ΜΕΡΟΣ Β΄ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ   Άρθρο 8 Αθλητισμός ατόμων με αναπηρία – Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 2725/1999 (Α΄121)

 

Στο άρθρο 29 του ν. 2725/1999 προστίθεται παρ. 3Α, τροποποιούνται οι παρ. 4, 9, περ. Α΄ και Β΄, προστίθεται  παρ. 12 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 29

Αθλητισμός ατόμων με αναπηρία

 1. Ο αθλητισμός των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) είναι ένας ιδιαίτερος τομέας άθλησης, που τελεί υπό την προστασία του Κράτους.
 2. Για την ανάπτυξη του αθλητισμού των ΑμεΑ ιδρύονται σωματεία και ομοσπονδίες, που αναγνωρίζονται ως αθλητικές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 28 του παρόντος και, με την επιφύλαξη των παρ. 3 και 4 του παρόντος, διέπονται από τις διατάξεις του τμήματος Α’ του παρόντος.
 3. Ειδικότερα, για να αναγνωρισθεί ως αθλητικό ένα σωματείο ΑμεΑ, ο συνολικός αριθμός των αθλητών του δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από δεκαπέντε (15). Αν το αθλητικό σωματείο διατηρεί τμήμα ομαδικού αθλήματος, ο αριθμός των αθλητών του πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών που απαιτούνται από τους κανονισμούς του αθλήματος για συμμετοχή σε αγώνες. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από πέντε (5) και μεγαλύτερος από εννέα (9).

3Α. Ειδικά για τη σύσταση αθλητικής Ομοσπονδίας για το άθλημα του Ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων (ατόμων με ακρωτηριασμό ή εγγενή ανωμαλία ενός εκ των δύο κάτω άκρων) απαιτούνται αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων ή των διοικητικών συμβουλίων τριών (3) τουλάχιστον ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων, που καλλιεργούν το άθλημα του ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων. Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην παρ. 3, για να αναγνωρισθεί ως αθλητικό ένα σωματείο που καλλιεργεί το ποδόσφαιρο ακρωτηριασμένων, ο συνολικός αριθμός των αθλητών του δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από οκτώ (8).

 1. Για τη σύσταση αθλητικής ομοσπονδίας ΑμεΑ, απαιτούνται αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων ή των διοικητικών συμβουλίων πέντε (5) τουλάχιστον ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων ΑμεΑ. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από επτά (7) και μεγαλύτερος από έντεκα (11). Ειδικότερα, για να αναγνωρισθεί ως αθλητική μία ομοσπονδία αθλητικών σωματείων ΑμεΑ, πρέπει να υποβληθεί αρμοδίως από τη διοίκησή της η σχετική αίτηση και να υπάρχει αντίστοιχη παγκόσμια αθλητική ομοσπονδία. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού επιτρέπεται η ανάκληση της παροχής ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Ειδικά για τις κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (I.P.C.), αναγνωρίζεται μια μόνο αθλητική ομοσπονδία με την ονομασία Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες. Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από έντεκα (11) μέλη και μεγαλύτερος από δεκαπέντε (15) μέλη. Στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας όλες οι κατηγορίες αναπηριών εκπροσωπούνται με ένα (1) μέλος τουλάχιστον κατά κατηγορία αναπηρίας. Μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εκλέγονται οι πρώτοι πλειοψηφήσαντες κατά κατηγορία αναπηρίας. Τα δε υπόλοιπα μέλη εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας.

Το άθλημα της καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αμαξίδιο εξακολουθεί να υπάγεται στην ήδη υφιστάμενη Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), η οποία τυγχάνει μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αμαξίδιο (I.W.B.F.).

Στην «Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων (ΑΟΝΜ)» με έδρα την Αθήνα, μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αγώνων Μεταμοσχευμένων (W.T.G.F.) και της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ομοσπονδίας Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαρομένων (E.T.D.S.F.), χορηγείται η ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 28.

