Άρθρο 2 Ειδική αθλητική αναγνώριση – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄121)

 

Στο άρθρο 8 του ν. 2725/1999 τροποποιούνται οι παρ. 1 και 5, προστίθεται παρ. 1Α και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 8
Ειδική αθλητική αναγνώριση

1. Το αθλητικό σωματείο, για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί, δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αθλητική αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από αίτηση του σωματείου, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή άλλου από αυτό εξουσιοδοτημένου οργάνου της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης, εφόσον το σωματείο:
α) Είναι μέλος αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας.
β) Δεν έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών ή εργασιακών μονάδων, με πρωτοβουλία των οποίων έχουν ιδρυθεί αθλητικά σωματεία.
γ) Έχει επωνυμία διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα.
δ) Υποβάλλει εγκεκριμένο από το αρμόδιο δικαστήριο καταστατικό και πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου.
ε) Τηρεί τα προβλεπόμενα από τον παρόντα νόμο βιβλία.
1Α. Κατά τα πρώτα δύο (2) έτη από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, το αθλητικό σωματείο μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων, χωρίς να διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση, την οποία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει το αργότερο εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος. Αν μετά από την παρέλευση δύο (2) ετών από την εγγραφή του, το αθλητικό σωματείο δεν έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση, διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο των μελών της ένωσης ή της ομοσπονδίας και δεν δύναται πλέον να συμμετέχει στις αγωνιστικές διοργανώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας.
2. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να παρέχεται ειδική αθλητική αναγνώριση, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις των περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1, σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί άθλημα ή κλάδο άθλησης, το οποίο δεν υπάγεται σε ειδικώς αναγνωρισμένη ομοσπονδία.
3. Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται, αν διαπιστωθεί ότι το σωματείο συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση ή υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωματείου ή το σωματείο δεν επιδεικνύει την αθλητική δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της αθλητικής ένωσης ή της ομοσπονδίας της οποίας είναι μέλος ή παραβεί τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 7 ή δεν απασχολεί προπονητή κατά τις διατάξεις του παρόντος ή στις λοιπές προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο περιπτώσεις.
4. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων.
5. Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παρ. 1Α, όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται αθλητικό σωματείο νοείται το σωματείο που έχει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση.».

