Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 (Α΄121)  

 

Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 τροποποιούνται οι παρ. 1, 3 και 7, καταργείται η παρ. 4 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 22Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας  1. Το διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής ομοσπονδίας εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και αποτελείται: α) από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της είκοσι (20) μέχρι τριάντα (30) σωματεία. β) από επτά (7) έως ένδεκα (11) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωματεία. γ) από ένδεκα (11) έως δεκαπέντε (15) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμη της εκατόν ένα (101) έως διακόσια πενήντα (250) σωματεία. δ) από δεκαπέντε (15) έως είκοσι ένα (21) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της διακόσια πενήντα ένα (251) ή περισσότερα σωματεία.Ειδικά το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετράμηνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών. 2. Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του αριθμού των μελών της ομοσπονδίας, μετά την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, δεν επηρεάζει την αριθμητική του συγκρότηση.3. Οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 4 και αυτές των παρ. 2 και 3 του άρθρου 13 εφαρμόζονται ανάλογα.4. (Καταργείται)5. (Έχει καταργηθεί με  το άρθρο 63 παρ. 2 του ν. 4603/2019, Α΄ 48)6. Στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος.7. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, όποιος έχει συμπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Αντιπρόεδρος, Γραμματέας ή Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα αυτά δύο (2) συνεχόμενες φορές για πλήρη ή μερική θητεία. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόμενες θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει χρονική περίοδος δύο (2) ετών. Μετά τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού πρώτου (71ου) έτους της ηλικίας του, ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, δύναται όμως να αναλάβει άλλες αρμοδιότητες σε μη αιρετές θέσεις στις οποίες τοποθετείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Κατ` εξαίρεση για τις αθλητικές ομοσπονδίες ατόμων με αναπηρία ισχύουν τα εξής: α) το ανωτέρω ηλικιακό όριο ορίζεται στο εβδομηκοστό τέταρτο (74ο) έτος και β) δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, όποιος έχει συμπληρώσει τέσσερις (4) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Για την εφαρμογή των ηλικιακών ορίων της παρούσας λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται αντιστοίχως το εβδομηκοστό πρώτο (71ο) ή το εβδομηκοστό τέταρτο (74ο) έτος της ηλικίας.»

 • 23 Αυγούστου 2020, 22:57 | Ελένη Μιχοπούλου

  Άρθρο11,
  παράγραφος 2… α) πτυχίο Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.), με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή δίπλωμα της σχολής προπονητών της παρ. 4 ή πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολώνπροπονητών του εξωτερικού,
  Πρόταση:
  Να μην υπάρξει διαχωρισμός κύριας ή πρώτης ειδικότητας,γιατί σύμφωνα με το πρόγραμμα των ΣΕΦΑΑ οι ειδικότητες είναι μονοετούς φοίτησης και κάποιος φοιτητής-τρια μπορεί να παρατείνει για ένα έτος τις σπουδές του για να πάρει δύο ειδικότητες.
  Παράγραφος 6:»…..Σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο επιτρέπεται να ανατίθενται καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για τα ολυμπιακά αθλήματα,με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτωνκαι Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας ομοσπονδίας».
  Πρόταση:
  Να συμπεριληφθούν στις αποστάσεις ομοσπονδιακών προπονητών και όσοι υπηρετούν σε άλλες θέσεις του Δημόσιου Τομέα. Επιπλέον πρέπει νασυμπεριληφθούν και άλλες ειδικότητες όπως γιατροι(αθλητίατροι- φυσίατροι) και φυσικοθεραπευτές.
  Παράγραφος 8:»….Στην περίπτωση των κλάδων άθλησης, στους οποίους, εκτός από τον προπονητή,απασχολήθηκε και χορογράφος, η οικονομική επιβράβευση του άρθρου αυτούεπιμερίζεται μεταξύ τους κατ` ίσα μέρη.
  Παρατήρηση: Από τη 40χρονη εμπειρία μου στη ΡΓ,ο/η χορογράφος δεν έχει την ίδια συμμετοχή τόσο σε χρόνο όσο και σε περιεχόμενο της προπόνησης του αθλητή ή της ομάδας, με το προπονητή.
  Προταση:
  «…η οικονομική επιβράβευση του άρθρου αυτού επιμερίζεται μεταξύ τους ως εξής:2/3 στο προπονητή και 1/3 στο χορογράφο»