 1. Πρόσωπα με αναπηρίες μπορούν να ενταχθούν στη δύναμη αθλητών αθλητικού σωματείου ΑμεΑ. Ο χαρακτηρισμός προσώπου με αναπηρία ως αθλητή ενός ή περισσότερων αθλημάτων γίνεται από ειδική επιτροπή, που συγκροτείται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.
 2. Επιτρέπεται εξαιρετικώς σε άτομα με αναπηρία που είναι εν ενεργεία αθλητές:

α) να γίνονται μέλη των αθλητικών σωματείων τους και να εκλέγονται στη διοίκησή τους,

β) να αντιπροσωπεύουν το αθλητικό σωματείο τους στις γενικές συνελεύσεις αθλητικής ένωσης και ομοσπονδίας.

Δεν επιτρέπεται αθλητές να θέτουν υποψηφιότητα ή να εκλέγονται σε διοικητικά όργανα της ένωσης ή της ομοσπονδίας, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο όργανο ή επιτροπή που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση στην οποία συμμετέχουν. Αθλητές που έχουν εκλεγεί στο διοικητικό συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας ΑμεΑ εκπίπτουν από μέλη της διοίκησής της από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και τη θέση τους καταλαμβάνει το αναπληρωματικό μέλος.

 1. Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή ΑμεΑ επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο ειδικής άδειας, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος. Ειδικά για τη χορήγηση ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή ΑμεΑ, απαιτείται πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α ή ισότιμης σχολής του εξωτερικού. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες που ως αθλητές κατέκτησαν 1η έως 8η θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες και 1η έως 3η θέση σε παγκόσμιους αγώνες επιτρέπεται να ασκούν το επάγγελμα του προπονητή, ύστερα από φοίτηση στην ειδική σχολή της παρ. 4 του άρθρου 31 του παρόντος.
 2. Διαιτητές και κριτές σε αγώνες ΑμεΑ ορίζονται διαιτητές και κριτές του οικείου αθλήματος, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας ΑμεΑ.
 3. Α. Στην Ολομέλεια της Διοίκησης (Ο.Δ.) της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.) μετέχουν έντεκα (11) μέλη ως ακολούθως:

α) Τέσσερις (4) αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ), οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ., σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της, και εκπροσωπούν όλες τις κατηγορίες αναπηριών, όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Π.Ε.).

β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Ο.Σ.Ε.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της.

γ) Τρεις (3) Παραολυμπιονίκες, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιονικών (Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με το καταστατικό του.

δ) Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

ε) Δύο (2) προσωπικότητες κύρους από τον χώρο του αθλητισμού, που ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

Η ολομέλεια της διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία αυτής, καθώς και τρία Μέλη, που συγκροτούν επταμελή εκτελεστική επιτροπή, στην οποία εκπροσωπούνται όλες οι κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (I.P.C.).

Οι σκοποί της Επιτροπής είναι οι ακόλουθοι:

α) Η Ε.Π.Ε. εκπροσωπεί τη χώρα μας στη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή.

β) Εισηγείται νομοθετικές ρυθμίσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον αθλητισμό ΑμεΑ.

γ) Εντοπίζει τις ελλείψεις και παρακολουθεί, σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού ή κάθε αρμόδιο φορέα, την πορεία των εργασιών εκσυγχρονισμού των παλαιών αθλητικών χώρων, ώστε να εξασφαλιστεί η προσπελασιμότητα των κινητικά αναπήρων και των τυφλών αθλητών.

δ) Φροντίζει για την προβολή των αθλητικών εκδηλώσεων και πρωταθλημάτων ΑμεΑ, με κάθε πρόσφορο μέσο.

ε) Φροντίζει για την καλή προετοιμασία των εθνικών ομάδων, τη συμμετοχή τους σε διεθνείς αγώνες και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

στ) Γνωμοδοτεί για το ύψος της επιχορήγησης της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ΑμεΑ και για τα κριτήρια της κατανομής της επιχορήγησης στις κατηγορίες αναπηριών.