 • 23 Αυγούστου 2020, 14:08 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ

  Γνωρίζοντας τις ευαισθησίες τις οποίες έχετε σε θέματα που άπτονται του Αθλητισμού για όλους, καθώς και την ειλικρινή σας επιθυμία να συμβάλλετε στην περαιτέρω ανάπτυξη του δρομικού κινήματος ευελπιστούμε ότι θα λάβετε υπ όψιν σας τις παρατηρήσεις μας πάνω στα ζητήματα που αναπτύσσουμε κατωτέρω.Εν όψει των εξεταζόμενων τροποποιήσεων του Αθλητικού Νόμου 2725/99 θεωρούμε ευκαιρεία να προστεθούν οι παρακάτω προτάσεις της προκειμένου να επιλυθούν χρόνια προβλήματα που μαστίζουν την «Άθληση για Όλους» και να επέλθει ίση μεταχείριση στον χώρο αυτό. Πιο συγκεκριμένα:1) Στο άρθρο 11 του ν. 2725/99 παρ. 1 εδ. Β΄που αναφέρεται «Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση επιτρέπεται να ιδρύεται µία µόνο αθλητική ένωση για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης» Να αντικατασταθεί η συγκεκριμένη διάταξη ως εξής: κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί να θεωρηθεί και αυτός που περιλαμβάνει αγώνες δίχως αξιολόγηση των αθλητών (ranking) και εμπεριέχει τα στοιχεία του Αθλητισμού για όλους (Λαϊκός Μαζικός Αθλητισμός)»2) Στο άρθρο 19.2 του ν. 2725/99 αναφέρεται «Για κάθε άθληµα ή κλάδο άθλησης επιτρέπεται η σύσταση µίας (1) µόνο ομοσπονδίας για όλη τη χώρα ζητούμε να καταργηθεί αυτός ο περιορισμός και να αντικατασταθεί η η συγκεκριμένη διάταξη ως εξής:
  «κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί να θεωρηθεί και αυτός που περιλαμβάνει αγώνες δίχως αξιολόγηση των αθλητών (ranking) και εμπεριέχει τα στοιχεία του Αθλητισμού για όλους (Λαϊκός Μαζικός Αθλητισμός)3) Στο άρθρο 28.1 του ν 2725/99 αναφέρεται «Η αθλητική Ομοσπονδία δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, εφόσον για το άθληµα ή τον κλάδο άθλησης που
  καλλιεργεί υπάρχει αντίστοιχη παγκόσμια Ομοσπονδία.»
  ζητούμε να καταργηθεί αυτός ο περιορισμός και να αντικατασταθεί η η συγκεκριμένη διάταξη ως εξής:
  «κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί να θεωρηθεί και αυτός που περιλαμβάνει αγώνες δίχως αξιολόγηση (ranking) των αθλητών και εμπεριέχει τα στοιχεία του Αθλητισμού για όλους(Λαϊκός Μαζικός Αθλητισμός)
  Ζητούμε την κατάργηση του άρθρου 28.3 του ν. 2725/99 που αναφέρει ότι α) «Το άθληµα ή ο κλάδος άθλησης που αναπτύσσει η νέα Ομοσπονδία να περιλαμβάνεται στο επίσηµο πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων.» διότι στο εδάφιο β που αναφέρεται ειδικότερα: «Να υπάρχει αντίστοιχη αυτοτελής παγκόσμια ομοσπονδία, αναγνωρισμένη από τη ∆ιεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (∆.Ο.Ε.), στην οποία και να υπάγεται διεθνώς το άθληµα ή ο κλάδος άθλησης.» ουσιαστικά αναιρείται η συγκεκριμένη προϋπόθεση.Ζητούμε από το άρθρο 28.3 περίπτωση γ) του ν. 2725/99 να απαλειφθεί η φράση «…τα σωματεία αυτά να έχουν λάβει την κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόµου ειδική αθλητική αναγνώριση» διότι προϋπόθεση για να αποκτήσουν τα σωματεία την προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόµου ειδική αθλητική αναγνώριση είναι να έχει αποκτήσει την ειδική αθλητική αναγνώριση η υπερκείμενη ομοσπονδία τουςΖητούμε την τροποποίηση των κατωτέρω άρθρων του ν.4603/19 που αναφέρεται στην επιτροπή επαγγελματικού Αθλητισμού1) Άρθρο 40 παρ 4 εδάφιο Ζ2
  προκειμένου να διευκρινισθεί ότι «θα απαιτείται η έγκριση της οικείας Ομοσπονδίας αποκλειστικά για τα αθλήματα που εκείνη καλλιεργεί. Οι υπόλοιπες εκδηλώσεις χαρακτηρίζονται εκδηλώσεις μαζικού χαρακτήρα και δεν απαιτείται κάποια έγκριση».2) Άρθρο 42 παρ 4 4603/19 προκειμένου να διευκρινισθεί ότι «θα απαιτείται η έγκριση της οικείας Ομοσπονδίας αποκλειστικά για τα αθλήματα που εκείνη καλλιεργεί. Οι υπόλοιπες εκδηλώσεις χαρακτηρίζονται εκδηλώσεις μαζικού χαρακτήρα και δεν απαιτείται κάποια έγκριση».Παράλληλα να διαγραφεί το κείμενο «ακόμη και αν η αναμέτρηση αυτή δεν εμπίπτει στον ορισμό της παραγράφου 1» καθώς δημιουργεί σύγχυση αντί να λύνει προβλήματα.

 • 22 Αυγούστου 2020, 22:39 | Ζήκας Βασίλειος

  Η χορήγηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης να γίνεται ΆΜΕΣΑ, με την υποβολή του αιτήματος του Σωματείου, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα.Η ίδια διαδικασία να ισχύει και για την προεγγραφή του Σωματείου στο Μητρώο Αθλητικών Φορεων(άμεσα). Παράλληλα να έχει τη δυνατότητα να μετέχει κανονικά σε όλους τους αγώνες της Ομοσπονδίας, μόλις αποκτήσει την ει.α.α.Αλλιως είναι σαν να θεωρούνται αυτά τα νέα Σωματεία ως ΔΌΚΙΜΑ για μια διετία…,χωρις δικαιώματα.

 • 22 Αυγούστου 2020, 19:23 | ΕΛΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ

  ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ

  Άρθρο 2 Ειδική αθλητική αναγνώριση – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄121)

  1Α. Κατά τα πρώτα δύο (2) έτη από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, το αθλητικό σωματείο μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων, χωρίς να διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση, την οποία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει το αργότερο εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος. Αν μετά από την παρέλευση δύο (2) ετών από την εγγραφή του, το αθλητικό σωματείο δεν έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση, διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο των μελών της ένωσης ή της ομοσπονδίας και δεν δύναται πλέον να συμμετέχει στις αγωνιστικές διοργανώσεις της

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΌΧΙ ΔΥΟ.
  ΔΙΌΤΙ ΕΆΝ ΕΙΝΑΙ 2 ΧΡΌΝΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΈΝΑ ΤΟ ΤΡΈΧΩΝ ΠΆΜΕ 3 Χρόνια ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

 • 21 Αυγούστου 2020, 09:37 | ΠΑΥΛΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Αρθρο 2. Ειδικη αθλητική αναγνώριση.(τροποποιηση του αρθρ 8 του ν 2725/99).
  Απαλειψη της προσθήκης της Παρ 1Α. Η χορήγηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης να γίνεται ΆΜΕΣΑ, με την υποβολή του αιτήματος του Σωματείου, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα.Η ίδια διαδικασία να ισχύει και για την προεγγραφή του Σωματείου στο Μητρώο Αθλητικών Φορεων(άμεσα). Παράλληλα να έχει τη δυνατότητα να μετέχει κανονικά σε όλους τους αγώνες της Ομοσπονδίας, μόλις αποκτήσει την ει.α.α.Αλλιως είναι σαν να θεωρούνται αυτά τα νέα Σωματεία ως ΔΌΚΙΜΑ για μια διετία…,χωρις δικαιώματα.

 • 20 Αυγούστου 2020, 19:05 | ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

  Επί του 1Α και ν.2725/1999 αρ 8.3. Να διασφαλισθεί η δυνατότητα ενός
  αθλητή να συμμετέχει σε όλους τους αγώνες (και πανελληνίους) της κατη-
  γορίας του,ανεξάρτητα από την μη λήψη ή άρση της ειδικής αθλητικής
  αναγνώρισης για διάφορους λόγους.
  Η μη αναγνώριση (ειδική αθλητική) ενός σωματείου,έχει να κάνει με ενέρ-
  γειες και πρακτικές των μελών και του Δ.Σ.Είναι ανεξάρτητη από τις
  ικανότητες και επιδόσεις ενός αθλητή και σε καμία περίπτωση ο εκάστοτε
  αθλητής – σε πολλές περιπτώσεις ανήλικος – δεν μπορεί να παρέμβει και
  να ενεργήσει ώστε να αμυνθεί του δικαιώματός του για την εξέλιξη και
  βελτίωση της θέσης του αθλητικά-αγωνιστικά,με κίνδυνο να υποστεί βλάβη.

  Άλλωστε,η απόκτηση δελτίου αθλητικής ιδιότητας,εκδίδεται και επικυρώνε-
  ται όχι από το σωματείο,αλλά από την ομοσπονδία,η οποία εισπράτει και
  παράβολο για το λόγο αυτό και ως μέλος της ο αθλητής συμμετέχει σε
  αγώνες που απαρέγκλιτα έχουν την έγκρισή της.

  Συνεπώς,αφ΄ης στιγμής η ομοσπονδία έχει την ειδική αθλητική αναγνώριση από τη ΓΓΑ,κάθε αθλητής πρέπει να έχει το δικαίωμα συμμετοχής σε όλους τους αγώνες της κατηγορίας του και η τυχόν διάκρισή του,να αναγνωρίζε-
  ται από το κράτος (ΓΓΑ) συνακόλουθα με τα ευεργετήματα που προβλέπει ο νόμος για διακριθέντες αθλητές,σύμφωνα και με το άρθρο 16.9 του Συντάγματος το οποίο εμπεριέχει δικαίωμα προστατευτικό/διασφαλιστικό/
  αμυντικό.
  (όπου αθλητής νοείται και αθλήτρια).