 • 23 Αυγούστου 2020, 21:48 | Ελένη Μιχοπούλου

  Αρθρο 6 παρ.6:»Στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν,χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του ΠανελλήνιουΣυνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών ΠοδοσφαίρουΕλλάδος και της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος»
  Πρόταση:΄
  Στα ΔΣ όλων των Εθνικών Ομοσπονδιών να συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος των αθλητών,χωρίς δικαίωμα ψήφου.
  Αυτό εφαρμόζεται σε πολλές Διεθνείς Ομοσπονδίες
  Αρθρο 6 παρ.7:
  Συμφωνώ με την πρόταση των θητειών και την αναδρομική εφαρμογή τους γιατί επιτέλους πρέπει να δώσουμε τόπο στη νέα γενιά!!!
  Άλωστε υπάρχουν Διεθνείς Ομοσπονδίες,που έχουν ήδη ψηφίσει θητείες και μάλιστα με αναδρομική ισχύ(FIG)

 • 23 Αυγούστου 2020, 18:34 | Θρασύβουλος

  Στο Δ/Σ της ΕΠΟ να συμμετέχει η ΠΕΠΠΠΕ με δικαίωμα ψήφου.

 • 23 Αυγούστου 2020, 17:50 | thomas sarikos

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου
  Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν.2725/1999 (Α΄121)
  Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου.

 • 23 Αυγούστου 2020, 17:11 | thanos despotopoylos

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου
  Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν.2725/1999 (Α΄121)
  Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου.

 • 23 Αυγούστου 2020, 17:21 | dedes alexandros

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου
  Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν.2725/1999 (Α΄121)
  Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου.

 • 23 Αυγούστου 2020, 17:02 | ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

  23 Αυγούστου 2020, 12:46 | Τζωρτζακης Εμμανουηλ Μόνιμος ΣύνδεσμοςΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου
  Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν.2725/1999 (Α΄121)
  Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου

 • 23 Αυγούστου 2020, 17:39 | καραισκου αλεχανδρα

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου
  Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν.2725/1999 (Α΄121)
  Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου.

 • 23 Αυγούστου 2020, 17:59 | ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου
  Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν.2725/1999 (Α΄121)
  Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου

 • 23 Αυγούστου 2020, 17:48 | Κάλλος Ευάγγελος

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ)στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφουΣχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν.2725/1999 (Α΄121)
  Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου.

 • 23 Αυγούστου 2020, 17:46 | DEDES ATHANASIOS

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου
  Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν.2725/1999 (Α΄121)
  Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου.

 • 23 Αυγούστου 2020, 16:04 | Στέλιος Χριστοδούλου

  Οπωσδήποτε τα προβλήματα με τις Διοικήσεις των Ομοσπονδιών είναι πάρα πολλά, αλλά με προ-αποκλεισμούς δεν λύνεται το πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν ένας έλληνας πολίτης να μπορεί να γίνει πρωθυπουργός ή/και Πρόεδρος Δημοκρατίας και να μην μπορεί να γίνει Πρόεδρος Αθλ. Ομοσπονδίας λόγω ηλικίας. Καταλύουμε την Δημοκρατία, ότι θέλουν δλδ οι «κακοί» που έχουμε στο νου μας και θέλει το παρόν αθλ. νομοσχέδιο να πλήξει.

