Άρθρο 4 Γενική Συνέλευση – Αρχαιρεσίες – Όργανα αθλητικής ένωσης – Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2725/1999 (Α΄121)

 

Το άρθρο 14 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 14
Γενική Συνέλευση – Αρχαιρεσίες – Όργανα αθλητικής ένωσης

1. Στις γενική συνέλευση αθλητικής ένωσης συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά σωματεία – μέλη που την απαρτίζουν. Κάθε σωματείο – μέλος της ένωσης εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση από έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο – μέλος της ένωσης διαθέτει μία (1) μόνο ψήφο στη γενική συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας.
2. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε γενική συνέλευση αθλητικής ένωσης έχει κάθε αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και, κατά τα δύο (2) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης ημερολογιακά έτη, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα και με είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητές, αν πρόκειται για ομαδικό. Η συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται από την οικεία ένωση ή ομοσπονδία ή διεθνών αγώνων που διοργανώνονται από αθλητικά σωματεία και διεξάγονται με την έγκριση της οικείας ομοσπονδίας. Δεν πληροί την προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου, σωματείο που εντός των δύο (2) προηγούμενων ημερολογιακών ετών δεν ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του σε επίσημη αθλητική διοργάνωση, επειδή αποχώρησε από αυτήν ή αποβλήθηκε με τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου. Το καταστατικό των ενώσεων μπορεί να προβλέπει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής σε γενική συνέλευση και ψήφου σε αυτήν.
3. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής ένωσης καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη γενική συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο στην υπηρεσία αυτήν μητρώο. Το αργότερο δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τότε αυτός αναμορφώνεται.
4. Δικαίωμα να εκλεγεί στα καταστατικά όργανα της αθλητικής ένωσης έχει μόνον μέλος αθλητικού σωματείου – μέλους της ένωσης, που έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον το σωματείο έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2. Η απόκτηση εκ μέρους υποψηφίου του δικαιώματος να εκλέγει και να εκλέγεται αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με σχετική βεβαίωση του οικείου αθλητικού σωματείου, η οποία, επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας, κατατίθεται στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.
5. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών των καταστατικών οργάνων αθλητικής ένωσης διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του, για την περίπτωση κωλύματός του, ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του σωματείου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη γενική συνέλευση. Οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 5 εφαρμόζονται αναλόγως και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων αθλητικής ένωσης.
6. Μέλη διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ένωσης που, κατά παράβαση του παρόντος άρθρου ή του οικείου καταστατικού, επιτρέπουν σε αθλητικό σωματείο τη συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου σε γενική συνέλευση, δια της εγγραφής του στον κατάλογο της παρ. 2, εκπίπτουν του αξιώματός τους κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 3. Αν πρόκειται για γενική συνέλευση αρχαιρεσιών, εκπίπτουν, κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, όσα μέλη του απελθόντος διοικητικού συμβουλίου επανεξελέγησαν σε καταστατικό όργανο της ένωσης.
7. Με την επιφύλαξη του παρόντος, το καταστατικό κάθε αθλητικής ένωσης ρυθμίζει τα επιμέρους θέματα που αφορούν στα όργανα της ένωσης, τη διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων των οργάνων της, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την εν γένει λειτουργία και οργάνωση της ένωσης.»

 • 23 Αυγούστου 2020, 21:28 | Ελένη Μιχοπούλου

  Αρθρο 4.»…κατά τα δύο (2) προηγούμενα της γενικήςσυνέλευσης ημερολογιακά έτη, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις με δέκα(10) τουλάχιστον αθλητές, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα και με είκοσι (20) τουλάχιστον
  αθλητές, αν πρόκειται για ομαδικό….»
  Πρόταση 1.
  Να διευκρινισθεί αν ο απαιτούμενος αριθμός των αθλητών είναι κατ έτος ή συνολικά και τα δύο έτη
  Πρόταση 2.
  Η φράση «επίσημες αθλητικές διοργανώσεις» να συμπληρωθεί ως εξής » επίσημες αθλητικές διοργανώσεις που περιλαμβάνονται στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας ή της ένωσης και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα τους.
  Η εμπειρία έχει δείξει ότι διοργανώνονται αγώνες «εν κρυπτώ» για να συμμετάσχουν τα σωματεία που επιθυμούν και να συμληρώσουν την απαιτούμενη συμμετοχή που θα τους δώσει το διακαίωμα ψήφου.

 • 23 Αυγούστου 2020, 18:45 | Ιωαννίδης

  Θα πρέπει ότι ισχύει για τις ομοσπονδίες να ισχύσει και για τις αθλητικές ενώσεις όσον αφορά τις γενικές συνελεύσεις, τις αρχαιρεσίες και τα διοικητικά συμβούλια. Ο πρόεδρος να εκλέγεται ξεχωριστά, ο εκπρόσωπος στη ΓΣ να ειναι τακτικό μέλος του ΔΣ, οι αρχαιρεσίες να γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια και κατά το δέυτερο τρίμηνο του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων.
  Επίσης, το ηλικιακό όριο των 70 ετών αλλά και οι τρεις συνεχόμενες θητείες με αναδρομική ισχύ, για να ειναι κάποιος υποψήφιος για συμμετοχή σε ΔΣ , θα πρέπει να εφαρμοστούν και στις αθλητικές ενώσεις.

 • 23 Αυγούστου 2020, 16:49 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

  Δεν είναι δυνατόν να εκπίπτει ολόκληρο Δ.Σ., για ένα λάθος υπηρεσιακού παράγοντα της ΓΓΑ ή της Ομοσπονδίας. Θα πρέπει η ποινή να είναι ανάλογης βαρύτητας με την παράβαση και να προσωποποιείται η ευθύνη και να προηγείται δικαστική απόφαση.

 • 23 Αυγούστου 2020, 13:40 | Ερμής

  Ακολουθεί η πρότασή μας για το ΑΡΘΡΟ 4 (Γενική Συνέλευση – Αρχαιρεσίες – Όργανα αθλητικής ένωσης)

  Τα βασικά σημεία είναι:

  Α) είναι εντελώς αναχρονιστικό, ανεξέλεγκτο και αδιαφανές να ψηφίζουν απλά μέλη σωματείων, προτείνουμε να αλλάξει η παράγραφος 1 και κάθε σωματείο να εκπροσωπείται στις αρχαιρεσίες της Ένωσης από τακτικό μέλος του ΔΣ. Προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση.

  1. Στη γενική συνέλευση αθλητικής ένωσης συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά σωματεία – μέλη που την απαρτίζουν. Κάθε σωματείο – μέλος της ένωσης εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση από έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου, με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο – μέλος της ένωσης διαθέτει μία (1) μόνο ψήφο στη γενική συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας.

  Β) το δεύτερο σημείο που έχουμε να επισημάνουμε αφορά το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τη γενική συνέλευση και να δοθούν τουλάχιστον 25 ημέρες στη ΓΓΑ για έλεγχο και επικύρωση του καταλόγου. Προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση στην παράγραφο 3.

  3. Η πρόσκληση για την γενική συνέλευση δημοσιεύεται σαράντα (40) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ένωσης και της ομοσπονδίας. Εικοσιπέντε (25) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής ένωσης καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη γενική συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο στην υπηρεσία μητρώο μέχρι την ημέρα κατάρτισης του.
  Το αργότερο δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τότε αυτός αναμορφώνεται.

  Γ) πρέπει να προστεθεί και μία ακόμη παράγραφος σχετικά με την υποβολή των υποψηφιοτήτων και την κρίση τους. Προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση.

  Οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και τα άλλα όργανα αθλητικής ένωσης υποβάλλονται τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική προς τούτο συνεδρίαση εγκρίνει τον κατάλογο των υποψηφίων το αργότερο εικοσιπέντε (25) ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και τον αναρτά στην ιστοσελίδα της αθλητικής ένωσης ή της ομοσπονδίας. Προσφυγές κατά της απόφασης έγκρισης του καταλόγου υποβάλλονται εντός 5 ημερών από την ανακοίνωση του στο ΑΣΕΑΔ, το οποίο υποχρεούται να αποφανθεί επί αυτών εντός 15 ημερών από την κατάθεση τους.

 • 23 Αυγούστου 2020, 10:14 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

  Δεν είναι δυνατόν να εκπίπτει ολόκληρο Δ.Σ., για ένα λάθος υπηρεσιακού παράγοντα της ΓΓΑ ή της Ομοσπονδίας. Θα πρέπει η ποινή να είναι ανάλογης βαρύτητας με την παράβαση και να προσωποποιείται η ευθύνη. Αν οφείλεται σε λάθος ή και σκοπιμότητα υπηρεσιακού παράγοντα δεν μπορεί να εκπίπτει ολόκληρο Δ.Σ. Την ίδια βαρύτητα θα έχει εάν πρόκειται για ένα Σωματείο ή για πολλά? Δεν Είναι δυνατόν να επιβάλλονται τέτοιες εξοντωτικές ποινές χωρίς εγγυήσεις δικαστικής κρίσης για τον καταλογισμό και ενδεχομένως για την προσωποποίηση της ευθύνης

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Θα πρέπει να έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση, μετά από σχετική προσφυγή, προσώπου έχοντος έννομο συμφέρον η οποία απόφαση μάλιστα είναι απαραίτητο να εντοπίζει και να προσωποποιεί την ευθύνη.
  Επίσης εάν η έκταση της παράβασης έχει επίδραση στο εκλογικό αποτέλεσμα, πρέπει να προβλέπεται η επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας. Πάντα όμως μετά από δικαστική κρίση και απόφαση.

 • 22 Αυγούστου 2020, 21:13 | ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ

  Άρθρο 4
  Παρ.6. Για να εκδοθεί ποινή έκδοσης, θα πρέπει να προηγηθεί δικαστική απόφαση, κατόπιν προσφυγής από το πρόσωπο το οποίο θίγεται και έχει έννομο συμφέρον. Εάν η παράβαση, επηρεάζει και το εκλογικό αποτέλεσμα, τότε, να επαναλαμβάνεται η διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να προηγείται δικαστική απόφαση.

 • 22 Αυγούστου 2020, 17:47 | ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΝΑ ΕΚΠΙΠΤΕΙ ΤΟ Δ.Σ. ΜΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΛΑΘΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
  ΕΑΝ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΩΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 • 22 Αυγούστου 2020, 13:24 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ

  Ποινή έκπτωσης ολόκληρου Δ.Σ.
  Άρθρο 4.παρ. 6
  Αντιπρόσωποι μέλη των Δ.Σ – Εισηγητική έκθεση
  (τροποποίηση του άρθρου 14 του ν.2725/1999)
  Λάθη που αφορούν μεμονωμένα άτομα των Δ.Σ. και μεμονωμένους υπηρεσιακούς παράγοντες δεν είναι λόγος έκπτωσης ολόκληρου του Δ.Σ. αλλά πρέπει να είναι ανάλογης βαρύτητας με το παράπτωμα και προσωπικής ευθύνης εκτός και αν ολόκληρο το Δ.Σ. το βαρύνει σχετική απόφαση.
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Σε κάθε περίπτωση η έκπτωση να γίνεται μόνο με έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ύστερα από προσφυγή ατόμων ή φορέων εχόντων νόμιμο συμφέρον να επιδιώκεται η έκπτωση μέλους ή ολόκληρου Δ.Σ.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην εισαγωγική έκθεση του νέου νόμου προβλέπεται ότι οι αντιπρόσωποι Σωματείων στις εκλογές Ενώσεων-Ομοσπονδιών πρέπει να είναι και μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου. Οι αντιπρόσωποι σε πολλά Σωματεία εκλέγονται απευθείας από τη Γ.Σ. ή προτείνονται από το Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό πάντα και είναι κυρίως μέλη (με πλήρη δικαιώματα) τα οποία διαθέτουν χρόνο και ικανότητες να εκπροσωπούν το Σωματείο τους. Μια τέτοια διάταξη εκπροσώπησης θα δυσχεράνει πολλά Σωματεία που θα πρέπει να αλλάξουν και άρθρα του καταστατικού τους και να επιλέξουν στελέχη από το Δ.Σ. που δε θα έχουν τη δυνατότητα για συχνές μετακινήσεις (νησιά) συμμετοχής σε δραστηριότητες της Ένωσης ή της Ομοσπονδίας. Προτείνουμε η εκπροσώπηση να αποφασίζεται σύμφωνα με το καταστατικό του εκάστοτε Σωματείου.

 • 22 Αυγούστου 2020, 10:31 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΑΒΟΥΤΑΣ

  ΔΕΝ ΠΡΠΕΙ ΝΑ ΕΚΠΙΠΤΕΙ ΤΟ Δ.Σ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΛΑΘΟΣ . ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 • 22 Αυγούστου 2020, 09:12 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΝΑ ΕΚΠΙΠΤΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ.
  ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 • 21 Αυγούστου 2020, 20:40 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

  Παρ. 6:
  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Ο Νόμος να προβλέπει ότι για την ποινή της έκπτωσης θα πρέπει να έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση, μετά από σχετική προσφυγή, προσώπου έχοντος έννομο συμφέρον η οποία απόφαση μάλιστα είναι απαραίτητο να εντοπίζει και να προσωποποιεί την ευθύνη.
  Επίσης εάν η έκταση της παράβασης έχει επίδραση στο εκλογικό αποτέλεσμα, πρέπει να προβλέπεται η επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας. Πάντα όμως μετά από δικαστική κρίση και απόφαση.

