Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η εξειδίκευση και εφαρμογή των χωροταξικών κατευθύνσεων του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ν. 1515/1985, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 11 του ν. 3481/2006), με τις οποίες προβλέφθηκε η δημιουργία δύο υπερτοπικών-μητροπολιτικών πόλων αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών και άλλων συμπληρωματικών λειτουργιών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων και συγκεκριμένα αφενός στο Βοτανικό, στην περιοχή του Ελαιώνα Αττικής, και αφετέρου στο Ο.Τ. 22, περιοχής 69, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας των Αμπελοκήπων. Για τις δύο ανωτέρω περιοχές, οι οποίες ρητώς χαρακτηρίζονται από το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας ως υποβαθμισμένες και χρήζουσες ποιοτικής αναβάθμισης, καθορίζονται με την παρούσα ρύθμιση οι γενικοί κανόνες και προϋποθέσεις της επιδιωκόμενης από την Πολιτεία χωροταξικής και πολεοδομικής επέμβασης, ενώ παραλλήλως εισάγεται ειδική διοικητική διαδικασία για την εφαρμογή της όλης ρύθμισης που μπορεί να ανταποκριθεί στις  ιδιαίτερες απαιτήσεις και στο σύνθετο χαρακτήρα του εγχειρήματος της διπλής ανάπλασης.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκονται τα εξής:

α) Η απομάκρυνση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου από την περιοχή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου σήμερα είναι εγκατεστημένες, και η μετατροπή της έκτασης (Ο.Τ. 22) σε υπερτοπικό πόλο πρασίνου και αναψυχής. Έτσι, υλοποιείται ένα από τα οράματα του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας, όπως αποτυπώθηκε στον ν. 1515/1985, και το οποίο προβλέπει τη δημιουργία «κυρίου δικτύου ροής πεζών» που ενώνει τον χώρο πρασίνου του Λυκαβηττού με την περιοχή των Τουρκοβουνίων και διέρχεται μεταξύ άλλων από τον χώρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, τον οποίο καταλαμβάνουν  σήμερα οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου.

β) Η μεταφορά των αθλητικών εγκαταστάσεων στην υποβαθμισμένη και προβληματική σήμερα περιοχή του Ελαιώνα/Βοτανικού, με ταυτόχρονη μετατροπή της τελευταίας από άναρχη ζώνη βιομηχανίας-βιοτεχνίας και χονδρεμπορίου σε ορθολογικώς πολεοδομούμενη περιοχή με σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, κοινοχρήστους χώρους και χώρους πρασίνου καθώς και κτίρια κεντρικών λειτουργιών. Η μετατροπή αυτή όχι μόνον άγει σε ουσιαστική βελτίωση της υφιστάμενης πραγματικής καταστάσεως και στην πολεοδομική εξυγίανση της περιοχής του Ελαιώνα, η οποία παρά τις θεσμοθετημένες ήδη από το 1985 προβλέψεις του ΡΣΑ και των αλληλοδιαδόχως ισχυσάντων π.δ/των 1991 και 1995-1995 ουδέποτε μπόρεσε να υλοποιηθεί, αλλά και σε διεύρυνση των επιλογών αναψυχής, ψυχαγωγίας και εργασίας στην περιοχή αυτή, προς όφελος κυρίως των δυτικών και λοιπών υποβαθμισμένων συνοικιών της πρωτεύουσας.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις υλοποιούνται πλείονες στόχοι και συγκεκριμένες προβλέψεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας, όπως αποτυπώθηκαν στον ν. 1515/1985, και ιδίως η «αποσυμφόρηση της κεντρικής περιοχής της Αθήνας» (άρθρο 3 παρ. 4 περ. β), η  «αναβάθμιση ιδιαίτερα υποβαθμισμένων περιοχών» (άρθρο 2 περ. ε), η «εξισορρόπηση των κοινωνικών ανισοτήτων από περιοχή σε περιοχή» και η «διεύρυνση των επιλογών κατοικίας και εργασίας, αναψυχής και ψυχαγωγίας σε κάθε περιοχή της πρωτεύουσας» (άρθρο 3 περ. γ και δ) καθώς και η «άμβλυνση των ανισοτήτων στην κατανομή του κοινωνικού εξοπλισμού και στην ποιότητα του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος με ανακατανομή χρήσεων, λειτουργιών και επενδύσεων προς όφελος κυρίως των δυτικών και των λοιπών υποβαθμισμένων περιοχών» (άρθρο 3 παρ. 3 περ. ε). Επίσης, επιτυγχάνεται αδαπάνως για το κράτος, ιδίως στην παρούσα δυσχερή οικονομική συγκυρία, η προώθηση ενός μείζονος προγράμματος ανάπλασης για την πόλη της Αθήνας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του ελληνικού Δημοσίου. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, καθίσταται αναγκαία η αναπροσαρμογή προγενέστερων πολεοδομικών προβλέψεων, ιδίως αυτών που είχαν περιληφθεί στο π.δ. της 20.9./30.11.1995 (ΦΕΚ 1049 Δ΄) και στο από 21.6/11.7.1996 τροποποιητικό αυτού (ΦΕΚ 742 Δ΄) για την περιοχή του Ελαιώνα, οι οποίες έχουν από μακρού καταστεί ανεφάρμοστες ιδίως εν όψει της οικονομικής αδυναμίας πραγματώσεώς τους και κατ’ επέκταση της αδυναμίας τους να καταστήσουν εφικτή την εκπλήρωση βασικών χωροταξικών κατευθύνσεων του ΡΣΑ, όπως αυτών που επιδιώκονται με την παρούσα ρύθμιση.

