογικά, είναι μεγάλο, δυσβάστακτο και δυσκολεύει σημαντικά την λειτουργία τους. Θα μπορούσε να υπάρξει εξαίρεση για τα μικρά σωματεία (π.χ. που έχουν έως 30 μέλη που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία). Ή, στην περίπτωση που δεν ζητηθεί από κανένα μέλος που συμμετέχει ως υποψήφιος ή εκλογέας στις διαδικασίες. Εναλλακτικά, αν υπάρχει μέλος ή φίλος του σωματείου δικηγόρος ή δικαστικός, να δύναται να προεδρεύει αυτός χωρίς περαιτέρω διαδικασίες και χωρίς αμοιβή.

  Στα μικρά, ερασιτεχνικά σωματεία, όπου δεν υπάρχουν οικονομικά οφέλη, αντιθέτως δαπάνη προσωπικού χρόνου και αντιμετώπιση μικροεξόδων από την τσέπη κάποιων μελών, συνήθως ενδιαφέρεται μονοψήφιος αριθμός μελών για συμμετοχή στη διοίκηση του σωματείου. Πολλές φορές κάποιοι συμμετέχουν μόνο και μόνο για να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μελών του ΔΣ που προβλέπεται στο καταστατικό. Στην πράξη δε, 2 έως 3 το πολύ άτομα τρέχουν για όλα. Αν μπει και ο περιορισμός για αναλογίες μεταξύ των δύο φύλων, τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Θα μπορούσε να υπάρξει εξαίρεση για τα μικρά σωματεία (π.χ. που έχουν έως 30 μέλη που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία). Σε περίπτωση δε που δεν υπάρξουν ενδιαφερόμενοι στις αναλογίες που αναφέρονται, τι συμβαίνει;

 • 22 Αυγούστου 2020, 13:06 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ

  Εκλογή προέδρου με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.
  Άρθρο 1.
  (Τροποποίηση Άρθρου 5, παρ. 5 του ν.2725/1999)

  Στην τροποποίηση αυτή του νέου νόμου ελλοχεύει ο κίνδυνος της εκλογής Προέδρου Δ.Σ. που δε θα τυγχάνει της αποδοχής των μελών της Διοίκησης ούτε της πλειοψηφίας της εμπιστοσύνης των Μελών-Σωματείων-Ενώσεων-Ομοσπονδιών αφού υπάρχει περίπτωση να εκλεγεί Πρόεδρος που θα έχει λάβει, ναι μεν, πάνω από το 25% των ψήφων των εκλογέων, αλλά παράλληλα να είναι πολύ κάτω σε ψήφους και από τον τελευταίο σε προτιμήσεις εκλεγόμενο μέλος του Δ.Σ.
  Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει δυσλειτουργία στο Δ.Σ. από αντιπαραθέσεις, διαφωνίες και αδυναμία κι από αμφισβήτηση της αποδοχής των ικανοτήτων του νέου Προέδρου για τη νόμιμη εκπροσώπηση η οποία προβλέπεται άλλωστε από όλα τα καταστατικά των Συλλόγων.
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Να παραμείνει ως έχει η εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες της μυστικής ψηφοφορίας συγκρότησης σε σώμα του νέου Δ.Σ. στο οποίο συνήθως προάγεται και η καθολική προτίμηση του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου.

 • 22 Αυγούστου 2020, 10:58 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΑΒΟΥΤΑΣ

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ
  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟ Δ.Σ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΨΗΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟ

  ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΦΥΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ. ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Η ΙΣΧΥΣΟΥΣΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΤΟΥ 20% ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΦΥΛΟ

 • 22 Αυγούστου 2020, 09:57 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΝΑ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΜΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ.
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΝΕ ΜΠΕΙ ΣΤΟ Δ.Σ. ΕΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΨΗΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΛΕΓΕΙ ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΨΗΦΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟ.

  Η ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΞΙΜΟΥΣ ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΩΝ ΕΚΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 • 22 Αυγούστου 2020, 01:39 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ

  Όσον αφορά το συγκεκριμένο άρθρο προτείνω:
  1) Να μην υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για υποψήφιο Πρόεδρο, αλλά ο Πρόεδρος να αναδεικνύεται με τον κλασικό τρόπο, με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγέντων Μελών
  2) Η ποσόστωση των φύλων δεν μπορεί να περιορίζεται στις υποψηφιότητες. Πρέπει να αφορά και τους εκλέξιμους ή εκλέξιμες.

 • 22 Αυγούστου 2020, 01:38 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ.

  Είναι η απόλυτα δημοκρατική έκφραση της ψήφου, τα σωματεία να εκλέγουν απευθείας τον πρόεδρο. Επίσης, επισημαίνεται ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει πλέον και στις Δημοτικές και στις Περιφερειακές Εκλογές. Επομένως, οποιοδήποτε άλλο επιχείρημα αλλοιώνει την αμεσότητα της βουλήσεως των σωματείων και αυτό, βεβαίως, δεν αποτελεί παράσημο για τον πολιτισμό μας.

 • 21 Αυγούστου 2020, 21:18 | Ανδρέας Νικολάου

  Μπράβο σας κ. Αυγενάκη,με το άρθρο αυτό θα δοθεί τέλος σε συλλόγους με ιδιοκτησιακό καθεστώς και σε συλλόγους μαγαζάκια. Συνεχίστε ακάθεκτος το ξεκαθάρισμα στον Ελληνικό αθλητισμό.Ήρθε η ώρα!