 • 20 Αυγούστου 2020, 17:54 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α’ Αντ/ρος Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

  Για το άρθρο 2 θα πρέπει η μη λήψη ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από αθλητικό σωματείο να έχει μόνο διοικητικές κυρώσεις (απαγόρευση επιδότησης) και ΟΧΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ.
  Επομένως προτείνω να απαλειφθεί ως συνέπεια η αυτοδίκαια διαγραφή του σωματείου από το μητρώο μελών της Ομοσπονδίας ή της Ένωσης (όταν δεν έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση).

 • 20 Αυγούστου 2020, 09:10 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ

  Υποχρεωτική ανάρτηση από όλες τις εθνικές ομοσπονδίες, στην επίσημη ιστοσελίδα τους (και στο διαύγεια), του καταστατικού και του εσωτερικού τους κανονισμού.
  Με τον τρόπω αυτό θα μπορούν τα αθλητικά σωματεία να τα αναζητήσουν, καθώς κάποιες ομοσπονδίες αμελούν να τα αποστείλουν στα σωματεία μέλη τους, ιδιαίτερα μετά από τροποποίησή τους.
  Πρόβλεψη κυρώσεων για μη συμμόρφωση με τα παραπάνω, όπως επίσης και για την ετεροχρονισμένη και εκπρόθεσμη ανάρτηση στο διαύγεια αποφάσεων του ΔΣ και της ΓΣ.

 • 19 Αυγούστου 2020, 15:48 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

  Γνωρίζοντας τις ευαισθησίες τις οποίες έχετε σε θέματα που άπτονται του Αθλητισμού για όλους, καθώς και την ειλικρινή σας επιθυμία να συμβάλλετε στην περαιτέρω ανάπτυξη του δρομικού κινήματος ευελπιστούμε ότι θα λάβετε υπ όψιν σας τις παρατηρήσεις μας πάνω στα ζητήματα που αναπτύσσουμε κατωτέρω.

  Εν όψει των εξεταζόμενων τροποποιήσεων του Αθλητικού Νόμου 2725/99 θεωρούμε ευκαιρεία να προστεθούν οι παρακάτω προτάσεις της προκειμένου να επιλυθούν χρόνια προβλήματα που μαστίζουν την «Άθληση για Όλους» και να επέλθει ίση μεταχείριση στον χώρο αυτό. Πιο συγκεκριμένα:

  1) Στο άρθρο 11 του ν. 2725/99 παρ. 1 εδ. Β΄που αναφέρεται «Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση επιτρέπεται να ιδρύεται µία µόνο αθλητική ένωση για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης» Να αντικατασταθεί η συγκεκριμένη διάταξη ως εξής: κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί να θεωρηθεί και αυτός που περιλαμβάνει αγώνες δίχως αξιολόγηση των αθλητών (ranking) και εμπεριέχει τα στοιχεία του Αθλητισμού για όλους (Λαϊκός Μαζικός Αθλητισμός)»

  2) Στο άρθρο 19.2 του ν. 2725/99 αναφέρεται «Για κάθε άθληµα ή κλάδο άθλησης επιτρέπεται η σύσταση µίας (1) µόνο ομοσπονδίας για όλη τη χώρα ζητούμε να καταργηθεί αυτός ο περιορισμός και να αντικατασταθεί η η συγκεκριμένη διάταξη ως εξής:
  «κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί να θεωρηθεί και αυτός που περιλαμβάνει αγώνες δίχως αξιολόγηση των αθλητών (ranking) και εμπεριέχει τα στοιχεία του Αθλητισμού για όλους (Λαϊκός Μαζικός Αθλητισμός)