Η λογική που διατρέχει την προτεινόμενη ρύθμιση είναι απλή και σαφής. Με αυτήν καθορίζονται οι επιτρεπόμενες γενικές χρήσεις γης και οι επιτρεπόμενοι γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης στις δύο περιοχές ανάπλασης που συναπαρτίζουν την όλη χωροταξική και πολεοδομική παρέμβαση, ενώ παράλληλα εισάγεται ειδική διοικητική διαδικασία για την έγκριση και πραγματοποίηση του όλου προγράμματος η οποία προβλέπει κατά στάδια τα εξής:

α) Έκδοση π.δ/τος με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και πρόταση του Δήμου Αθηναίων, για τον καθορισμό των ειδικότερων πολεοδομικών ρυθμίσεων στις δύο περιοχές ανάπλασης (έγκριση ειδικών χρήσεων γης και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης, έγκριση σχεδίου γενικής ή και ειδικής διάταξης των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και των συνοδευτικών τους δραστηριοτήτων, τροποποίηση ρυμοτομικού, έγκριση στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του προγράμματος κ.λπ.). Η προσφυγή στον νομικό τύπο του προεδρικού διατάγματος για την εξειδίκευση της πολεοδομικής διαρρύθμισης παρίσταται επιβεβλημένη εν όψει της πολυπλοκότητας και της πρωτοτυπίας του όλου πολεοδομικού εγχειρήματος.

β) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για όσα έργα και δραστηριότητες του προγράμματος ανάπλασης υπέχουν τέτοια υποχρέωση.

γ) Έκδοση οικοδομικών αδειών και λοιπών εγκρίσεων για όσα έργα του προγράμματος υπέχουν τέτοια υποχρέωση. Υπογραμμίζεται ιδίως το γεγονός ότι, σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων στη περιοχή του Βοτανικού, οι οποίες προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών του  ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου του Παναθηναϊκού, είναι η προηγούμενη έκδοση της άδειας κατεδάφισης των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεών του στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς πρωταρχική μέριμνα της ρύθμισης είναι η απελευθέρωση του χώρου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντικαθίσταται το άρθρο 12 του ν. 3481/2006, με το οποίο είχε επιχειρηθεί για πρώτη φορά η εξειδίκευση και εφαρμογή των χωροταξικών κατευθύνσεων του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ν. 1515/1985, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 11 του ν. 3481/2006), για την προώθηση του προγράμματος της διπλής ανάπλασης στις περιοχές του Βοτανικού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας του Δήμου Αθηναίων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επέρχονται οι εξής αλλαγές στο ουσιαστικό περιεχόμενο του προγράμματος ανάπλασης, σε σχέση με τα προβλεπόμενα στον ν. 3481/2006:

–         Καταργείται πλήρως το δημοτικό πολυλειτουργικό κτίριο του Δήμου Αθηναίων.

–         Καταργείται πλήρως το κτίριο καλαθοσφαίρισης του Παναθηναϊκού.

–         Μειώνονται οι εμπορικές χρήσεις του νέου γηπέδου ποδοσφαίρου. Η μείωση αυτή αντιστοιχεί στην δόμηση που θα καταλάμβανε το κτίριο καλαθοσφαίρισης του Παναθηναϊκού, το οποίο πλέον καταργείται.

–         Ενσωματώνονται  στο κτίριο του νέου γηπέδου ποδοσφαίρου και στο όμορο εμπορικό κτίριο οι εμπορικές χρήσεις του γηπέδου ποδοσφαίρου, οι οποίες είχαν σχεδιαστεί εκτός του κελύφους του γηπέδου.

–         Αυξάνονται σε ποσοστό 50% περίπου οι αθλητικές χρήσεις του Ερασιτεχνικού Αθλητικού Σωματείου του Παναθηναϊκού με ταυτόχρονο περιορισμό κατά το ήμισυ περίπου της κάλυψης της εγκατάστασης (οι χρήσεις αυτές θα ανέρχονται συνολικά σε 7.500 τμ περίπου, η υλοποίηση των οποίων τίθεται σε απόλυτη χρονική προτεραιότητα, σε σχέση με τις υπόλοιπες χρήσεις).

–         Μειώνονται οι θέσεις στάθμευσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες εφεξής θα εξυπηρετούνται συμπληρωματικά από τους χώρους στάθμευσης του ΟΤ 45α της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ, με παραχώρηση κατά χρήση των λοιπών απαιτουμένων θέσεων.  Οι θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αμιγώς για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων περιορίζονται σε 450 περίπου, εκ των οποίων οι 300 τοποθετούνται κάτω από το γήπεδο ποδοσφαίρου.

–         Μειώνεται δραστικά ο συντελεστής δόμησης 1,6 στο Ο.Τ. 45α της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ, με τον προσδιορισμό νέου ανώτατου συντελεστή δόμησης, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,2.

Με τον παραπάνω ανασχεδιασμό του προγράμματος ανάπλασης επιτυγχάνονται τα εξής:

–         Μειώνεται η συνολική δόμηση του προγράμματος στην περιοχή του Βοτανικού κατά 66.000 τ.μ. περίπου, δηλαδή μειώνεται η προβλεφθείσα με τον ν. 3481/2006 δόμηση  κατά ποσοστό 60% περίπου.

–         Η νέα επιτρεπόμενη δόμηση στην περιοχή του Βοτανικού θα είναι σαφώς μικρότερη από την αρχική δόμηση που είχε υλοποιηθεί πριν από την κατεδάφιση των εργοστασίων της ΕΤΜΑ.

–         Αυξάνονται, στην περιοχή του Βοτανικού, οι ελεύθεροι χώροι και οι χώροι πρασίνου κατά 30.000 τ.μ. περίπου, πέραν αυτών που είχαν προβλεφθεί με τον ν. 3481/2006. Με την αύξηση αυτή, οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου στις δύο περιοχές του προγράμματος ανάπλασης (Λ. Αλεξάνδρας και Βοτανικός) ανέρχονται πλέον σε 100.000 τ.μ. περίπου.

Τα οφέλη (πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά κ.λπ.) από την επιχειρούμενη ρύθμιση και τον ανασχεδιασμό τoυ όλου προγράμματος καθίστανται  πρόδηλα τόσο για τις περιοχές της Λεωφ. Αλεξάνδρας και του Βοτανικού, όσο και για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος βρίσκεται τα τελευταία χρόνια ενώπιον ριζικών δημογραφικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολεοδομικών μεταβολών. Σε μία εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα, δεν μπορεί να αποτελέσει πολιτική επιλογή η εγκατάλειψη του πολεοδομικού σχεδιασμού λόγω δημοσιονομικής στενότητας. Οφείλουμε όλοι να βρούμε λύσεις που και τις αναγκαίες πολεοδομικές διαρρυθμίσεις θα προωθούν και τη δυνατότητα πραγματικής εφαρμογής τους μέσα από εγχειρήματα, όπως αυτό της διπλής ανάπλασης.

