Πρόγραμμα διπλής ανάπλασης στις περιοχές του Βοτανικού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας του Δήμου Αθηναίων

1. Για την πραγματοποίηση του προγράμματος διπλής ανάπλασης στις περιοχές του Βοτανικού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας του Δήμου Αθηναίων, όπως αυτό προβλέφθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3481/2006, καθορίζονται οι ακόλουθες ειδικότερες περιοχές και τομείς ανάπλασης και οι επιτρεπόμενες εντός αυτών γενικές χρήσεις γης και γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:

α. Περιοχή Ανάπλασης Ι: Είναι η περιοχή που καταλαμβάνεται από το Ο.Τ.22 της περιοχής 69 του Δήμου Αθηναίων επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 3481/2006. Εντός της περιοχής αυτής επιτρέπονται:

– Γενικές χρήσεις γης: Επιτρέπεται η χρήση αθλητικού μουσείου – εντευκτηρίου, χώρου αναψυχής και εστίασης καθώς και υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων μέγιστης χωρητικότητας 700 θέσεων.

– Ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 0,04

– Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 5%

– Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 4,5 μ.

β. Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ: Είναι η περιοχή που καταλαμβάνεται από το ενοποιημένο Ο.Τ. 45-46-50 (εφεξής Τομέας Ανάπλασης Α΄) και το Ο.Τ. 45α (εφεξής Τομέας Ανάπλασης Β΄) της Πολεοδομικής Ενότητας Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων, όπως αυτά καθορίστηκαν με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3481/2006. Εντός της περιοχής αυτής επιτρέπονται:

β1. Τομέας Ανάπλασης Α΄:
– Γενικές χρήσεις γης: Επιτρέπεται η ανέγερση γηπέδου ποδοσφαίρου χωρητικότητας έως 40.000 θέσεων και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων μέγιστης χωρητικότητας 450 θέσεων. Στο γήπεδο ποδοσφαίρου, εκτός από τις κυρίως αθλητικές δραστηριότητες και τις βοηθητικές τους εξυπηρετήσεις, επιτρέπονται και οι χρήσεις χώρων ιατρικής υποστήριξης και αποκατάστασης αθλητών, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων πολιτισμού και αναψυχής, χώρων εστίασης, εμπορικών χρήσεων, πολυλειτουργικών χώρων άθλησης και υγιεινής, αθλητικών ξενώνων και χώρων φιλοξενίας, χώρων συνάθροισης κοινού καθώς και χώρων εξυπηρέτησης τύπου και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι εμπορικές χρήσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 17,5% της συνολικής μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης και οι συμπληρωματικές των αθλητικών δραστηριότητες το 17,5% αυτής.
– Μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση: 47.000 τμ.
– Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 30%
– Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: κατά ΓΟΚ, με εξαίρεση α) το ύψος του γηπέδου ποδοσφαίρου, που μπορεί να ανέρχεται μέχρι τα 35 μέτρα, προσαυξανόμενο κατά 8 μέτρα για στέγαστρα, ικριώματα φωτισμού και εγκαταστάσεις ραδιοτηλεοπτικών μέσων και β) το ύψος των λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, που μπορεί να ανέρχεται μέχρι τα 18 μέτρα, προσαυξανόμενο κατά 1,5 μέτρα για τη στέγη. Ο πέριξ του γηπέδου ποδοσφαίρου χώρος διαμορφώνεται σε ύψος 3,5 μ. από τη στάθμη της οδού Αγ. Πολυκάρπου.
β2. Τομέας Ανάπλασης Β΄:
– Γενικές χρήσεις γης : Επιτρέπονται οι χρήσεις διοίκησης, γραφείων, τραπεζών, ασφαλειών, κοινωφελών οργανισμών, εμπορικών καταστημάτων- υπεραγορών-πολυκαταστημάτων, εστιατορίων, αναψυκτηρίων, χώρων συνάθροισης κοινού και αναψυχής και κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας.
– Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης : 1,2.
– Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 40%

– Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 18 μέτρα.

2. α. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, εγκρίνεται το πρόγραμμα διπλής ανάπλασης και καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις για την πραγματοποίησή του και ιδίως:

– οι ειδικότερες χρήσεις γης ανά περιοχή ή τομέα ανάπλασης και οι τυχόν πρόσθετοι περιορισμοί στα ποσοστά ανάπτυξης των επιμέρους χρήσεων,

– οι ειδικότεροι όροι και περιορισμοί δόμησης ανά περιοχή ή τομέα ανάπλασης,

– οι επιβαλλόμενοι όροι και περιορισμοί στη μορφολογία και την αισθητική των κτιρίων και των ακαλύπτων χώρων,

– οι όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, καθώς και το σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης,
– η γενική ή/και ειδική διάταξη των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και των συνοδευτικών τους δραστηριοτήτων καθώς και ο τρόπος διαμόρφωσης των ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων ανά περιοχή και τομέα ανάπλασης,
– οι απαιτούμενες υπόγειες θέσεις ή και υπαίθριοι χώροι στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων και κτιρίων του προγράμματος στην περιοχή ανάπλασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο και κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων,

– τα αναγκαία κοινόχρηστα έργα και δίκτυα υποδομής,

– κάθε άλλο επιβαλλόμενο για την επίτευξη του προγράμματος μέτρο, όρος ή περιορισμός.

β. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να τροποποιείται το ρυμοτομικό σχέδιο στις περιοχές ανάπλασης, να μετατοπίζονται ή/και να καταργούνται οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές, να καθορίζονται οικοδομήσιμοι, κοινωφελείς, κοινόχρηστοι χώροι και κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου. Η συνολική έκταση των κοινοχρήστων χώρων και των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 70 στρέμματα. Η έκδοση του προεδρικού διατάγματος έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/16.8.1923. Διατάξεις που αφορούν την εισφορά σε γη και χρήμα δεν εφαρμόζονται. Οι τυχόν απαιτούμενες απαλλοτριώσεις για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου κηρύσσονται υπέρ και με δαπάνες του Δήμου Αθηναίων. Η διαμόρφωση και η συντήρηση των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου γίνεται με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνη του Δήμου Αθηναίων ή όσων έλκουν από αυτόν δικαιώματα, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης.

γ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κίνηση της διαδικασίας που ορίζεται στην περίπτωση α της παρούσας παραγράφου είναι η υποβολή πρότασης από το Δήμο Αθηναίων για το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησης του συνόλου του προγράμματος της διπλής ανάπλασης, καθώς και για τις υποχρεώσεις των κυρίων των ακινήτων που μετέχουν στο πρόγραμμα ή όσων έλκουν από αυτούς δικαιώματα, ιδίως ως προς την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων και παρεμβάσεων και τις παρεχόμενες εγγυήσεις για την εκπλήρωσή τους. Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος Αθηναίων υποβάλλει στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας πρόταση, η οποία συνοδεύεται από τα εξής στοιχεία: i) σχέδια γενικής διάταξης κλίμακας 1:1000, αντιστοίχως και για τις δύο περιοχές ανάπλασης, στα οποία αποτυπώνονται τα προτεινόμενα κτίρια και εγκαταστάσεις, οι χώροι πρασίνου και τα δίκτυα υποδομής, σε συνάρτηση με τις επιτρεπόμενες γενικές χρήσεις γης, το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης και τον μέγιστο επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης των περιοχών ανάπλασης, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ii) πρόταση για τους όρους προστασίας, διαχείρισης και παρακολούθησης του περιβάλλοντος, συνοδευόμενη από την κατά νόμο προβλεπόμενη μελέτη, iii) κάθε άλλη μελέτη ή στοιχείο απαραίτητο για την περιγραφή και τεκμηρίωση των ρυθμίσεων της περιπτώσεως α της παρούσας παραγράφου και iv) πρόταση για το χρονοδιάγραμμα και τον φορέα ή φορείς εκτέλεσης του προγράμματος, καθώς και τους τρόπους χρηματοδότησης αυτού. Η μετάσταση της κυριότητας των ακινήτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε κατόπιν συμβάσεως του ιδιωτικού δικαίου είτε με τη διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτριώσεώς τους υπέρ και με δαπάνες του Δήμου Αθηναίων.
3. Οι οικοδομικές άδειες για την ανέγερση των κτιρίων και εγκαταστάσεων που θα ανεγερθούν στην Περιοχή Ανάπλασης I και στην Περιοχή Ανάπλασης II, Τομέας Α του προγράμματος, χορηγούνται ή αναθεωρούνται από τη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2947/2001 (Α΄228), όπως ισχύει. Οι οικοδομικές άδειες για τις λοιπές εγκαταστάσεις και κτίρια του προγράμματος, καθώς και η άδεια κατεδάφισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στην περιοχή Ανάπλασης Ι, χορηγούνται από τις οικείες πολεοδομικές υπηρεσίες. Οι εγκρίσεις των περιβαλλοντικών όρων για τις εγκαταστάσεις του προγράμματος ανάπλασης χορηγούνται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού, ύστερα από γνώμη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση δβ` της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 (Α΄91).

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην του γηπέδου ποδοσφαίρου, στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ είναι η έκδοση της άδειας κατεδάφισης των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ανάπλασης Ι. Η έκδοση της ως άνω άδειας λειτουργίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας λειτουργίας των κτιρίων και εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ, Τομέας Β’ του προγράμματος ανάπλασης.

Στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η κατεδάφιση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ανάπλασης Ι εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της σχετικής άδειας κατεδάφισης, καθώς και στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ανάπλασης στην Περιοχή Ανάπλασης Ι εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έκδοση της ανωτέρω άδειας κατεδάφισης, ανακαλούνται αυτοδίκαια η άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην του γηπέδου ποδοσφαίρου, στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ, καθώς και η άδεια λειτουργίας των κτιρίων και εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ, Τομέας Β’ του προγράμματος ανάπλασης.

Με πράξεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαπιστώνεται η πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.

5. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3481/2006 καταργούνται, με εξαίρεση: α) τις διατάξεις της παραγράφου 1 κατά το τμήμα τους και μόνο με το οποίο το Ο.Τ. 22 της περιοχής 69 του Δήμου Αθηναίων χαρακτηρίστηκε ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου και β) τις διατάξεις της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου, κατά το τμήμα τους και μόνο με το οποίο τροποποιήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο στο Ο.Τ. 45 της Πολεοδομικής Ενότητας Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων και καθορίστηκαν νέα Ο.Τ. 45α και ενοποιημένο Ο.Τ. 45-46-50. Καταργείται επίσης κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 11:51 | ΑΘΗΝΑΙΟΣ

  ΣΤΗΝ «ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ» ΤΟΥ ΣτΕ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΙΣΟΒΑΡΩΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΑΣ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 11:35 | christos ntasioudis

  μένω στη θεσσαλονίκη.νομίζω είναι σύνθετη ανάθεση έργου .θα πρέπει να ρωτησετε τις απόψεις του Τεχνικού Ε πιμ.Ελλάδας /τμήμα ΑΘΗΝΏΝ(www.tee.gr) και του συλλογου ΑΡΧΙΤΕΚΤΌΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (www.sadas-pea.gr)
  προφανως γιά να γίνει ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ του έργου χρειάζεται να γίνει ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( να λάβει υπ΄όψη αποφάσεις ΣΤΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ , ΓΟΚ, ΄και ότι άλλο υπάρχει ,διαβούλευση κλπ)
  Αν η αμοιβή του έργου υπερβαίνει τις 200.000 γίνεται1) με κοινοτικές οδηγίες σε ότι γραφεία μελετων απαιτηθουν από την ομάδα εργασίας , αν όχι (δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ) γίνεται με ανάθεση με τον νόμο Ν716/77 όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν.3316/2005.
  2)Επίσης η μελέτη ανεξαρτήτως της αξίας του έργου μπορεί να γίνει σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας με πανελλήνιο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ.
  ευχαριστώ Χρήστος Δ.Μ.Ντασιουδης Αρχιτέκτονας Μηχ.Α.Π.Θ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 11:32 | Μάρκος Γουζέλης

  Η διπλή ανάπλαση, καθώς και κάθε άλλο έργο που δημιουργεί αυτή την εποχή θέσεις εργασίας & ευπρεπίζει τη πόλη, οφείλει να ολοκληρώνεται.
  Ομως επειδή το πράσινο για την Αθήνα είναι πολύ σημαντικό – δεν αναφέρομαι στο πράσινο του Παναθηναίκού- είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι δεν θα γίνει καραστρατήγηση της εκμετάλευσης των ελεύθερων χώρωνπου προορίζονται για φύτευση?
  Στη μακέτα του έργου,που είχα δεί παλαιότερα, οι επιφάνειες για «πράσινους» χώρους ήταν σχεδόν ανύπαρκτες.
  Τα παραδείγματα είναι πολλά με κορυφαίο τη τσιμεντοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και την ελαχιστοποίηση των χώρων «φύτευσης» (μάλλον συμβατικών? ).
  Αν πρόκειται να γίνουν τα ίδια – πολύ το φοβάμαι-τότε δεν μιλάμε για ανάπλαση αλλά για εναν ακόμα εμπαιγμό (σε διακοματική βάση)
  της νοημοσύνης μας.
  Αν μπορείτε επιτέλους να εξασφαλίσετε τη σωστή υλοποίηση της ανάπλασης (οχι απλά με λόγια και νόμους οι οποίοι καταστρατηγούνται)τότε ναι κάντε την.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 11:23 | ΜΑΝΩΛΗΣ

  θα το πω όσο πιο απλά γίνεται… ισως είναι το μόνο πραγμα που δεν χρειαζοταν διαβούλευση…..τι συζητάμε ρε παιδιά? ένα εργο που έπρεπε να ειχε τελειώσει τώρα? πρέπει η κάθε κυβέρνηση να ρωτάει το αυτονόητο? κι εγω γαύρος είμαι σαν τον πιο κατω, αλλα πρέπει καποτε να παμε μπροστά.παρτε τα ολα στον Ασπροπυργο και τη Μαγούλα που εχουν εκτάσεις και επιτελους «ξεμπουκόστε» το κέντρο!!!

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 11:04 | pananap

  ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ.

  ΝΑΙ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ,

  ΝΑΙ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ,

  ΟΧΙ ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΤΥΠΟΥ MALL.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 11:27 | ΑΝΤΩΝΙΑ

  ΕΠΙΚΡΟΤΩ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. ΕΛΠΙΖΩ ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ. ΑΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΡΗΤΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 00:39 | Βασιλάκης Μανόλης

  Ωραία!!! Κάνουμε γήπεδο στο Βοτανικό. Φτιάχνουμε και το «χρυσωρυχείο του Μπάμπη» (εμπορικό κέντρο). Να δώσουμε και το Ελληνικό για «GREECE LAS VEGAS» Αυτή την «ανάπτυξη» θέλετε; Αυτές τις επενδύσεις ζητάτε; Του γρήγορου κέρδους, με τσάμπα γη. Συνεχίστε στο δρόμο που χάραξε ο Τζανίκος. Συνεχίστε στο δρόμο του παππού Καραμανλή που έκλεισε και τσιμένταρε τον Ιλισσό ποταμό και ξήλωσε τις γραμμές του τραμ. Συνεχίστε να υποβαθμίζετε και να καταστρέφεται ότι έχει απομείνει στην Αττική. Συνεχίστε να έχετε ανεξέλεγκτες τις πολεοδομίες. Συνεχίστε να καταστρέφεται μικρές οάσεις πρασίνου για να δημιουργείτε γκαράζ. Συνεχίστε να θεωρείτε ανάπτυξη τον «πολιτισμό του ΙΧ» Συνεχίστε να φτιάχνετε οδικά έργα τύπου Αττικής Οδού, και ταυτόχρονα να υποβαθμίζετε το ρόλο των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Συνεχίστε και κάντε το καλοκαίρι της Αθήνα αβίωτο με τις θερμοκρασίες να φτάνουν στους 50 βαθμούς, αφού όλο και μεγαλώνει η θερμοπαγίδα από το τσιμέντο.
  Συνεχίστε…

 • ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ: ΑΝΑΓΚΑΙΑ,
  ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  Πάγια θέση των Οικολόγων Πράσινων είναι ότι η χωροθέτηση των μεγάλων έργων της Αττικής πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ στα πλαίσια συνολικού χωροταξικού σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός της Αθήνας δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται με «άνωθεν» σχεδιασμό χωρίς συμμετοχή των κατοίκων, άμεσα ενδιαφερόμενων ομάδων πολιτών και χωρίς συμμετοχή της ΤΑ που αποτελεί το πρώτο σκαλοπάτι της δημοκρατίας.

  Παρά όμως τις εξαγγελίες και υποσχέσεις για επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, η κ. Μπιρμπίλη συνεχίζει την καταστροφική για την Αττική πολιτική των σημειακών χωροθετήσεων στον αστικό ιστό. Λίγες μόνο ημέρες μετά τις εκλογές, εσπευσμένα, με διαβούλευση μόλις 14 ημερών, και πριν αναλάβει τις αρμοδιότητές της η αιρετή Περιφέρεια, το ΥΠΕΚΑ παρουσιάζει «νέα» πρόταση για την διπλή ανάπλαση, που αφορά τον Ελαιώνα και την Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

  Μια πρόταση που έχει τα ίδια προβλήματα με τις προηγούμενες αφού :
   Παραμένει το γήπεδο του ΠΑΟ χωρίς σύνδεση με το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας
  Επιμένουμε στη θέση μας ότι όλοι οι μεγάλοι πόλοι αναψυχής, αθλητισμού, πολιτισμού και συγκοινωνιών (όπως τα γήπεδα ΠΑΟ και ΑΕΚ, η Όπερα, η Εθνική Βιβλιοθήκη και ο σταθμός των ΚΤΕΛ) πρέπει να χωροθετηθούν μετά από συνολικό χωροταξικό σχεδιασμό. Αυτό θα εξασφαλίσει τη σωστή χωροθέτηση ασύμβατων χρήσεων και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης. Ζητάμε την επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας μετά από ουσιαστικό δημόσιο διάλογο και αγωνιζόμαστε για να πάψουν οι χωροθετήσεις να παίρνουν τη μορφή πολιτικών εξυπηρετήσεων για ψηφοθηρικούς λόγους, υπονομεύοντας το μέλλον της πόλης μας.
   Μειώνεται η δομημένη έκταση, αλλά ακυρώνονται θεσμοθετημένοι με το Π.Δ. του 1995 χώροι πρασίνου
  Θεωρούμε προφανές ότι μία από τις πρώτες προτεραιότητες του χωροταξικού σχεδιασμού πρέπει να είναι η προστασία και η αύξηση των χώρων πράσινου στην Αττική. Ζητάμε την υλοποίηση των χώρων πράσινου στον Ελαιώνα και αλλού, και κυρίως τη δημιουργία χώρων υψηλού πράσινου.
   Διατηρείται το εμπορικό κέντρο
  Για το εμπορικό κέντρο στον Ελαιώνα, υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει ήδη κορεσμός εμπορικών χρήσεων στην Αττική, με τεράστιο απόθεμα καταστημάτων και γραφείων προς ενοικίαση ή πώληση. Κάθε νέο MALL συνεπάγεται τη χρεοκοπία πολλών παραδοσιακών μικρών και μεσαίων καταστημάτων μέσα στον αστικό ιστό, με σοβαρές επιπτώσεις για την πόλη : απώλεια εξυπηρετήσεων, θέσεων εργασίας και δημιουργία επικίνδυνων νεκρών ζωνών. Εκφράζουμε λοιπόν την αντίθεσή μας στη δημιουργία νέων Εμπορικών Κέντρων στον Ελαιώνα και αλλού.
   Παραμένει ο σχεδιασμός μεγάλου υπόγειου γκαράζ στην Αλεξάνδρας.
  Επισημαίνουμε ότι η χωροθέτηση χώρων στάθμευσης στο κέντρο των πόλεων επιδεινώνει τα κυκλοφοριακά προβλήματα διότι πριμοδοτεί την πρόσβαση ΙΧ οχημάτων στο κέντρο. Η λύση που προωθούν όλες οι συγκοινωνιακές μελέτες διεθνώς, είναι η ενίσχυση των δημοσίων συγκοινωνιών και η συγκράτηση των ΙΧ οχημάτων στην περιφέρεια. Απαιτούμε την ανάπτυξη των δικτύων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και την δημιουργία μεγάλων χώρων στάθμευσης μόνο στην περιφέρεια της πόλης.

  Πιστεύουμε ότι η μεταφορά του γηπέδου του ΠΑΟ από την Λεωφ. Αλεξάνδρας, και η δημιουργία στην κορεσμένη αυτή περιοχή ενός χώρου πράσινου είναι σωστή και αναγκαία, αλλά η νέα θέση του γηπέδου πρέπει να βρεθεί στα πλαίσια ενός συνολικού χωροταξικού σχεδιασμού.

  Έως τότε προτείνουμε την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΠΑΟ στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ. Σημειώνουμε επίσης ότι η πρόσφατη πρόταση της ίδιας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για μονιμότερη παραχώρηση του ΟΑΚΑ θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να αποτελέσει την οικονομικότερη δυνατή λύση στο πρόβλημα της χωροθέτησης.

  Η Συντονιστική Γραμματεία Αττικής
  των Οικολόγων Πράσινων

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 00:53 | ΜΚΕΒ

  Το κείμενο αυτό προήλθε κατόπιν ανοικτής διαβούλευσης στο Capital
  των μικρομετόχων της εισηγμένης Εταιρείας στο ΧΑΑ Βωβού αλλά και οποιαδήποτε σκεπτομένου πολίτη που θεωρεί ότι ο σεβασμός του φυσικού περιβάλλοντος δεν πρεπει να αντιστρατεύει την ανάπτυξη.

