Πρόγραμμα διπλής ανάπλασης στις περιοχές του Βοτανικού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας του Δήμου Αθηναίων

1. Για την πραγματοποίηση του προγράμματος διπλής ανάπλασης στις περιοχές του Βοτανικού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας του Δήμου Αθηναίων, όπως αυτό προβλέφθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3481/2006, καθορίζονται οι ακόλουθες ειδικότερες περιοχές και τομείς ανάπλασης και οι επιτρεπόμενες εντός αυτών γενικές χρήσεις γης και γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:

α. Περιοχή Ανάπλασης Ι: Είναι η περιοχή που καταλαμβάνεται από το Ο.Τ.22 της περιοχής 69 του Δήμου Αθηναίων επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 3481/2006. Εντός της περιοχής αυτής επιτρέπονται:

– Γενικές χρήσεις γης: Επιτρέπεται η χρήση αθλητικού μουσείου – εντευκτηρίου, χώρου αναψυχής και εστίασης καθώς και υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων μέγιστης χωρητικότητας 700 θέσεων.

– Ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 0,04

– Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 5%

– Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 4,5 μ.

β. Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ: Είναι η περιοχή που καταλαμβάνεται από το ενοποιημένο Ο.Τ. 45-46-50 (εφεξής Τομέας Ανάπλασης Α΄) και το Ο.Τ. 45α (εφεξής Τομέας Ανάπλασης Β΄) της Πολεοδομικής Ενότητας Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων, όπως αυτά καθορίστηκαν με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3481/2006. Εντός της περιοχής αυτής επιτρέπονται:

β1. Τομέας Ανάπλασης Α΄:
– Γενικές χρήσεις γης: Επιτρέπεται η ανέγερση γηπέδου ποδοσφαίρου χωρητικότητας έως 40.000 θέσεων και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων μέγιστης χωρητικότητας 450 θέσεων. Στο γήπεδο ποδοσφαίρου, εκτός από τις κυρίως αθλητικές δραστηριότητες και τις βοηθητικές τους εξυπηρετήσεις, επιτρέπονται και οι χρήσεις χώρων ιατρικής υποστήριξης και αποκατάστασης αθλητών, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων πολιτισμού και αναψυχής, χώρων εστίασης, εμπορικών χρήσεων, πολυλειτουργικών χώρων άθλησης και υγιεινής, αθλητικών ξενώνων και χώρων φιλοξενίας, χώρων συνάθροισης κοινού καθώς και χώρων εξυπηρέτησης τύπου και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι εμπορικές χρήσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 17,5% της συνολικής μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης και οι συμπληρωματικές των αθλητικών δραστηριότητες το 17,5% αυτής.
– Μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση: 47.000 τμ.
– Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 30%
– Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: κατά ΓΟΚ, με εξαίρεση α) το ύψος του γηπέδου ποδοσφαίρου, που μπορεί να ανέρχεται μέχρι τα 35 μέτρα, προσαυξανόμενο κατά 8 μέτρα για στέγαστρα, ικριώματα φωτισμού και εγκαταστάσεις ραδιοτηλεοπτικών μέσων και β) το ύψος των λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, που μπορεί να ανέρχεται μέχρι τα 18 μέτρα, προσαυξανόμενο κατά 1,5 μέτρα για τη στέγη. Ο πέριξ του γηπέδου ποδοσφαίρου χώρος διαμορφώνεται σε ύψος 3,5 μ. από τη στάθμη της οδού Αγ. Πολυκάρπου.
β2. Τομέας Ανάπλασης Β΄:
– Γενικές χρήσεις γης : Επιτρέπονται οι χρήσεις διοίκησης, γραφείων, τραπεζών, ασφαλειών, κοινωφελών οργανισμών, εμπορικών καταστημάτων- υπεραγορών-πολυκαταστημάτων, εστιατορίων, αναψυκτηρίων, χώρων συνάθροισης κοινού και αναψυχής και κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας.
– Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης : 1,2.
– Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 40%

– Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 18 μέτρα.

2. α. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, εγκρίνεται το πρόγραμμα διπλής ανάπλασης και καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις για την πραγματοποίησή του και ιδίως:

– οι ειδικότερες χρήσεις γης ανά περιοχή ή τομέα ανάπλασης και οι τυχόν πρόσθετοι περιορισμοί στα ποσοστά ανάπτυξης των επιμέρους χρήσεων,

– οι ειδικότεροι όροι και περιορισμοί δόμησης ανά περιοχή ή τομέα ανάπλασης,

– οι επιβαλλόμενοι όροι και περιορισμοί στη μορφολογία και την αισθητική των κτιρίων και των ακαλύπτων χώρων,

– οι όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, καθώς και το σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης,
– η γενική ή/και ειδική διάταξη των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και των συνοδευτικών τους δραστηριοτήτων καθώς και ο τρόπος διαμόρφωσης των ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων ανά περιοχή και τομέα ανάπλασης,
– οι απαιτούμενες υπόγειες θέσεις ή και υπαίθριοι χώροι στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων και κτιρίων του προγράμματος στην περιοχή ανάπλασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο και κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων,

– τα αναγκαία κοινόχρηστα έργα και δίκτυα υποδομής,

– κάθε άλλο επιβαλλόμενο για την επίτευξη του προγράμματος μέτρο, όρος ή περιορισμός.

β. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να τροποποιείται το ρυμοτομικό σχέδιο στις περιοχές ανάπλασης, να μετατοπίζονται ή/και να καταργούνται οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές, να καθορίζονται οικοδομήσιμοι, κοινωφελείς, κοινόχρηστοι χώροι και κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου. Η συνολική έκταση των κοινοχρήστων χώρων και των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 70 στρέμματα. Η έκδοση του προεδρικού διατάγματος έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/16.8.1923. Διατάξεις που αφορούν την εισφορά σε γη και χρήμα δεν εφαρμόζονται. Οι τυχόν απαιτούμενες απαλλοτριώσεις για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου κηρύσσονται υπέρ και με δαπάνες του Δήμου Αθηναίων. Η διαμόρφωση και η συντήρηση των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου γίνεται με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνη του Δήμου Αθηναίων ή όσων έλκουν από αυτόν δικαιώματα, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης.

γ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κίνηση της διαδικασίας που ορίζεται στην περίπτωση α της παρούσας παραγράφου είναι η υποβολή πρότασης από το Δήμο Αθηναίων για το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησης του συνόλου του προγράμματος της διπλής ανάπλασης, καθώς και για τις υποχρεώσεις των κυρίων των ακινήτων που μετέχουν στο πρόγραμμα ή όσων έλκουν από αυτούς δικαιώματα, ιδίως ως προς την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων και παρεμβάσεων και τις παρεχόμενες εγγυήσεις για την εκπλήρωσή τους. Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος Αθηναίων υποβάλλει στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας πρόταση, η οποία συνοδεύεται από τα εξής στοιχεία: i) σχέδια γενικής διάταξης κλίμακας 1:1000, αντιστοίχως και για τις δύο περιοχές ανάπλασης, στα οποία αποτυπώνονται τα προτεινόμενα κτίρια και εγκαταστάσεις, οι χώροι πρασίνου και τα δίκτυα υποδομής, σε συνάρτηση με τις επιτρεπόμενες γενικές χρήσεις γης, το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης και τον μέγιστο επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης των περιοχών ανάπλασης, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ii) πρόταση για τους όρους προστασίας, διαχείρισης και παρακολούθησης του περιβάλλοντος, συνοδευόμενη από την κατά νόμο προβλεπόμενη μελέτη, iii) κάθε άλλη μελέτη ή στοιχείο απαραίτητο για την περιγραφή και τεκμηρίωση των ρυθμίσεων της περιπτώσεως α της παρούσας παραγράφου και iv) πρόταση για το χρονοδιάγραμμα και τον φορέα ή φορείς εκτέλεσης του προγράμματος, καθώς και τους τρόπους χρηματοδότησης αυτού. Η μετάσταση της κυριότητας των ακινήτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε κατόπιν συμβάσεως του ιδιωτικού δικαίου είτε με τη διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτριώσεώς τους υπέρ και με δαπάνες του Δήμου Αθηναίων.
3. Οι οικοδομικές άδειες για την ανέγερση των κτιρίων και εγκαταστάσεων που θα ανεγερθούν στην Περιοχή Ανάπλασης I και στην Περιοχή Ανάπλασης II, Τομέας Α του προγράμματος, χορηγούνται ή αναθεωρούνται από τη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2947/2001 (Α΄228), όπως ισχύει. Οι οικοδομικές άδειες για τις λοιπές εγκαταστάσεις και κτίρια του προγράμματος, καθώς και η άδεια κατεδάφισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στην περιοχή Ανάπλασης Ι, χορηγούνται από τις οικείες πολεοδομικές υπηρεσίες. Οι εγκρίσεις των περιβαλλοντικών όρων για τις εγκαταστάσεις του προγράμματος ανάπλασης χορηγούνται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού, ύστερα από γνώμη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση δβ` της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 (Α΄91).

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην του γηπέδου ποδοσφαίρου, στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ είναι η έκδοση της άδειας κατεδάφισης των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ανάπλασης Ι. Η έκδοση της ως άνω άδειας λειτουργίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας λειτουργίας των κτιρίων και εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ, Τομέας Β’ του προγράμματος ανάπλασης.

Στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η κατεδάφιση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ανάπλασης Ι εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της σχετικής άδειας κατεδάφισης, καθώς και στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ανάπλασης στην Περιοχή Ανάπλασης Ι εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έκδοση της ανωτέρω άδειας κατεδάφισης, ανακαλούνται αυτοδίκαια η άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην του γηπέδου ποδοσφαίρου, στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ, καθώς και η άδεια λειτουργίας των κτιρίων και εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ, Τομέας Β’ του προγράμματος ανάπλασης.

Με πράξεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαπιστώνεται η πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.

5. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3481/2006 καταργούνται, με εξαίρεση: α) τις διατάξεις της παραγράφου 1 κατά το τμήμα τους και μόνο με το οποίο το Ο.Τ. 22 της περιοχής 69 του Δήμου Αθηναίων χαρακτηρίστηκε ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου και β) τις διατάξεις της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου, κατά το τμήμα τους και μόνο με το οποίο τροποποιήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο στο Ο.Τ. 45 της Πολεοδομικής Ενότητας Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων και καθορίστηκαν νέα Ο.Τ. 45α και ενοποιημένο Ο.Τ. 45-46-50. Καταργείται επίσης κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος.

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 16:02 | Αχιλλέας Βοτανικός

  Μόλις συνειδητοποίησα μια βασική αξία του opengov…
  Σε ένα θέμα που ίσχυσε το θέλω των ολίγων αποδεικνύεται πόσοι πολλοί είναι οι Έλληνες που θέλουν το έργο.

  Και οτι ως τώρα κάποιοι υιοθέτησαν το θέλω των ελαχίστων.

  Καλή ψήφιση στο σπουδαίο έργο και 1 μεγάλο μπράβο στην Κυβέρνηση και για την πράσινη ρύθμιση και για το opengov!

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 16:24 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ

  Το έργο της διπλης ανάπλασης έπρεπε να είχε ξεκινήσει εδώ και τρία χρόνια. Ο λόγος που καθυστέρτησε δεν τον έχω καταλάβει ακόμη. Συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει αναλογία πρασίνου η οποία είναι απαραίτητη για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας αλλά τι να την κάνουμε αυτή την ποιότητα εάν δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Για να κοιμούνται οι άστεγοι που θα προκείψουν από την ανεργία στα παγκάκια που θα δημιουργηθούν; Στην Ελλάδα πρέπει με συνοπτικές εργασίες να υποστηρίζουμε τις μεγάλες επενδύσεις με γνώμονα και με σεβασμό στην φύση αλλά μην φτάσουμε να έχουμε στην Ελλάδα μόνο πράσινο και η Τουρκία τις μεγάλες επενδύσεις; Το πράσινο δεν τρώγετε; Ολα αυτά στην δύσκολη συγκυρία που ζούμε πρεπει να αλλάξουν με γοργό ρυθμό αλλιώς θα πεινάσουμε. Και φυσικά δίπλα στο γήπεδο να γίνει και το εμπορικό κέντρο διότι και θα εισπράτει το κράτος και 1000 οικογένειες θα έχουν ψωμί να φάνε.