 • 21 Αυγούστου 2020, 19:31 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

  I. ΑΡΘΡΟ 1.
  (Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 5 του νόμου 2725/99)
  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  α) Να μην υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για υποψήφιο Πρόεδρο, αλλά ο Πρόεδρος να αναδεικνύεται , με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγέντων Μελών.
  Το ξεχωριστό ψηφοδέλτιο είναι δυνατόν να δημιουργήσει τα παρακάτω προβλήματα
  β) Η ποσόστωση των φύλων δεν πρέπει να περιορίζεται στις υποψηφιότητες. Πρέπει να αφορά και τους εκλέξιμους ή εκλέξιμες.

 • 21 Αυγούστου 2020, 19:34 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Να μην υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Προέδρου ,να παραμείνει η διαδικασία της εκλογής του από τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ.
  Αν αλλάξει θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα.
  Η ποσόστωση των φύλων στη διαδικασία της εκλογής δεν μπορεί να περιορίζεται στις υποψηφιότητες. Πρέπει να αφορά και τους εκλέξιμους ή εκλέξιμες.

 • Άρθρο 1. Επί της παραγράφου 3, σύμφωνα με το άρθρο 1 του κεφ Α , του τμήματος Α του ν. 2725/1999, το αθλητικό σωματείο, η ίδρυση και η λειτουργία διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 78 και επόμενα του ΑΚ. Το ίδιο ισχύει για την αθλητική ένωση (κεφ.Β’ , άρθρο 10) καθώς και για την αθλητική ομοσπονδία ( κεφ Γ΄Άρθρο 19 παράγραφος 1).Προφανώς με τα ως άνω ισχύοντα , προσφυγή κατά του τροποποιημένου καταλόγου των μελών ύστερα από την υποβολή έγγραφης αντίρρησης κατά του καταλόγου κατατίθεται στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο ή Πρωτοδικείο, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τον ισχύοντα Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Το δικαίωμα της προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, φυσικός δικαστής, κατά της οριστικής απόφασης του ΔΣ, δεν προβλέπεται.
  Επί της παραγράφου 5, η θέσπιση διαφορετικών ψηφοδελτίων για την εκλογή Προέδρου ΔΣ και για την εκλογή των μελών του ΔΣ είναι προβληματική. Στην περίπτωση που υποψήφιος Πρόεδρος, σε εκλογικό σώμα 100 μελών – εκλεκτόρων λάβει 25 τουλάχιστον σταυρούς προτίμησης, καταλαμβάνει τη θέση υποψήφιου μέλους του ΔΣ που έχει λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Δηλαδή ο ηττηθείς υποψήφιος Πρόεδρος μπορεί να καταλάβει τη θέση μέλους του ΔΣ που έχει λάβει για παράδειγμα διπλάσιο αριθμό σταυρών προτίμησης (!!!!). Ερωτάται επίσης, εάν ο εκλεγείς πρόεδρος, δεδομένων των δύο ξεχωριστών ψηφοδελτίων εκλογής, παραιτηθεί ή αποβιώσει πως αντικαθίσταται; Επί της ιδίας παραγράφου, εάν δεν υπάρξει υποψηφιότητα και για τα δύο μέρη του ψηφοδελτίου (για Πρόεδρο και μέλη ΔΣ) κατά ποσοστό τουλάχιστον ίσον με το 1/3 από το κάθε φύλο ερωτάται ποια θα είναι η συνέπεια για την εγκυρότητα των αρχαιρεσιών. Εάν υπάρξει για παράδειγμα μία και μοναδική υποψηφιότητα για την θέση του Προέδρου ή για το μέρος των υποψηφίων μελών του ΔΣ δεν συμπληρωθεί το 1/3 και από τα δύο φύλα, το γεγονός αυτό θα καθιστά τις αρχαιρεσίες, άκυρες, ακυρωτέες, ή ακυρώσιμες ; Πως θα ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΘΟΥΝ άτομα και από τα δύο φύλα να θέσουν υποψηφιότητα ώστε να συμπληρωθεί το οριζόμενο ποσοστό και το κυριότερο, πως θα εξαναγκασθούν τα σωματεία μέλη να εκλέξουν άτομα συγκεκριμένου φύλου ώστε να επιτευχθεί η αναλογία αυτή στο σύνολο του εκλογικού σώματος; Η θέση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής με πρόσφατο έγγραφό της συνιστά «προτροπή» ή και ισχυρή σύσταση σε καμία όμως περίπτωση μια τέτοιας μορφής ρύθμιση δεν μπορεί να επιβληθεί δια νόμου. Το αυτό συμβαίνει με την Παγκόσμια και με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία του αθλήματος της επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

 • 21 Αυγούστου 2020, 14:50 | Γιάννης Τζανάκος

  Η τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2725/1999 (Α΄121) όπως σχετικά αναφέρεται καταστρατηγεί την αρχή της σωματειακής ελευθερίας καθώς εφεσιβάλλει την λήψη αποφάσεων από τα διοικητικά και νόμιμα εκλεγμένα διοικητικά του όργανα, ενώ εισάγει διατάξεις οι οποίες είναι ανεφάρμοστες για κάποια αθλητικά σωματεία και παράλληλα τίθενται θέματα που θίγουν την ισότητα των δύο φύλλων, τα προσωπικά δεδομένα των αθλητών αλλά και αυτή ακόμα την συνταγματική ελευθερία και αρχή του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Συγκεκριμένα:

  Παράγραφος 3

  Η δημοσίευση του καταλόγου των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις αρχαιρεσίες αντίκειται στις περί προσωπικού δεδομένων διατάξεων, ενώ θίγει τόσο τα μέλη που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία αλλά και έμμεσα τα μέλη τα οποία για προσωπικούς λόγους δεν συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες ή για προσωπικούς λόγους δεν εκπλήρωσαν τις ταμειακές υποχρεώσεις τους στο σωματείο τους

  Παράγραφος 4

  Η εν λόγω διάταξη θα πρέπει να βρίσκει εφαρμογή είτε για τις αθλητικές Ομοσπονδίες όπως είναι σε ισχύ έως σήμερα ή μόνο για τα αθλητικά σωματεία των οποίων τα μέλη αριθμητικά ξεπερνούν για παράδειγμα τα 100, καθώς ένα μικρό σε μέλη σωματείο δεν θα πρέπει να επιβαρύνει οικονομικά τα μέλη του με την αποζημίωση δικαστικού αντιπροσώπου.

