Δημόσια Διαβούλευση για τα Σχέδια Τεχνικών Κανονισμών «Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar» και «Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar»

Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό χώρο που φιλοξενεί τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για τα:

Α)   Σχέδιο Τεχνικού Κανονισμού με θέμα «Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar», ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ισχύοντα Τεχνικό Κανονισμό που εκδόθηκε με τη Δ3/Α/11346/30-06-2003 ΚΥΑ «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar» (ΦEK 963/B/15-07-2003), όπως συμπληρώθηκε με τη Δ3/Α/22560/28-11-2005 ΚΥΑ «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων… » (ΦΕΚ 1730/Β/09-12-2005) και

Β)   Σχέδιο Τεχνικού Κανονισμού με θέμα «Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar».

Η έκδοση του (Α) Κανονισμού προβλέπεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 7 του Νόμου 2364/1995 (ΦEK 252/A/06-12-1995) και για το σκοπό αυτό λειτούργησε Επιτροπή, όπως ορίστηκε με τη Δ3/Α/12295/10-07-2009 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Ανάπτυξης, στην οποία μετείχαν και εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ΔΕΠΑ Α.Ε., ΕΠΑ Αττικής, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης & ΕΠΑ Θεσσαλίας, ΕΛΟΤ Α.Ε., ΤΕΕ, λόγω του ότι στο αντικείμενο του Κανονισμού υπεισέρχονται θέματα αρμοδιότητας και των ως άνω Υπηρεσιών και Φορέων.

Ο Κανονισμός αυτός καλύπτει τον ασφαλή σχεδιασμό, την ασφαλή κατασκευή, μετατροπή, δοκιμή, πρώτη θέση σε λειτουργία και την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων, οι οποίες λειτουργούν με αέριο καύσιμο – φυσικό αέριο με πίεση λειτουργίας μέχρι και 0,5 bar, σε κτίρια ή λοιπές εγκαταστάσεις διαφόρων χρήσεων (βιοτεχνική, βιομηχανική, χώροι ενδιαίτησης, συνάθροισης κοινού, εμπορική, οικιακή, νοσοκομειακή).

O Κανονισμός είναι συμβατός με τις ελάχιστες απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN 1775 και ισχύει για το τμήμα της εγκατάστασης αερίου μετά το σημείο παράδοσης-παραλαβής του αερίου  μέχρι το σημείο εξόδου της εγκατάστασης καυσαερίων στο ύπαιθρο.

Η έκδοση του (Β) Κανονισμού προβλέπεται στο άρθρο 11 του Νόμου 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/27-12-2005) και για το σκοπό αυτό λειτούργησε Επιτροπή στην οποία μετείχαν εκπρόσωπος από το ΥΠΕΚΑ και εκπρόσωποι από το ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Στον Κανονισμό εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του Νόμου περί απελευθέρωσης της αγοράς Φυσικού Αερίου.

O Κανονισμός καλύπτει το σχεδιασμό, την κατασκευή, την εκμετάλλευση, τη διακοπή λειτουργίας προσωρινή ή οριστική του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου καθώς και την αδειοδότησή του.

Με το προτεινόμενο (Β) Σχέδιο έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

1.    Η υποχρέωση άμεσης προσαρμογής της χώρας μας στην κοινοτική νομοθεσία

2.    Η ανάγκη εφαρμογής τεχνικών κανόνων για τα Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ικανοποιώντας τις απαιτήσεις ασφάλειας της Κοινοτική Οδηγίας 2008/114/ΕΚ «Χαρακτηρισμός των Ευρωπαϊκών Κρίσιμων Υποδομών» (στην οποία περιλαμβάνονται οι αγωγοί μεταφοράς Φ.Α.) και στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: «European Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP)”.

3.    Η θέσπιση σαφών τεχνικών κανόνων προς τους μελετητές, κατασκευαστές και επιβλέποντες του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

4.    Η εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών και των περιουσιών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαλειτουργικότητα των Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και

5.    Η ανταγωνιστικότητα του συστήματος μεταφοράς Φ.Α. καθώς και η διασφάλιση ίδιου επιπέδου ασφάλειας με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Η δημόσια διαβούλευση για τα ανωτέρω (Α) και (Β) Σχέδια Κανονισμών θα ολοκληρωθεί στις 30–11-2010.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις πολύτιμες απόψεις και τη συμμετοχή σας,

Γιάννης Μανιάτης

Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής