Άρθρο 13 Άδεια λειτουργίας αθλητικών ιππικών εγκαταστάσεων

Στο άρθρο 56 Α του ν. 2725/1999 προστίθεται παρ. 3, ως εξής:

«3. Οι αθλητικές ιππικές εγκαταστάσεις ή οι εγκαταστάσεις των ιππικών αθλητικών ομίλων αποτελούν αθλητικές εγκαταστάσεις κατά την έννοια του άρθρου 56Α και αδειοδοτούνται για το σύνολο των χώρων τους, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 56Β μέχρι και 56Ε. Διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία, τις προδιαγραφές και γενικότερα την αδειοδότηση των ιπποστασίων αναπαραγωγής (ιπποφορβείων), δρομώνων ίππων, ίππων αθλήσεως και μονόπλων ζώων εργασίας δεν θίγονται με την παρούσα διάταξη.».

 • ΣΚ.Ο.Ε.
  22 Αυγούστου 2020,
  e-mail επικοινωνίας: info@skoe.gr

  Δια του παρόντος σχολιασμού επιθυμούμε να ενημερώσουμε ότι κατά την άποψη της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣΚ.Ο.Ε.) οι διατάξεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις», που αναρτήθηκε προς διαβούλευση, εν όψει της επικείμενης τροποποίησης του Ν.2725/99 (Α΄121) όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τον Ν.4603/2019 της προηγούμενης διακυβέρνησης, κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση, καθόσον τροποποιούν και βελτιώνουν πολλά σημεία του παραπάνω νόμου, απαιτείται δε και περαιτέρω αναμόρφωση αυτού μετά από γόνιμο διάλογο και αποδοχή των σχετικών προτάσεων και εισηγήσεων των αθλητικών φορέων.
  Ακολούθως, θέτουμε υπόψη του ΥΠΠΟΑ τις ακόλουθες θέσεις και προτάσεις της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣΚ.Ο.Ε.) αναφορικά κατά πρώτον (1) με το άρθρο 31 του Ν.2725/99 (προπονητές) και κατά δεύτερον (2) με το άρθρο 56Β Ν.2725/99 (αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων), εν όψει της επικείμενης κατά τα ανωτέρω τροποποίησης του Ν.2725/99, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τον Ν.4603/2019, ως ακολούθως:
  2.- Τροποποίηση της περίπτωσης (γγ’) της παραγράφου 2ε’ (αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων Ζ1 κατηγορίας) του άρθρου 56Β και προσθήκη Νέας παραγράφου στο ίδιο άρθρο 56Β του ν. 2725/99, όπως το άρθρο αυτό εσφαλμένως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4603/2019.
  — Αιτιολόγηση της προτεινόμενης τροποποίησης και προσθήκης: α) Με την ισχύουσα διατύπωση λόγω ασάφειας, η διάταξη δημιουργεί συνεχώς σωρεία προβλημάτων κατά την εφαρμογή της, καθόσον με τον όρο «σύμφωνη γνώμη» δεν προσδιορίζεται ούτε το αντικείμενο αυτής (σύμφωνης γνώμης), δηλαδή επί ποίων αντικειμενικών στοιχείων παρέχεται αυτή, ούτε η νομική βάση, δηλαδή οι εφαρμοστέες νομικές διατάξεις, επί των οποίων θα βασίζεται η «σύμφωνη γνώμη» της υπηρεσίας ή του φορέα που διαχειρίζεται ή εποπτεύει τον χώρο.
  Αποτέλεσμα αυτού είναι είτε να διατυπώνονται ενίοτε αβάσιμοι νομικά ισχυρισμοί, είτε οι αρμόδιοι φορείς (Αστυνομία, Δασαρχεία κλπ) να απέχουν από την έκφραση οιασδήποτε «γνώμης», λόγω εύλογης και δικαιολογημένης αδυναμίας ερμηνείας της ως άνω διάταξης με τη διατύπωση ως έχει σήμερα.
  β) Επιπροσθέτως, σχετικά με τον φορέα αδειοδότησης αθλητικής εγκατάστασης μικτής κατηγορίας (πχ. υπαίθριας Ζ1 κατηγορίας και συγχρόνως κλειστού χώρου Δ’ κατηγορίας), όπου εμπλέκονται αντίστοιχα η Περιφέρεια και ο οικείος Δήμος (ΟΤΑ), η άδεια λειτουργίας εκδίδεται χωριστά από τους παραπάνω φορείς. Στην περίπτωση αυτή την άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης πρέπει να χορηγεί η ιεραρχικά ανώτερη αρχή, ήτοι η οικεία Περιφέρεια για την απλούστευση της διαδικασίας και την αποφυγή της γραφειοκρατίας.
  ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
  «Άρθρο 56Β § 2ε’.
  γγ’). Σύμφωνη γνώμη για τη χρήση αιγιαλού, αστικής ή αγροτικής περιοχής, εναέριου χώρου και δάσους, βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την άσκηση της δραστηριότητας, από τον φορέα ή την υπηρεσία που διαχειρίζεται ή εποπτεύει τον χώρο, όπως κατά περίπτωση τη λιμενική αρχή, ή την αστυνομία, ή την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, ή το δασαρχείο ή από τον οικείο ΟΤΑ. Η σύμφωνη γνώμη από τον φορέα παρέχεται εφόσον η συγκεκριμένη αθλητική δραστηριότητα δεν απαγορεύεται από άλλες διατάξεις.
  Νέα παράγραφος (§). Σε περίπτωση που με βάση την κατηγορία της αθλητικής εγκατάστασης υφίσταται αρμοδιότητα περισσοτέρων του ενός φορέα, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται ενιαία για την αθλητική εγκατάσταση από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη.».
  ΓΙΑ ΤΗ ΣΚ.Ο.Ε.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΔΕΣ

 • Άρθρο 13 _Άδεια λειτουργίας αθλητικών ιππικών εγκαταστάσεων
  Στο άρθρο 56 Α του ν. 2725/1999 προστίθεται παρ. 3, ως εξής: «3. Οι αθλητικές ιππικές εγκαταστάσεις ή οι εγκαταστάσεις των ιππικών αθλητικών ομίλων αποτελούν αθλητικές εγκαταστάσεις κατά την έννοια του άρθρου 56Α και αδειοδοτούνται για το σύνολο των χώρων τους, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 56Β μέχρι και 56Ε. Διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία, τις προδιαγραφές και γενικότερα την αδειοδότηση των ιπποστασίων αναπαραγωγής (ιπποφορβείων), δρομώνων ίππων, ίππων αθλήσεως και μονόπλων ζώων εργασίας δεν θίγονται με την παρούσα διάταξη.».
  Ευχαριστούμε θερμά για την ρύθμιση αυτή με την οποία επιτέλους επιλύεται ένα χρόνιο θέμα για το άθλημά μας και τα ιππικά αθλητικά σωματεία – μέλη μας.

  Προτείνουμε προς αποφυγή κάθε παρερμηνείας να συμπληρωθεί «και δεν απαιτείται άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης», καθώς και να αντικατασταθεί η διατύπωση «των ιππικών αθλητικών ομίλων» με τη διατύπωση «των ιππικών αθλητικών σωματείων» που είναι ο σωστός όρος και το κείμενο να διαμορφωθεί ως εξής:

  «Οι αθλητικές ιππικές εγκαταστάσεις ή οι εγκαταστάσεις των ιππικών αθλητικών σωματείων αποτελούν αθλητικές εγκαταστάσεις κατά την έννοια του άρθρου 56 Α του Ν. 2725/1999 και αδειοδοτούνται για το σύνολο των χώρων τους, σύμφωνα με την διαδικασία των άρθρων 56 Β – 56 Ε του νόμου αυτού, και δεν απαιτείται άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Διατάξεις που αφορούν την λειτουργία, τις προδιαγραφές και την αδειοδότηση των ιπποστασίων αναπαραγωγής (ιπποφορβείων), δρομώνων ίππων, ίππων αθλήσεων και μονόπλων ζώων εργασίας, δεν θίγονται με την παρούσα διάταξη.»

 • 19 Αυγούστου 2020, 12:58 | Βασιλης Παπαϊωαννου

  Γενικο σχολιο για τις Αθλητικες Εγκαταστασεις:
  Συμφων με το άρθρο 56Α του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν.4479/2017 και το άρθρο 39 του ν.4603/2019.

  1. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες, ανάλογα με το είδος, το μέγεθος, τη δυναμικότητά τους και την κατηγορία των αγώνων που φιλοξενούν:
  α) Κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις:
  αα) Ομάδα Α1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 500 θεατές, στις οποίες διεξάγονται μόνο προπονήσεις.
  ββ) Ομάδα Α2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 500 θεατές, στις οποίες διεξάγονται και αγώνες.
  γγ) Ομάδα Β1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται τοπικοί ή ερασιτεχνικοί αγώνες.
  δδ) Ομάδα Β2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται αγώνες εθνικών κατηγοριών.
  εε) Ομάδα Γ1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται διεθνείς αγώνες ή αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών.
  στστ) Ομάδα Γ2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις με 5.000 θεατές και πάνω, ανεξάρτητα από την κατηγορία των αγώνων.

  Συμφωνα με την ερμηνεια των υπαλληλων της ΓΓΑ (υπαρχει σχετικη αλληλογραφια):
  1) Είναι αυτονοητη η ιεραρχικη δομη της κατηγοριοποίησης, με χαμηλοτερη ομαδα την Α1 και υψηλοτερη την Γ2. Καθε Ομαδα περιλαμβανει τις ιδιοτητες των κατωτερων ομαδων της.
  Έτσι σε μια εγκατάσταση ομαδας Γ1 μπορουν να διεξαχθουν προπονησεις, ιδιοτητα της ομαδας Α1, πραγμα λογικο.

  Προταση 1: Να αναφερεται ρητως οτι υπαρχει ιεραρχηση των Ομαδων, οτι καθε Ομαδα περιλαμβανει ολες τις ιδιοτητες των απο κατω της και δεν μπορει να περιλαμβανει ιδιοτητες που αναφερονται σε υψηλοτερη.

  2) στην ομαδα Α2 , προτελευταια ιεραρχικα συμφωνα με το παραπανω, η εκφραση «και αγωνες» ερμηνευεται ως «ολοι οι αγωνες» απο τους υπαλληλους της ΓΓΑ.
  Παρατηρειται ετσι το οξυμωρο, μια εγκατασταση χαμηλων προδιαγραφων να εχει δικαιωμα τελεσης αγωνων ανωτερων, και μαλιστα πολυ, κατηγοριων. Ετσι πχ μπορει να εκτελεστουν σ αυτη Διεθνεις αγωνες, αγωνες Super League κτλπ.
  Στην ουσια εξισωνεται με την ομαδα Γ2 !
  Το δε περιεργο ειναι οτι αν αναβαθμιστει η εγκατασταση, αν δηλαδη βελτιωθει η χωρητικοτητα της και οτι αλλο χρειαστει, ωστε να γινει Β1, ουσιαστικα υποβαθμιζεται ως προς το ειδος των αγωνων που μπορει να φιλοξενησει !
  Το δε αντιφατικο στην ερμηνεια των υπαλληλων της ΓΓΑ ειναι οτι παρολο που μαρτυρουν στην Ιεραρχηση των ομαδων και οτι καθε Ομαδα περιλαμβανει ιδιοτητες των κατωτερων της, δεν δεχονται οτι η ομαδα Β1 που «κληρονομει» τις ιδιοτητες της ομαδας Α2 μπορει να κληρονομησει την συγκεκριμμενη ιδιοτητα των «και αγωνων», ολων των αγωνων κατά τη μαρτυρια τους.

  Προταση 2:
  Να διαγραφει το «και αγωνες» από την Ομαδα Α2 και να αναφερεται ρητα τι ειδους αγωνες μπορουν να διεξαχθουν, όπως στις Ομαδες Β1, Β2, Γ1 και Γ2.
  Η δικια μου ερμηνεια είναι ότι δεν μπορουν να διεξαχθουν αγωνες που περιγραφονται σε ανωτερες ιεραρχικα ομαδες αλλά άλλοι π.χ. αγώνες σχολείων, βετεράνων, επιδειξης κτλπ.
  Αν όμως πραγματι θελει ο νομοθετης να συμαβινει αυτό το οξυμωρο, να αλλαξει το «στις οποίες διεξάγονται και αγώνες «ανεξάρτητα από την κατηγορία των αγώνων.», όπως στην Ομαδα Γ2.