  Η Γενική Συνέλευση των μελών των αθλητικών σωματείων είναι απόλυτα ικανή να εκλέξει την εφορευτική επιτροπή στο σύνολό της και δεν θα πρέπει να απαιτείται η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου για την τήρηση των διαδικασιών.

  Σε διαφορετική περίπτωση ο δικαστικός αντιπρόσωπος να αποζημιώνεται από την πολιτεία και ενδεχομένως από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

  Επιπλέον, η όποια τροποποίηση των καταστατικών των αθλητικών σωματείων με τον Νέο Νόμο θα πρέπει να προβλεφθεί όπως αυτή πραγματοποιηθεί χωρίς την οικονομική τους επιβάρυνση.

  Παράγραφος 5

  Ο διαχωρισμός των ψηφοδελτίων για πρόεδρο και διοικητικό συμβούλιο αφενός προσβάλει την ιδιότητα των εκλεγμένων και τίθεται θέμα εγκυρότητας της διαδικασίας καθώς υποψήφιος πρόεδρος λαμβάνοντας το 25% των ψήφων λαμβάνει θέση στο διοικητικό συμβούλιο και προφανώς άλλο μέλος χάνει την θέση του σε αυτό όπου ενδεχομένως έχει λάβει περισσότερους ψήφους. Είναι σαφές ότι όχι μόνο καταλύει την αρχή της ισότητας των μελών αλλά και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ενώ διαβάλει την συνταγματική ελευθερία των σωματείων.

  Η πρόβλεψη της υποχρεωτικής υποψηφιότητας και των δύο φύλων καταλύει κάθε έννοια της ισότητας. Τα μέλη δεν εκλέγουν τα διοικητικά όργανα των σωματείων με γνώμονα το φύλο ή την εμφάνιση αλλά με γνώμονα τις ικανότητες και την δυνατότητα της ανιδιοτελούς προσφορά τους που προάγει τους καταστατικούς σκοπούς. Η διάταξη αυτή προβάλλει αμφότερα τα δύο φύλα. Επιπλέον, κανένα σωματείο δεν θα πρέπει να εντάσσει υποχρεωτικά μέλη στην δύναμή του ιδίως σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκπρόσωπος του ενός φύλου.

  Παράγραφος 6

  Απόλυτη πλειοψηφία στην μέχρι σήμερα Ελληνική Δημοκρατία δεν έχει καμία θέση και μια τέτοια διατύπωση είναι το λιγότερο απαράδεκτη.

  Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το διοικητικό συμβούλιο αθλητικού σωματείου δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, είναι σαφές ότι προκηρύσσονται αρχαιρεσίες και εκλέγεται το νέο διοικητικό συμβούλιο από την Γενική Συνέλευση του σωματείου για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται.

  Σε περίπτωση που αποχωρήσει μέλος από το διοικητικό συμβούλιο την θέση του λαμβάνει το επιλαχών μέλος για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου.

  Η απόλυτη πλειοψηφία σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζει την δημοκρατική ελευθερία των σωματείων, ενώ ενδεχομένως προκαλεί την διάσπαση του καθώς επεμβαίνει στο δικαίωμα των μελών να εκπροσωπείται από τα εκλεγμένα μέλη του.

  Εν κατακλείδι, η εν λόγω προσθήκη δεν θα πρέπει να ισχύσει στο σύνολο της για την τροποποίηση του άρθρου 5.

  Η Γενική Συνέλευση των σωματείων και οι καταστατικές τους διατάξεις διασφαλίζουν μέχρι σήμερα στο ακέραιο τις αρχαιρεσίες και την ορθή τους διοίκηση.

 • 21 Αυγούστου 2020, 13:51 | Μπουλογεώργος Θανάσης

  1ο: Η εφαρμογή του άρθρου αποτελεί ωμή παρέμβαση και εν γένει αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος. Η εκλογή του προέδρου πρέπει να γίνεται από τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ και μόνο από αυτά.
  2ο: Η καθιέρωση του ορίου θητειών στον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δ.Σ μιας Ομοσπονδίας και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, είναι αντιδημοκρατική και αντισυνταγματική, στοχοποιώντας πρόσωπα,όπως εξάλου ξεκάθαρα στοχεύει, καταδεικνύει την πρόθεση για ωμή παρέμβαση στα εσωτερικά των Ομοσπονδιών και των Συλλόγων.
  3ο: Το Διακύβευμα:
  Λίγο πριν τις αρχαιρεσίες στους Εθνικούς Αθλητικούς Φορείς, έρχονται φωτογραφικές κι επικίνδυνες για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό τροπολογίες στη Βουλή, που αίρουν κωλύματα εκλογιμότητας παραδίδοντας, δημιουργώντας ένα σκοτεινό τοπίο διαπλοκής και αδιαφάνειας,εκτελώντας απροκάλυπτα το σχέδιο καθολικού ελέγχου των οργάνων διοίκησης του Αθλητισμού.