ζ) Γνωμοδοτεί για τα κριτήρια επιχορηγήσεων των αθλητικών σωματείων ΑμεΑ.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στους σκοπούς, την οργάνωση, τη διοίκηση, την άσκηση και κατανομή αρμοδιοτήτων, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, τη λειτουργία, τη διαχείριση, τους πόρους, τον αριθμό και τα προσόντα του προβλεπόμενου προσωπικού, τον τρόπο κάλυψης των θέσεων, τη διάρθρωση των υπηρεσιών, την υπηρεσιακή κατάσταση και κάθε ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της Ε.Π.Ε..

Για τη στελέχωση της Ε.Π.Ε. επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, καθώς και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του οικείου Υπουργείου, χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Β. Η Επιτροπή με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ», που συστήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999, συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ», που ιδρύεται με την υποπαρ. Α΄ της παρ. 5 του ν. 2947/2001 (Α΄228). Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες της υποπαρ. Α’ της παρούσας ασκούνται σε όλη τους την έκταση από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999 μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ». Η ως άνω επιτροπή μεριμνά για την απρόσκοπτη ίδρυση της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες. Η Επιτροπή αυτή καταργείται με την έναρξη λειτουργίας της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής του υποπαρ. Α’ της παρούσας.

 1. 10. Για τα λοιπά θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του αθλητισμού των ΑμεΑ, τα οποία δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος νόμου.
 2. 11. Ο χρόνος απασχόλησης των καθηγητών φυσικής αγωγής προπονητών, αθλητές των οποίων κατέλαβαν από την πρώτη μέχρι την όγδοη θέση σε Παραολυμπιακούς Αγώνες και από την πρώτη έως την έκτη θέση σε Παγκόσμιους ή Πανευρωπαικούς Αγώνες, για το διάστημα κατά το οποίο δεν λειτουργεί αντίστοιχη ομοσπονδία, πιστοποιείται απευθείας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
 3. 12. Δεν επιτρέπεται να μετέχει στην ολομέλεια της διοίκησης και στην εκτελεστική επιτροπή της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, όποιος είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου καταστατικού οργάνου της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, της Ομοσπονδίας Σωματείων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι ή οποιασδήποτε άλλης αθλητικής ομοσπονδίας ατόμων με αναπηρίες.».
 • 23 Αυγούστου 2020, 17:09 | Αποστολης Μπαλτουμας

  Η παράγραφος 3Α είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων και βοηθάει στην επίλυση των προβλημάτων του αθλήματος,δίνοντας την δυνατότητα δημιουργίας ομοσπονδίας ,σε ένα άθλημα που δεν είναι παραολυμπιακό ,η οποία θα βρίσκεται κάτω από την σκέπη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 • 23 Αυγούστου 2020, 16:48 | Άρης Μαυρόπουλος

  Ιδιαίτερα σημαντική η προσθήκη της παραγράφου 3Α και η δυνατότητα δημιουργίας οικείας ομοσπονδίας για το Ποδόσφαιρο Ακρωτηριασμένων. Αθλήματα που είναι μη παραολυμπιακα δεν τυγχάνουν προσοχής και είναι δύσκολο να αναπτυχθούν δίχως τη στήριξη της πολιτείας. Αυτή η προσθήκη δίνει δυναμική στο άθλημα του Ποδοσφαίρου Ακρωτηριασμένων και στην προσπάθεια για ανάπτυξη του στη χώρα μας.

 • 23 Αυγούστου 2020, 15:07 | Παναγιώτης Καδδάς

  Η παράγραφος 3Α που αναφέρεται στην σύσταση αθλητικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για τα άτομα με Ακρωτηριασμό, επιλύει επιτέλους το χρόνιο πρόβλημα του αθλήματος που δεν καλλιεργούσε καμία Ομοσπονδία επειδή δεν είναι Παραολυμπιακό και θεωρούσαν πως δεν αξίζει να σπαταλούν χρήματα για ένα ομαδικό άθλημα.