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 16:40 | Νικος Μιχελογκονας

  το εργο της διπλης αναπλασης ειναι εργο πνοης και για το βοτανικο και για τη λεωφορο αλεξανδρας.Ο βοτανικος σαν περιοχη ειναι οτι πιο χειροτερο για την περιοχη και την πρωτευουσα.Το γηπεδο της λεωφορου απο την αλλη μερια, ειναι ενα γηπεδο που δεν υπαρχουν ουτε στην αφρικη, ενα γιαπι.Οσο ποιο γρηγορα ξεκινηση το εργο τοσο καλητερα για ολους

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 16:20 | Μασουρας Αθανασιος

  Ειναι καιρος να προχψρησει το εργο. Η Αθηνα εχει μεγαλη αναγκη απο χωρους πρασινου. Ο Ελαιωνας και η εκταση της Λεωφορου Αλεξανδρας αυτη τη στιγμη στη κατασταση που βρισκονται συνεισφερουν μονο στην υποβαθμιση της Αθηνας. Δεν ειναι τυχαιο πως εδω και χρονια η περιοχη οπου θα χτιστει το γηπεδο αποκαλουνταν «χαβουζα».
  Δεν πρεπει ομως μεσω της διπλης αναπλασης να βρουν ευκαιρια οι μεγαλοεργολαβοι να παραμερισουν το πρασινο για να ορθωσουν γιγαντια εμπορικα κεντρα. Η ιεραρχια της διπλης αναπλασης πρεπει να ειναι ως εξης: πρασινο-αθλητικες εγκαταστασεις-εμπορικες χρησεις που θα ανοιξουν θεσεις εργασιας στους δυσκολους καιρους που ζουμε αλλα χωρις να υποβαθμιζεται το περιβαλλον.
  Πρεπει επιτελους το μεγαλυτερο αθλητικο σωματειο της Αθηνας να βρει τη στεγη που το αρμοζει. Οι νεοι της Αθηνας να εχουν την ευκαιρια να ασχοληθουν μαζικα με τον αθλητισμο μεσω του Παναθηναικου σε συγχρονες εγκαταστασεις.
  Δεν ειναι δυνατον καποιοι που εξυπηρετουν μικροπολιτικα συμφεροντα να επικαλουνται την υπερασπιση του περιβαλλοντος της «χαβουζας».

  Προχωρηστε γρηγορα και προσεκτικα…

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 16:56 | Στέφανος Κ.

  Επιτέλους η ΕΛΛΑΔΑ αλλάζει!

  ΝΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.

  Αγνοήστε τους σκοταδιστές της συντήρησης και της οπισθοδρόμησης!
  Δεν μπορεί μία ΙΣΧΝΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ να τρενάρει την σημαντικότερη επένδυση που έγινε ποτέ στην Αθήνα μετά την μεταπολίτευση. ΕΛΕΟΣ πιά!
  Και η υπομονή έχει τα όριά της!!!

  Η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδας να επιζήσει. Χρειαζόμαστε τις επενδύσεις τώρα όσο ποτέ άλλοτε!!!

  Κινηθείτε γρήγορα. Κάθε ημέρα που περνά, σφίγγει η θηλειά γύρω από το λαιμό της Ελλάδας.

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΙΝΗΘΕΙΤΕ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΟΣ.

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 16:49 | Ιερά Οδός

  Ούτε ένα βήμα πίσω από την απόφαση του ΣτΕ.
  Mall τέλος – γήπεδο ΠΑΟ με προϋποθέσεις που βάζει το ΣτΕ…

  Ο Ελαιώνας να γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο…

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 15:46 | kostis

  Δεν χρειάζεται καμία δημόσια διαβούλευση γιά θέματα που έχει επιλύσει με απόφασή του το ΣτΕ.

  Αφού οι κατευθύνσεις που έχει δόσει η εν λόγω απόφαση είναι συγκεκριμένες, οποιοσδήποτε νόμος προωθηθεί πρέπει να συνάδει με αυτές. Απαιτείται λοιπόν η γνωμοδότηση του εισηγητή του ΣτΕ που είχε αναλάβει την συγκεκριμένης υπόθεση και αν είναι θετική, ο Νόμος μπορεί να προωθηθεί άμεσα.

  Σε αντίθετη περίπτωση, είναι φανερό πως πάντα θα υπάρχει το ρίσκο νέων προσφυγών που θα είναι πιθανόν να σταματήσουν ξανά το έργο και το θέμα τότε είναι αν η Κυβέρνηση θα έχει την πολιτική βούληση, αλλά και την Συνταγματική στήριξη να υπερκεράσει την απόφαση του ΣτΕ, αφού τώρα πιά δεν έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες.

  Κατά την γνώμη μου έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Εννοείται πως παρόμοια διαδικασία πρέπει να τηρηθεί και γιά το θέμα του γηπέδου της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια.