  Ως μικρομέτοχοι καταβάλαμε το υστέρημα μας στη μετοχή γιατί επενδύσαμε στη εμπορική δραστηριότητα επιχειρηματία που στηρίχθηκε σε νόμο του κράτους που αναφερόταν σε μία ενδιαφέρουσα για το λεκανοπέδιο της Αττικής παρέμβαση που χαρακτηρίσθηκε Διπλή Ανάπλαση. Έκτοτε για λόγους αποκλειστικά οφειλόμενες στην παρεμπόδιση του έργου από προσφυγές χάθηκε σημαντικό μέρος της αξίας της μετοχής. H επένδυση αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί γιατί πιστεύουμε ότι μόνo έτσι βοηθείται η ανάπτυξη του τόπου και ότι ο επενδυτής πρέπει να αισθάνεται ασφαλής ότι η επένδυση του δεν θα πρέπει να υποβάλλεται σε ρίσκο νομοθετικού περιεχομένου.
  Πιστεύουμε ότι το σχέδιο νόμου κινείται σε θετικό δρόμο και ότι ταχύτητα ψήφισης του θα επουλώσει την πληγωμένη αξιοπιστία του επενδυτή προς την πολιτεία.

  Μικροεπενδυτές Κατασκευαστικής Εταιρείας Βωβού
  ΜΚΕΒ)

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 23:34 | Λεωνιδας Β.

  Θα ηθελα να απευθυνω ενα καιριο ερωτημα στις επιτροπες πολιτων που αντιτιθενται στην «τσιμεντοποιηση» του Ελαιωνα και προς καθε ευαισθητοποιημενο οικολογικα πολιτη του λεκανοπεδιου που αντιδρα στην εξ’ολοκληρου υλοποιηση του πλανου της Διπλης Αναπλασης.

  Κυριοι,θα προτιμουσατε εντελει μια περισσοτερο «πρασινη» περιοχη με σαφεστατα μειωμενες τις προοπτικες επιχειρηματικης και οικονομικης αναπτυξης της,που ολοι γνωριζουμε τι αυτο συνεπαγεται για ολους μας δεδομενης της υπαρχουσας οικονομικης κρισεως που βιωνουμε,
  η μηπως ενα επαρκως πρασινο και οικολογικο περιβαλλον, για τα δεδομενα τις πολης μας,με μεγαλη διευρυνση παραλληλα στο εμπορικο και επιχειρηματικο της πλαισιο κατι που εκτος απο νεες θεσεις εργασιας και απασχολησης στο ηδη επιβεβαρημενο εργατικο δυναμικο της χωρας μας θα προσφερει και μια μεγαλη ανασα αναπτυξης στην ακρως υποβαθμισμενη περιοχη του Ελαιωνα;

  Τελικα σε αυτη την χωρα με τα χιλιαδες προβληματα και αντιξοοτητες
  ,μας ενδιαφερει μονο το ωφελιμο η και το τερπνο ταυτοχρονα;
  Γιατι εφοσον μπορουμε να πετυχουμε και τα δυο να συμβιβαζομαστε μονο με το ενα εξ αυτων;

  Δεν θελω να κατηγορησω κανεναν οτι εξυπηρετει δολια συμφεροντα και σκοπους τριτων,αλλα η εμμονη μιας μικρης μειοψηφιας στην αντιθεση της κατασκευης εμπορικων χωρων στην περιοχη του Βοτανικου,συναδει με την οπισθοδρομηση και την δημιουργια λανθασμενων εντυπωσεων προς εκατομμυρια αγνους φιλους του Παναθηναικου αλλα και χιλαδων κατοικων της περιοχης καθως και χιλιαδων επενδυτων και μικρομετοχων της εταιριας Μπαμπης Βωβος Δ.Τ.

  Τυγχανει να με εκφραζουν και οι τρεις ιδιοτητες,του πολιτη,φιλαθλου και μικροεπενδυτη αλλα η βασικοτερη απ’ολλες ειναι αυτη του πολιτη που νοιαζεται πραγματικα να δει κατι αισιοδοξο και προοδευτικο να γεννιεται σ’αυτη την πολη και τη χωρα γενικοτερα.

  -ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ Π.Α.Ο.

  -ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

  -ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ,ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ.

  -ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗ,ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΓΩΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΙΖΕΡΟΥ ΚΑΙ
  ΑΝΤΙΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΟΛΩΝ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ, ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΕΝΑ ΠΟΙΟ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΟ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΛΛΟΝ.

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 23:48 | Georgia

  Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, καλλίτερο σχέδιο ανάπλασης, βέλτιστη χρήση της εν λόγω περιοχής. Επίσης δεν υπάρχει χρόνος για κατάρτιση νέων μελετών και άλλων διαβουλέυσεων! Εργάτες πρέπει να δουλέψουν και εργοδότες να εφασφαλίσουν την εργασία σε πολλούς Αθηναίους άμεσα. Το έργο πρέπει να ξεκινήσει ΤΩΡΑ.

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 22:31 | Manolis

  Σε τέτοιες μέρες το έργο ΠΡΕΠΕΙ να γίνει! Δεκάδες Αθηναίοι θα εργαστούν και αρκετοί θα διατηρήσουν τις θέσεις τους. Οι Αθηναίοι θα αποκτήσουν πρόσβαση σε άρτια εξοπλισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις καιχώρους αναψυχής με αρκετό πράσινο.

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 19:42 | Διονύσιος Κ.

  ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ κ. ΚΑΜΙΝΗ στο lifo.gr
  ως απάντηση κάποιων που βιάστηκαν να πάρουν θέση για λογαριασμό του…

  Λοιπόν, τι έγινε εκεί πέρα; Αν είχαν γίνει σωστά τα πράγματα, όπως σας έλεγα πριν ότι πρέπει να γίνονται, δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα τώρα. Ο κόσμος έχει εξεργεθεί γιατί έχει καταλάβει ότι πριν από τον νόμο που ψηφίστηκε το 2006 για τη Διπλή Ανάπλαση είχε γίνει μια προσυνεννόηση με επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία φρόντισαν να επωφεληθούν από αυτή την προοπτική πρόωρα. Τέλος πάντων, έγινε αυτό που έγινε. Τον περασμένο Μάρτιο η υπουργός, η κυρία Μπιρμπίλη, έκανε μια πρόταση για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία χοντρικά λέει: «Άμεση κατεδάφιση στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έναρξη των έργων ανάπλασης εκεί».

  Ο συντελεστής δόμησης μειώθηκε στο μισό απ’ όσο είχε ανέβει πριν ξεκινήσουν τα έργα (1,2 από 1,8). Αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνει το δημαρχιακό μέγαρο, το οποίο ούτως ή άλλως μου φαίνεται ότι δεν χρειαζότανε. Δεν θα γίνουν χώροι στάθμευσης, δεν θα γίνουν κάποιες εξωτερικές κατασκευές για τον Παναθηναϊκό. Θα μείνουν μόνο το γήπεδο και το εμπορικό κέντρο του Βωβού, όπως έχει αυτήν τη στιγμή.

  Ουσιαστικά, η λύση αυτή φαίνεται να περνάει από το Συμβούλιο της Επικρατείας. ( Θα πρέπει να λάβουμε και κάτι άλλο υπόψη πάρα πολύ σοβαρά, ότι ο επιχειρηματίας ο συγκεκριμένος, εάν δεν κατορθώσει τελικά να αποπερατώσει το έργο του, θα στραφεί εναντίον του ελληνικού Δημοσίου ζητώντας εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Γιατί;

  Γιατί επένδυσε χρήματα για να αγοράσει γη, για να κατεδαφίσει, για να απολυμάνει το έδαφος και για να ανεγείρει ένα οικοδόμημα και να έχει διαφυγόντα κέρδη). Αυτό σημαίνει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα πληρώσει ο φορολογούμενος κι είναι κάτι που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν εξετάζουμε το πρόβλημα.