 • Άρθρο 4.
  Επί της παραγράφου 2: « Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε γενική συνέλευση αθλητικής ένωσης έχει κάθε αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και, κατά τα δύο (2) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης ημερολογιακά έτη, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα και με είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητές, αν πρόκειται για ομαδικό.» Δεν διευκρινίζεται ο τρόπος της καταμέτρησης. Δηλαδή η συμμετοχή σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις με 10 ή 20 αθλητές, ανάλογα το άθλημα, αφορά αθροιστικά στα δύο προηγούμενα της ΓΣ ημερολογιακά έτη ή πρέπει ο αριθμός των αθλουμένων να είναι 10 και 20 κατ΄ έτος; Στην πρώτη περίπτωση της αθροιστικής καταμέτρησης, ευνοούνται τα «σωματεία σφραγίδες».
  Επί της παραγράφου 3: Η επικύρωση του εκλογικού καταλόγου ή η τροποποίησή του από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συνιστά διοικητική πράξη. Από την στιγμή που δεν καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 1, του άρθρου 10 και του άρθρου 19 του ν.2725/1999, ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση προσφυγής κατά της διοικητικής αυτής πράξης; Είναι προφανές ότι με την διάταξη αυτή οι αθλητικές ενώσεις και οι ομοσπονδίες καθίστανται ουσία ΝΠΔΔ
  Επί της παραγράφου 5: « Οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 5 εφαρμόζονται αναλόγως και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων αθλητικής ένωσης.» Τόσο το άρθρο 5 του ν. 2725/1999 όσο και το άρθρο 5 του παρόντος σχεδίου νόμου περιέχουν μία και μόνο παράγραφο (!)

 • 21 Αυγούστου 2020, 09:31 | ΠΑΥΛΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Άρθρο 4.Γενικ.συνελ-αρχαιρεσιες-οργανα Αθλητ. Ενώσεων. (τροποποίηση-Αντικατάσταση του αρθρ 14 του ν 2725 /99).
  Στην παρ 3 οι προθεσμίες σε ότι αφορά την μη έγκριση του καταλόγου σωματείων με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις αρχαιρεσίες της Ενωσης, από πλευράς Γ. Γ. Α θα πρέπει να συντομευθουν(εντός 10ημερου από την υποβολή του καταλόγου), για να υπάρξει χρόνος αντίδρασης του θιγομενου σωματείου.

 • 20 Αυγούστου 2020, 22:46 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΜΘ

  Είναι υπερβολικό να εκπίπτει ολόκληρο το Δ.Σ. για ένα λάθος κάποιου υπηρεσιακού παράγοντα της ΓΓΑ ή της Ομοσπονδίας.
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Να προβλέπεται η ποινή της έκπτωσης μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης και μετά από σχετική προσφυγή αυτού που έχει έννομο συμφέρον και να εκπίπτει αυτός που ευθύνεται και όχι όλο το Δ.Σ.

 • 20 Αυγούστου 2020, 18:51 | ΔΗΜΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.
  (Τροποποίηση του άρθρου 14 του Ν.2725/99)

  Παρ. 6: (Η ισχύς του επεκτείνεται αντίστοιχα και για τις Αθλητικές Ομοσπονδίες). Ακραίο μέτρο. Δεν είναι δυνατόν να εκπίπτει ολόκληρο Δ.Σ., για ένα λάθος υπηρεσιακού παράγοντα της ΓΓΑ ή της Ομοσπονδίας. Θα πρέπει η ποινή να είναι ανάλογης βαρύτητας με την παράβαση και να προσωποποιείται η ευθύνη. Αν οφείλεται σε λάθος ή και σκοπιμότητα υπηρεσιακού παράγοντα θα εκπίπτει ολόκληρο Δ.Σ.? Την ίδια βαρύτητα θα έχει εάν πρόκειται για ένα Σωματείο ή για πολλά? Είναι δυνατόν να επιβάλλονται τέτοιες εξοντωτικές και ατιμωτικές ποινές χωρίς εγγυήσεις δικαστικής κρίσης για τον καταλογισμό και ενδεχομένως για την προσωποποίηση της ευθύνης?

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Να επαναδιατυπωθεί το εδάφιο προβλέποντας ότι για την ποινή της έκπτωσης θα πρέπει να έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση, μετά από σχετική προσφυγή, προσώπου έχοντος έννομο συμφέρον η οποία απόφαση μάλιστα είναι απαραίτητο να εντοπίζει και να προσωποποιεί την ευθύνη.
  Επίσης εάν η έκταση της παράβασης έχει επίδραση στο εκλογικό αποτέλεσμα, πρέπει να προβλέπεται η επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας.Πάντα όμως μετά από δικαστική κρίση και απόφαση.

 • 20 Αυγούστου 2020, 17:04 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α’ Αντ/ρος Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

  Για το άρθρο 4:

  Στην § 3 : Να διορθωθεί το χρονικό διάστημα υποβολής στην ΓΓΑ σε ένα (1) μήνα πριν την σύγκληση της ΓΣ, ώστε να υπάρχει χρονικό περιθώριο διορθώσεως λαθών και αστοχιών.

  Στην § 4 : Η βεβαίωση από το αθλητικό σωματείο για το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι του υποψηφίου να κατατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και όχι στην Εφορευτική Επιτροπή (διότι κατά τον χρόνο διεξαγωγή των αρχαιρεσιών θα πρέπει να έχουν εκτυπωθεί και να είναι διαθέσιμα τα ψηφοδέλτια).

 • 20 Αυγούστου 2020, 08:41 | Καρανάσσος Βασίλης

  Παρ. 6: (Η ισχύς του επεκτείνεται αντίστοιχα και για τις Αθλητικές Ομοσπονδίες). Ακραίο μέτρο. Δεν είναι δυνατόν να εκπίπτει ολόκληρο Δ.Σ., για ένα λάθος υπηρεσιακού παράγοντα της ΓΓΑ ή της Ομοσπονδίας. Θα πρέπει η ποινή να είναι ανάλογης βαρύτητας με την παράβαση και να προσωποποιείται η ευθύνη. Αν οφείλεται σε λάθος ή και σκοπιμότητα υπηρεσιακού παράγοντα θα εκπίπτει ολόκληρο Δ.Σ.? Την ίδια βαρύτητα θα έχει εάν πρόκειται για ένα Σωματείο ή για πολλά? Είναι δυνατόν να επιβάλλονται τέτοιες εξοντωτικές και ατιμωτικές ποινές χωρίς εγγυήσεις δικαστικής κρίσης για τον καταλογισμό και ενδεχομένως για την προσωποποίηση της ευθύνης?