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 15:16 | Γεράσιμος Παναγιωτόπουλος

  Το έργο της διπλής ανάπλασης μπορεί να αποδειχθεί το σημαντικότερο έργο αναμόρφωσης της Αθήνας (αφού το Ελληνικό φαίνεται ότι θα περιμένει αρκετά). Προτείνω ο Δήμος και το Υπουργείο να εντάξουν στην πολεοδομική μελέτη-και αν είναι δυνατόν και στις εργασίες που θα εκτελεσθούν-τις πίσω από το γήπεδο της Λ. Αλεξάνδρας εκτάσεις (μικρά γήπεδα και ελεύθεροι αναξιοποίητοι χώροι)με σύγχρονη κατάργηση του δρόμου που τις χωρίζει από αυτό ώστε να ενοποιηθούν σε ένα σύνολο πρασίνου και ελεύθερης άθλησης, όπως άλλωστε συμβαίνει σήμερα. Απλή κατεδάφιση και αντικατάσταση του χλοοτάπητα του γηπέδου με έναν άλλο που απλώς θα είναι προσβάσιμος από όλους (για ψηλό πράσινο δεν συζητάμε μιας και από κάτω θα έχει γκαράζ) είναι λύση χωρίς φαντασία και μοιάζει αναγκαστική και απρόθυμη συμμόρφωση. Τα γηπεδάκια επομένως μποστά και ψηλό πράσινο πίσω.
  Αν δεν είχε προηγηθεί το Βατοπέδι θα τολμούσε κανείς να προτείνει και την προσάρτηση του οικοπέδου της Εκκλησίας με ανταλλαγή (!). Η πολεοδομική ενοποίηση όμως γιατί να αποκλειστεί;

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 15:06 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  Είναι καιρός πια ένα χρόνο μετά τις εκλογές να αρχίσει να παράγεται κάποιο έργο. Όσοι περνούν από την περιοχή του Βοτανικού νομίζουν οτι βρίσκονται σε χώρα στα βάθη τησ Αφρικής. Δεν μιλάμε και για το όφελος από την απελευθέρωση του χώρου στην λεωφόρο Αλεξάνδρας.
  Σταματήστε τα πισωγυρίσματα πάρτε γρήγορα αποφάσεις και πιάστε δουλειά γιατι σε λίγο θα είναι πολύ αργά

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 15:28 | VENETSIANOS

  Αν αφήσουμε πίσω την στείρα αντιπολίτευση και το μηδενισμό των πάντων ίσως τελικά καταφέρουμε να ξεφύγουμε από το τέλμα για το οποίο ΟΛΟΙ ΜΑΣ έχουμε μερίδιο ευθύνης.
  Ενα μεγάλο ΝΑΙ λοιπόν στο μεγαλύτερο μεταπολεμικό έργο στη Αθήνα.
  Οι «κορμοράνοι» και οι «φιλοι» τους μπορούν να περιμενουν!
  Ο πολιτισμός και η εξέλιξη όχι!

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 15:13 | Γιωργος

  Επιτελους,προχωρειστε και ενα σωρος κοσμος θα βρει δουλεια και η Αθηνα θα αποκτησει ενα κοσμημα !!!!

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 15:22 | Γεωργιος

  Aντε επιτελους

  Μακαρι η περιοχη θα αναβαθμιστει και δεν θα υπαρχουν Σκουπιδια

  Θα υπαρχουν θεσεις εργασιας και ενα γηπεδο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 15:55 | baggelhs

  kalo poly kalo

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 15:11 | Αλέξανδρος

  Ό,τι κ να κάνετε σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην μείνει στην απέξω το πράσινο. Το χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο κ από το γήπεδο κ απο οτιδήποτε άλλο. Επίσης τα προσφυγικά απέναντι από το παλιό γήπεδο θα μπορούσαν να ανακαινιστούν; Αν δίνατε ένα κίνητρο στους κατοίκους να τα ανακαινίσουν, τουλάχιστον εξωτερικά, θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει η περιοχή μια πολύ όμορφη γωνιά της Αθήνας.

  Ευχαριστώ,
  Αλέξανδρος

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 15:57 | ggrigor

  Δε μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχουν περιορισμοί στη χωρητικότητα του γηπέδου. Πρέπει να δωθεί η δυνατότητα φιλοξενίας διεθνών αγώνων και ως γνωστόν με 40,000 θέσεις είναι δύσκολο να γίνει. Υπάρχει σχετική κλιμάκωση στην UEFA. Γιατί να χτιστεί με όρους «ψωροκώστενας»? στο συντελεστή δόμησης και την κάλυψη, οι 5-7,000 θέσεις δεν είναι σοβαρό να συζητούνται. Επίσης το μικρό γήπεδο θα επιβαρύνει οικονομικά τους φιλάθλους (σ.σ. δείτε τα εισιτήρια διαρκείας του οσφπ στο γήπεδο των 30,000 και τα αντίστοιχα του ΠΑΟ στο γήπεδο των 65,000). Γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτά τα ζητήματα με φοβίες? Γιατί θα πρέπει να επιβαρυνόμαστε οικονομικά για τη μιζέρια ορισμένων?

  Δημιουργείστε γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ.

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 15:50 | Λάζαρος ΝΑΟΥΣΑ

  Όχι άλλη γραφειοκρατία, συμφέροντα και εμπεγμός σε βάρος του γενικότερου καλού και της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας.
  Ξεκινήστε τα έργα ΧΤΕΣ!

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 15:02 | Karakatsanis Michalis

  Αγαπητοί συμπολίτες,

  Δυστυχώς – για άλλη μία φορά – κάποιες όψιμες «οικολογικές» αντιδράσεις και «ανησυχίες» κατάφεραν να καθυστερήσουν την περαίωση ενός έργου πνοής για την πόλη μας αλλά και να το «κουτσουρέψουν».

  Θεωρώ πως η βάση της ανάπλασης θα έπρεπε να είναι η πλήρης στέγαση όλων των τμημάτων του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ (συμπεριλαμβανομένης και της καλαθοσφαίρισης)στον χώρο καθώς και η απόδοση του απαραίτητου συντελεστή δόμησης που είχε αρχικά δοθεί τόσο για το Γήπεδο όσο και για το εμπορικό κέντρο.

  Ως οπαδός του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ, θεωρώ καθόλα μη ισότιμη σε συνάρτηση με τις ανταγωνίστριες ομάδες την λύση που δόθηκε – λύση για την οποία στελέχη της παρούσας κυβέρνησης είχαν δεσμευθεί να προσφέρουν – εφ’ όσον περιορίζονται οι εμπορικές χρήσεις του γηπέδου. Πέρα όμως από τις «οπαδικές» ενστάσεις, το βασικότερο θέμα είναι η μείωση της εμπορικής χρήσης της έκτασης, κάτι που θα μειώσει και τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν.