 • 21 Αυγούστου 2020, 10:27 | Νίκος Τσώνης

  Για πρώτη φορά ανοίγονται ορίζοντες στις σκέψεις των ανθρώπων που ασχολούνται με τον αθλητισμό και αναζητούνται προτάσεις που θα κάνουν περισσότερο Δημοκρατικό αυτό το χώρο.
  Παρόλα αυτά έρχονται άνθρωποι, που υποστηρίζουν για τις ομοσπονδίες καθεστώτα τριακονταετίας με σκέψεις που πρέπει να αποκλειστούν γιατί δυστυχώς οδηγούν αντίθετα από την εξέλιξη και βελτίωση της λειτουργίας του αθλητισμού.
  Το 50% των ανθρώπων που ασχολούνται με τον αθλητισμό είναι γυναίκες, οι οποίες φέρνουν περισσότερες διακρίσεις σε Ολυμπιακούς Αγώνες και σε ηπειρωτικά ή παγκόσμια πρωταθλήματα από τους άνδρες. Παρόλα αυτά στα διοικητικά συμβούλια των ομοσπονδιών η ποσόστωση τους είναι ελάχιστη. Το ίδιο ίσχυε και στο εξωτερικό με αποτέλεσμα να γίνουν παρεμβάσεις Παγκόσμιων και Ευρωπαϊκών φορέων προκειμένου να υποστηριχθούν και οι γυναίκες.
  Τα προβλήματα στα θέματα διοίκησης του αθλητισμού μέσω ομοσπονδιών δημιουργούνται από τον ως τώρα τρόπο λειτουργίας και πρέπει να καλωσορίσουμε προοδευτικές προτάσεις που θα οδηγήσουν σε εκδημοκρατισμό και όχι σε υποτακτικούς και εξαρτώμενους.
  Προτείνω: 1. Να υπάρχει ποσόστωση για τις γυναίκες.
  2. Εκλογή προέδρου χωριστά από την εκλογή των μελών του Δ.Σ.
  3. Αντικαταστάτης του Προέδρου, σε περίπτωση ασθένειας ή αποχώρησης του για οποιοδήποτε άλλο θέμα, να αναλαμβάνει ο Α΄ Αντιπρόεδρος που θα εκλέξει μετά την συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ.

 • 21 Αυγούστου 2020, 09:44 | ΠΑΥΛΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Άρθρο 1(τροποποιηση του αρθρ 5 παρ 5 του ν 2725/99.
  Αρνητικό κρίνεται το περιεχόμενο και ο τρόπος εκλογής στις αρχαιρεσίες των σωματείων, σε ότι αφορά την ανάδειξη του προέδρου, με τη διαίρεση του ψηφοδελτίου σε δύο επί μέρους τμήματα, καθώς και της πρόβλεψης να υπάρχουν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι Πρόεδροι.
  Η ανάδειξη του προέδρου να γίνεται με τον καθιερωμένο τροπο(μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των εκλεγεντων μελών στο Δ. Σ. Το ίδιο και για τις λοιπές θέσεις του προεδρείου).

 • 21 Αυγούστου 2020, 08:28 | ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΑ

  Άρθρο 4
  Γενική Συνέλευση – Αρχαιρεσίες – Όργανα αθλητικής ένωσης – Τροποποίηση του άρθρου
  14 του ν. 2725/1999 (Α΄121)

  Το άρθρο 14 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής :
  «Άρθρο 14
  Γενική Συνέλευση – Αρχαιρεσίες – Όργανα αθλητικής ένωσης

  3. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής ένωσης καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη γενική συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο στην υπηρεσία αυτήν μητρώο. Το αργότερο δύο (2) δέκα (10) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τότε αυτός αναμορφώνεται.

 • 20 Αυγούστου 2020, 23:51 | Κέλλης Σπύρος

  Η εκλογή προέδρου με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο δημιουργεί πολλά προβλήματα τα κυριότερα εκ των οποίων είναι:
  1. Να εκλεγεί πρόεδρος με λιγότερους ψήφους από τον τελευταίο σε ψήφους εκλεγμένο σύμβουλο.
  2. Ο αποτυχών να εκλεγεί πρόεδρος έχοντας τουλάχιστον το 25% των ψήφων να έχει λιγότερους ψήφους από τον τελευταίο σε ψήφους εκλεγμένο σύμβουλο.
  3. Αν για οποιονδήποτε λόγο (παραίτηση, θάνατος) ο εκλεγμένος πρόεδρος αποχωρήσει θα είναι πρόεδρος ο δεύτερος ο οποίος θα έχει πιθανά λιγότερους ψήφους από τον τελευταίο σε ψήφους εκλεγμένο σύμβουλ;
  4. Σε συνέχεια με το 3…θα καταλάβει τη θέση του προέδρου ενώ ήδη θα είναι μέλος του συμβουλίου και μάλιστα πιθανά με τους λιγότερους ψήφους;
  Πρόταση:
  Να μην υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για υποψήφιο Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος να αναδεικνύεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγέντων Μελών

 • 20 Αυγούστου 2020, 23:55 | Κέλλης Σπύρος

  Η εκλογή προέδρου με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο δημιουργεί πολλά προβλήματα τα κυριότερα εκ των οποίων είναι:
  1. Να εκλεγεί πρόεδρος με λιγότερους ψήφους από τον τελευταίο σε ψήφους εκλεγμένο σύμβουλο.
  2. Ο αποτυχών να εκλεγεί πρόεδρος έχοντας τουλάχιστον το 25% των ψήφων να έχει λιγότερους ψήφους από τον τελευταίο σε ψήφους εκλεγμένο σύμβουλο.
  3. Αν για οποιονδήποτε λόγο (παραίτηση, θάνατος) ο εκλεγμένος πρόεδρος αποχωρήσει θα είναι πρόεδρος ο δεύτερος ο οποίος θα έχει πιθανά λιγότερους ψήφους από τον τελευταίο σε ψήφους εκλεγμένο σύμβουλο;
  4. Σε συνέχεια με το σχόλιο 3……θα καταλάβει τη θέση του προέδρου ενώ ήδη θα είναι μέλος του συμβουλίου και μάλιστα πιθανά με τους λιγότερους ψήφους;
  Πρόταση:
  Να μην υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για υποψήφιο Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος να αναδεικνύεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγέντων Μελών

 • 20 Αυγούστου 2020, 21:48 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΜΘ

  ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Είναι ανεπίτρεπτο μία Κυβέρνηση με φιλελεύθερες ιδέες να προκαλεί τόση αναστάτωση στον χώρο του αθλητισμού και να θέτει τόσους περιορισμούς και ελέγχους στην λειτουργία σωματείων και ομοσπονδιών.
  ΣΧΟΛΙΑ – ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ
  1) Είναι υπερβολικό να διεξάγονται οι αρχαιρεσίες με Πρόεδρο Εφορευτικής Επιτροπής Δικηγόρο. Στα χωριά, όπου και η έδρα των περισσοτέρων σωματείων δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα για την πληρωμή Δικηγόρου. ΠΡΟΤΑΣΗ: Να παρίσταται Δικηγόρος στις αρχαιρεσίες σωματείων με εγγεγραμμένα μέλη 250 και άνω.
  2) Δεν είναι σωστό ο Πρόεδρος να εκλέγεται με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και αυτό θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Δεν είναι δόκιμο ο αποτυχών δεύτερος υποψήφιος Πρόεδρος που έλαβε κατά τις αρχαιρεσίες ποσοστό πάνω από 25% και ορίζεται μέλος του Δ.Σ., σε περίπτωση π.χ. παραίτησης του Προέδρου, να αναλαμβάνει αυτός Πρόεδρος, ενώ θα υπάρχουν στο Δ.Σ. μέλη που θα έχουν λάβει υπερδιπλάσιο αριθμό ψήφων. Αυτό δεν θα γίνεται αποδεκτό και θα δημιουργήσει δυσλειτουργία του Δ.Σ. και επαναλαμβανόμενες αρχαιρεσίες. ΠΡΟΤΑΣΗ: Να μην υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για τον υποψήφιο Πρόεδρο και ο Πρόεδρος να εκλέγεται όπως μέχρι σήμερα με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Δ.Σ. που εκλέγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο.
  3) Η θέσπιση της ποσόστωσης των φύλων είναι ανεπίτρεπτο στην σημερινή εποχή που μιλάμε περί ισότητας των φύλων. Επίσης, είναι γνωστό ότι η ποσόστωση των φύλων δημιουργεί προβλήματα στα μικρά σωματεία, όπου είναι γνωστό, ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από το γυναικείο φύλο. ΠΡΟΤΑΣΗ: Εάν διατηρηθεί η διάταξη της ποσόστωσης, αυτή να είναι υποχρεωτική επί ποσοστού επί των εκλεγέντων μελών και να εφαρμόζεται σε σωματεία που έχουν εγγεγραμμένα 150 μέλη και πάνω.

 • 20 Αυγούστου 2020, 20:26 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

  Δεν πρέπει να υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για την εκλογή προέδρου αθλητικής ομοσπονδίας.
  Η εκλογή του προέδρου θα πρέπει να γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία την πρώτη φορά που θα συγκροτηθεί η νέα διοίκηση σε σώμα.

 • 20 Αυγούστου 2020, 18:36 | ΔΗΜΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1.
  (Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 5 του νόμου 2725/99)

  α) Η εκλογή Προέδρου με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο είναι δυνατόν να δημιουργήσει τα παρακάτω προβλήματα:
  1. Να έχουμε μειοψηφικά ποσοστά στον πλειοψηφίσαντα υποψήφιο, και περισσότερους από ένα μειοψηφίσαντες με ποσοστό ίσο ή ανώτερο του 25% (π.χ. 1ος 43%, 2ος 29% και 3ος 28%),
  2. Να εκλεγεί ο υποψήφιος Πρόεδρος ή ο επιλαχών με λιγότερες ψήφους από τον τελευταίο εκλεγέντα ως Μέλος (π.χ. με 200 Σωματεία – Μέλη ο 2ος υποψήφιος Πρόεδρος να πάρει 50 περίπου ψήφους (25%) και ο τελευταίος εκλέξιμος στον κατάλογο των Μελών να πιθανόν πάρει 85 ψήφους.
  3. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου κ.λπ., ποιος θα τον αντικαθιστά? Ο αποτυχών δεύτερος υποψήφιος με τους 50 ψήφους, που θα είναι στο μεταξύ Μέλος του Δ.Σ.?
  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  α) Να μην υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για υποψήφιο Πρόεδρο, αλλά ο Πρόεδρος να αναδεικνύεται με τον κλασικό τρόπο, με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγέντων Μελών.

  β) Η ποσόστωση των φύλων δεν μπορεί να περιορίζεται στις υποψηφιότητες. Πρέπει να αφορά και τους εκλέξιμους ή εκλέξιμες.
  Ο αριθμός τους πρέπει να είναι συνδυασμός ποσοστού επι των εκλέξιμων και του αριθμού υποψηφίων (π.χ. 25% των Μελών του Δ.Σ., εφ’ όσον υπάρχει Χ αριθμός υποψηφίων. Η ισχύουσα μέχρι της σήμερα Νομοθεσία προέβλεπε 20% των Μελών του Δ.Σ., με την προϋπόθεση της ύπαρξης διπλάσιου αριθμού υποψηφίων του ενός φύλου.