  3) Στο άρθρο 28.1 του ν 2725/99 αναφέρεται «Η αθλητική Ομοσπονδία δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, εφόσον για το άθληµα ή τον κλάδο άθλησης που
  καλλιεργεί υπάρχει αντίστοιχη παγκόσμια Ομοσπονδία.»
  ζητούμε να καταργηθεί αυτός ο περιορισμός και να αντικατασταθεί η η συγκεκριμένη διάταξη ως εξής:
  «κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί να θεωρηθεί και αυτός που περιλαμβάνει αγώνες δίχως αξιολόγηση (ranking) των αθλητών και εμπεριέχει τα στοιχεία του Αθλητισμού για όλους(Λαϊκός Μαζικός Αθλητισμός)
  Ζητούμε την κατάργηση του άρθρου 28.3 του ν. 2725/99 που αναφέρει ότι α) «Το άθληµα ή ο κλάδος άθλησης που αναπτύσσει η νέα Ομοσπονδία να περιλαμβάνεται στο επίσηµο πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων.» διότι στο εδάφιο β που αναφέρεται ειδικότερα: «Να υπάρχει αντίστοιχη αυτοτελής παγκόσμια ομοσπονδία, αναγνωρισμένη από τη ∆ιεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (∆.Ο.Ε.), στην οποία και να υπάγεται διεθνώς το άθληµα ή ο κλάδος άθλησης.» ουσιαστικά αναιρείται η συγκεκριμένη προϋπόθεση.

  Ζητούμε από το άρθρο 28.3 περίπτωση γ) του ν. 2725/99 να απαλειφθεί η φράση «…τα σωματεία αυτά να έχουν λάβει την κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόµου ειδική αθλητική αναγνώριση» διότι προϋπόθεση για να αποκτήσουν τα σωματεία την προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόµου ειδική αθλητική αναγνώριση είναι να έχει αποκτήσει την ειδική αθλητική αναγνώριση η υπερκείμενη ομοσπονδία τους

  Ζητούμε την τροποποίηση των κατωτέρω άρθρων του ν.4603/19 που αναφέρεται στην επιτροπή επαγγελματικού Αθλητισμού1) Άρθρο 40 παρ 4 εδάφιο Ζ2
  προκειμένου να διευκρινισθεί ότι «θα απαιτείται η έγκριση της οικείας Ομοσπονδίας αποκλειστικά για τα αθλήματα που εκείνη καλλιεργεί. Οι υπόλοιπες εκδηλώσεις χαρακτηρίζονται εκδηλώσεις μαζικού χαρακτήρα και δεν απαιτείται κάποια έγκριση».

  2) Άρθρο 42 παρ 4 4603/19 προκειμένου να διευκρινισθεί ότι «θα απαιτείται η έγκριση της οικείας Ομοσπονδίας αποκλειστικά για τα αθλήματα που εκείνη καλλιεργεί. Οι υπόλοιπες εκδηλώσεις χαρακτηρίζονται εκδηλώσεις μαζικού χαρακτήρα και δεν απαιτείται κάποια έγκριση».

  Παράλληλα να διαγραφεί το κείμενο «ακόμη και αν η αναμέτρηση αυτή δεν εμπίπτει στον ορισμό της παραγράφου 1» καθώς δημιουργεί σύγχυση αντί να λύνει προβλήματα.

 • 19 Αυγούστου 2020, 13:37 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

  Με την ευκαιρία της διαβούλευσης θα ήθελα να κάνω την εξής γενική πρόταση
  Θα ήταν καλό και πολύ χρήσιμο η Γ.Γ.Α.να εκδώσει μια σειρά υποδειγμάτων για Ομοσπονδίες Ενώσεις και Σωματεία όπως : Καταστατικό, προυπολογισμός, απολογισμός, ισολογισμός, κανονισμοί λειτουργίας και ότι άλλο θα μπορούσε να βοηθήσει. Σκεφτείτε πόσο χρήσιμα θα ήταν όλα αυτά και έτσι θα υπάρχει ένα κοινός μπούσουλας, παράδειγμα στο μητρώο των σωματείων ήταν πολύ δύσκολο να συμπληρωθούν τα οικονομικά στοιχεία γιατί η ομαδοποίηση ήταν διαφορετική από αυτή των σωματείων. Πρότυποι προυπολογισμοί υπάρχουν σε όλες τις υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα με κοινές υπηρεσίες, τίτλους και κωδικούς αριθμούς. θεωρώ ότι αξίζει το κόπο.