  Μετέχω στις διαβουλεύσεις των υπό ψήφιση αθλητικών νομσοχεδίων από την πρώτη ημέρα του opengov.gr και η κατάσταση παραμένει η ίδια, και εγώ λοιπόν θα προτείνω το ίδιο:
  ΕΛΕΓΧΟΣ των πεπραγμένων των ΔΣ των αθλ. Ομοσπονδιών!! Μην ξαχνάμε ότι βάσει του Ν2725/99 η αναγνωρισμένη αθλ. Ομοσπονδία είναι μόνο μια άρα, εξ’ ορισμού, λειτουργεί σε μονοπωλιακό περιβάλλον – καθεστώς. Εχει εκ του νόμου δεσπόζουσα θέση και θα πρέπει, αυτός που της δίνει αυτή την δεσπόζουσα θέση (η Πολιτελία δλδ) να την ελέγχει με πρώτη, εύκολη και ακόμα και αυταπάγγελτη ποινή την προσωρινή ή και μακρόχρονη απώλεια της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Ο Ν2725/99 προβλέπει ελεγκτική επιτροπή των αθλητικών ομοσπονδιών η οποία ποτέ δεν δούλεψε σωστά (τώρα έχει καταργηθεί τελείως!!!) αφού ποτέ δεν θεσμοθετήθηκε σωστά. Είναι ευθύνη της πολιτείας, του νομοθέτη, να φτιάξει το πλαίσιο στο οποίο, ο οποιοσδήποτε καταλαμβάνει την θέση του μέλους ΔΣ (*) Αθλ. Ομοσπονδίας να έχει την πλήρη ευθύνη της θέσης αυτής, όποια ηλικία ή εμπειρία να έχει. Δεν μπορεί να θεωρείται παράπτωμα η αποδοχή από το σώμα (για να έχει εκλεγεί κάποιος σε συνεχόμενες θητείες, το σώμα τον αποδέχεται) και μάλιστα παράπτωμα τιμωρητέο προκαταβολικά!! Αντίθετα, είναι η αίσθηση απυρόβλητου που έχουν τα μέλη των ΔΣ Αθλ. Ομοσπονδιών αυτό που τα κάνει ασύδοτα. Και αναφέρομαι μόνο στις Αθλ. Ομοσπονδίες γιατί στα αθλ. Σωματεία δεν υπάρχει μονοπώλιο, ο πολίτης μπορεί να κάνει τις επιλογές του, ακόμα και να συστήσει σωματείο. Η Αθλ. Ομοσπονδία όμως είναι μια (**), μονοπώλιο, ο πολίτης πρέπει να αφήσει την αθλητική τύχη του παιδιού του στην μια και μόνη Αθλ. Ομοσπονδία χωρίς άλλη επιλογή. Αυτό το πλαίσιο του μονοπωλίου απαιτεί αυστηρό έλεγχο από αυτόν που ορίζει το μονοπώλιο.

  Εχω προτείνει και άλλες φορές σε διαβουλεύσεις μέτρα ελέγχου των ΔΣ των Αθλ. Ομοσπονδιών, να μην κουράσω όποιος θέλει μπορεί να φτιάξει το πλαίσιο. Ευκαιρίας δοθείσης να σημειώσω-τονίσω την δημοσιότητα. Δεν μπορεί η βουλή να έχει τα πάντα σε δημοσιευμένα πρακτικά και οι αθλητικές ομοσπονδίες να λειτουργούν στο σκοτάδι. Πρακτικά ΔΣ, ΓΣ και Επιτροπών μαζί με τις αποφάσεις, ΓΣ, ΔΣ και Επιτροπών πλήρως δημοσιευμένα για να έχουν ισχύ. Θα κουράσω, το μονοπώλιο δημιουργεί ειδικές συνθήκες, δεν υπάρχουν προσωπικά η άλλα δεδομένα για προστασία. Όλα στο φως!