  Σε αντίθεση με πολλούς συμπολίτες μας, θεωρώ ότι η προσπάθεια του νόμου να «παντρέψει» χώρους πρασίνου και εμπορικές χρήσεις είναι όχι μόνο άδικη αλλά και περιοριστική. Ουσιαστικά δεν βελτιστοποιήται ούτε η εμπορική, ούτε η αθλητική αλλά ούτε και η οικολογική προοπτική του χώρου.

  Θεωρώ ότι μία ορθότερη πρόταση θα έπρεπε να παρέχει τους συντελεστές δόμησης και τις χρήσεις που προβλέπονταν στο αρχικό σχέδιο αλλά παράλληλα να υποχρεώνει τόσο τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ όσο και την ΑΚΤΩΡ να αναλάβουν τα έξοδα κατασκευής και συντήρησης πάρκου στην περιοχή του Γουδίου, για παράδειγμα.

  Η πρόταση – προφανώς – είναι ανεφάρμοστη τώρα που κατατίθεται αλλά, αν υπάρχει κάποιος που διαβάζει τα σχόλια μας, ας ληφθεί υπ’ όψιν στο επόμενο αντίστοιχο έργο… που πιθανότατα θα λάβει χώρα στη Ν. Φιλαδέλφεια για το γήπεδο της άεκ.

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 14:04 | Νικος

  Η αληθεια ειναι οτι απο τη στιγμη που η πολιτεια εχει επιτρεψει να ζει στην Αθηνα ενας τοσο μεγαλος αριθμος μουσουλμανων, η ιδεα να χτιστει στο Βοτανικο το τζαμι ειναι δικαιη και σωστη. Τα εμπορικα κεντρα με τα τρεχοντα οικονομικα προβληματα που αντιμετωπιζουμε εχουν ηδη μεγαλη πτωση. Οσος χωρος μεινει να γινει πρασινο που τοσο λειπει απο την περιοχη. Πρασινο φυσικα και στον χωρο επι της Λ.Αλεξανδρας.

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 14:16 | Καλλιμανης Αποστολος

  Ειναι πραγματικα ανεπιτρεπτο η μεγαλυτερη ομαδα της Ελλαδος και της Αθηνας,να μενει χωρις γηπεδο.
  Οντας κατοικος Κολωνου και εχοντας ζησει χρονια στην περιοχη του Βοτανικου,εχω να πω οτι η κατασκευη γηπεδου και των αλλων εγκαταστασεων θα αναβαθμισει στο μεγιστο την υποβαθμισμενη αυτη
  περιοχη..
  Η συντριπτικη πλειοψηφεια των κατοικων των περιοχων αυτων αλλα και των γειτονικων επιθυμουν την κατασκευη γηπεδου..μια βολτα σε ενα καφενειο η ταβερνα της περιοχης θα σας πεισει.
  Περιβαντολλογικοι λογοι δεν προκυπτουν ουτε θα μπορουσαν να ανακοψουν η εμποδισουν την κατασκευη του εργου μιας και στην περιοχη υπαρχουν μονο μπαζα και ερηπωμενα σπιτια…[….το σχόλιο σας έχει καταγραφεί…]

  Eπιτελους κυριοι της πολιτειας ικανοποιηστε το χρονιο αιτημα χιλιαδων πολιτων του Δημου Αθηνας αλλα και των απανταχου Παναθηναικων ανα την Ελλαδα..ευελπιστω πως και ο νεος Δημαρχος να κινητοποιηθει προς αυτην τη κατευθυνση με ολες του τις δυναμεις.

  Οποιοδηποτε πισωγυρισμα θα σημανει σιγουρα δυναμικες κινητοποιησεις των εκει κοινοτητων αλλα και σιγουρα την συσσωρευμενη οργη του καθε Παναθηναικου φιλαθλου,κατι που σιγουρα δεν θα περασει απαρατηρητο.
  Οχι αλλος εμπαιγμος,ΙΣΟΝΟΜΙΑ τωρα.
  ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ,ΠΝΟΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 14:23 | Γιωργος

  Επιτελους κυριοι προχωρηστε γρηγορα. Στο τελμα της ακινησιας που βρισκεται σημερα η οικονομικη δραστηριοτητα, κατι τετοια projects μονο αισιοδοξια φερνουνε.

  Καταλαβαινω οτι ειμαστε ευνομουμενο κρατος και πρεπει ολοι οι νομοι να ακολουθουνται, ομως ετσι οπως παμε θα μεινει η Βουλη να φτιαχνει νομους για μια επισημως πτωχευμενη χωρα

  Η κυβερνηση μου δινει την εντυπωση οτι ψαχνει τις πολυ μεγαλες επενδυσεις για να ξεκινησει να κινεται η οικονομια και αφηνει πολλες τετοιες, <> επικοινωνιακου πρεστιζ, επενδυσεις να χρονιζουν

  Βγειτε επισημα να ανακοινωσετε την εναρξη κατασκευης των εγκαταστασεων του Παναθηναικου και θα δειτε την επομενη ημερα απο τα πρωτοσελιδα και απο τις συζητησεις του κοσμου πως φτιαχνεται το κλιμα και πως θα βλεπετε χαμογελαστα προσωπα.

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 14:10 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  δεν νομίζω πως το έργο θα δώσει περισσότερο ζωή στην ήδη πολύπαθη περιοχή,
  αν νομίζουμε ότι δημιουργώντας περισσότερο μπετό, θα έρθει και ο κόσμος, είμαστε γελασμένοι ,κερδισμένοι θα βγουν οι εργολάβοι και αυτοί που θα νέμονται τις εγκαταστάσεις,
  μια πρόταση είναι στον ίδιο χώρο να δημιουργηθεί το τζάμι,που έχει δοθεί χώρος λίγο πιο κάτω στις εγκαταστάσεις ναυτικού.
  άλλη μια πρόταση είναι για κάθε τ,μ δημιουργίας εγκαταστάσεων προς εμπορική εκμετάλλευση να ισούται με κάποιες θέσεις εργασίας από την λίστα ανέργων και με συμβάσεις για όσο ισχύει η εμπορική εκμετάλλευση.

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 14:47 | Κωστοπουλος Γεωργιος

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ !

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 14:55 | theophilos

  επιτελους. ελπιζω να μην κολησει παλι η διπλη αναπλαση με την γραφειοκρατεια.

  η κατεδαφιση της λεωφορου να γινει μολις ολοκληρωθουν τα εργα στον βοτανικο. ειδαμε τι επαθε και η αεκ.

  ποσο ειναι το ποσοστο εμπορικων χρησεων που θα ειναι μεσα στο γηπεδο?

  και τελος καντε οτι ειναι απαραιτητο για να ολοκληρωθει αυτο το μεγαλο εργο για την πολη.

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 14:07 | gyiannits

  Μετά από πολλές παλλινδρομήσεις, προχωρά ο 3ος (!;) νόμος για την διπλή ανάπλαση που είχε κάνει σημαία ο απερχόμενος Δήμαρχος Αθηναίων. Αφήνοντας κατά μέρος τις επιφυλάξεις μου ως προς το εάν και αυτός ο νόμος θα τύχει εφαρμογής, έχω να παρατηρήσω επί της ουσίας τα ακόλουθα:

  1. Πού θα βρεί ο Δήμος τα χρήματα για τις απαλλοτριώσεις που θα απαιτηθούν;
  2. Γιατί να μην γίνει ο πολυχώρος του Δήμου Αθηναίων με κατάργηση του εμπορικού κέντρου στον τομέα ανάπλασης Β΄;;
  3. Για ένα γήπεδο 40χιλιάδων θεατών, μήπως οι 450 θέσεις στάθμευσης είναι λίγες;; (450Χ4=1.800άτομα, 450Χ5=2.250άτομα). Μήπως πρέπει να διπλασιασθούν (υπόγειες πάντοτε!);;;

  Τα πάντα (και άπαντες) θα κριθούν εκ του αποτελέσματος.

  Δρ Γ.Γιαννιτσιώτης

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 14:28 | Eleos

  Προτάσεις αναγνώστη:

  1. Κατάργηση του σχεδίου διπλής ανάπλασης.
  α) Δεν χρειάζονται νέες χρήσεις στην περιοχή του Βοτανικού. Το αττικό τοπίο είναι ήδη επιβαρυμένο. Ούτως η αλλιώς δεν προβλέπεται τα επόμενα χρόνια ανάγκη για νέες εμπορικές και οικιστικές χρήσεις (και λόγω οικονομικής κρίσης). Τα υπάρχοντα εμπορικά και οικιστικά κέντρα υπερεπαρκούν για τις ανάγκες του λεκανοπεδίου (150.000 απούλητα διαμερίσματα – μαγαζιά κλειστά, εμπορικά που υπολειτουργούν. Το μόνο που μένει να συζητηθεί στην συγκεκριμένη περιοχή είναι η απομάκρυνση των βιοτεχνιών-βιομηχανιών που ρυπαίνουν, ή ο εξαναγκασμός τους να λειτουργούν σε αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα. Το γεγονός ότι κάποιοι επιχειρηματίες επένδυσαν στην γη αυτή, δεν σημαίνει ότι η ανάπτυξη της θα είναι επωφελής για τους πολίτες της αττικής.
  β)Ανάπλαση της περιοχής της Λ.Αλεξάνδρας. Υπογειοποίηση της Λ.Αλεξάνδρας και δημιουργία νέου πάρκου στην περιοχή στην οποία θα περιλαμβάνεται ΝΕΟ ποδοσφαιρικό γήπεδο χωρητικότητας 45-50.000 θέσεων, και ήπιες εμπορικές χρήσεις. Σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης υπάρχουν γήπεδα στο κέντρο των αστικών ιστών τα οποία λειτουργούν άψογα. Δεν χρειάζεται κάθε φορά που θέλουμε να κατασκευάσουμε κάτι να επεκτείνουμε τη τσιμεντοποίηση πέραν της υπάρχουσας. Ο λαός των Αθηνών να απολαμβάνει το νέο χώρο είτε όταν έχει αγώνα είτε σε άλλες περιστάσεις χωρίς να χρειάζεται να απομακρυνθεί απο το κέντρο.

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 13:41 | Γεώργιος Νικολαΐδης

  Δεν καταλαβαίνω γιατί το συζητάμε ακόμα. Εγώ οπαδός του Παναθηναϊκού δεν είμαι, αλλά αφού θέλουν να ξοδέψουν τα λεφτά τους για να κάνουν ένα έργο από το οποίο θα βγάλει χρήμα και το δημόσιο αλλά και ο κόσμος που θα δουλέψει εκεί, καιρός δεν έιναι να προχωρήσει; Αρκετά δεν καθυστέρησε άνευ λόγου; Τι φοβώμαστε δηλαδή, ότι θα υποβαθμιστεί ο Ελεώνας;!;!;! Επί τέλους ας αφήσουμε σε αυτό τον τόπο την ιδιωτική πρωτοβουλία να περπατήσει μήπως και βγούμε απ΄το τέλμα στο οποίο βρισκόμαστε. Συν της άλλης θα δωθεί και μια ανάσα στην Λ. Αλεξάνδρας, με το πάρκο που θα δημιουργηθεί. Άντε πια …

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 13:57 | Νικόλαος Σ

  Βαρέθηκα να πληρώνω για να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα Ανωνύμων Εταιρειών όπως των ΠΑΕ.
  Ο Βοτανικός δεν εξυπηρετείται από ένα γήπεδο, αλλά από πάρκα και χώρους αναψυχής.
  Το ΟΑΚΑ τι θα το κάνουμε? Θα το συντηρούμε για να κάνουν σχολικούς αγώνες?
  Άλλος καίγεται για την διπλή ανάπλαση και όχι το ελληνικό δημόσιο. Ας το εκμεταλλεύτεί λοιπόν το τελαυταίο, και ας μην είναι θύμα για άλλη μια φορά.

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 13:32 | Γιωργος

  Αποκαταστειστε μια αδικια χρονων, τολμηστε να καθαρισετε επιτελους αυτη την χαβουζα του Βοτανικου, δωσ’τε πνοη στην πολη, αναβαθμιστε την κ ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ τον μεγαλυτερο Ελληνικο Συλλογο κ τα εκατομμυρια οπαδους του, αλλα κ γενικοτερα τους φιλαθλους κ τον αθλητισμο. Αφηστε κ κατι πισω μετα την μεταπολιτευση, εκτος απο καρβουνο, σκανδαλα κ γκρεμισμενα ονειρα.

  ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΔΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 13:29 | aris

  ΘΑ ΔΟΣΕΙ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 13:55 | Στράτος Χ.

  Επιτέλους να προχωρήσει η διπλή ανάπλαση, είναι πολλα τα για ολή την Αθήνα.

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 13:54 | ιωαννης δουκας

  Η νομοθετική πρωτοβουλία που περνά μέσα από την επαναστατικά δημοκρατική ηλεκτρονική διαβούλευση και αφορά στη ρύθμιση του προγράμματος ανάπλασης των δύο υπερτοπικών-μητροπολιτικών πόλων αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών και άλλων συμπληρωματικών λειτουργιών αφενός στο Βοτανικό, και, αφετέρου, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελόκηπους (περιοχή γηπέδου Παναθηναϊκού)είναι πολύ σημαντική κ πρέπει να προχωρήσει άμεσα
  __ ευχαριστώ.

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 13:49 | marinos

  Επιτέλους να συνεχιστεί ένα έργο πνοής για τον αθλητισμό και για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της περιοχής.

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 13:40 | Dimitris Tselios

  Epitelous , diladi eprepe na ginei oti egine me STE ktl ktl ktl gia na stamatisei na einai o botanikos enas aperantos skoupidotopos ?? Diladi milame gia prasines anaptikseis alla tipota , apla sta logia ???

  Eleos re paidia , ok panathinaikos eimai alla edw milame kai gia tin athina olwn mas !!!! …. tsimentoupoli einai ayto den einai poli anthrwpini , mas kopsate misthous , mas rimazete stous forous , e dwste mas kai ligi xara re paidia , den paei allo ayto to pragma , kante tous anthrwpous na xamogelasoun kai ligaki.

  Eyxomai eilikrina ayti tin fora na ginei to sxedio na doume kai ligo prasino pou toso polly xreiazete ayti i poli

  Kalimera sas

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 13:11 | Παναγιώτης πέρρος

  ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ.Ένα τεράστιο πρόβλημα το μετατρέψατε σε ένα τεράστιο έργο για το καλό της Αθήνας μας.Μπράβο και μόνο μπράβο.

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 13:12 | ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

  ΕΡΓΟ ΑΝΑΣΑΣ ΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΕΧΕΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 13:38 | ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΡΙΔΗΣ

  Μεγάλο και απαραίτητο έργο! Ο Αθλητισμός και η εμπορική δραστηριότητα συνδιασμένες αρμονικά μέσω της οικολογικής συνείδησης, σεβασμού της φύσης, δίνουν το νέο στίγμα ανάπλασης ιστορικών μεγαλουπόλεων όπως των Αθηνών.

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 13:03 | ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΑΧΙΑΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΩΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΝΑΣΑ ΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 13:57 | manos

  epitelous paidia einai kairos na stamathsoume ta psemmata kai tous anthrwpous oi opoioi prospathoun na vlapsoun to mellon ths perioxhs ths omadas kai ths xwras vazontas pane apo ola to diko tous ymferon stamatise pia ayth thn paralogia kai kante epitelous kati pou tha anadeiksei ena (kyriolektika) skoupidotopo pou stegazetai h vrwmia kai kathe loghs paranomia se ena xwro opou tha mporoume na pame mai volta na xalarwsoume kai na mporoume na ksefeygoume apo thn kathimerinothta…

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 13:44 | ΜΠΑΡΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

  Είναι πραγματική ευκαιρία να προχωρήσει το έργο για να αναβαθμιστεί η τριτοκοσμική εικόνα της περιοχής του βοτανικού ενώ παράλληλα θα δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε σαν χώρα.Παρακαλώ όλοι οι βουλευετές σταματήστε να συμπεριφέρεστε μικροπολιτικά και προχωρήστε το έργο της διπλής ανάπλασης.Μιλάτε για αναπτυξιακή πολιτική.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!
  Είναι επίσης ευκαιρία για μια ομάδα (την ιστορικότερη και μεγαλύτερη όλης της Ελλάδας) να έχει δικό της γήπεδο.Είναι πραγματικά εξωφρενικό να μην προχωρεί η ανάπλαση λόγω αστείων εμποδίων και ακόμη πιο αστείων προφάσεων από διάφορους που εξυπηρετούν «άλλα» συμφέροντα.

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 12:23 | Ιωάννης Θεοδώρου

  Πραγματικά είναι να απορεί κανείς για τον λόγο της καθυστέρησης έναρξης του συγκεκριμένου σχεδίου. Τι προσφέρει λοιπόν το παραπάνω project? Δημιουργία πρασίνου (σε μία τσιμεντούπολη), δημιουργία θέσεων εργασίας (ιδιαίτερα σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο), δημιουργία νέου γηπέδου του Παναθηναικού (αναβάθμιση αθλητικών χώρων). Το έργο θα δόσει πνοή στην πιο υποβαθμισμένη και εξαθλιωμένη περιοχή της Αθήνας.

  Επιπρόσθετα ο εμπαιγμός του Παναθηναικού απο όλους τους φορείς ήταν μια ιστορική ασέβεια προς τον μεγαλύτερο αθλητικό όμιλο της χώρας, μια ασέβεια που φαίνεται να διορθώνεται.

  Με εκτίμηση.

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 12:12 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Να προχωρήσει άμεσα και να γίνουν και πολυκαταστήματα στον Βοτανικό…
  Εδώ και τώρα…..

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 12:20 | Eleftherios D.