 • 19 Αυγούστου 2020, 12:57 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

  1. Τα ερασιτεχνικά μη κερδοσκοπικά αθλητικά σωματεία που δεν επιδεικνύουν την απαραίτητη αθλητική δραστηριότητα (10 ή 20 συμμετοχές ανά έτος στα πρωταθλήματα που διεξάγει η οικεία ομοσπονδία, ανάλογα αν είναι ατομικού ή ομαδικού αθλήματος), να χάνουν την ειδική αθλητική αναγνώριση και αυτοδικαίως να διαγράφονται από την οικεία ομοσπονδία.
  2. Τα ερασιτεχνικά μη κερδοσκοπικά αθλητικά σωματεία που δεν συμμετέχουν σε μια ετήσια γενική συνέλευση των οικείων ομοσπονδιών να διαγράφονται από την οικεία ομοσπονδία και να χάνουν την Ειδική αθλητική αναγνώριση.
  Η συμμετοχή των αθλητών στα πρωταθλήματα καθώς και η συμμετοχή των σωματείων στις διαδικασίες των γενικών συνελεύσεων είναι απαραίτητο στοιχείο για την εξυγίανση του αθλητισμού. Τα σωματεία «σφραγίδες» δεν συμμετέχουν σε πρωταθλήματα ούτε σε γενικές συνελεύσεις. Ειδικά στις γενικές συνελεύσεις κατεβαίνουν μόνο στις εκλογικές

 • 19 Αυγούστου 2020, 09:59 | Αργύρης Λογοθέτης – ΑΣΜΘ «Ο Μέγας Αλέξανδρος»

  Στο Άρθρο 2, Παράγραφος 3, αναφέρει ότι η ειδική αθλητική αναγνώριση ανακαλείται αν “ υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας”. Θα πρέπει να διευκρινιστεί με σαφήνεια τι εννοεί ο νομοθέτης με την έννοια εμπορική δραστηριότητα.

 • 19 Αυγούστου 2020, 08:04 | Αργύρης Λογοθέτης – ΑΣΜΘ «Ο Μέγας Αλέξανδρος»

  Σύμφωνα με το Άρθρο 2, Παράγραφος 1 και τις απαιτήσεις για την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, όπως αυτές περιγράφονται στις περιπτώσεις α έως ε, ένα Σωματείο μπορεί να λάβει αθλητική αναγνώριση ΧΩΡΙΣ να έχει αθλητές και ΧΩΡΙΣ να συμμετέχει σε αγώνες. Ποιο είναι το νόημα πλέον της Αναγνώρισης ? Γιατί Αθλητική δεν είναι σίγουρα.

  Επίσης, θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη στο γ), το Σωματείο να έχει δηλώσει στο καταστατικό του και την επωνυμία του στα Αγγλικά, την οποία θα χρησιμοποιεί σε Διεθνείς Ομοσπονδίες και Οργανισμούς.

 • 18 Αυγούστου 2020, 16:01 | Τριαντάφυλλος Πέτρογλου

  Επειδή η ψήφιση του νομοσχεδίου συμπίπτει χρονικά με την έναρξη της αθλητικής περιόδου 2020-2021 και με δεδομένο ότι η ειδική αθλητική αναγνώριση είναι στοιχείο απαραίτητο από τα σωματεία για να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων της Γ.Γ.Α., θα πρέπει να δοθεί μια περίοδος προσαρμογής και εναρμόνισης τους (6 μηνών) έτσι ώστε στη δύσκολη χρονική συγκυρία εν μέσω πανδημίας να έχουν χρονικό περιθώριο και να ολοκληρώσουν την διαδικασία λήψης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αλλά και να μην αποκλειστούν από την άσκηση αθλητικής δραστηριότητας λόγω ολιγωρίας τους σε συμμόρφωση στα όσα ορίζονται ορθώς στο σχέδιο νομου.

 • 18 Αυγούστου 2020, 08:58 | Μανωλογλου Νικολαος

  Η πρόταση του Συλλόγου μας Ά.ΜΟ.Σ.ΣΚΥΔΡΑΣ είναι να υπάρχουν 5 ενεργή αθλητές για κάθε Χρόνια και να μειωθη η ετήσια συνδρομή των συλλόγων καθώς και μέρος των εξόδων για τον δικαστικό αντιπρωσοπο να καλυφθούν από την Γενική Γραμματεία αθλητισμού
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ

 • 13 Αυγούστου 2020, 14:49 | Πετμεζάς Σταύρος

  Η παράγραφος 1.γ) θα πρέπει να αλλαχτεί όπως παρακάτω:

  Έχει επωνυμία διατυπωμένη υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά στην αγγλική για χρήση στο εξωτερικό.