  (*) Κατηγορούμε όλοι τον Πρόεδρο μιας Αθλ. Ομοσπονδίας αλλά αν δούμε τα Καταστατικά των Αθλ. Ομοσπονδιών, οι Πρόεδροι έχουν ελάχιστες αρμοδιότητες, σχεδόν τίποτα δεν μπορούν να κάνουν μόνοι τους. Είναι το ΔΣ σαν σώμα που αποφασίζει, ο Πρόεδρος μιας Αθλ. Ομοσπονδίας δεν είναι πρωθυπουργός που καταρτίζει μόνος του Υπουργικό Συμβούλιο.
  (**) Συμφωνώ στην μια ειδικά αναγνωρισμένη εθνική αθλ. ομοσπονδία, αλλά γιατί να μην μπορούν να λειτουργήσουν και άλλες, να υπάρχει συναγωνισμός, αντίπαλο δέος -βασική αρχή στον αθλητισμό- απλά μόνο μια να εκπροσωπεί την χώρα. Σκέψη-πρόταση με δυσκολίες στη εφαρμογή αλλά όχι καθοριστικές αδυναμίες εφαρμογής.

  Ευχαριστώ,

  Στέλιος Χριστοδούλου
  Πολυπρωταθλητής μοτοσυκλετισμού
  Μέλος ΔΣ αθλητικών φορέων με πολύχρονη δράση.
  Μηχανολόγος Μηχανικός

 • 23 Αυγούστου 2020, 16:12 | Γιαννης

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου
  Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν.2725/1999 (Α΄121)
  Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου.

 • 23 Αυγούστου 2020, 16:49 | Σταυρος Ζαζάνης

  Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 (Α΄121)
  Οδηγίες: πατήστε το πράσινο βέλος με την λέξη σχολιάστε
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου
  Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν.2725/1999 (Α΄121)
  Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου

 • 23 Αυγούστου 2020, 16:44 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

  Το όριο ηλικίας για τα Μέλη των Διοικήσεων των Αθλητικών Ομοσπονδιών είναι αναίτιο και αν ισχύσει πρέπει να υπάρξει μεταβατικό στάδιο.

 • 23 Αυγούστου 2020, 16:09 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΓΩΝΗ

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου
  Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν.2725/1999 (Α΄121)
  Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου.

 • 23 Αυγούστου 2020, 15:22 | ΜΠΛΗΓΙΑΝΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

  ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΘΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ), ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΟΥ -ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΤΑΜΕΙΑΣ- ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ «ΔΙΟΙΚΟΥΝ» ΓΙΑ 50 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ. ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ

 • 23 Αυγούστου 2020, 15:14 | βασιλης Τσιαρας

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου
  Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν.2725/1999 (Α΄121)
  Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου.

 • 23 Αυγούστου 2020, 15:20 | Παπαδόπουλος Χρήστος

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) στο ΔΣ της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου

  Σχετικά με το Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν.2725/1999 (Α΄121)

  Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 …… διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό ……… 2. Οποιαδήποτε αύξηση ………. 3. Οι διατάξεις ………. 4. (Καταργείται) 5. (έχει καταργηθεί……….). 6. Στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (έχουν τα ελάχιστα προπονητικά προσόντα) ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (προπονητικά προσόντα ΑΕΙ) με δικαίωμα ψήφου.

 • 23 Αυγούστου 2020, 14:34 | Δημήτρης Τσακαλίδης

  Για το συγκεκριμένο άρθρο αλλά και οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση προτείνω να είναι πλήρως εναρμονισμένα με τους αντίστιχους κανόνες και διατάξεις των Διεθνών Ομοσπονδιών και τις Δ.Ο.Ε.

 • 23 Αυγούστου 2020, 14:33 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 2725 του 1999, παράγραφος 3 “Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες…”.