 • 7 Δεκεμβρίου 2010, 00:12 | Δάφνη Γαβρίλη

  Με την προϋπόθεση ότι η διαβούλευση αυτή δεν είναι προσχηματική θα ήθελα να τονίσω ότι ο συγκεκριμμένος χώρος πίσω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού χρησιμοποιείται καθημερινά από, το λιγότερο, 2,500 μαθητές. Επτά σχολικές μονάδες, εκ των οποίων δυο σε βραδινή βάρδια, στεγάζονται στα κτήρια των σχολείων που βρίσκονται πίσω από το γήπεδο. Δυστυχώς όλα αυτά τα πολλά , πάρα πολλά χρόνια που περιμένουμε να συμβεί το “θαύμα” της διπλής ανάπλασης ο περιβάλλον χώρος έχει εγκαταληφθεί εντελώς, έχει σαφώς υποβαθμιστεί. Θεωρώ απόλυτα φυσικό να κληθούν τα σχολεία να καταθέσουν προτάσεις , οι οποίες θα συμπεριληφθούν στα σχέδια της διπλής ανάπλασης, ως φορείς που αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο και πάρα πολύ σημαντικό κύτταρο του κοινωνικού ιστού της συγκεκριμένης περιοχής. Ετσι θεωρώ οτι το υπουργείο οφείλει να καλέσει συντεταγμένα , για να καταθέσουν σχέδια και προτάσεις , τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των σχολικών μονάδων, τους συλλόγους των καθηγητών αλλά και τους ίδιους τους μαθητές. Φυσικά ο κύριος άξονας των προτάσεων θα είναι το καλό ολόκληρης της πόλης και όχι η προσωρινή εξυπηρέτηση κάποιων συμφερόντων και στην κατεύθυνση αυτή είμαι σίγουρη ότι θα κινηθούν οι προτάσεις και τα σχέδια που θα προέλθουν από τον χώρο των σχολείων. Κλείνοντας θα ήθελα να ζητήσω από τους αρμόδιους φορείς να ακούσουν την “κραυγή της αγωνίας” μας πριν άλλη μια ακόμη ευκαιρία πάει χαμένη !
  Δάφνη Γαβρίλη,
  Πρόεδρος του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Πειραματικού Γυμνασίου
  Διαμερισματική σύμβουλος 7ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 20:50 | ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΠ

  ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΛΕΩΦΟΡΟΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Κ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΤΑΠΡΑΣΙΝΕΣ
  ΙΣΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑ ΞΥΛΩΘΕΙ Η ΑΣΦΑΛΤΟΣ
  ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΤΕΥΤΟΥΝ ΔΕΝΔΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
  ΑΠΟ ΤΗ ΖΕΣΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ
  ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ … ΠΟΛΥ ΠΡΑΣΙΝΟ……

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 16:06 | ΠΟΛΥΣ

  μου επιτρέπετε να σας πω μια ιστορία. Εξάλλου ζούμε σε μια εποχή που ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει:
  Κάποτε και πριν πολλά χρόνια ήρθε στο χω΄ριό μου ένας πλανόδιος που πουλούσε κατσαρολικά, κουτάλια, τάπερ κλπ. Μάλιστα, μάζεψε κυρίωσ τις γυναίκες του χωριού για να κάνει επίδειξη μαγειρικής και αποθήκευσης του φαγητού στα τάπερ. Η απάντηση που έλαβε από τις φτωχές γυναίκες ήταν: εάν εμείς βρούμε φαγητό, ξέρουμε και πωσ να το μαγειρέψουμε και πως να το συντηρήσουμε. Άρα όσα μας λέτε είναι παραμύθια για ρομαντικούς μιας και αφού δεν υπάρχει φαγητό για ποιό μαγείρεμα μιλάμε και τι προτάσεις έχουμε να κάνουμε. ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΦΑΙ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΣΑΛΙΟ (κ.ΛΟΒΕΡΔΟΣ) ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΟΜΑΣΤΕ ή ΔΙΑΟΛΟΣΤΕΛΝΟΜΑΣΤΕ.

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 16:46 | ANASTASIADHS ANESTHS

  OLES OI PROTASEIS EINAI KALLES ARKEI TO YPOYRGEIO NA THS EFARMOSEI.KAI EPISHS TA GIPEDA POY EGINAN ME TOYS OLYMPIAKOYS AGONES NA XRISIMOPOIHTHOYN KAI OXI NA GINONTE NEA GHPEDA. H ATHHNA KAI H THESSALONIKH EINAI ANAGKH NA EXOYME PERISSOTERO PARASINO KAI EKEI PRPEI H KYVERNHSH NA DOSH THN MAXH THS PRASINHS ANAPTIKSHS..AYTA