  Η μετατροπη της Λ. Αλεξάνδρας σε χώρο πρασίνου θα μεταμορφώσει το κέντρο της Αθήνας. Οι χιλιάδες κάτοικοι των πυκνοδομημένων περιοχών θα έχουν επιτέλους έναν χώρο αναψυχης, έναν πνεύμονα πρασίνου που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής.
  Όσο για τον Βοτανικό, καιρός ήταν να αλλάξει πρόσωπο. Ποιός τολμάει να περάσει μέτα την δύση του Ηλίου απτην περιοχή, κανείς. Θα αποτελέσει προορισμό εκδρομής για χιλιάδες κατοίκους της πρωτεύουσας αν γίνουν όσα έχουν αναφερθεί. Για το γήπεδο και το εμπορικό κέντρο, σε πρώτη φάση θα δώσουν εργασία σε χιλιάδες οικογένειες τόσο κατα την κατασκευή όσο και κατά την λειτουργία τους. Οπότε ας εναντιωθούν σε όλα τα παραπάνω όσοι μόνο έχουν αποφασίσει ότι η χώρα πρέπει να χρεωκοπήσει και να μην υπάρχει ίχνος ανάπτυξης και ποιότητηας ζωής.

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 12:10 | Ollram

  Η ανάπτυξη ΠΡΕΠΕΙ να ξενικήσει άμεσα από τον ΒΟΤΑΝΙΚΟ
  άλλη καθυστέρηση ΔΕΝ συγχωρείται
  Η περιοχή ειναι σίγουρο θα «καθαρίσει», θα αναβαθμισθεί και θα είναι πιά επισκέψιμη!
  Αναμένουμε αμεσα την αποκατάσταση της περιοχής και το Mall – Γήπεδο

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 12:44 | lefteris

  μεγαλο εργο.. που θα δωσει πνευμονα πρασινου στη πολη…

  αν δεν γινει η διπλη αναπλαση ολοι ξερουμε καλα πως η περιοχη του βοτανικου θα μεινει ετσι για πολλα χρονια…

  αντιθετως η περιοχη θα αναπτυχθει.. καταστηματα γηπεδο μετρο θα δωσουν ωθηση. πολλες θεσεις εργασιας θα ανοιξουν.
  οι κατοικοι της περιοχης θα δουν τα ακινητα τους να αποχτουν αξια σε μια τοσο υποβαθμισμενη περιοχη!

  στο κεντρο της αθηνας θα δημιουργηθει ενα παρκο 20 στρεμματων που το εχει αναγκη η πολη!!

  μην βαζετε αλλα εμποδια!
  τα κερδη ειναι πολλα…

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 12:59 | Κώστας Κάτσικας

  DIAVOULEFSI LEGETAI re paidia, den einai status update sto facebook na kanete «like». Edo sxoliazeis ta arthra tis rythmisis, an exeis na peis kati vevaia!

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 12:39 | andrew

  ena apo ta oraiotera programmata,prepei na proxorisei .tha dimiourgithoun theseis ergasias 2000 peripou kai tha anaptixthei i perioxi kai tha anavathmistei i l.alexandras me ena toso omorfo parko.prepei na ginei.voithiste oloi

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 12:23 | Αριστείδης Σαρακηνός

  Αγαπητοί φίλοι, στην παρούσα οικονομική κατάσταση είναι απαραίτητο να απαρνηθούμε τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και να επικεντρώσουμε στην πραγματικότητα. Τόσο η Λεωφόρος Αλεξάνδρας όσο και ο Βοτανικός είναι ήδη περιβαλλοντικά επιβαρυμένες. Η Διπλή ανάπλαση θα δώσει νέα πνοή στις 2 αυτές περιοχές και το πιο σημαντικό θα δημιουργήσει ανάπτυξη. Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και χώρους πρασίνου εκμεταλλεύσιμους από τα παιδιά μας. Ανεξάρτητα αν το συγκεκριμένο έργο συνδέεται με κέρδη σγκεκριμένου επιχειρηματικού ομίλου θεωρώ πως επιτέλους πρέπει να προχωρήσει. Τα παράπλευρα κέρδη είναι σημαντικά για όλη την Αθήνα.

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 11:25 | Βλαχάκης Ιωάννης

  Eπιτέλους κύριοι φροντίστε να τελειώσει το τόσο σπουδαίο αυτό έργο που τοσο σημαντικό είναι για την πόλη για την νεολαία για τον Παναθηναικό μας για όλους μας.Ο Αθηναίος να βλέπει αυτο το στολίδι και να καμαρώνει.Να δουμε πλέον την αισιόδοξη πλευρά της Αθήνας μέσα σε όλη αυτή την μαυρίλα.Να κάνουμε οτι μπορούμε για να έχουμε θέσεις εργασιας σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία για την χώρα μας.Να αποκατασταθεί μια απο τις πιο ιστορικές γειτονιές της Αθήνας οι οποία μας έκανε να ντρεπόμαστε για την εξαθλίωση της.Τα παιδιά μας να αποκτήσουν χώρους πρασίνου και άθλησης.Κύριοι καταλάβετε οτι αυτή είναι μια ιστορική στιγμη για ολους μας.Κάντε το πραξη.Σας ευχαριστώ.Γιάννης Α Βλαχάκης.

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 10:15 | Antonis08

  Επιτελους, φαινεται οτι υπαρχει καποια δραστηριοτητα σε ενα τοσο σημαντικο, απο καθε αποψη, εργο που θα βελτιωσει την γενικοτερη πολλη ασχημη κατασταση που επικρατει στις δυο εμπλεκομενες περιοχες. Ενα εργο που τα τεραστια (ολοι το καταλαβαινουμε…) συγκρουομενα συμφεροντα το εχουν καταντησει πεδιο μικροκοματικων αντιπαραθεσεων, ενα ακομη κλασσικο παραδειγμα «ελληνικου τυπου» επενδυση που για να πραγματοποιηθει πρεπει να περασουν πολλα χρονια, λες και μας περισσευουν τετοιες επενδυσεις, λες και η Ελλαδα εχει μηδενικη ανεργεια, λες και οι ρυθμοι αναπτυξης ειναι υψηλοι…
  Ευχομαι (μονο τα ευχολογια μας εμειναν πια…) να ολοκληρωθει αυτο το σημαντικο εργο, οπως και πολλα αλλα που βρισκονται σε αναλογο σταδιο.

 • 22 Νοεμβρίου 2010, 10:10 | DUKE-4-

  epitelous!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!