  Στην από 15 Φεβρουαρίου 1999 Εισηγητική έκθεση προς τη Βουλή των Ελλήνων του σχεδίου νόμου «Για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό» (του Γενικού Διευθυντή Διονυσίου Ρίζου), ο οποίος ψηφίστηκε και έλαβε τον αριθμό 2725/1999, ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ότι:
  “…με τα νέα θετικά δεδομένα των επιτυχιών, της αύξησης του διεθνούς αθλητικού κύρους της χώρας και της προσέλκυσης σημαντικών ανθρώπων στο χώρο του αθλητισμού, όχι μόνο δεν εξαφανίστηκαν, αλλά επεκτάθηκαν τα γνωστά σε όλους νοσηρά φαινόμενα του παραγοντισμού, της αίσθησης ότι τα μαζικά – ομαδικά αθλήματα πάσχουν από διαφθορά, της έλλειψης ορθολογισμού και διαφάνειας στη διαχείριση των πόρων, της βίας, του αναποτελεσματικού συστήματος απονομής αθλητικής δικαιοσύνης, της διάβρωσης της διαιτησίας, της σύγχυσης του αθλητισμού ως ερασιτεχνικής και ως επαγγελματικής δραστηριότητας κ.ο.κ.. Ταυτοχρόνως, λοιπόν, με τις επιτυχίες αναπτύχθηκε, ανδρώθηκε και συγκεκριμενοποιήθηκε το αίτημα για μια ριζική μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού με βάση τους κατωτέρω άξονες:
  …- πλήρης και σαφής διαχωρισμός των διαδικασιών και των φορέων της ερασιτεχνικής αθλητικής δημιουργίας, από την επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα του αθλητικού θεάματος υψηλού επιπέδου,
  – πρόβλεψη κανόνων λειτουργίας για την κατοχύρωση της διαφάνειας, της ισονομίας σε επίπεδο σωματείων, ενώσεων, ομοσπονδιών, επαγγελματικών ενώσεων,
  …- ρύθμιση θεμάτων της διαιτησίας με τρόπο ενιαίο, που θα επιτρέπει, ωστόσο, το σεβασμό των ανά άθλημα ιδιαιτεροτήτων και θα επιτρέψει την εξυγίανσή της…

  Οι ασχολούμενοι με τη διοίκηση του αθλητισμού πρέπει όχι μόνο να είναι, αλλά και να φαίνονται τίμιοι… Διαιτητές ομαδικών αθλημάτων και προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται όταν ασκούν το ευαίσθητο έργο τους να είναι και μέλη αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν το ίδιο άθλημα ή της διοίκησής τους. Το αγωνιστικό αποτέλεσμα πρέπει να προκύπτει από τις προσπάθειες των διαγωνιζόμενων αθλητών αποκλειστικά και μόνο στους αγωνιστικούς χώρους. Οι υπόνοιες για συναλλαγή ή επιρροή προσώπων που έχουν την ιδιότητα μέλους αθλητικού σωματείου, την ίδια στιγμή που ασκούν και το λειτούργημα του διαιτητή ή του προπονητή, πρέπει να εκλείψουν οριστικά. Η ενασχόληση με τα κοινά του αθλητισμού δεν πρέπει να γεννά υπόνοιες για προσκόμιση ίδιου οφέλους… (άρθρο 3).
  …Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη του αθλητισμού είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία χιλιάδων αθλητικών σωματείων. Λόγω της ανυπαρξίας εθνικού αθλητικού σχεδιασμού, σε πολλές περιπτώσεις η ίδρυση και λειτουργία πάρα πολλών αθλητικών σωματείων σε περιοχές που το έμψυχο δυναμικό αλλά και οι αθλητικές εγκαταστάσεις δεν επαρκούσαν, προκάλεσε πολλά και δυσεπίλυτα προβλήματα, όπως την πίεση στο Κράτος να χρηματοδοτήσει την κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων αμφισβητούμενης χρησιμότητας, το νοσηρό παραγοντισμό, αλλά και το κόστος από την επιχορήγηση των σωματείων αυτών. Η νοσηρή αυτή κατάσταση πρέπει να θεραπευτεί…. (άρθρο 9)”.