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Να επαναδιατυπωθεί το εδάφιο προβλέποντας ότι για την ποινή της έκπτωσης θα πρέπει να έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση, μετά από σχετική προσφυγή, προσώπου έχοντος έννομο συμφέρον η οποία απόφαση μάλιστα είναι απαραίτητο να εντοπίζει και να προσωποποιεί την ευθύνη.
  Επίσης εάν η έκταση της παράβασης έχει επίδραση στο εκλογικό αποτέλεσμα, πρέπει να προβλέπεται η επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας. Πάντα όμως μετά από δικαστική κρίση και απόφαση.

 • 19 Αυγούστου 2020, 22:34 | Πυλιανίδης Θεόφιλος

  Ας μη ξεχνάμε ότι ο θεσμός της Δικαιοσύνης στη χώρα μας λειτουργεί. Συνεπώς για οποιαδήποτε τροποποίηση της (Παρ. 6) θα πρέπει πάντα να επιλαμβάνεται η δικαστική κρίση και απόφαση. (Τροποποίηση του άρθρου 14 του Ν.2725/99)

 • 19 Αυγούστου 2020, 18:50 | M.K.

  Να επαναδιατυπωθεί το εδάφιο προβλέποντας ότι για την ποινή της έκπτωσης θα πρέπει να έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση, μετά από σχετική προσφυγή, προσώπου έχοντος έννομο συμφέρον η οποία απόφαση μάλιστα είναι απαραίτητο να εντοπίζει και να προσωποποιεί την ευθύνη.
  Επίσης εάν η έκταση της παράβασης έχει επίδραση στο εκλογικό αποτέλεσμα, πρέπει να προβλέπεται η επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας. Πάντα όμως μετά από δικαστική κρίση και απόφαση.

 • 19 Αυγούστου 2020, 18:32 | Παύλος

  Να επαναδιατυπωθεί το εδάφιο προβλέποντας ότι για την ποινή της έκπτωσης θα πρέπει να έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση, μετά από σχετική προσφυγή, προσώπου έχοντος έννομο συμφέρον η οποία απόφαση μάλιστα είναι απαραίτητο να εντοπίζει και να προσωποποιεί την ευθύνη.
  Επίσης εάν η έκταση της παράβασης έχει επίδραση στο εκλογικό αποτέλεσμα, πρέπει να προβλέπεται η επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας. Πάντα όμως μετά από δικαστική κρίση και απόφαση.

 • 19 Αυγούστου 2020, 14:56 | Χασκής Θανάσης

  Τα μέλη που θα ψηφίζουν στις γενικές συνελεύσεις των ομοσπονδιών να μην είναι αποκλειστικά μέλη των Δ.Σ , να δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερα μέλη ενός συλλόγου να ασχολούνται με τις διαδικασίες .

 • 19 Αυγούστου 2020, 14:29 | ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Τροποποίηση η παράγραφος 2, που αφορά το δικαίωμα ψήφου σωματείων σε γενικές συνελεύσεις Ομοσπονδιών.
  Στην πρόταση αναφέρεται ότι δικαίωμα ψήφου έχουν τα σωματεία που τα δύο προηγούμενα έτη της της Γ.Σ., συμμετείχαν σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις με δέκα(10)τουλάχιστον αθλητές…
  Για το 2020, με την μορφή μεταβατικής διάταξης, να εξαιρεθούν του ανωτέρω άρθρου, τα σωματεία που ήδη το 2019, με τον υπάρχοντα νόμο, πληρούσαν τις προϋποθέσεις και συμμετείχαν στις Γ.Σ. των Ομοσπονδιών, με δικαίωμα ψήφου.
  Αφορά κυρίως σωματεία που είχαν αγωνιστική δράση αλλά για διάφορους λόγους δεν είχαν καταφέρει να πάρουν ειδική αθλητική αναγνώριση.

 • 19 Αυγούστου 2020, 13:25 | ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Να επαναδιατυπωθεί το εδάφιο προβλέποντας ότι για την ποινή της έκπτωσης θα πρέπει να έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση, μετά από σχετική προσφυγή, προσώπου έχοντος έννομο συμφέρον η οποία απόφαση μάλιστα είναι απαραίτητο να εντοπίζει και να προσωποποιεί την ευθύνη.
  Επίσης εάν η έκταση της παράβασης έχει επίδραση στο εκλογικό αποτέλεσμα, πρέπει να προβλέπεται η επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας. Πάντα όμως μετά από δικαστική κρίση και απόφαση.

 • 19 Αυγούστου 2020, 11:52 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ

  Είναι άδικο το ποδόσφαιρο (11 βασικοί παίκτες + οι αναπληρωματικοί σε κάθε παιχνίδι) και το μπάσκετ (5 βασικοί + οι αναπληρωματικοί), να αντιμετωπίζονται το ίδιο. Δικαιότερο θα ήταν οι 12 παίκτες ως όριο, «εκτός αν άλλως ορίζουν οι προϋποθέσεις της οικείας Ομοσπονδίας, για τον ελάχιστο αριθμό αθλητών που απαιτείται για συμμετοχή στα πρωταθλήματα».
  Στην παράγραφο 3, τι γίνεται αν κάποιο σωματείο έχει ένσταση για το δικαίωμα συμμετοχής; Τα καταστατικά προβλέπουν πιθανά, αλλά αν η ΓΓΑ επικυρώνει, θα θεωρείται οριστικό. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ένστασης για τυχόν παραπλανητικά στοιχεία που στέλνει η Ομοσπονδία.