 • 4. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων
  Τα στοιχεία του Μητρώου ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων, να είναι ορατά σε όλα τα υπόλοιπα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, στα οποία να χορηγηθεί ειδικός κωδικός πρόσβασης, καθόσον η ύπαρξη της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αποτελεί πλέον βασική προούπόθεση νόμιμης συμμετοχής ενός αθλητικού σωματείου σε έναν επίσημο αγώνα. Άρα αποτελεί και λόγο υποβολής ένστασης του άλλου σωματείου, η οποία όμως, έχει πολύ σύντομες προθεσμίες υποβολής (συνήθως 48 ωρών) για τα περισσότερα αθλήματα. Πώς αλλιώς θα είναι εμφανής η συνδρομής της νόμιμης προϋπόθεσης συμμετοχής ενός σωματείου σε έναν αγώνα;

 • 8 Αυγούστου 2020, 11:31 | πανταζησ νικος

  η παραγραφος 2 του αρθρου 2 δεν εχει λογικη.πως θα δινεται ειδικη αθλητικη αναγνωριση σε συλλογο που δεν ανηκει σε ενωση -ομοσπονδια αθληματωνστην ουσια σε συλλογο που δεν εξυπηρετει τον σκοπο ιδου. Το σωστο ειναι αυτα τα σωματεια που για δυο χρονια δεν εξασφαλιζουν την συμμετοχή τους σε ενωσεις ομοσπονδιες και δεν εχουν εκτουτου αθλητικη αναγνωριση να θεωρουνται εταιρειες και οχι αθλητικα σωματεια .Σκεφτειτε την συμφορηση αθλητικων χωρων με συλλογους χωρις αγωνιστικη δραση,χωρις ενα δελτιο αθλητη και δραση προσωπικη ιδιωτικη του φερομενου προεδρου με τα ιδια πλεονεκτηματα απο τους δημους με τα αθλητικά σωματεια που συμμετεχουν στον αγωνιστικο προγραμματισμο.

 • 7 Αυγούστου 2020, 16:33 | Βασιλης Παπαϊωαννου

  Προταση :
  Στην παραγραφο 3 να οριστει και σα λόγος ανάκλησης η τέλεση αγώνα χωρίς Αδεις Διεξαγωγής Αγώνα.

 • 7 Αυγούστου 2020, 16:43 | Δανιηλιδης Παναγιώτης

  Πρόταση: ο εκπρόσωπος του σωματείου για τις ΓΣ να είναι μέλος ΔΣ ή κ ακόμα ο Προπονητής του σωματείου γτ ως εκπρόσωπος μόνο από τακτικό μέλος ενός Σωματείου μπορεί να είναι άτομο φυτευτό ,το βαπτίζουν τακτικό την τελευταία στιγμή μόνο κ μόνο να εξυπηρετήσει το ΔΣ.

 • 7 Αυγούστου 2020, 13:59 | Βασιλης Παπαϊωαννου

  Προταση:
  Επειδη προσφατως ειχα επικοινωνια με τη Γ.Γ.Α. και ζητησαν ολες τις βεβαιωσεις στο πρωτοτυπο, να καταστει δυνατη και η εγγραφη με ηλεκτρονικο ταχυδρομειο καθως οι βεβαιωσεις ουτως ή αλλως αποκτουνται ηλεκτρονικα απο τις ΕΠΣ, ΕΠΟ, Περιφερειες ακομα και απο το Πρωτοδικειο.
  Μονο με το θεωρημενο καταστατικο υπαρχει προβλημα αλλα με τη βεβαιωση μεταβολων μπορει να λυθει και αυτο.
  Ηδη η επικαιροποιηση των εγγεγραμμενων σωαμτειων εγινε ψηφιακα, ειναι λογικο νομιζω να υπαρχει και ψηφιακη επιλογη για την εγγραφη.