  Επειδή λοιπόν ο νομοθέτης ξεκαθαρίζει ότι θέλει πια, από το 1999 και μετά, ξεκαθαρισμένους ρόλους και ιδιότητες στον αθλητισμό, δηλαδή “ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς” (κατά τον Γέρο του Μοριά).
  Για αυτόν το λόγο, δεν αναφέρει πουθενά για κριτές εν ενεργεία ή μη εν ενεργεία στο συγκεκριμένο άρθρο, γεγονός που καθιστά σαφές ότι δεν κάνει διάκριση στο θέμα αυτό. Συνεπώς, είτε είσαι εν ενεργεία κριτής, είτε δεν είσαι, έχεις κάνει την επιλογή σου στον αθλητισμό να είσαι κριτής, και δεν μπορείς να είσαι μέλος διοικητικού συμβουλίου Αθλητικής ομοσπονδίας. Άλλωστε η ιδιότητα του κριτή ουδέποτε αφαιρείται και ουδέποτε συνταξιοδοτείται, συνεπώς ένας κριτής μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του ανά πάσα στιγμή.

  Η φράση “… εφόσον είναι… μέλη του οικείου συνδέσμου…”, είναι αντίστοιχη της έξυπνης λογικής της Πυθίας “Ήξεις, αφήξεις ,[ου], εν πολέμω θνήξεις”, ώστε να παρακάμπτεται εσκεμμένα η αληθής θέληση του νομοθέτη.

  Ας κάνουμε αρχικά ένα παραλληλισμό για να γίνει περισσότερο κατανοητό το θέμα.
  Ένας δικαστικός, ως έμμισθος δημόσιος λειτουργός, έχει κώλυμα στο να εκλεγεί βουλευτής. Φανταστείτε να υπήρχε διάταξη που να έλεγε, ότι αν δεν είναι μέλος της ένωσης δικαστών και εισαγγελέων δεν θα είχε τέτοιο κώλυμα.
  Η αληθής θέληση του νομοθέτη για την ιδιότητα του κριτή-δικαστή δεν μπορεί να παρακαμφθεί από άσχετες, χωρίς ουσιαστική νομική επιρροή, καταστάσεις, όπως αυτή της ιδιότητας μέλους οικείου συνδέσμου, οι οποίες δεν επιτρέπεται να την επηρεάσουν.

  Εάν κριθεί τελεσίδικα, σύμφωνα με την εκκαλούμενη, ότι, αν ένας κριτής, δεν είναι μέλος του οικείου συνδέσμου κριτών, μπορεί να βάλει υποψηφιότητα για να εκλεγεί ως μέλος διοικητικού συμβουλίου Αθλητικής ομοσπονδίας, θα συμβεί το ακόλουθο, που θα αποτελέσει ευθεία παράκαμψη της αληθούς θέλησης του νομοθέτη, με τεράστια τελικά προβλήματα:
  Οι κριτές θα ζητήσουν τη διαγραφή τους από τους συνδέσμους τους και θα εγγραφούν ως μέλη σε αθλητικά σωματεία, προς το σκοπό της συμμετοχής τους στη διοίκηση των αθλητικών σωματείων και παραπέρα και της αθλητικής ομοσπονδίας.
  Στους αθλητικούς αγώνες οι κριτές αυτοί θα κρίνουν, όντας μέλη ενός ή περισσοτέρων αθλητικών σωματείων, υποκειμενικά υπέρ των σωματείων στα οποία είναι μέλη ή ακόμα και μέλη της διοίκησης των αγωνιζομένων σωματείων, με αποτέλεσμα η κρίση να μην γίνεται από αντικειμενικό τρίτο, αλλά από κριτή που έχει ιδιοτελή σκοπό να κρίνει υπέρ του σωματείου που είναι μέλος.
  Έχοντας βάλει υποψηφιότητα και έχοντας εκλεγεί στο διοικητικό συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας, θα μπορεί να τους δίνεται, αν το θελήσουν, η δυνατότητα και η δύναμη να ελέγχουν πλήρως τα αποτελέσματα των αγώνων, όπως έχει καταγγελθεί εγγράφως ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο αθλήματα του ζατρικίου – σκάκι και του μηχανοκίνητου αθλητισμού (δείτε τη διαβούλευση του νέου αθλητικού νόμου Κοντονή στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=6413, για να καταλάβετε τα σχετικά προβλήματα).

