Άρθρο 18 Δίδακτρα Σχολών Προπονητών – Τροποποίηση του άρθρου 136 παρ. 6 του ν. 2725/1999 (Α΄121)

Η παρ. 6 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
«6. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορεί με απόφασή της, κατόπιν αιτήματος και με δαπάνη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, να ιδρύει περιοδικές Σχολές Προπονητών. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας κάθε σχολής, των προσόντων των υποψηφίων, του εκπαιδευτικού προσωπικού και κάθε άλλο συναφές θέμα. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται επίσης υποχρεωτικά: α) το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου, καταβαλλόμενο ανταποδοτικά από κάθε υποψήφιο και β) η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών, καθώς και οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο, που δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε περίοδο. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ελέγχει τα διπλώματα των περιοδικών Σχολών Προπονητών ως προς τη νομιμότητά τους, δύναται δε να ορίζει ομάδα εργασίας, έργο της οποίας θα είναι η παρακολούθηση της πιστής τήρησης των όρων λειτουργίας της σχολής, όπως αυτοί καθορίζονται με την απόφαση λειτουργίας της. Στα μέλη των ομάδων αυτών δεν καταβάλλεται αποζημίωση».

 • 23 Αυγούστου 2020, 18:45 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΔΕΣ

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου
  Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν.2725/1999 (Α΄121)
  Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου.

 • 23 Αυγούστου 2020, 18:35 | Θρασύβουλος

  Οι σχολές προπονητών για οποιοδήποτε Ολυμπιακό άθλημα να γίνονται από τα ΤΕΦΑΑ /ΣΕΦΑΑ και από τους καθηγητές των τμημάτων αυτών με την αντίστοιχη ειδικότητα. Με τον τρόπο αυτό δεν θα υποβαθμίζετε ο ρόλος του ΑΕΙ.

 • 23 Αυγούστου 2020, 17:47 | ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Οι Σχολές Προπονητών για όποιο Ολυμπιακό άθλημα θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από τα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ, στους χώρους τους με διαφανείς διαδικασίες και μόνο από καθηγητές αυτών των πανεπιστημίων και ειδικοτήτων. Υποβαθμίζεται ο ρόλος των ΑΕΙ και αναβαθμίζονται οι Ιδιωτικές σχολές.

 • 23 Αυγούστου 2020, 17:41 | Κάλλος Ευάγγελος

  Οι Σχολές Προπονητών για όποιο Ολυμπιαkό άθλημα θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από τα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ, στους χώρους τους με διαφανείς διαδικασίες και μόνο από καθηγητές αυτών των πανεπιστημίων και ειδικοτήτων.
  Υποβαθμίζεται τον ρόλο των ΑΕΙ και αναβαθμίζεται τις Ιδιωτικές σχολές.

 • 23 Αυγούστου 2020, 17:00 | ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΔ

  Οι Σχολές Προπονητών για όποιο Ολυμπιακό άθλημα θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από τα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ, στους χώρους τους με διαφανείς διαδικασίες και μόνο από καθηγητές αυτών των πανεπιστημίων και ειδικοτήτων. Υποβαθμίζεται ο ρόλος των ΑΕΙ και αναβαθμίζονται οι Ιδιωτικές σχολές.

 • 23 Αυγούστου 2020, 16:27 | Σταυρος Ζαζάνης

  Οι Σχολές Προπονητών για όποιο Ολυμπιακό άθλημα θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από τα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ, στους χώρους τους με διαφανείς διαδικασίες και μόνο από καθηγητές αυτών των πανεπιστημίων και ειδικοτήτων. Υποβαθμίζεται ο ρόλος των ΑΕΙ και αναβαθμίζονται οι Ιδιωτικές σχολές.

 • 23 Αυγούστου 2020, 16:16 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΓΩΝΗ

  Οι Σχολές Προπονητών για όποιο Ολυμπιακό άθλημα θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από τα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ, στους χώρους τους με διαφανείς διαδικασίες και μόνο από καθηγητές αυτών των πανεπιστημίων και ειδικοτήτων. Υποβαθμίζεται ο ρόλος των ΑΕΙ και αναβαθμίζονται οι Ιδιωτικές σχολές.

