ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   Άρθρο 21 Προσωπικό Ε.Α.Κ.Ν. «ΑΓ.ΚΟΣΜΑ»

 

 1. Από την οριστική μεταφορά των εγκαταστάσεων και την κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά» (Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά), όλοι οι εργαζόμενοι με σχέσεις εργασίας είτε δημοσίου είτε  ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι διορίστηκαν δυνάμει του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 και της παρ. 28 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993 (Α΄137), κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μετατάσσονται με την ίδια σχέση εργασίας στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σε κενές οργανικές θέσεις, κατόπιν διαπιστωτικής πράξης του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μετατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται με την ίδια απόφαση. Οι ανωτέρω κατά περίπτωση διαπιστωτικές πράξεις ή αποφάσεις εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την οριστική κατάργηση του νομικού προσώπου.
 2. Οι μετατασσόμενοι κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 διατηρούν όλα τα μισθολογικά, υπηρεσιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
 3. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση εκάστοτε αρμόδιου οργάνου, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης, οι εργαζόμενοι της παρ. 1 αποσπώνται κατόπιν αιτήσεώς τους είτε σε φορείς του δημόσιου τομέα που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), είτε σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνονται στο οικείο Μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών αυτών και για χρονικό διάστημα από τρία (3) έως πέντε (5) έτη, που ορίζεται με την απόφαση απόσπασης με δικαίωμα ισόχρονης παράτασης. Η μισθοδοσία τους βαρύνει αποκλειστικά τον φορέα υποδοχής.

 

 • 19 Αυγούστου 2020, 14:02 | Κουλοχέρης Αλέξανδρος

  Με γνώμονα τον καθημερινό αγώνα όλων των Αθλητών και σαν Διορισμένος Παγκόσμιος Διακριθέντας Αθλητής θεωρώ, ότι ΔΙΚΑΙΩΣ το συγκεκριμένο άρθρο εξασφαλίζει την συνέχεια του ευεργήματος που μας έδωσε η Πολιτεία .Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι σε σχέση με άλλους εργαζόμενους στο Δημόσιο , είμαστε σε μειονεκτική θέση διότι η αναμονή του διορισμού μας είναι 10 χρόνια από τότε που έχουμε επικυρωμένες τις επιτυχίες μας στην ΓΓΑ, επομένως χάνουμε την Βαθμολογική μας Εξέλιξη καθώς και Ενσημα 10 ετών , στο Δημόσιο.Συνεπως το συγκεκριμένο άρθρο είναι προς την ορθή κατεύθυνση Συγχαρητήρια στον Υπουργό Αθλητισμού που υπερασπίζεται τον Αγώνα Όλων των Αθλητών/ Αθλητριών !

 • 17 Αυγούστου 2020, 22:19 | Καλογιάννης Θεόδωρος

  AΞIOTIME K. YΠOYPΓE
  EINAI ΠPOΣ TIMHN ΣAΣ ΠOY ΔHΛΩNETE ME ΛOΓIA KAI ME ΠPAΞEIΣ , THN ΣTHPIΞH ΣAΣ ΣE OΛOYΣ TOYΣ AΘΛHTEΣ . ΘEΩPΩ OTI ME TO ΣYΓKEKPIMENO APΘPO ΔEIXNEI TO EΛΛHNIKO KPATOΣ TON ΣEBAΣMO TOY ,AΠENANTI ΣTOYΣ ΔIAKPIΘENTEΣ AΘΛHTEΣ , ΠOY ME ΨYXH KAI ΣΩMA KAI ME KAΘHMEPINEΣ ΘYΣIEΣ EKΠPOΣΩΠOYN EΠAΞIA THN EΛΛAΔA ,ΣE EYPΩΠAIKO KAI ΠAΓKOΣMIO EΠIΠEΔO EINAI AYTONOHTO NA YΠAPXEI ΣYNEXEIA ΣTO ΠPONOMIO ΠOY ΔINEI TO IΔIO TO KPATOΣ ΣE AYTOYΣ TOYΣ AΘΛHTEΣ ΠOY EXOYN ΔIAKPIΣEIΣ YΨHΛOY EΠIΠEΔOY AΛΛΩΣTE O YΠOYPΓOΣ AΘΛHTIΣMOY EINAI AYTOΣ ΠOY ΠPEΠEI NA EINAI ΔIΠΛA ΣTOYΣ AΘΛHTEΣ
  EYXAPIΣTΩ

 • 17 Αυγούστου 2020, 15:14 | Σωματείο Εργαζομένων Εθνικών Γυμναστηρίων Εποπτευομένων από τη Γ.Γ.Α.

  Με την προτεινόμενη διάταξη νόμου προβλέπεται η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων μόνον των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εργασίας – είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου – έχοντας διοριστεί δυνάμει του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 και της παρ. 28 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993 (Α΄137), δηλαδή αποκλειστικά εκείνων των εργαζόμενων που έχουν διοριστεί και απασχολούνται στο Εθνικό Γυμναστήριο «ΕΑΚΝ/ΑΚ» μετά από την επίτευξη σημαντικής αθλητικής επιτυχίας υπό τους όρους και τα κριτήρια που αναφέρονται στις ως άνω νομοθετικές διατάξεις. Οι εργαζόμενοι αυτοί και μόνον έχουν το δικαίωμα, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, να μεταταχθούν με την ίδια σχέση εργασίας στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σε κενές οργανικές θέσεις, κατόπιν διαπιστωτικής πράξης του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

  Κατά συνέπεια, εφόσον η σχετική διάταξη ψηφιστεί με τη μορφή που έχει στο ΣχΝ, όλοι οι λοιποί εργαζόμενοι του Φορέα που έχουν διοριστεί και απασχολούνται σε αυτόν με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, είτε με σχέση δημοσίου είτε με σχέση ιδιωτικού δικαίου, αλλά και η δικηγόρος του Εθνικού Γυμναστηρίου που υπηρετεί σε αυτόν με σχέση έμμισθης εντολής μετά από τη διενέργεια της προβλεπόμενης στο άρθρο 43 Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) διαδικασίας και δυνάμει του υπ’ αριθμόν 8/2019 Πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου αυτού, θα απωλέσουν τη θέση εργασίας τους, άνευ άλλου τινός, αυτοδίκαια και χωρίς καμία διατύπωση ταυτόχρονα με την κατάργηση του ΝΠΔΔ.

  Η διάταξη αυτή, συνεπώς, ως έχει, πλήττει στον πυρήνα της το δικαίωμα εργασίας (22 παρ. 1 Συντ.), το δικαίωμα επαγγελματικής ελευθερίας (5 παρ. 1 Συντ.) και το δικαίωμα προστατευόμενης εμπιστοσύνης των εργαζομένων και της δικηγόρου, χωρίς να προκύπτουν οι λόγοι για τους οποίους οι εν λόγω απασχολούμενοι θα παύσουν αίφνης να απωλέσουν όλα τα εργασιακά τους δικαιώματα. Επιπλέον παραβιάζει κατάφωρα την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των εργαζομένων, διότι εν προκειμένω πρόκειται για το προσωπικό του αυτού νομικού προσώπου, όλοι δε οι εργαζόμενοι και η δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής έχουν προσληφθεί στον Φορέα δυνάμει ρητών διατάξεων νόμων και μετά από την τήρηση της σχετικής νόμιμης διαδικασίας, καλύπτοντας τις οικείες θέσεις του οργανογράμματος του Εθνικού Γυμναστηρίου (ΠΔ 455/1988).

  Επειδή, η πολιτική ηγεσία έχει δώσει τη ρητή της διαβεβαίωση ότι θα προστατευθούν όλες ανεξαιρέτως οι θέσεις εργασίας και όλοι οι απασχολούμενοι, αποτελεί δε σταθερό στόχο της η προστασία κάθε σχέσης εργασίας και απασχόλησης, έχουμε την πεποίθηση ότι σύντομα θα υπάρξει τροποποίηση της προτεινόμενης διάταξης, κατά τρόπον ώστε όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι και η δικηγόρος του Φορέα να τύχουν και αυτοί ανάλογης αντιμετώπισης, με την πρόβλεψη και της δικής τους μετατάξεως/ μεταφοράς σε οποιονδήποτε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης με διατήρηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Ειδικά ως προς τη δικηγόρο του Εθνικού Γυμναστηρίου θα πρέπει να υπάρχει σχετική ρύθμιση με εξειδίκευση του νομικού προσώπου στο οποίο θα πρέπει να μεταφερθεί, με δεδομένο ότι τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και το ίδιο το Υπουργείο Αθλητισμού και Πολιτισμού υπερασπίζονται νομικά οι Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους (ΝΣΚ).

  Πέραν τούτων προβαίνουμε και στις εξής δύο επιμέρους επισημάνσεις:
  (Α) Πρώτον: η θέσπιση προθεσμίας για την έκδοση των οικείων διαπιστωτικών πράξεων για τη μετάταξη των εργαζομένων και τη μεταφορά της δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής των έξι μηνών είναι πολύ μακρά, αφού προκαλεί ζήτημα αναφορικά με την υπηρεσιακή και μισθολογική αντιμετώπιση των εργαζομένων και της δικηγόρου κατά το χρονικό διάστημα από την κατάργηση του νομικού προσώπου και έως την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης. Για το λόγο αυτό, είναι επιτακτική ανάγκη η σχετική προθεσμία να συντμηθεί στον ένα μήνα (όπως άλλωστε έχει προβλεφθεί στο παρελθόν και από παρόμοιες οργανωτικές μεταβολές άλλων νπδδ), διότι άλλως θα προκληθεί μείζον κενό προστασίας των εργαζομένων και της δικηγόρου και μεγάλη ανασφάλεια δικαίου.
  (Β) Δεύτερον: Θα πρέπει ρητά να προβλεφθεί η επιστροφή των εργαζομένων στη θέση μετάταξής τους μετά τη λήξη της προβλεπόμενης στη δεύτερη παράγραφο του προτεινόμενου άρθρου απόσπασης.

  Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει και ορισμένη ρύθμιση για την διαδοχή εν γένει των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του ΝΠΔΔ (το οποίο έχει διαδεχθεί και τα καταργηθέντα Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο Πειραιά «Π. Καπαγέρωφ και Εθνικό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Πειραιά), με την πρόβλεψη του νομικού προσώπου που θα συνεχίσει και τις εκκρεμείς δίκες, προκειμένου για την εξασφάλιση του έως σήμερα υπηρετούμενου από το Εθνικό Γυμναστήριο δημοσίου συμφέροντος, αλλά και άλλων σοβαρών σκοπών (παράδοση εγγράφων, αρχείων, δικογραφιών κλπ.).

  Μετά ταύτα προτείνουμε τη θέσπιση της εν λόγω διατάξεως:

  ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 21 Προσωπικό Ε.Α.Κ.Ν. «ΑΓ.ΚΟΣΜΑ»

  1. Από την οριστική μεταφορά των εγκαταστάσεων και την κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά» (Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά), όλοι οι κατά το χρόνο της καταργήσεως εργαζόμενοι σε αυτό με σχέσεις εργασίας είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου και κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μετατάσσονται με την ίδια σχέση εργασίας στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σε κενές οργανικές θέσεις, κατόπιν διαπιστωτικής πράξης του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μετατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται με την ίδια απόφαση. H δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολή που υπηρετεί στο άνω νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου μεταφέρεται, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, σε …………………..[προσδιορισμός του φορέα του δημόσιου τομέα εκ των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) ή του φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, εκ των περιλαμβανομένων στο οικείο Μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής] κατόπιν διαπιστωτικής πράξης του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου [προσδιορισμός αυτού ανάλογα με τον Φορέα που θα επιλεγεί]με την ίδια σχέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει κατά το χρόνο μεταφοράς, είτε σε κενή οργανική θέση δικηγόρου είτε σε προσωποπαγή θέση δικηγόρου που θα συσταθεί με την ίδια απόφαση.
  Οι ανωτέρω κατά περίπτωση διαπιστωτικές πράξεις ή αποφάσεις εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την οριστική κατάργηση του νομικού προσώπου. Το χρονικό διάστημα ως την κοινοποίηση των μετατάξεων και ανάληψη υπηρεσίας του προσωπικού θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας τους στο φορέα υποδοχής που καταβάλλει και τις αντίστοιχες αποδοχές τους για το για το διάστημα αυτό.
  2. Οι μετατασσόμενοι και η μεταφερόμενη δικηγόρος κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 διατηρούν όλα τα μισθολογικά, υπηρεσιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Ο χρόνος προϋπηρεσίας τους που έχει ληφθεί υπόψη για την βαθμολογική και μισθολογική τους κατάταξη στο καταργούμενο Φορέα λαμβάνεται υπόψη για κάθε νόμιμη συνέπεια στη νέα τους θέση.
  3. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση εκάστοτε αρμόδιου οργάνου, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης, οι εργαζόμενοι της παρ. 1 αποσπώνται κατόπιν αιτήσεώς τους είτε σε φορείς του δημόσιου τομέα που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), είτε σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνονται στο οικείο Μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών αυτών και για χρονικό διάστημα από τρία (3) έως πέντε (5) έτη, που ορίζεται με την απόφαση απόσπασης με δικαίωμα ισόχρονης παράτασης. Η μισθοδοσία τους βαρύνει αποκλειστικά τον φορέα υποδοχής. Μετά την πάροδο του εκάστοτε χρονικού διαστήματος αποσπάσεως οι εργαζόμενοι επανέρχονται στην θέση στην οποία έχουν μεταταγεί.

 • 7 Αυγούστου 2020, 12:14 | Vasileios Grigoriou

  Πρόταση
  Πρέπει να περάσει νομοθετικά στην γγα ,σε συνεργασία με το υπεθ, η δυνατότητα απόσπασης ή μετάθεσης καθηγητών φυσικής αγωγής στα Εακ της χώρας. Επίσης στα διοικητικά συμβούλια των Εακ πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχει και ένας κφα λόγω γνώσης του αντικειμένου.