 • 21 Αυγούστου 2020, 09:25 | ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΑ

  Για το αρθρο 29

  13. Ειδικά για το άθλημα της σκοποβολής (αγωνίσματα πιστολίου – τυφεκίου σταθερού στόχου και τα αγωνίσματα πήλινου στόχου), άτομα με ακρωτηριασμό άνω άκρου ή κάτω άκρων (με τεχνητά μέλη) ή ενός οφθαλμού, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ΑΜΕΑ να μπορούν να εγγράφονται σε σκοπευτικούς συλλόγους και να συμμετάσχουν ως ισότιμοι αθλητές (με δική τους επιθυμία) σε αντίστοιχους αγώνες ή στις προπονήσεις των συλλόγων. Η εγγραφή τους σε σκοπευτικό σύλλογο – ΣΚΟΕ θα είναι επιπλέον της εγγραφής τους στην ομοσπονδία ΑΜΕΑ όπου ανήκουν και θα έχει ως αποκλειστικό σκοπό την νόμιμη είσοδό τους σε όλα τα σκοπευτήρια. Τα σκοπευτήρια θα έχουν την υποχρέωση να τροποποιήσουν με ράμπα την είσοδό τους εφόσον απαιτηθεί.

 • 20 Αυγούστου 2020, 01:47 | Κώστας Σιάχος

  Στην παράγραφο 12 απαγορεύεται να είναι κάποιος να είναι μέλος στην ολομέλεια της παραολυμπιακής και ταυτόχρονα μέλος Δ.Σ. ή άλλου καταστατικού οργάνου οποιασδήποτε άλλης αθλητικής ομοσπονδίας ΑΜΕΑ, κάτι ανάλογο δεν ισχύει για τα μέλη των Αθλητικών ομοσπονδιών μη Αναπήρων και την συμμετοχή τους στη ολομέλεια της ΕΟΕ γεγονός που καθιστά την συγκεκριμένη διάταξη καταχρηστική σε βάρος των μελών των οργάνων των ομοσπονδιών ΑΜΕΑ, ταυτόχρονα δεν υπάρχει η ίδια απαγόρευση για τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου Παραολυμπιονικών άρα δεν έχει ο νόμος την ίδια αντιμετώπιση απέναντι στους φορείς που συγκροτούν την Παραολυμπιακή Επιτροπή.

  Πρόταση να καταργηθεί η συγκεκριμένη διάταξη.

 • 13 Αυγούστου 2020, 14:00 | Πετμεζάς Σταύρος

  να προστεθεί η παρακάτω παράγραφος εφόσον η απόδοση του αθλητή δεν επηρεάζεται άμεσα από την σωματική του ικανότητα:

  13. Ειδικά για το άθλημα της σκοποβολής (αγωνίσματα πιστολίου – τυφεκίου σταθερού στόχου), άτομα με ακρωτηριασμό άνω άκρου ή κάτω άκρων (με τεχνητά μέλη) ή ενός οφθαλμού, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ΑΜΕΑ να μπορούν να εγγράφονται σε σκοπευτικούς συλλόγους και να συμμετάσχουν ως ισότιμοι αθλητές (με δική τους επιθυμία) σε αντίστοιχους αγώνες ή στις προπονήσεις των συλλόγων.

 • 11 Αυγούστου 2020, 11:10 | Χρήστος Τζαμούσης

  Για τα Αθλητικά Σωματεία ΑμεΑ της περιφέρειας (Εκτός Αθηνών και Θεσσαλονικης), που καλλιεργούν μονο ατομικά αθλήματα, ο ελάχιστος αριθμός αθλητών να μειωθεί σε 10 αθλητες από 15 που είναι τώρα, προκειμένου να λάβουν ή να διατηρήσουν την Αθλητική αναγνώριση.

 • 7 Αυγούστου 2020, 12:59 | Vasileios Grigoriou

  Πρόταση
  Επειδή σε νησιωτικές περιοχές είναι δύσκολη η συγκέντρωση άνω των 15 αθλητών αμεα για τη δημιουργία αθλητικού συλλόγο, πρἐπει να δοθεί νομοθετικά η δυνατότητα σε ειδικά σχολεία να έχουν αθλητικές ομάδες αμεα.