 • 23 Αυγούστου 2020, 15:51 | ΠΑΠΑΨΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Οι Σχολές Προπονητών για όποιο Ολυμπιακό άθλημα θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από τα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ, στους χώρους τους με διαφανείς διαδικασίες και μόνο από καθηγητές αυτών των πανεπιστημίων και ειδικοτήτων. Υποβαθμίζεται ο ρόλος των ΑΕΙ και αναβαθμίζονται οι Ιδιωτικές σχολές.

 • 23 Αυγούστου 2020, 15:29 | Παναγιώτης Γεωργίου

  Οι Σχολές Προπονητών για όποιο Ολυμπιακό άθλημα θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από τα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ, στους χώρους τους με διαφανείς διαδικασίες και μόνο από καθηγητές αυτών των πανεπιστημίων και ειδικοτήτων. Υποβαθμίζεται ο ρόλος των ΑΕΙ και αναβαθμίζονται οι Ιδιωτικές σχολές.

 • 23 Αυγούστου 2020, 15:28 | basilis

  Οι Σχολές Προπονητών για όποιο Ολυμπιακό άθλημα θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από τα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ, στους χώρους τους με διαφανείς διαδικασίες και μόνο από καθηγητές αυτών των πανεπιστημίων και ειδικοτήτων. Υποβαθμίζεται ο ρόλος των ΑΕΙ και αναβαθμίζονται οι Ιδιωτικές σχολές.

 • 23 Αυγούστου 2020, 14:01 | Παντελης

  Οι Σχολές Προπονητών για όποιο Ολυμπιακό άθλημα θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από τα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ, στους χώρους τους με διαφανείς διαδικασίες και μόνο από καθηγητές αυτών των πανεπιστημίων και ειδικοτήτων. Υποβαθμίζεται ο ρόλος των ΑΕΙ και αναβαθμίζονται οι Ιδιωτικές σχολές.

 • 23 Αυγούστου 2020, 14:52 | ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΤΖΟΥΒΆΡΑΣ

  Οι Σχολές Προπονητών για όποιο Ολυμπιακό άθλημα θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από τα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ, στους χώρους τους με διαφανείς διαδικασίες και μόνο από καθηγητές αυτών των πανεπιστημίων και ειδικοτήτων. Υποβαθμίζεται ο ρόλος των ΑΕΙ και αναβαθμίζονται οι Ιδιωτικές σχολές.

 • 23 Αυγούστου 2020, 14:08 | ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ

  Οι Σχολές Προπονητών για όποιο Ολυμπιακό άθλημα θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από τα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ, στους χώρους τους με διαφανείς διαδικασίες και μόνο από καθηγητές αυτών των πανεπιστημίων και ειδικοτήτων. Υποβαθμίζεται ο ρόλος των ΑΕΙ και αναβαθμίζονται οι Ιδιωτικές σχολές.

 • Οι Σχολές Προπονητών για όποιο Ολυμπιακό άθλημα θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από τα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ, στους χώρους τους με διαφανείς διαδικασίες και μόνο από καθηγητές αυτών των πανεπιστημίων και ειδικοτήτων. Υποβαθμίζεται ο ρόλος των ΑΕΙ και αναβαθμίζονται οι Ιδιωτικές σχολές.

 • 23 Αυγούστου 2020, 14:50 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

  Οι Σχολές Προπονητών για όποιο Ολυμπιακό άθλημα θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από τα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ, στους χώρους τους με διαφανείς διαδικασίες και μόνο από καθηγητές αυτών των πανεπιστημίων και ειδικοτήτων. Υποβαθμίζεται ο ρόλος των ΑΕΙ και αναβαθμίζονται οι Ιδιωτικές σχολές.

 • 23 Αυγούστου 2020, 14:11 | Γιάννης Ματζιαριδης

  Οι Σχολές Προπονητών για όποιο Ολυμπιακό άθλημα θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από τα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ, στους χώρους τους με διαφανείς διαδικασίες και μόνο από καθηγητές αυτών των πανεπιστημίων και ειδικοτήτων. Υποβαθμίζεται ο ρόλος των ΑΕΙ και αναβαθμίζονται οι Ιδιωτικές σχολές.

 • 23 Αυγούστου 2020, 14:17 | Γεώργιος Παϋσανίδης

  Οι Σχολές Προπονητών για όποιο Ολυμπιακό άθλημα, θα πρέπει να γίνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από τα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ, στους χώρους τους με διαφανείς διαδικασίες και μόνο από καθηγητές αυτών των πανεπιστημίων και ειδικοτήτων. Υποβαθμίζεται ο ρόλος των ΑΕΙ και αναβαθμίζονται οι Ιδιωτικές σχολές.

 • 23 Αυγούστου 2020, 14:33 | Πανιός Αθανάσιος

  Οι Σχολές Προπονητών για όποιο Ολυμπιακό άθλημα θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από τα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ, στους χώρους τους με διαφανείς διαδικασίες και μόνο από καθηγητές αυτών των πανεπιστημίων και ειδικοτήτων. Υποβαθμίζεται ο ρόλος των ΑΕΙ και αναβαθμίζονται οι Ιδιωτικές σχολές.

 • 23 Αυγούστου 2020, 14:01 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Οι Σχολές Προπονητών για όποιο Ολυμπιακό άθλημα θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από τα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ, στους χώρους τους με διαφανείς διαδικασίες και μόνο από καθηγητές αυτών των πανεπιστημίων και ειδικοτήτων. Υποβαθμίζεται ο ρόλος των ΑΕΙ και αναβαθμίζονται οι Ιδιωτικές σχολές.

 • 23 Αυγούστου 2020, 13:20 | ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Οι Σχολές Προπονητών για όποιο Ολυμπιακό άθλημα θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από τα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ, στους χώρους τους με διαφανείς διαδικασίες και μόνο από καθηγητές αυτών των πανεπιστημίων και ειδικοτήτων. Υποβαθμίζεται ο ρόλος των ΑΕΙ και αναβαθμίζονται οι Ιδιωτικές σχολές.

 • 23 Αυγούστου 2020, 13:11 | Απόστολος Αλβανός

  Οι Σχολές Προπονητών για όποιο Ολυμπιακό άθλημα θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από τα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ, στους χώρους τους με διαφανείς διαδικασίες και μόνο από καθηγητές αυτών των πανεπιστημίων και ειδικοτήτων. Υποβαθμίζεται ο ρόλος των ΑΕΙ και αναβαθμίζονται οι Ιδιωτικές σχολές.

 • 23 Αυγούστου 2020, 13:13 | Τζωρτζακης Εμμανουηλ

  Οι Σχολές Προπονητών για όποιο Ολυμπιακό άθλημα θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από τα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ, στους χώρους τους με διαφανείς διαδικασίες και μόνο από καθηγητές αυτών των πανεπιστημίων και ειδικοτήτων. Υποβαθμίζεται ο ρόλος των ΑΕΙ και αναβαθμίζονται οι Ιδιωτικές σχολές.

 • 23 Αυγούστου 2020, 13:07 | Μιχάλης Χρυσός

  Οι Σχολές Προπονητών για όποιο Ολυμπιακό άθλημα θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από τα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ, στους χώρους τους με διαφανείς διαδικασίες και μόνο από καθηγητές αυτών των πανεπιστημίων και ειδικοτήτων. Υποβαθμίζεται ο ρόλος των ΑΕΙ και αναβαθμίζονται οι Ιδιωτικές σχολές.

 • 23 Αυγούστου 2020, 13:22 | Χρήστος Παπαϊωάννου

  Οι Σχολές Προπονητών για όποιο Ολυμπιακό άθλημα θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από τα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ, στους χώρους τους με διαφανείς διαδικασίες και μόνο από καθηγητές αυτών των πανεπιστημίων και ειδικοτήτων. Υποβαθμίζεται ο ρόλος των ΑΕΙ και αναβαθμίζονται οι Ιδιωτικές σχολές.

 • 23 Αυγούστου 2020, 13:18 | Γιάννης Χατζηπουργάνης

  Οι Σχολές Προπονητών για όποιο Ολυμπιακό άθλημα θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από τα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ, στους χώρους τους με διαφανείς διαδικασίες και μόνο από καθηγητές αυτών των πανεπιστημίων και ειδικοτήτων. Υποβαθμίζεται ο ρόλος των ΑΕΙ και αναβαθμίζονται οι Ιδιωτικές σχολές.

 • 23 Αυγούστου 2020, 13:29 | Βασιλης

  ΣΧΟΛΙΟ
  Οι Σχολές Προπονητών για όποιο Ολυμπιακό άθλημα θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από τα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ, στους χώρους τους με διαφανείς διαδικασίες και μόνο από καθηγητές αυτών των πανεπιστημίων και ειδικοτήτων. Υποβαθμίζεται ο ρόλος των ΑΕΙ και αναβαθμίζονται οι Ιδιωτικές σχολές.

 • 23 Αυγούστου 2020, 13:01 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΕΛΛΑΣ

  Οι Σχολές Προπονητών για όποιο Ολυμπιαkό άθλημα θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από τα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ, στους χώρους τους με διαφανείς διαδικασίες και μόνο από καθηγητές αυτών των πανεπιστημίων και ειδικοτήτων.
  Υποβαθμίζεται τον ρόλο των ΑΕΙ και αναβαθμίζεται τις Ιδιωτικές σχολές.

 • 23 Αυγούστου 2020, 13:11 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΓΩΝΗ

  Οι Σχολές Προπονητών για όποιο Ολυμπιαkό άθλημα θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από τα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ, στους χώρους τους με διαφανείς διαδικασίες και μόνο από καθηγητές αυτών των πανεπιστημίων και ειδικοτήτων.
  Υποβαθμίζεται τον ρόλο των ΑΕΙ και αναβαθμίζεται τις Ιδιωτικές σχολές.

 • 21 Αυγούστου 2020, 09:11 | ΠΑΥΛΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Άρθρο 18(διδακτρα σχολών προπονητών – Τροποποίηση του άρθρου 136 παρ 6 του ν. 2725/99).
  Θετικη κρίνεται η τροποποίηση της Παρ 6 του αρθρ 136 του ν. 2725/99, σχετικη με την ίδρυση περιοδικών σχολών προπονητών.

 • 18 Αυγούστου 2020, 00:46 | ΜΕΤΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ

  Αν θέλουμε να γίνεται σοβαρή δουλειά θα πρέπει οι σχολές προπονητών να γίνονται σε αποκλειστική συνεργασία με τα ΤΕΦΑΑ

 • 13 Αυγούστου 2020, 14:39 | Πετμεζάς Σταύρος

  Θα πρέπει οι σχολές προπονητών να πραγματοποιούνται αναλόγως συμμετεχόντων τόσο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην κεντρική Ελλάδα.

  Οι παραπάνω σχολές για να αποκτήσουν υψηλό επίπεδο γνώσεων θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τα ΤΕΦΑΑ ή πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ (κατ’ ελάχιστο με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών).

  Τα μαθήματα όπου μπορούν να γίνονται διαδικτυακά (πλην των εξετάσεων), γεγονός που θα μειώσει και το κόστος συμμετοχής και πραγματοποίησης.

  Επίσης για την ανάπτυξη των αθλημάτων αλλά και επιστημονικά καταρτισμένων προπονητών να προστεθούν οι παρακάτω υποπαράγραφοι:

  γ) Να προβλέπεται η διάθεση υποτροφιών στους δύο (2) πρώτους αριστεύσαντες κάθε Σχολής Προπονητών, αντιστοίχου ποσού μέχρι και το συνολικό ύψος των διδάκτρων και
  δ) Να προβλέπεται η επιδότηση των εισιτηρίων κίνησης από την Γ.Γ.Α για όλους τους υποψήφιους εκπαιδευτές – προπονητές κατοικούν σε απόσταση άνω των 200χλμ. στην ηπειρωτική Ελλάδα και για όλους όσους κατοικούν στην νησιωτική Ελλάδα σε απόσταση άνω των 50ν.μ από την τοποθεσία διεξαγωγής των Σχολείων, με υποχρεωτική καταβολή δικαιολογητικών (αντίτιμο εισιτηρίων ΚΤΕΛ – ΟΣΕ – ακτοπλοϊκών, αποδεικτικό έγγραφο μόνιμης κατοικίας διαμονής)».

 • 10 Αυγούστου 2020, 10:30 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

  Πρέπει να καθοριστεί ότι για τα ομαδικά αθλήματα, σχολές της Κατώτερης Κατηγορίας θα προγραμματίζονται και θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά ανά ΔΙΕΤΙΑ, όπως και ότι μπορεί να διενεργούνται εναλλάξ σε Βόρεια και Νότια Ελλάδα, ή σε έδρες Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Πάτρα-Ηράκλειο-Λάρισα). Επίσης να καθοριστούν σχολές που θα έχουν πρόγραμμα Παρ.- Σαβ. -Κυρ. ανά 15νθήμερο ώστε να μπορούν να τις παρακολουθήσουν και εργαζόμενοι.