 • 18 Αυγούστου 2020, 17:29 | Χριστόφορος Ανδρουλιδάκης

  Η παράγραφος 6 όπως αυτή επεκτείνεται εκτός από αθλητικά σωματεία και για αθλητικές Ομοσπονδίες αποτελέι ακραίο μέτρο. Δεν είναι δυνατόν να εκπίπτει ολόκληρο Δ.Σ., για ένα λάθος υπηρεσιακού παράγοντα της ΓΓΑ ή ακόμα και της Ομοσπονδίας. Θα πρέπει η ποινή να είναι ανάλογης βαρύτητας με την παράβαση και να προσωποποιείται η ευθύνη. Αν οφείλεται σε λάθος ή και σκοπιμότητα υπηρεσιακού παράγοντα θα εκπίπτει ολόκληρο Δ.Σ.? Την ίδια βαρύτητα θα έχει εάν πρόκειται για ένα Σωματείο ή για πολλά? Είναι δυνατόν να επιβάλλονται τέτοιες εξοντωτικές και ατιμωτικές ποινές χωρίς εγγυήσεις δικαστικής κρίσης για τον καταλογισμό και ενδεχομένως για την προσωποποίηση της ευθύνης?
  Θα πρέπει:
  Να επαναδιατυπωθεί το εδάφιο προβλέποντας ότι για την ποινή της έκπτωσης θα
  πρέπει να έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση, μετά από σχετική προσφυγή, προσώπου
  έχοντος έννομο συμφέρον η οποία απόφαση μάλιστα είναι απαραίτητο να εντοπίζει
  και να προσωποποιεί την ευθύνη.
  Επίσης εάν η έκταση της παράβασης έχει επίδραση στο εκλογικό αποτέλεσμα,
  πρέπει να προβλέπεται η επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας. Πάντα όμως μετά
  από δικαστική κρίση και απόφαση.

 • 18 Αυγούστου 2020, 12:33 | Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία

  Β. Επί της διάταξης του άρθρου 4 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου.
  Η λειτουργία των Αθλητικών Σωματείων, Αθλητικών Ενώσεων και Αθλητικών Ομοσπονδιών διέπεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2725/99, παρ. 1, από τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Α.Κ. Η ρύθμιση της παρ. 3, του άρθρου 4 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου με την οποία τροποποιείται το άρθρο 14 του Ν. 2725/99 ό,τι «Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής ένωσης καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη γενική συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο στην υπηρεσία αυτήν μητρώο. Το αργότερο δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τότε αυτός αναμορφώνεται», βρίσκεται σε αντίθεση με τις ισχύουσες διατάξεις του Α.Κ., οι οποίες ορίζουν ότι η προ-διαδικασία για τη σύγκληση της οποιασδήποτε φύσης ΓΣ (τακτικής, έκτακτης, καταστατικής, εκλογοαπολογιστικής) ανήκει αποκλειστικά και μόνο στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου.
  Άλλωστε τα Καταστατικά των νομικών προσώπων ορίζουν ρητά όλα τα διαδικαστικά θέματα που αφορούν στη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσής τους. Μεταξύ των άλλων προβλέπουν ότι οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της ΓΣ καθώς επίσης και ο κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών αποστέλλονται στα μέλη τους εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.
  Τα κριτήρια για το αν ένα μέλος δικαιούται ψήφο ή όχι είναι συγκεκριμένα. Προκειμένου περί φυσικών προσώπων, κάποια από τα βασικά κριτήρια είναι το αν το μέλος είναι ταμειακώς εντάξει και να έχει συμπληρώσει χρονικό διάστημα 1 έτους από την εγγραφή του στο μητρώο μελών του Σωματείου, παρακολουθεί ενεργά τη σωματειακή δραστηριότητα, δεν έχει καταδικαστεί για διάπραξη αδικημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.2725/99 όπως αυτός πρόσφατα τροποποιήθηκε και όποιο άλλο έχει ορισθεί από το Καταστατικό στο πλαίσιο της αρχής της καταστατικής ελευθερίας του Σωματείου.
  Προκειμένου περί Νομικών Προσώπων εκτός των ανωτέρω, τίθενται και άλλα κριτήρια-προϋποθέσεις για την απόκτηση του δικαιώματος ψήφου. Αυτές είναι ενδεικτικά ο οικείος κλάδος άθλησης του Σωματείου που είναι εγγεγραμμένος σε αθλητική ένωση ή Ομοσπονδία, πρέπει να έχει αποκτήσει νόμιμα την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του Ν.2725/99, να είναι ταμειακώς εντάξει και να έχει συμμετάσχει στο προ της διεξαγωγής της ΓΣ ημερολογιακό έτος σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις με 10 αθλητές προκειμένου περί ατομικού αθλήματος και με 20 αθλητές προκειμένου περί ομαδικού αθλήματος.
  Οι ανωτέρω ρυθμίσεις διασφαλίζουν στο μέγιστο βαθμό τη διαφάνεια και τη δημοσιότητα της εκλογικής διαδικασίας και γι’ αυτό από την ημερομηνία ισχύος του Ν. 2725/99 ελάχιστα Σωματεία έχουν προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια εξ αυτού του λόγου.
  Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2, του άρθρου 4 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου με την οποία τροποποιείται το άρθρο 14 του Ν. 2725/99, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού καταρτίζει και επικυρώνει τους εκλογικούς καταλόγους των σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των Ομοσπονδιών.
  Τούτο συνιστά υπέρμετρη και αδικαιολόγητη κρατική παρέμβαση στην εσωτερική λειτουργία και στο αυτοδιοίκητο των αθλητικών ομοσπονδιών και εξ αυτού του λόγου πρέπει να αποσυρθεί, λαμβάνοντας υπόψη του γεγονότος ότι οι ισχύουσες διατάξεις του ν. 2725/99 διασφαλίζουν πλήρως τη διαφάνεια , την δημοσιότητα και το αδιάβλητο των Γενικών Συνελεύσεων.

 • 17 Αυγούστου 2020, 19:42 | Σφακιανός Ιωαννης

  Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου και το σωματείο να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα της γενικής Γραμματείας αθλητισμού. Το ίδιο να ισχύει και στους αντιπροσώπους για τις εκλογές της ομοσπονδίας.

 • 15 Αυγούστου 2020, 22:39 | Θοδωρής

  Πρωταθλήματα ΕΠΣ
  Α κατηγορία 16 σωματεία άρα 30 αγώνες το χρόνο ανά σωματείο
  Γ κατηγορία 20 σωματεία 2-3 όμιλοι 6-7 σωματείων άρα 10-12 αγώνες ανά σωματείο
  Ίδιο δικαίωμα ψήφου;
  Δεν πρέπει να μπει ένα κατώτερο όριο αγώνων ;; Θεωρητικά μπορούμε να έχουμε πρωταθλήματα 3-4 ομάδων άρα 6 αγώνων…

 • 15 Αυγούστου 2020, 13:17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

  Δύο επισημάνσεις σχετικά με τις αθλητικές ενώσεις:

  1η. Η θητεία των προέδρων των Ενώσεων να μην υπερβαίνει τις δύο συνεχόμενες θητείες και φυσικά να υπάρχει όριο ηλικίας στα μέλη όλων των μελών του Δ.Σ. ΤΟ οποίο να μην υπερβαίνει το 68ο έτος.
  2η. Ο οικονομικός έλεγχος του ταμείου των Ενώσεων να διενεργείται απο τη Γ.Γ.Α. και να μην περιορίζεται μόνο στην έγκριση της Γ.Σ. της Ένωσης ,όποτε αυτή διενεργείται.