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 17:38 | SPYROS SAMOLIS

  prota apo ola na koitaksoume tin poiotita zois
  is perioxis kai ton katoikon!to na ginei
  to gipedo tou panathinaikou kai to emporiko,de simainei
  oti tha anebei i perioxi!prepei na ginoun simantika erga kai prepei
  na koitame toti prepei na ginei gia ti beltiosi tis zois mas
  ki oxi na eksipiretoume mikrokommatika i’ omadika-opadika symferonta!
  To emporiko kentro de simainei aparaitita euresi ergasias,afou gia na sintirithei xreiazonte lefta,kati pou den iparxei distixos autin
  tin periodo sti xora mas,kai de simainei oti tha dothoune lyseis!
  Prepei na koitaksoume to geniko kalo!
  stin teliki o pao an thelei na ftiaksei gipedo as to ftiaksei
  me dika tou xrimata kai na papsei na einai sto parakaleto
  kai stin epaiteia kai ligouria opos exei mathei tosa xronia tora!
  As ftiaksi gipedo xoris emporiko kai as anaplastei o xoros me prasino
  opos problepetai!
  Opos to Karaiskaki ftiaxtike se ena simeio pou omorfyne tin perioxi
  kai epapse na einai skoupidotopos!

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 15:59 | Παναγιώτης Ζ.

  Καλημέρα,

  Σαφώς και είναι επιβεβλημένη η ΆΜΕΣΗ υλοποίηση του έργου της διπλής ανάπλασης, καθώς επίσης είναι απαραίτητη και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω του εμπορικού κέντρου. Είναι δεδομένο πώς η κατασκευή ένός νέου εμπορικού κέντρου σε μία περιοχή αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και μειώνει τα κέρδη των υφιστάμενων επιχειρήσεων, καθώς αυξάνονται οι δικαιούχοι στην «πίτα» της αγοράς, οπότε είναι λογικό να βρίσκει αντίθετους τους εμπόρους της εν λόγω περιοχής. Παρ’ όλα αυτά η παραπάνω καταστηματάρχες μήπως ρωτάνε τους άνεργους γείτονες τους αν θέλουν ή όχι την δημιουργία 200 – 300 ή και εγώ δεν ξέρω πόσων, θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν από ένα τέτοιο έργο; Σχετικά τώρα με την αναγκαιότητα «πρασίνου» στην περιοχή δεν βλέπω πως θα μπορούσε ένα πάρκο χωρις ιδιωτική πρωτοβουλία να παραμείνει καθαρό και ασφαλές. » Τραγικά παραδείγματα το πάρκο Αντ. Τρίτση στους Αγ. Αναργυρούς ή ακόμα και το Πεδίον του άρεως, άλσος Νέας Φιλαδέλφειας κλπ. Όπότε δυστυχώς είναι απαραίτητη η παρούσία ιδιωτών. Κλείνοντας θα ήθελα να προτείνω να μην κατασκευαστεί εμπορικό κέντρο στην περιοχή αλλά εμπορικό πάρκο με πολλά ανεξάρτητα καταστήματα «ενός το πολύ δύο ορόφων τα οποία θα επιβάλεται να έχουν τις στέγες τους φυτεμένες «φυτεμένα δώματα» καθώς και οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων να είναι υποχρεωμένοι για την καλή κατάσταση του περιβάλλοντος χώρου του καταστηματός τους «πότισμα λουλουδιών καθαριότητα κλπ. επίσης να υπάρχουν πλάτείες για τη λειτουργεία εποχικών αγορών «Χριστούγεννα – Πάσχα κλπ. Οπότε φανταστείτε ένα τεράστιο χώρο με πολλά δέντρα που γύρω γύρω θα έχει καταπράσινα καταστήματα (100% αξιοποίηση του υφιστάμενου χώρου για πράσινό!!!)

  Φιλικά
  Παναγιώτης Ζ.
  Μηχανολόγος Μηχανικός

  Υ.Γ.1 Σαφώς και είναι τραγικό η μεγαλύτερη ομάδα της πρωτεύουσας μιάς χώρας να μην έχει δικό της γήπεδο.

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 15:47 | Τάκης

  Δεν με ενδιαφέρει το γήπεδο, εξάλλου είμαι γαύρος. Η ανάπλαση όμως θα κάνει καλό τόσο στην πόλη (θα φύγει η παραγκούπολη, θα ομορφύνει ο τόπος) όσο και στην οικονομία (θα μειωθεί έστω και λίγο η ανεργία, θα ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις). Χώρια ότι θα σταματήσουν να γκρινιάζουν οι βάζελοι ότι δεν έχουν γήπεδο και θα μπορούμε να τους κερδίζουμε και στο ωραίο, καινούργιο γήπεδό τους!

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 15:53 | Σωτήρης

  Είναι ευκαιρία να ζωντανέψει η πλέον υποβαθμισμένη περιοχή της Αθήνας, τρία χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Επιπλέον, θα βρουν δουλειά εκατοντάδες άνθρωποι, θα κινηθεί λίγο η οικονομία, θα υπάρξουν έσοδα για το κράτος. Ακόμα το συζητάμε;

 • ΨΗΦΙΣΜΑ

  Το εμπορικό κέντρο που επιχειρείται να κατασκευαστεί στον Ελαιώνα, ως αναπόσπαστο παράρτημα του γηπέδου του Παναθηναϊκού, με υπερδιπλασιασμό του συντελεστή δόμησης, θα έχει πολλαπλές δυσμενείς επιπτώσεις στην πόλη μας και την ευρύτερη περιοχή, γιατί :

  1.Τσιμεντοποιεί τον Ελαιώνα
  2.Μειώνει δραματικά το κοινόχρηστο πράσινο
  3.Οδηγεί στον αφανισμό τον εμπορικό κόσμο της περιοχής μας ,σε εποχή μεγάλης οικονομικής κρίσης και ανεργίας.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγάλεω για τους παραπάνω λόγους :

  Συμφωνεί με την κατασκευή του γηπέδου, αλλά διαφωνεί με την κατασκευή του Εμπορικού Κέντρου και ζητά την διατήρηση του ισοζυγίου πρασίνου που προβλέπει η ισχύουσα Νομοθεσία για την περιοχή.

  Δημοτική Παράταξη
  «Ανάπλαση»

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 09:59 | Λευτέρης

  Όχι σε ένα ακόμη τερατούργημα στο κέντρο της Αθήνας.
  Η Αθήνα μας έχει ανάγκη απο πράσινο.
  Τέλος στην εκμετάλλευση του πρασίνου απο τους μεγαλοεπιχειρηματίες.

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 02:10 | ΠΙΤΙΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  Λοιπόν κύριοι για να τελειώνουμε μία και καλή με αυτό το θέμα.
  Ο κόσμος του ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ απαιτεί γήπεδο εδώ και τώρα. Το αστείο με τους κορμοράνους και τα τρεχούμενα νερά, στην πιο υποβαθμισμένη περιοχή του λεκανοπεδίου, τελείωσε. Ο »εθνικός δρυμός» -όπως βάφτησαν ορισμένοι τον εθνικό μας σκουπιδότοπο- αναζητάει επιτέλους αναβάθμιση.
  Και σε περιόδους που η ανεργεία στην χώρα μας τρέχει με ποσοστό 15%, το έργο της διπλής ανάπλασης θα ανακουφίσει χιλιάδες άνεργους οικογενοιάρχες.
  Και επειδή μιλάμε για γήπεδο, απαιτούμε ένα στολίδι αντάξιο της ιστορίας του Παναθηναικού μας και -φυσικά- της πολής των Αθηνών. Τα λυόμενα »στολίδια΄΄ -βλέπε Καραισκάκη- στην περίπτωση της μεγαλύτερης ελληνικής ομάδας δεν έχουν θέση. Οι υπερσύγχρονες σιδηροκατασκευές, είναι για άλλους.
  Αυτά και ελπίζω να μην χρειαστεί να επανέλθω.
  Ευχαριστώ.

