ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ MAGGLINGEN / MACOLIN Άρθρο 19 «Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας»

1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συστήνεται η Εθνική Πλατφόρμα του άρθρου 13 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων, που υπογράφηκε στο Magglingen/Macolin την 18η Σεπτεμβρίου 2014 και κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4639/2019 (Α΄ 185).
2. Η ανωτέρω Εθνική Πλατφόρμα, η οποία ονομάζεται «Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας» (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.), είναι συλλογικό όργανο, στο οποίο ανατίθεται το έργο του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων φορέων, των ενεργειών και γενικότερα των δράσεων για την καταπολέμηση και την αντιμετώπιση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων. Ειδικότερα το όργανο αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Λειτουργεί ως κόμβος συλλογής πληροφοριών ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων και διαβίβασης των πληροφοριών αυτών στις αρμόδιες αρχές και οργανισμούς.
β. Συντονίζει τις δράσεις ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.
γ. Λαμβάνει, συγκεντρώνει και αναλύει πληροφορίες για παράτυπα ή ύποπτα στοιχήματα σε αθλητικούς αγώνες, που πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και, κατά περίπτωση και όπου είναι απαραίτητο, εκδίδει προειδοποιήσεις.
δ. Διαβιβάζει προς τις δημόσιες αρχές ή τους αθλητικούς οργανισμούς ή φορείς εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος, πληροφορίες για πιθανές παραβιάσεις νόμων ή αθλητικών κανονισμών, που αναφέρονται στη Σύμβαση.
ε. Συνεργάζεται με όλους τους οργανισμούς και τις αρμόδιες αρχές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, περιλαμβανομένων των εθνικών πλατφορμών άλλων κρατών.
3. Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας αποτελείται από τα εξής μέλη: (α) τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, (β) τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, (γ) τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, (δ) τον Αθλητικό Εισαγγελέα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και (ε) έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας.
4. Με απόφαση της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας δύνανται να συστήνονται ομάδες εργασίες, οι οποίες την υποβοηθούν στο έργο της και στην πραγμάτωση των σκοπών της.
5. Οι πόροι της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας προέρχονται από τους συμμετέχοντες φορείς, καθώς και κάθε άλλο έσοδο με νόμιμη προέλευση.».