  Κάτι που αφορά οικονομικά των Ενώσεων Μπάσκετ.
  Επειδή τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση έχει μειωθεί δραματικά η επιχορήγηση απο την Γ.Γ.Α. προς την Ομοσπονδία του Μπάσκετ και κατα επέκταση μειώθηκε και η επιχορήγηση της ΕΟΚ προς τις Ενώσεις ,υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην κάλυψη τις μισθοδοσίας στους υπαλλήλους των Μπασκετικών Ενώσεων.Μήπως θα έπρεπε η πολιτεία να δεί με κάποιο τρόπο πιθανόν διά μέσου της ΓΓΑ να υπάρχει εξασφαλισμένο κονδύλι για την μισθοδοσία αυτών των ελάχιστων πανελλαδικά υπαλλήλων;

 • 14 Αυγούστου 2020, 15:26 | ΣΔΠΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Σ.Δ.Π.ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
  Επικροτούμε αυτή την προσπάθεια που κάνετε και μας βρίσκετε απόλυτα σύμφωνους το ότι θα εκπροσωπείται η ΟΔΠΕ στα διοικητικά συμβούλια της ΕΠΟ. θεωρούμε όμως πως είναι εφικτό να παραβρίσκονται στα διοικητικά συμβούλια των ΕΠΣ και οι εκπρόσωποι των συνδέσμων διαιτητών ποδόσφαιρο.

 • 14 Αυγούστου 2020, 13:20 | Αθανάσιος Ζούλιας

  Ο ΣΑΜΚΕΑΣ λειτουργεί από το 2017. Ωστόσο συνεχίζει να μην έχει δικαίωμα ψήφου στην ΕΟΜ παρόλο που έχει 32 αθλητικά δελτία διότι δεν μπορεί να καλύψει μια προυπόθεση του καταστατικού της ΕΟΜ. ……Να έχει 20 αθλητές με τουλάχιστον 20 αγώνες τον χρόνο. Λόγω νησιωτικότητας υπάρχουν κάποια προβλήματα που δημιουργούν αυτό το άδικο γεγονός. Ετσι έχουμε 18 αθλητές με 40 τουλάχιστον συμμετοχές τον χρόνο και σε ημερίδες και σε πανελλήνια και σε διασυλλογικά στερούμεθα ενός βασικού μας δικαιώματος. Να μπορούμε να ψηφίζουμε. Χρειάζεται προσεκτική διατύπωση στο άρθρο αυτό. Μην βάζουμε αριθμούς στην τύχη. Επίσης να ληφθεί πάλι υπόψη η διαφορά πνευματικών αθλημάτων από τα σωματικά. Η ομάδα ποδοσφαίρου έχει 11 αθλητές Στο μπριτζ έχουμε ζεύγη ή στην καλύτερη περίπτωση ομάδα με 4 άτομα. Ειδικά στην περιφέρεια και κυρίως στα νησιά (με λίγους σχετικά κατοίκους) όλες αυτές οι παράμετροι λειτουργούν απαγορευτικά. Αν πραγματικά ο στόχος του νέου νόμου ΔΕΝ είναι να εξοντώσει τις αθλητικές δραστηριότητες στην περιφέρεια (και ιδίως σε πνευματικά αθλήματα) παρακαλούμε να ληφθούν όλα αυτά που προανέφερα υπόψη.

 • 13 Αυγούστου 2020, 14:30 | Πετμεζάς Σταύρος

  Θα πρέπει να καταργηθεί η αναδρομική ισχύς του συγκεκριμένου άρθρου και να εφαρμοστεί από το 2024 (για να καλύψει τα σωματεία – συλλόγους που πραγματοποίησαν εκλογές εντός του 20200

  Στην παράγραφο 3. να αντικατασταθεί η λέξη «πλήρεις» με την λέξη «εργάσιμες) ώστε να δίνεται «χρόνος αντίδρασης»

  Επίσης στην ίδια παράγραφο οι ημέρες από δύο (2) πλήρεις να γίνουν δέκα (10) εργάσιμες, ώστε και πάλι να υπάρχει ικανοποιητικός χρόνος

 • 11 Αυγούστου 2020, 11:43 | ao

  στην παράγραφο 2, να αποσαφηνιστεί εαν ο αριθμός των ενεργών αθλητών αφορά συνολικά το διάστημα των δύο τελευταίων ημερολογιακών ετών ή σε κάθε ένα έτος ξεχωριστά στο διάστημα των δύο τελευταίων ημερολογιακών ετών.

 • Προτείνουμε: Να μειωθεί ο αριθμός των σωματείων για νέες ομοσπονδίες ή για ομοσπονδίες όπου τα αθλήματα δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στην Ελλάδα από είκοσι (20) σε πέντε (5) για τα πρώτα 3 χρόνια, στη συνέχεια σε δέκα (10) σωματεία για τα επόμενα 7 χρόνια, και τέλος σε είκοσι (20) μετά από μία δεκαετία (10). Έτσι η ΓΓΑ θα μπορεί να ελέγχει αν γίνετε ανάπτυξη των αθλημάτων αυτών. Είναι σχεδόν αδύνατον μία καινούργια ομοσπονδία ή μία ομοσπονδία όπου το άθλημά δεν είναι διαδεδομένα να βρει 20 σωματεία για να μπορεί να λειτουργεί. Όταν κάτι αναπτύσσεται, πρέπει να γίνει σταδιακά, ειδικά σε αθλήματα που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά που συνεχίζουν να υπάρχουν στη χώρα μας.

  Τι ισχύει στην Παγκόσμιο Ομοσπονδία:

  Η Παγκόσμιο Ομοσπονδία Χόκεϋ επί Πάγου (International Ice Hockey Federation) έχει ως προϋπόθεση χώρα-μέλος να έχει πρωτάθλημα 4 σωματείων ώστε το πρωτάθλημα να είναι αναγνωρισμένο από την ίδια. Αν ως χώρα-μέλος επιθυμείς να δηλώσεις συμμετοχή σε επερχόμενο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, τότε προϋπόθεση είναι να έχεις οργανώσει πρωτάθλημα 4 ομάδων στην επιθυμητή κατηγορία. Δηλαδή, αν θέλεις να δηλώσεις συμμετοχή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών, τότε πρέπει να έχει οργανώσει εθνικό πρωτάθλημα Ανδρών 4 ομάδων.