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 14:18 | Μαρία Βαλς

  Πρέπει κάποτε να σταματήσει η αποσπασματική εφαρμογή σχεδίων πόλεως. Έχουμε π.δ. του 95 για την περιοχή Ελαιώνα που θεωρούνται πολεοδομικώς παρωχημένα. Τώρα ετοιμάζεται καινούριο π.δ. που θα αφορά μία μικρή έκταση του συνόλου – και σε σχέση με αυτό θα είναι αποσπασματικό. Η γνώμη μου είναι να εφαρμοσθούν τοπικώς οι νέες μέθοδοι που μιλούν για περισσότερους και μικρότερους χώρους πρασίνου και αθλητικών εγκαταστάσεων διότι θα είναι πιο εύκολοι στη συντήρηση (φύλαξη, κλπ.) και πιο ευπρόσιτοι από μεγαλύτερες ομάδες πολιτών (για φανταστείτε κάθε ένας να έχει απέναντί του σχεδόν ένα πάρκο – ενώ αντίθετα φανταστείτε ένα τεράστιο πάρκο στην άκρη της πόλης που θα δημιουργούσε και κυκλοφοριακό χάος). Η Αθήνα είναι μεν πρωτεύουσα αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί σε έκταση με το Λονδίνο (και το Hyde Park) ή σε δυνατότητες συντήρησης όπως το Μόναχο (και τους Αγγλικούς Κήπους). Κάτι σύγχρονο και στην ορθή κλίμακα λοιπόν, λαμβάνοντας υπ’ όψη την οικονομία, τη διατηρησιμότητα στο μέλλον, τις δυνατότητες αξιοποίησης από την – κατά το δυνατόν – μεγαλύτερη μερίδα πολιτών και κυρίως την ορθή κλίμακα. Ωραίοι οι ουρανοξύστες στην Κωνσταντινούπολη αλλά είμαστε σίγουροι ότι αυτό χρειάζεται η ΑΘήνα (για να θυμηθούμε ότι τα εμπορικά κέντρα της δεκαετίας του 80 «πνέουν τα λοίσθια» από πλευράς εμπορικότητας). Μήπως πριν προχωρήσει αυτό το μεγαλειώδες έργο, πρέπει να γίνει επικαιροποίηση όλων των παραμέτρων (πού και πόσοι οι χώροι πρασίνου, πού η δόμηση) και δη όχι αποσπασματικά αλλά συνολικά για όλη την υπό πολεοδόμηση περιοχή; Σαφώς και από κάπου πρέπει να αρχίσει, αλλά να μην υπάρχει και μία ενιαία σύλληψη; Και τελικά μήπως κάποιοι «επαναστατικοί» για την εποχή τους νόμοι (βλ. 1337/83) χρήζουν αναθεώρησης προς το συνταγματικότερο και αξιοκρατικότερο; Όταν αφέθηκε η πολεοδόμηση στα χέρια της εκάστοτε (τοπικής αυτο-)διοίκησης, τι συνειρμοί δημιουργήθηκαν και τι αποτελέσματα;

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 13:42 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Ας τελειώνουμε μ`αυτήν την ιστορία αρκετά.Αφήστε να γίνουν έργα να δουλέψει ο κόσμος,δώστε ψωμί εργασία στους ανθρώπους,την ανεργία εσείς την δημιουργίτε.Είμαι υπέρ του έργου αυτού γιά τους παραπάνω λόγους και για μια πιό όμορφη και καθαρή πόλη.

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 12:56 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Η οδος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΕΙΝΑΙ σωστο να γινει υπογεια μεχρι και τα ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙ επιτελους το ποιο υστορικο κοματι γης της ΑΘΗΝΑΣ τα ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ ΣΑΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ η οποια θα παρη και το ονομα αυτο.στην οποια πλατεια να γινονται καθε χρονο πολιτιστικες εκδηλωσεις που να σχετιζονται με την ιστορικοτητα ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ της ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΠΛΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ αΡΧΑΙΟΤΗΤΑ απο ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ. ΝΑ ΣΟΒΑΡΕΥΤΟΥΜΑΙ ΚΑΠΟΤΕ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ δεν ειμαστε υποδουλοι ραγιαδες ειμαστε ενα ελευθερο κρατος και ενας ελευθερος λαος αυτοι που αποφασιζουν να μην παιρνουν αποφασεις στο ποδι και να λαβαινουν υπο οψη τους τα μηνιματα των καιρων. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΝΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ ο οποιος καποτε πρεπει να δουλεψουμε ολοι μας να αναδειχθει για το καλο ολων μας.