 • 2 Δεκεμβρίου 2010, 21:30 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ

  Ο μόνος κερδισμένος σε αυτή την ανάπλαση θα είναι π επιχειριματίας Βοβός και ο εργολάβος του θα κτίσει το θηρίο. Οι θέσεις εργασίας στα καταστήματα θα δημιουργηθούν αφού πρώτα κλείσουν τα καταστήματα στις γειτονιές της περιοχής. Ας φτιάξει ο δήμος το γήπεδο στον Βοτανικό και να το παραχωρίσει με χρησηκτισία στον Παναθηναικό όπως στη λεοφώρο Αλεξάνδρας.

 • 2 Δεκεμβρίου 2010, 20:21 | ΣΤΑΘΗΣ

  ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΣΤΕΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ «ΑΝ ΑΓΟΡΑΖΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑΚΙ 110.000 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 50m ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΜΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΠΟΥ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΑ ΜΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΠΟ 6 Κm MAKΡΙΑ ΝΑ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ)ΝΑ ΒΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠΕΧΩΔΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΟΥ ΔΡΟΜΟΥΣ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ)ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΞΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΟΥ..
  ΤΟΥ ΘΕΤΩ ΤΑ ΕΞΗΣ: 1)Η ΜΙΣΗ ΣΧΕΔΌΝ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΤΙΣΤΕΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ.
  2)Η ΧΑΡΑΞΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΗΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, 3)ΑΝ ΟΛΟΙ ΕΙΧΑΜΕ ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΣΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΚΑΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

 • 2 Δεκεμβρίου 2010, 19:30 | Βασίλης Μαρούσι

  Σχετικά με το σχόλιο και το ΨΗΦΙΣΜΑ του Δημ. Συμβουλίου Αιγάλεω.

  Ολοι θέλουμε πράσινο και αξιοπρεπεις επισκέψιμους και ασφαλείς χώρους. Και εαν τέτoιοι χώροι μας παρέχονται δωρεάν μέσα από έξυπνες επενδύσεις ιδιωτών, ακόμα καλύτερα.

  Καλώ τους κύριους του Αιγάλεω να φροντίσουν κατά κύριο λόγo τα του Δήμου τους. Θα μπορούσαν και αυτοί συνδυάζοντας την ιδιωτική επένδυση με το πράσινο και την απόδοση νέων χώρων προς το δήμο τους να βελτιώσουν πολλές περιοχές της άκρως προβληματικής περιοχής τους.
  Ας φαρδύνουν τα ανύπαρκτα ή κατηλλημένα πεζοδόμια, ας απαλλοτριώσουν με τα λεφτά των δημοτών τους (και όχι του Ελληνα που ζει στη Θράκη ή την Πελοπόννησο) τα συνεργεία και τις βιοτεχίνες μέσα στον αστικό ιστό του Αιγάλεω, που πραγματικά αποτελούν γάγγραινα, και ας τα κάνουν πράσινο (αφού θέλουν απαλλοτριώσεις).

  Αλλά εύκολα μιλά κανείς για το γείτονα με ξένα λεφτά, εκ του ασφαλούς. Ας κοιτάξουν με παρόμοιους τρόπους να βελτιώσουν και το δικό τους δήμο.

 • 2 Δεκεμβρίου 2010, 19:49 | Peter

  Το έργο πρέπει να αρχίσει ΧΘΕΣ …

 • 2 Δεκεμβρίου 2010, 16:55 | Αχιλλέας Βοτανικός

  Νέα 2/12/2010

  «Το εξώδικο αυτό δεν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία στο Δήμο Αθηναίων αφού η σύμβαση προέβλεπε ρητά την καταβολη ποινικής ρήτρας και αποζημίωσης στον Παναθηναϊκό εάν το έργο δεν προχωρούσε χωρίς δική του υπαιτιότητα. Το επιζητούμενο ποσό ανέρχεται συνολικά στα 25,9 εκατομμύρια ευρώ και ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε αυτήν την κίνηση για να διασφαλίσει τα νόμιμα δικαιώματα του.»

  ΑΥΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ 200ριά ακόμα που θα ζητήσει ο Βωβός που γκρέμεισε 2 ρυπογόνα εργοστάσια με έξοδά του και έχτισε μισό εμπορικό (με νόμο) ΘΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΠΟΙΟΣ?

  Η ερώτηση απευθύνεται στους «ΔΩΡΕΑΝ» εύκολους πολέμιους της ρύθμισης!

 • 2 Δεκεμβρίου 2010, 15:42 | Manos S

  Καλησπέρα,

  Το εμπορικό κέντρο δεν πρέπει να γίνει για 2 λόγους:

  1) Προστασία περιβάλλοντος & Ποιότητα ζωής

  Ο Ελαιώνας βρίσκεται σε απόσταση μόλις 3,5 χιλομέτρων από το κέντρο της Αθήνας και πολύ κοντά σε υποβαθμισμένες περιοχές που δεν έχουν κανένα χώρο άθλησης και αναψυχής. Δε χρειάζεται λοιπον να τσιμεντοποιηθεί και αυτός ο χώρος.

  2) Μικροί & Μεσαίοι επιχειρηματίες

  Η δημιουργία ακόμη ενός εμπορικού κέντρου, το μόνο που μπορεί να πετύχει είναι το κλείσιμο εκατοντάδων μικρών επιχειρήσεων στο κέντρο της Αθήνας.

  Κάποιοι λένε ότι θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Προφανώς εννοούν θέσεις ανειδείκευτων υπαλλήλων που maximum θα κερδίζουν 800€ το μήνα καιπου μετά από 2-3 χρόνια θα απολυθούν καθώς οι νεαρότεροι υποψήφιοι θα περιμένουν να τους αντικαταστήσουν γιατί θα είναι ακόμα πιο φθηνοί.

  Μια φορά ας σεβαστούμε το μικρό επιχειρηματία & τα μαγαζιά της γειτονιάς γιατί αυτά είναι που πληρώνουν τους φόρους, τις εισφορές και που βοηθούν τον τόπο να πάει μπροστά.

 • 2 Δεκεμβρίου 2010, 15:37 | kalliopi P.

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ !!!!

 • 2 Δεκεμβρίου 2010, 15:51 | ΑΡΗΣ

  Επιτέλους να γίνει κάτι αναπτυξιακό σε αυτή τη χώρα όλο πίσω πάμε με κάποιους που μέλανε δήθεν για «οικολογία» .Φτάνει πια η υποκρισία έχουν καεί τόσα δάση στο βοτανικό θέλετε πράσινο ….ανάπτυξη τώρα!!! Εμπορικό και βεβαία ΝΑΙ… θέσεις εργασίας ο κόσμος πεινάει λέμε ξυπνάτε!!!!!

 • 2 Δεκεμβρίου 2010, 15:18 | ΒΧ

  Πως ειναι δυνατον να προωθειτε την διπλη αναπλαση στον Βοτανικο, εργο που θα αναγεννηση κυριολεκτικα την πιο υπαβαθμισλενη περιοχη της Αθήνας, και ταυτοχρονα να απεργάζεστε σχεδια για ανεγερση μουσουλμανικου τεμενους στην ιδια περιοχη, γεγομνος που θα υποβαθμιση και θα γκετοποιησει ολολκηρη την περιοχη βοτανικου και ελαιώνα;

 • 2 Δεκεμβρίου 2010, 14:54 | krainer

  Είναι άξιο απορίας πώς μια μεγάλη μερίδα νεοελλήνων, ακόμα και μορφωμένων, έχει χειραγωγηθεί από φορείς πολιτικών συμφερόντων ώστε να ταυτίσει τον όρο ανάπτυξη με κάτι μισητό. Δε φταίει η ανάπτυξη ούτε για την έλλειψη πρασίνου, ούτε για την έλλειψη υποδομών ούτε για όλα τα υπόλοιπα αστικά προβλήματα. Φταίει η έλλειψη αυτής, η οποία μαστίζει ολόκληρη τη χώρα. Αυτή η υπανάπτυξη της αντιπαροχής και των παρωχημένων πολεοδομικών νόμων – δήθεν «ανθρώπινης κλίμακας» που έχει μετατρέψει την Αθήνα σε ένα τεράστιο μεσανατολικό χωριό. Ξαφνικά άτομα που δεν έχουν πατήσει πόδι στον τριτοκοσμικό Βοτανικό (και στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα) λυσσάνε λες και πρόκειται να καταστραφεί το εξωτικό φοινικόδασος της Πρέβελης. Η Αθήνα ΔΕΝ χρειάζεται μητροπολιτικό πάρκο σαν το Central Park της Νέας Υόρκης. Η Αθήνα χρειάζεται να κάνει πιο ανθρώπινες της γειτονιές της. Τη δημιουργία ελεύθερων χώρων και μεσαίου μεγέθους πάρκων που να μπορούν να συντηρηθούν στις περιοχές που το έχουν ανάγκη, χρειάζεται να βελτιώσει τις αστικές συγκοινωνίες, χρειάζεται ριζική πολεοδομική ανασυγκρότηση και σοβαρές αναπτυξιακές πολιτικές. Χρειάζεται ΕΠΙΤΕΛΟΣ ένα σοβαρό επιχειρηματικό κέντρο ώστε να προσελκύσει επενδυτές.
  Είναι καιρός να σταματήσουν να ακούγονται μόνο οι φωνές αυτών που μας έχουν φέρει σε αυτήν την απόλυτη παρακμή. Υπάρχουμε και εμείς όλοι οι υπόλοιποι που θέλουμε κάτι καλύτερο. Διπλή ανάπλαση στο Βοτανικό ΤΩΡΑ.

 • 2 Δεκεμβρίου 2010, 13:18 | Νικόλαος

  Θα πρέπει να διασφαλιστεί ποικιλλοτρόπως (εγγυητική επιστολή τράπεζας της Ε.Ε.,ποινικές ρήτρες κτλ) ότι οι επενδυτές θα κατασκευάσουν και θα διατηρήσουν επί μακρόν με δική τους δαπάνη χώρους πρασίνου.

  Θα πρέπει να ζητηθούν πολύ περισσότερες θέσεις parking,οι 700 θεσεις ειναι ένα νούμερο ανεπαρκέστατο,οι θέσεις πρέπει να υπερβαίνουν τις 1.000

  Δεν θα πρεπει να επιτραπεί προκλητική νοθευση ανταγωνισμου που θα δημιουργησει και δικαστικά θέματα,δηλαδη όχι στην υπερβαση συντελεστή δόμησης.

 • 2 Δεκεμβρίου 2010, 13:26 | ΡΟΒΕΡΤΟΣ

  Είμαι κάτοικος Βοτανικού και τάσσομαι ΥΠΕΡ της Διπλής Ανάπλασης. Αν η ολοκλήρωση αυτού του έργου συνεπάγεται κέρδος για κάποιον […] μεγαλοεργολάβο, αυτό δεν με απασχολεί. Αυτό που με απασχολεί είναι η ανάπτυξη της περιοχής που πρέπει επιτέλους να προχωρήσει, απαγκιστρωμένη από μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις και τακτικές από ανθρώπους που έχουν αναγάγει την αντίδραση στα «επιχειρηματικά συμφέροντα» σε τρόπο ζωής.

  Αρκεί κανείς να κοιτάξει τον χάρτη για να καταλάβει πόσο μεγάλη είναι αυτή η περιοχή και πόσο παράλογο είναι το τσιτάτο ότι η κατασκευή του εμπορικού κέντρου ισοδυναμεί με «τσιμεντοποίηση» του Ελαιώνα. Επίσης, αρκεί κανείς να επισκεφθεί το εργοτάξιο του Βωβού για να καταλάβει το κόστος που θα έχει για το Ελληνικό Δημόσιο η ακύρωση του έργου – ο λόγος είναι ότι το εμπορικό κέντρο είναι, ουσιαστικά, ήδη χτισμένο. Αν το εμπορικό κέντρο κατεδαφιστεί για να γίνει πάρκο – όπως ζητάνε οι «διασώστες» του Ελαιώνα – τότε θα έχουμε φτιάξει στην Αθήνα το πιο ακριβό πάρκο που έγινε ποτέ. Αν φτιάχναμε τους κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας θα μας κόστιζε λιγότερο. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά;

  ΝΑΙ στο τζαμί, ΝΑΙ στο γήπεδο, ΝΑΙ στο εμπορικό κέντρο, ΝΑΙ σε νέους χώρους πρασσίνους. ΟΧΙ στον στείρο δογματισμό, ΟΧΙ σε τσιτάτα και συνθήματα, ΟΧΙ στις δυνάμεις της άρνησης. Τις πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν το ΟΧΙ ο κόσμος δεν έχει σταματήσει να τις καταψηφίζει δυο χρόνια τώρα. Επιτέλους, ας πάρουν και αυτοί το μήνυμα!

 • 2 Δεκεμβρίου 2010, 13:33 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Τέτοια έργα δεν πρέπει καν να βγαίνουν σε δημόσια διαβούλευση ειδικά σε τέτοιους καιρούς που όλοι έχουμε ανάγκη τις επενδύσεις και την εργασία. Ήδη το συγκεκριμένο έργο έχει μείνει αρκετά πίσω. Προχωρήστε με 1000 και μη σταματάτε πουθενά. Έχουμε ανάγκη τη διπλή ανάπλαση.

 • 2 Δεκεμβρίου 2010, 12:13 | m.r

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΚΑΤΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ.
  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
  ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
  ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΗΔΗ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΖΗΤΑΤΕ.

  ΓΗΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΘΑ.

  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ=ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ.

  ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΤΕΝΟΜΥΑΛΟΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ

  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΝΑ ΤΑΛΑΝΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΕΣ

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΤΟ ΑΜΕΣΑ!!!