  Ερώτηση: Πώς γίνετε η ΓΓΑ να ζητάει 20 σωματεία, ενώ η παγκόσμια ομοσπονδία του αθλήματος να ζητάει μόνο 4;

  Επίσης προτείνουμε: Να αλλάξει το καθεστώς όπου συγχωνεύονται αθλήματα μαζί που δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Πως γίνεται να αναπτύσσουν άνθρωποι ένα άθλημα που δεν έχουν ιδέα; Πως γίνεται άνθρωποι που ασχολούνται με ένα ατομικό άθλημα (σκι) να αναπτύξουν σωστά ένα ομαδικό άθλημα (χόκεϋ στο πάγο);

 • 9 Αυγούστου 2020, 03:00 | Τάκος Παναγιώτης (ΜΟ.ΛΕ.Κ)

  Στο άρθρο 4 παρ.2 αναφέρεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν:
  ***Κάθε αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και, κατά τα δύο (2) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης ημερολογιακά έτη, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα και με είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητές, αν πρόκειται για ομαδικό.***
  Η πλειονότητα των νόμων – όπως και αυτός που σχολιάζετε τώρα – προσπαθούν να ρυθμίσουν θέματα τα οποία επηρεάζουν το γενικό σύνολο και όχι τις εξαιρέσεις , με αποτέλεσμα οι εξαιρέσεις να μένουν πάντα στην σκιά του συνόλου..
  Ας ασχοληθούμε λίγο με μια τέτοια εξαίρεση και ακούει στο όνομα «Μοτοσυκλέτα» το άθλημα της οποίας είναι ατομικό.
  Η μοτοσυκλέτα σαν άθλημα , όπως και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός γενικότερα , δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παρομοιαστεί με τα λοιπά αθλήματα του συνόλου π.χ στίβος, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κ.τ.λ. Η ασχολία μαζί του προϋποθέτει , εκτός από την σωματική κούραση που όλα τα αθλήματα έχουν, και μερικές χιλιάδες ευρώ για την αγορά μόνο των αναγκαίων (μοτοσυκλέτα & εξοπλισμός ένδυσης και προστασίας). Αν εδώ προστεθούν και τα κόστη των προπονήσεων το ποσό ξεφεύγει αρκετά (Ελαστικά , Καύσιμα , Τακτική συντήρηση μοτο, μετακινήσεις ,κ.τ.λ).. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι αθλητές που ασχολούνται με το συγκεκριμένο άθλημα είναι πολλοί περιορισμένοι σε αριθμό σε σχέση με άλλα αθλήματα.
  Η Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδας (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε) απαρτίζεται από 90 περίπου σωματεία τα οποία έχουν – όλα μαζί -κάθε χρόνο γύρω στους 500 – 600 ενεργούς αθλητές οι οποίοι μετέχουν στα διάφορα πρωταθλήματά της . Αν εξαιρέσουμε τα σωματεία των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας που έχουν ένα ικανοποιητικό αριθμό αθλητών, τα υπόλοιπα εδρεύουν σε μικρές επαρχιακές πόλεις και μετά βίας καταφέρνουν να έχουν κάθε χρόνο ενεργούς 10 Αθλητές … Ο μέσος όρος των σωματείων αυτών είναι 5 με 7 Αθλητές.. Παρόλο που πολλά από τα σωματεία δεν έχουν να παρουσιάσουν του αθλητές που απαιτεί ο νόμος για να είναι ενεργά και να έχουν λόγο στην ομοσπονδία , έχουν να επιδείξουν την ενεργητικότητα τους μέσα από τους αγώνες που διοργανώνουν για τα πρωταθλήματα που προκηρύσσει η ομοσπονδία. Είναι άδικο για αυτά να μην έχουν το δικαίωμα εκπροσώπησης και ψήφου στις Γ.Σ και στις εκλογές επειδή δεν έχουν τον απαραίτητο αριθμό αθλητών. Σίγουρα κανένα από τα σωματεία αυτά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ανενεργό ή σωματείο – σφραγίδα όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του νόμου.
  Στις Εκλογές του 2016 είχαν δικαίωμα ψήφου περί τα 35 όταν τότε ίσχυε ότι δικαίωμα ψήφου είχαν τα σωματεία που είχαν 10 αθλητές το έτος πριν το έτος των εκλογών.. Με την εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου οι επικείμενες εκλογές θα γίνουν με το πολύ 10 σωματεία- ψηφοφόρους , αφού υπάρχουν αρκετά σωματεία που δεν αγγίζουν καν το όριο την μια ή ακόμα και τις 2 τελευταίες χρονιές. Π.χ .υπάρχει σωματείο που έχει και τις 2 χρονιές από 9.!!! αθλητές..
  Ο αριθμός των 10 αθλητών για τα ατομικά – και δη όταν μιλάμε για μηχανοκίνητο αθλητισμό – είναι υπερβολικός όταν για τα ομαδικά είναι ο 20 … Για να υπάρχει μεγαλύτερη συμμέτοχη σωματείων στις Γ.Σ αλλά και στις εκλογές ο αριθμός των αθλητών που αφορούν ατομικό άθλημα πρέπει να πέσει στους 5 , τουλάχιστον για την Μοτοσυκλέτα.
  Εννοείται ότι:
  1) Αθλητική Αναγνώριση , και
  2) Εγγραφή στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων
  , πρέπει να είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ για την συμμέτοχη των σωματείων στις Γ.Σ και στις Αρχαιρεσίες.

  Τάκος Παναγιώτης
  Γ. Γραμματέας
  Μοτοσυκλετιστικής Λέσχης Καλαμπάκας (ΜΟ.ΛΕ.Κ)

 • 8 Αυγούστου 2020, 09:58 | Γιώργος Νικητίδης – Γεν. Γραμ. Ε.Ο.Χειμερ. Αθλημ.