 • 20 Αυγούστου 2020, 17:38 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α’ Αντ/ρος Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

  Για το άρθρο 1:
  Στην § 5 : Ο υποψήφιος πρόεδρος που λαμβάνει το 25% των ψήφων να εκλέγεται στο ΔΣ εφόσον ο αριθμός των ψήφων που λαμβάνει είναι μεγαλύτερος του τελευταίου εκλόγιμου μέλους.
  Η ανά φύλο ελάχιστη συμμετοχή του 1/3 στα όργανα του σωματείου να ισχύει εφόσον στον κατάλογο των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της παραγράφου 3 του άρθρου 1 περιλαμβάνονται τουλάχιστον κατά το 1/3 μέλη από κάθε φύλο.

 • 20 Αυγούστου 2020, 17:05 | Κέλλης Ελευθέριος

  Νομίζω ότι η εκλογή προέδρου από ξεχωριστό ψηφοδέλτιο θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα λύσει. Συνεπώς, είναι καλύτερα ο πρόεδρος να εκλέγεται απευθείας από τα εκλεγέντα μέλη, όπως ακριβώς γίνεται μέχρι τώρα.

 • 20 Αυγούστου 2020, 17:05 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α’ Αντ/ρος Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

  Για άρθρο 1 παρ. 5 (εκλογή υποψήφιου προέδρου)

  – Ο υποψήφιος πρόεδρος που λαμβάνει το 25% των ψήφων να εκλέγεται ως μέλος του Δ.Σ. εφόσον ο αριθμός των ψήφων που λαμβάνει είναι μεγαλύτερος του τελευταίου εκλέξιμου μέλους.

  – Η ανά φύλο ελάχιστη συμμετοχή του 1/3 στα όργανα του σωματείου να ισχύει εφόσον στον κατάλογο των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της παραγράφου 3 του άρθρου 1 περιλαμβάνονται τουλάχιστον κατά το 1/3 μέλη από κάθε φύλο.

 • 20 Αυγούστου 2020, 13:30 | ΚΑΦΦΕΣ ΗΛΙΑΣ

  1) Δεν πρέπει να υπάρχουν 2 ψηφοδέλτια (Για μέλη του Δ.Σ. και για υποψήφιους Προέδρους ), αλλά ο Πρόεδρος να βγαίνει με ψηφοφορία μεταξύ των Μελών του ΔΣ. Τα 2 ψηφοδέλτια μόνο προβλήματα μπορούν να δημιουργήσουν.

  2) Όσον αφορά στα όρια θητειών και ηλικίας στα αιρετά και άμισθα στελέχη των αθλητικών ομοσπονδιών, κάτι αντίστοιχο δεν προβλέπεται σε όλο το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της χώρας, από τους Βουλευτές, Υπουργούς, Δημάρχους , Περιφερειάρχες, μέχρι και τους διορισμένους διοικητές των νοσοκομείων και λοιπών οργανισμών. Οι αρχές της Ολυμπιακής χάρτας τυγχάνουν σεβασμού σ’ ολόκληρο τον κόσμο, αλλά όχι όπως φαίνεται στην χώρα που γέννησε τον Ολυμπισμό. Εδώ επίσης δεν μπορώ να καταλάβω γιατί προβλέπεται διαφορετικό όριο ηλικίας για τα μέλη του Δ.Σ. των Διοικήσεων των Αθλητικών Ομοσπονδιών ΑΜΕΑ.

  3) Να μπορεί ο κάθε πολίτης να γνωρίζει όλα τα Σωματεία με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, καθώς και το Μητρώο των Αθλητικών Σωματείων για να μπορεί να αποφύγει τυχόν περιπέτειες με τους αθλητές και αθλήτριες – παιδιά του, που πιθανότατα θα χάσουν τη μοριοδότηση μετά από Πανελλήνιες νίκες επειδή ο Σύλλογός τους δεν έχει την ανάλογη Αναγνώριση και αυτοί δεν το γνώριζαν) . Επίσης τα παραπάνω σωματεία (για τις μεθεπόμενες εκλογές) προτείνω να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν μόνο αν έχουν την ειδική Αθλητική Αναγνώριση πριν από 1-1-2024 που είναι η εκλογική χρονιά. Δεν μπορεί ο υπουργός να αποφασίζει για το ποια σωματεία θα ψηφίσουν λίγες μέρες πριν τις εκλογές.

 • 20 Αυγούστου 2020, 12:45 | Σπύρος Δρακόπουλος

  Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρο 1 «.. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφια μέλη του προς συγκρότηση οργάνου μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου»

  Μπορεί, όπως αναφέρει η εισηγητική έκθεση με τον αυξημένο αριθμό σταυροδοσίας (2/3) σε σχέση με το σύνολο των προς ανάδειξη θέσεων να επιτυγχάνεται ένα «σύστημα ενισχυμένης αναλογικής» και με τον τρόπο αυτόν να αποφεύγονται φαινόμενα δυσλειτουργίας και αδυναμίας λήψης αποφάσεων που παρατηρούνται σε συστήματα «απλής αναλογικής» αλλά θεωρώ πως είναι προτιμητέο ο εκλογέας να δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφια μέλη του προς συγκρότηση οργάνου μέχρι το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων για να αποφεύγονται τα «μαγειρέματα» και να εκπροσωπείται επαρκώς η μειοψηφία.

  Εισηγούμαι ο εκλογέας να δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφια μέλη του προς συγκρότηση οργάνου μέχρι το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων.

 • 20 Αυγούστου 2020, 12:39 | Νίκος Κελεπούρης

  Η εφαρμογή του άρθρου δείχνει προσπάθεια αλλίωσης εκλογικού αποτελέσματος. Θεωρώ πως η εκλογή του προέδρου πρέπει να γίνεται από τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. και όχι με ειδική ψηφοφορία. Ο παραδοσιακό τρόπος εκλογής του προέδρου που ισχύει μέχρι σήμερα είναι ο πιο σωστός.

 • 20 Αυγούστου 2020, 12:33 | Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης

  1. Άρθρο 1: Γενική Συνέλευση αθλητικού σωματείου – Αρχαιρεσίες – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν.2725/1999.
  Α. παρ. 5″…..Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων εκλέγεται μέλος του οργάνου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου μέλους που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. ………»
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ότι εφόσον στα 2/3 συμπεριλαμβάνεται και ο υποψήφιος πρόεδρος για να καταλάβει θέση στο ΔΣ θα πρέπει εκτός από το όριο του 25% να έχει και περισσότερους ψήφους προτίμησης από τον τελευταίο σύμβουλο, έτσι δεν θα αμφισβητείται η βούληση του εκλογικού σώματος.

  Β. παρ. 5″………Ο αριθμός των υποψηφίων προέδρων και μελών από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο και αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. ……»
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ η συγκεκριμένη ποσόστωση να ισχύει μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν υποψήφιοι ενός εκ των δυο φύλων διότι σε αντίθετη περίπτωση θα έχουμε εικόνες υποψηφίων που θα συμπληρώνουν απλά ένα ΔΣ χωρίς ουσιαστικό ενδιαφέρων ενασχόλησης.

  Γ. παρ. 5: «….Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα του αθλητικού σωματείου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και μελών για κάθε προς συγκρότηση καταστατικό όργανο. ….»
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ την πρόβλεψη αντικατάστασης του προέδρου σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας , σε περίπτωση που παραιτηθεί, αποβιώσει ή ασκεί τα καθήκοντα του πλημμελώς.
  Δ. παρ. 5: «……Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης, με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων μελών του οργάνου….»
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ στο ενιαίο ψηφοδέλτιο να συμπεριλαμβάνονται και όλα τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα που προβλέπονται από το καταστατικό του κάθε σωματείου. Το ίδιο να ισχύει και για τις αρχαιρεσίες των Ενώσεων & Ομοσπονδιών π.χ. Εξελεγκτική επιτροπή κλπ.

 • 20 Αυγούστου 2020, 12:24 | Πουλόπουλος Δημήτριος

  H εκλογή προέδρου με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο θα δημιουργήσει προβλήματα στη διοίκηση των ομοσπονδιών, ιδιαίτερα όταν ο πρόεδρος της ομοσπονδίας αδυνατεί για διάφορους λόγους να εκπληρώσει τα καθήκοντα του,ποιός θα τον αντικαθιστά; Ο αποτυχών να εκλεγεί πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. που μπορεί να έχει συγκεντρώσει στις αρχαιρεσίες λιγότερους ψήφους από τον τελευταίο εκλεγέντα σύμβουλο για το Δ.Σ;
  Να μην υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και ο πρόεδρος να αναδεικνύεται από τα εκλεγέντα μέλη.

 • 20 Αυγούστου 2020, 10:07 | ΚΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  α) Η εκλογή Προέδρου με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο είναι δυνατόν να δημιουργήσει τα παρακάτω προβλήματα:
  1. Να έχουμε μειοψηφικά ποσοστά στον πλειοψηφίσαντα υποψήφιο, και περισσότερους από ένα μειοψηφίσαντες με ποσοστό ίσο ή ανώτερο του 25%
  2. Να εκλεγεί ο υποψήφιος Πρόεδρος ή ο επιλαχών με λιγότερες ψήφους από τον τελευταίο εκλεγέντα ως Μέλος
  3. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου κ.λπ., ποιος θα τον αντικαθιστά?

  β) η πρόβλεψη για εκπροσώπηση από το 1/3 για τα δύο Φύλλα. Είναι κατ’ ελάχιστο ρατσιστικό προς τους άνδρες και προσβλητικό για τις γυναίκες. Θα πρέπει να ψηφίζονται τα άτομα για την προσφορά ή τα προσόντα τους. Σε πολλούς συλλόγους δεν υπάρχουν γυναίκες ή ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός για να συμβαδίσει με το νόμο.

  γ) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το διοικητικό συμβούλιο αθλητικού σωματείου δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου.
  Να διαγραφεί το παραπάτω γιατί οι συνεχείς εκλογικές διαδικασίες δυσχεραίνουν το έργο των συλλόγων, «κουράζουν» τα μέλη, και επιβαρύνουν οικονομικά τον σύλλογο λόγω της υποχρεωτικής παρουσίας και πληρωμής του δικηγόρου

  δ)Δικηγόροι ως δικαστικοί αντιπρόσωποι, διορισμένοι από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο.
  Μεγάλο το κόστος για τα μικρά σωματεία.
  Πιθανόν να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέλος δικηγόρος του σωματείου, ή άλλος επιλογής του ή ακόμη καλύτερα να καταργειθεί.

 • 20 Αυγούστου 2020, 09:44 | Βερβέρογλου Παναγιώτης

  Εκ προοιμίου εκφράζω την άποψη ότι και ο παρών νόμος και ο νόμος Βασιλειάδη δημιουργούν περισσότερα προβλήματα στα αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία από το να λύνουν προβλήματα. Αυτό έχει γίνει αντιληπτό νομίζω σε όλους όσους ασχολούνται πραγματικά με την διοίκηση σωματείου και φαίνεται από τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί.
  Επιγραμματικά:
  1.Με τους νέους νόμους αναγκάζονται τα σωματεία, σε δύσκολες οικονομικά καταστάσεις να πληρώνουν για εναρμόνιση του καταστατικού τους.
  2 Η παρουσία δικηγόρου ως δικαστικός αντιπρόσωπος εφορευτικής επιτροπής, σε μικρά Αθλητικά σωματεία είναι ένα επιπλέον οικονομικό βάρος
  3. Η εκλογή προέδρου στα ερασιτεχνικά σωματεία πρέπει να γίνεται από το νεοεκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο. Φανταστείτε τι έχει να γίνει αν εκλεγεί ξεχωριστά πρόεδρος και δεν έχει την πλειοψηφία στο Δ.Σ.
  Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου κ.λπ., ποιος θα τον αντικαθιστά. Ο αποτυχών δεύτερος ή και 3ος , που έλαβε , το ποιο πιθανόν, λιγότερους ψήφους , από εκλεγμένο Μέλος του ΔΣ ? Ή θα ξανακάνουμε εκλογές ?
  4 . Πρέπει να απαλειφθεί εντελώς η πρόβλεψη για εκπροσώπηση από το 1/3 για τα δύο Φύλλα . Η επιβολή ποσόστωσης γυναικών είναι αντιδημοκρατική και προσβάλει τις γυναίκες. Όποια είναι ικανή και επιθυμεί θέτει τον εαυτό της στην εκλογική διαδικασία
  Επίσης, αν έχεις υποψηφίους δύο άνδρες για την Προεδρία, πρέπει να βρεις με το ζόρι μία γυναίκα υποψήφια;
  Η ποσόστωση είναι ανεπίτρεπτη επέμβαση στα εσωτερικά ενός σωματείου , ενώ πολλές φορές δημιουργούνται τραγελαφικές καταστάσεις με το να εμφανίζονται υποψήφιοι μόνο & μόνο για να υπάρξει η απαιτούμενη ποσόστωση !
  Εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός υποψηφίων γυναικών τι γίνεται, καθίστανται οι εκλογές άκυρες
  5 Η καθιέρωση ορίου θητειών στον Πρόεδρο και τα Μέλη του Προεδρείου του Δ.Σ. μιας Ομοσπονδίας και μάλιστα με αναδρομική ισχύ είναι αντιδημοκρατική. Επίσης η αναδρομικότητα, στοχοποιεί, πρόσωπα και δείχνει την πρόθεση για παρέμβαση στα εσωτερικά των Ομοσπονδιών και των Σωματείων Μελών.
  6.Η καθιέρωση ανώτατου ηλικιακού ορίου των 71 ετών, για την εκλογή στη Διοίκηση Αθλητικής Ομοσπονδίας, συνιστά αθέμιτο περιορισμό στο δικαίωμα αυτοδιοίκησης των Αθλητικών Ομοσπονδιών. Να εφαρμοστεί και να ισχύσει, σε όλο τον πολιτικό βίο της χώρας; Πρέπει να υπάρχει ελευθερία των σωματείων να αναδεικνύουν τη Διοίκησή τους
  7. Η Αθλητική αναγνώριση έχει μεγάλη γραφειοκρατική διαδικασία, που πολλές φορές είναι απροσπέλαστη. Το νομοσχέδιο δεν δίνει καμία εναλλακτική λύση στις περιπτώσεις μη δυνατότητας απόκτησης κάποιων εγγράφων από τα σωματεία με συνέπεια τον αποκλεισμό τους χωρίς να φέρουν ευθύνη. Να απλουστευθούν οι διαδικασίες πάντα και απαραίτητα, όταν και όπου υπάρχει χρηματοδότηση.
  Η Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, να προκύπτει μετά από δράση και βεβαίωση της αρμόδιας Ομοσπονδίας.
  8. Το Μητρώο Μελών μπορεί να προκύψει με την απλούστευση των διαδικασιών και μέσα από δηλώσεις των Ομοσπονδιών. Ο κάθε Σύλλογος με τον κωδικό του θα επικυρώνει την αθλητική του παρουσία. Όμως πρέπει να δοθεί χρόνος και να βρεθεί τρόπος, ώστε να συμμετέχουν όλα τα σωματεία. Ενα χρονικό περιθώριο ενός έτους θα ήταν ικανοποιητικό.

 • 20 Αυγούστου 2020, 09:35 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Είναι προτιμητέο ο εκλογέας να δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφια μέλη του προς συγκρότηση οργάνου μέχρι το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων για να αποφεύγονται τα «μαγειρέματα».

 • 20 Αυγούστου 2020, 09:50 | Πουλόπουλος Δημήτριος

  Η εκλογή προέδρου με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο θα δημιουργήσει προβλήματα στη διοίκηση της Ομοσπονδίας ιδιαίτερα στη περίπτωση που ο πρόεδρος κατά τη διάρκεια της θητείας του για κάποιο λόγο αδυνατεί να προίσταται της ομοσπονδίας Ποιός θα τον αντικαθιστά; Ο αποτυχών δεύτερος υποψήφιος ο οποίος μπορεί να συγκέντρωσε λιγότερους ψήφους από τον τελευταίο εκλεγέντα για το Δ.Σ. σύμβουλο;
  Η εκλογή του προέδρου πρέπει να συνεχίσει να γίνεται από τα εκλεγέντα μέλη όπως μέχρι τώρα ισχύει.