  Άλλωστε, ο νομοθέτης, δεν έχει προσθέσει καν χρονικές προϋποθέσεις, δηλαδή αν κάποτε (ένα ή περισσότερα χρόνια) ήταν ένας κριτής μέλος οικείου συνδέσμου, ούτε άλλες προϋποθέσεις, δηλαδή αν διαγράφηκε από τον οικείο σύνδεσμο και πότε, ή αν ξαναγράφτηκε σε αυτόν, και γενικότερα, όπως αναλύθηκε παραπάνω δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση ισχύος της διάταξης η φράση “μέλη των οικείων συνδέσμων”, αλλά αποτελεί μια γενικόλογη άχρηστη φράση, χωρίς καμία ουσιαστική νομική επιρροή στην αληθή θέληση του νομοθέτη να εξαιρέσει πλήρως τους κριτές, χωρίς καμία προϋπόθεση, από την δυνατότητα της υποψηφιότητας σε διοικητικά συμβούλια.

 • 23 Αυγούστου 2020, 14:07 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Σοβαρό θέμα για παραπομπή σε δικαστική κρίση, η οποία πρέπει να αποφεύγεται, εφόσον υπάρχει σοφή πρόβλεψη στον αθλητικό νόμο, είναι η επικύρωση των υποψηφιοτήτων για τα Διοικητικά Συμβούλια και τις Εξελεγκτικές Επιτροπές. Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβάλλονται στην Γ.Γ.Α., μέσω τηλεπλατμόρφας, η οποία ελέγχοντας τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται, επικυρώνει ή απορρίπτει τις υποψηφιότητες, δίνοντας και 3ήμερη προθεσμία ένστασης των τρίτων ενδιαφερομένων και 3ήμερης προθεσμίας είτε απόκρουσης της ένστασης των τρίτων, είτε ένστασης επί της απορριπτικής απόφασης της ΓΓΑ. Έτσι η επικύρωση των υποψηφιοτήτων θα γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και θα αποφεύγεται η ετσιθελική και σκόπιμη απόρριψη ή επικύρωση υποψηφιοτήτων από τα απερχόμενα Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών.
  Πέραν αυτού, το σωστό είναι κάθε υποψήφιος να έχει την υποχρέωση να υποβάλλει ως δικαιολογητικό σύντομο έγγραφο με τους λόγους που θέλει να θέσει υποψηφιότητα και τις προτάσεις του για την ανάπτυξη του αθλητισμού και του αθλήματος που επιλέγει να υπηρετήσει, ώστε αυτό να δημοσιεύεται από την ΓΓΑ μαζί με την επικύρωση της υποψηφιότητας του κάθε υποψηφίου, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους εκλογείς να κρίνουν την δυναμική κάθε υποψηφίου, αλλά και να ελεγχθεί ο κάθε εκλεγείς στο τέλος της 4ετίας για το έργο που υποσχέθηκε να προσφέρει.

 • 23 Αυγούστου 2020, 14:34 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Καθότι ο Πρόεδρος που εξελέγη μπορεί να μην ολοκληρώσει την θητεία του για όποιους λόγους, πρέπει να προβλέπεται η αντικατάστασή του, και προτείνω ο 1ος (Α’) Αντιπρόεδρος (και αντικαταστάτης του 1ου Αντιπροέδρου ο 2ος Αντιπρόεδρος ή σε ανυπαρξία 2ου Αντιπροέδρου ο εκλεγόμενος από το Δ.Σ. 1ος Αντιπρόεδρος, κ.ο.κ.), ο οποίος έχει και την αρμοδιότητα αντικατάστασης του Προέδρου, να προάγεται σε Πρόεδρο, ώστε αυτό να είναι διευθετημένο από την αρχή της θητείας του Δ.Σ., και να μην δημιουργούνται εκλογικές αναταράξεις (και λοιπές άλλες ανωμαλίες) σε αυτό που θα έπρεπε να είναι “ομαλή λειτουργία” του Δ.Σ. και αρμονική ολοκλήρωση των προγραμματισμένων στρατηγικών στόχων της 4ετίας.