  Στην Αιτιολογική Έκθεση του Ν.4639/19 (όπως είχε κατατεθεί στην Βουλή των Ελλήνων) αναφερόταν -σε σχέση με την αναστολή ορισμένων διατάξεων του Ν.4603/19 που προβλεπόταν στο έβδομο άρθρο– τα παρακάτω :
  «… Πέραν των προεκτεθέντων, υπήρξαν γενικευμένες αντιδράσεις της αθλητικής κοινότητας σχετικώς με τις ρυθμίσεις των άρθρων 25, 26,27, 28, 29, 30 και 62 παρ. 4 του ν. 4603/2019 (Α΄48).
  Οι αντιδράσεις αυτές επεσήμαναν και επισημαίνουν εμφατικά τα προβλήματα που δημιουργούν και θα δημιουργήσουν οι εν λόγω διατάξεις κατά την εφαρμογή τους. Επί παραδείγματι,…
  Για όλους τους ανωτέρω λόγους, όπως επίσης και για λόγους ασφάλειας δικαίου, αλλά και για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου, κρίνεται σκόπιμη η αναστολή της ισχύος των διατάξεων αυτών, προκειμένου να υπάρξει διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να προωθηθεί ένα αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τις αρχαιρεσίες και τη σύνθεση των οργάνων των κατά περίπτωση αθλητικών φορέων.»
  Είναι γνωστό ότι οι «γενικευμένες αντιδράσεις» τότε, μεταξύ των άλλων αφορούσαν και στην πρόβλεψη με την οποία ένα αθλητικό σωματείο για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση της οικεία Ομοσπονδίας θα έπρεπε να συμμετείχε με 10 ή 20 αθλητές -αντίστοιχα για ατομικά και ομαδικά αθλήματα – στα 2 προ της Γ.Σ ημερολογιακά έτη.
  Οι αντιδράσεις αυτές εστιαζόταν εμφατικά (όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε στην έκθεση) όχι στο γεγονός ότι η ρύθμιση επιχειρούσε –εύλογα κατά την άποψή μου- να αποκλείσει από εκλογικές διαδικασίες σωματεία «σφραγίδες» που ενώ παραμένουν άπραγα επί 3 χρόνια, επιτηδευμένα και ίσως με τις οδηγίες κάποιων, διαμορφώνουν συνθήκες για την εκλογή εκπροσώπων σε διοικήσεις ομοσπονδιών αλλοιώνοντας σε πολλές περιπτώσεις το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη διάταξη ερχόταν αιφνιδιαστικά να θεσμοθετηθεί εν μέσω της χρονιάς πριν από την εκλογική τον τρόπο συμμετοχής των σωματείων στις Γ.Σ.
  Για τους πιο πάνω λόγους η παρούσα πολιτική ηγεσία του Αθλητισμού, έθεσε την συγκεκριμένη διάταξη – μεταξύ άλλων – σε αναστολή, μέχρι την 31-12-2020, δηλαδή μέχρι ένα χρονικό σημείο που θα είχαν ήδη ολοκληρωθεί βάσει των διατάξεων της νομοθεσίας οι Γενικές Συνελεύσεις και η εκλογή των διοικήσεων όλων των ομοσπονδιών, ώστε οποιαδήποτε νέα ρύθμιση να θεσμοθετηθεί με τρόπο που να έχει εφαρμογή μετά την 01-01-2021 και ουσιαστικά να αφορά στις εκλογές του 2024. Και πράγματι η αναστολή αυτή αποκαθιστούσε την ασφάλεια δικαίου.
  Παρότι όμως στο διάστημα που μεσολάβησε από τον Νοέμβριο του 2019 μέχρι τώρα, καμία διαβούλευση δεν έγινε αναφορικά με το θέμα αυτό (ενδεχομένως και λόγω της πανδημίας) και ενώ βρισκόταν σε ισχύ η μέχρι την 31-12-2020 αναστολή, έρχεται σήμερα (όχι πλέον στην χρονιά πριν τις εκλογικές Γ.Σ. αλλά μόλις 3-4 μήνες πριν από αυτές) μια διάταξη που επαναφέρει με ακόμα πιο «αιφνιδιαστικό» τρόπο την «αιφνιδιαστική» πρόβλεψη του Ν.4603/19 περί 2 ημερολογιακών ετών προ της Γ.Σ., κάτι που προφανώς δεν αποκαθιστά την ασφάλεια δικαίου που επικαλέστηκε η τότε αιτιολογική έκθεση.
  Επιπλέον, σε αθλήματα όπως τα περισσότερα από αυτά που καλλιεργούνται από την Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων και τα σωματεία μέλη της, υπάρχει συχνά η πιθανότητα μια χειμερινή –άρα και αγωνιστική- περίοδος να εξελιχθεί άσχημα λόγω μη κατάλληλων καιρικών συνθηκών (έλλειψη χιονιού). Σε τέτοιες αγωνιστικές περιόδους (όπως π.χ. του 2018 και του 2020) παρατηρείται μια δραστική μείωση των αθλητών που καταφέρνουν να κάνουν ανάλογη προετοιμασία ώστε να λάβουν μέρος στους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων. Μάλιστα, διαπιστώνεται ότι η μείωση αυτή προκύπτει κυρίως από αθλητές μικρών επαρχιακών σωματείων που δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια διεξαγωγής προπονητικών camps στο εξωτερικό. Η πρόβλεψη λοιπόν σχετικά με τα 2 έτη προ της Γ.Σ. θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και κάποιες τέτοιου είδους ειδικές συνθήκες που αφορούν σε σωματεία τα οποία σε καμία περίπτωση δεν ορίζονται σαν «σωματεία φαντάσματα» ώστε να τιμωρούνται αποκλειόμενα από την δυνατότητα συμμετοχής τους στην λήψη αποφάσεων.
  ΠΡΟΤΑΣΗ :
  (α) Στην παράγραφο 2 του τροποποιούμενου με το άρθρο 4 του παρόντος νομοσχεδίου, άρθρου 14 του Ν,2725/99 η διατύπωση στο συγκεκριμένο σημείο μπορεί να διαμορφωθεί ως εξής :
  « 2. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε γενική συνέλευση αθλητικής ένωσης έχει κάθε αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και, κατά δύο (2) τουλάχιστον από τα τελευταία τέσσερα (4) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης ημερολογιακά έτη, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα και με είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητές, αν πρόκειται για ομαδικό. Η συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις αποδεικνύεται … »
  (β) Στο άρθρο 25 του προτεινόμενου Νομοσχεδίου «Μεταβατικές Διατάξεις» να συμπεριληφθεί πρόβλεψη ότι η ισχύς της παραγράφου 2 του τροποποιούμενου με το άρθρο 4 του παρόντος νομοσχεδίου, άρθρου 14 του Ν.2725/99 δεν θα έχει εφαρμογή για τις Γενικές Συνελεύσεις που θα διεξαχθούν εντός του τελευταίου διμήνου του 2020 και θα ισχύσουν κανονικά για εκείνες που θα διεξαχθούν μετά την 01-01-2021. Ομοίως, αυτή η μεταβατική διάταξη θα ισχύσει και για την παράγραφο 2 του τροποποιούμενου με το άρθρο 7 του παρόντος, άρθρου 24 του Ν.2725/99.

 • 7 Αυγούστου 2020, 19:40 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 14, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2. ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ. ΟΙ 10 ΑΘΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΤΗ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2024. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2020 ΝΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ 10 ΑΘΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ.