Άρθρο 24 Θόλοι αθλητικών εγκαταστάσεων – Προσθήκη άρθρο 20Α στο ν. 4067/2012

Στο ν. 4067/2012 (Α’ 79) προστίθεται άρθρο 20Α, ως εξής:

«Άρθρο 20Α

Θόλοι αθλητικών εγκαταστάσεων

 1. Υπάγονται στην έννοια των λυόμενων κατασκευών της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 20 αεροϋποστηριζόμενοι θόλοι, που προορίζονται για την κάλυψη υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων μαζικού αθλητισμού σε δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους, πλατείες και χώρους πρασίνου, ανεξάρτητα του τρόπου αγκύρωσής τους στο έδαφος και των υλικών κατασκευής τους. Για τους αεροϋποστηριζόμενους θόλους, που τοποθετούνται στους ανωτέρω χώρους, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις που καθορίζουν ανώτατα ποσοστά κάλυψης των χώρων από λυόμενες ή άλλες κατασκευές. Για την εγκατάσταση του θόλου απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και άδεια μικρής κλίμακας της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης. Για την έκδοση της άδειας απαιτείται να κατατεθούν μελέτη στατικής επάρκειας και βεβαίωση του κατασκευαστή ότι ο αεροϋποστηριζόμενος θόλος πληροί τις προδιαγραφές των Ευρωκωδίκων.
 2. Με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 εγκαθίστανται αεροϋποστηριζόμενοι θόλοι και στα προαύλια σχολικών κτιρίων για την κάλυψη σχολικών υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων.
  3. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αεροϋποστηριζόμενων θόλων που τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους και προαύλια σχολείων δυνάμει των παρ. 1 και 2 καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.»
 • 22 Αυγούστου 2020, 11:39 | kostasGlaros

  Καλημέρα σας. Νομίζω ότι στο Άρθρο 24(Θόλοι αθλητικών εγκαταστάσεων) η παράγραφος 1 θα ήταν πληρέστερη αν συμμετείχε και η ιδιωτική πρωτοβουλία, ώστε στη χώρα μας να δημιουργηθούν περισσότερες ποιοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις.
  Βεβαίως όλες αυτές οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι νόμιμες σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει η ΓΓΑ.

 • 21 Αυγούστου 2020, 08:19 | Νικόλαος Τσοτσουμάνος

  Με την ευκαιρία της διαβούλευσης θα πρότεινα στην παράγραφο 1, εκτός από τις υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις δημοσίων χώρων, να επιτρέπεται η τοποθέτηση αεροϋποστηριζόμενων θόλων και σε υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις ιδιωτικών χώρων αναγνωρισμένων από την ΓΓΑ.
  Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα και στην ιδιωτική πρωτοβουλία να δώσει καλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλο το αθλούμενο κοινό της χώρας.