 • 2 Δεκεμβρίου 2010, 12:45 | Βασιλης Αμπελοκηποι

  Ειναι λυπηρό που εν έτη 2010 καθόμαστε και ανεχόμαστε στο όνομα της «οικολογίας» και της «ανθρώπινης» πόλης να εχουμε (2 χλμ απο την Ακρόπολη) αυτό το χάλι. Σε μια μετα-ολυμπιακή Αθήνα οπου τίποτα δε γίνεται χάριν μιας υποκριτικής συμπεριφόρας ορισμένων, οι οποίοι «νοιαζονται» για αυτη τη πόλη, εμεις καθόμαστε και παρατείνουμε την υποβάθμιση αντι να κυνηγάμε την ανάπτυξη. Εχουν πάει οι κύριοι, που φωνάζουν για το «τρικατάρατο» mall, να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή του Βοτανικού? Αμφιβάλλω….
  Ας πάψουν λοιπόν να κρατάνε αυτη τη πόλη όμηρο και ας προχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν οι αναπλάσεις. Να βελτιωθούν επίσης όλες οι υπάρχουσες υποδομές στο Βοτανικο δηλαδή οδικό δίκτυο, φωτισμός κλπ. Πρέπει επίσης να υπαρξει οργανωμένο σχεδιο για τη μεταφορά οσων εταιριών κριθεί απαραίτητο να εγκατασταθούν αλλού (που θα γίνει αυτό και με τι προϋποθέσεις). Οι αναπλάσεις πρέπει να συνδυάζουν τους ανοικτούς χώρους και το πράσινο, αλλά (στη περίπτωση του Βοτανικού) να υπάρξει και ενα σχέδιο για ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα (και εδώ εχω ενστάσεις και για τους αρκετα συντηρητικούς και μάλλον και ξεπερασμένους όρους δόμησης). Ναι στην ισορροπία δράσεων για μια ευρωπαική πόλη που επιβάλλεται να κοιτάει μπροστά. Οχι, επιτέλους, στην επικράτηση μιας πολύ μικρής μειοψηφίας που για δικους της λόγους θέλει να επιβάλλει τον αναχρονισμό και τη μιζέρια στην μεγάλη πλειοψειφία. Ετσι χάνονται και θέσεις εργασίας και υγειές αστικό περιβαλλον δε θα υπάρξει, ούτε και πράσινο θα δούμε ποτέ.

 • 2 Δεκεμβρίου 2010, 12:11 | Κωνσταντίνος

  Στην περιοχή δεν υπάρχει πράσινο ούτε για δείγμα. Είναι καιρός να σταματήσουν οι ρομαντισμοί και τα εύκολα λόγια όσων μιλάνε για μητροπολιτικά πάρκα τα οποία κανείς δεν γνωρίζει πως θα συντηρούνται (όσον αφορά στα απαιτούμενα κονδύλια όσο και φυσικούς πόρους, νερό, κ.λπ)
  Η περιοχή χρήση άμεσης ανάπλασης με χρήσεις οι οποίες θα προσελκύσουν κόσμο, επιχειρήσεις, αθλητικές δραστηριότητες, το γήπεδο, κ.λπ, όπως έχουν αρχικά προβλεφθεί.
  Προφανώς θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι υπάρχουν οι κατάλληλες μελέτες ώστε να δημιουργηθούν νησίδες πρασίνου, μιας και ο χώρος είναι μεγάλος σε έκταση.
  Πέρα των παραπάνω, τα οικονομικά οφέλη για την περιοχή αλλά και όλη την Αθήνα είναι προφανή. Η περιοχή προσφέρεται για εμπορικές χρήσεις και γήπεδο. Φανταστείτε για μία στιγμή την περιοχή βράδυ , ένα τεράστιο πάρκο που δεν θα υπάρχει ψυχή. Ας πρυτανεύσει η λογική.
  Ευχαριστώ.

 • 2 Δεκεμβρίου 2010, 00:50 | gm2263

  …κανείς δεν αντιλέγει ότι η Δυτική Αττική έχει ανάγκη πρασίνου. Φαίνεται ύποπτο όμως ότι το θυμόμαστε ΜΟΝΟ όταν αναγγέλλονται τέτοιες αναπτύξεις. Και στο κάτω-κάτω της γραφής είναι ανάγκη να μη γίνει μια τόσο σημαντική ανάπλαση που σχεδιάζεται χρόνια και τη θέλουν όλο, που θα δώσει δουλειά σε χιλιάδες εργαζόμενους επειδή ειδικά ΕΚΕΙ, σε κάποιες δεκάδες στρέμματα από τα 13.000 του Ελαιώνα πρέπει ντε και καλά το συγκεκριμένο κομμάτι να πρασινήσει; Δεν υπάρχουν άλλοι χώροι να γίνει πράσινο;

  Για να μη κάνω και την παρατήρηση βέβαια ότι κατά πως φαίνεται οι μάσκες με δυσκολία στέκονται πλέον και δεν πέφτουν. Δεν ήταν το ΣτΕ εκείνο που γνωμοδότησε στην αρχή να γίνει το γήπεδο; Τώρα δεν είναι επιθυμητό ούτε το γήπεδο; Ή μήπως δεν ήταν επιθυμητό από την αρχή όπως και η υπόλοιπη ανάπτυξη λόγω του ότι δεν συμβαδίζει με ιδεολογικές επιταγές περισσότερο, αλλά για λόγους τακτικής και επειδή κάποια στιγμή φάνηκε ότι η οργή του κόσμου γύριζε μπούμερανγκ, η αντίδραση εστίασε στο εμπορικό κέντρο;

  Όλα αυτά φυσικά ενώ υπάρχουν διαθέσιμες εκτάσεις για πράσινο αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτές εφόσον σκοπός είναι η αντίδραση και όχι η θετική δράση τελικά.

 • 1 Δεκεμβρίου 2010, 20:38 | Βασιλάκης Μανόλης

  Μια ερώτηση μόνο: Γνωρίζετε κύριοι εσείς που θέλετε την Αθήνα «ευρωπαϊκή πρωτεύουσα» με «ευρωπαϊκό γήπεδο» πόσα τετραγωνικά πρασίνου αντιστοιχούν στον κάτοικο του Λονδίνου του Παρισιού του Βερολίνου ή της Νέας Υόρκης και πόσα στον κάτοικο της Αθήνας;
  Γνωρίζετε ότι το Λονδίνο διαθέτει έναν τεράστιο Βοτανικό κήπο; Γνωρίζετε την έκταση που έχει το central Park στη Νέα Υόρκη;
  Λοιπόν καθαρές κουβέντες. Η Αθήνα δεν έχει ανάγκη γηπέδων και τερατουργημάτων τύπου THE MALL ούτε στον Βοτανικό ούτε πουθενά. Έχει ανάγκη από χώρους πρασίνου και αθλοπαιδειών. Έχει ανάγκη από ένα εθνικό πάρκο με βλάστηση κατάλληλη για το κλίμα της Αττικής, με χώρους όπου ο καθένας από εμάς θα μπορεί να αθληθεί, να περπατήσει να παίξει μπάσκετ ή βόλεϋ χωρίς να είναι υποχρεωμένος να κάνει πρωταθλητισμό.
  Όλα τα υπόλοιπα είναι η κουρτίνα για να μπορέσουν κάποιοι να πλουτίσουν σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος.
  Να τελειώνει το παραμύθι.

 • 1 Δεκεμβρίου 2010, 20:31 | Αποστολος

  Να γίνει επιτέλους ώστε να αναβαθμιστεί και η περιοχή η οποία εδώ και χρόνια είναι απο τις χειρότερες της Αθήνας. Ήμουν φοιτητής εκεί (Γεωπονική). Νέες θέσεις εργασίας, αναβάθμιση, καταστήματα, τζίροι, έσοδα για το κράτος, γήπεδο για την ομάδα της Αθήνας, περισσότερο πράσινο σε Βοτανικό και Αλεξάνδρας. Μόνο θετικά βλέπω.

 • 1 Δεκεμβρίου 2010, 18:12 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΑΦΗΣΤΕ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

 • 1 Δεκεμβρίου 2010, 18:29 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ…..ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΗΣΕ!!!
  ΔΩΣΤΕ ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ…

 • 1 Δεκεμβρίου 2010, 17:03 | Ξανθόπουλος Παναγιώτης

  Η διπλή ανάπλαση να γίνει γιατί είναι ωφέλιμη.

  Να μη χρησιμοποιούνται όμως ούτε οι άνεργοι οικοδόμοι, ούτε οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού σαν όμηροι για να κερδίσει ο εργολάβος μερικά τετραγωνικά παραπάνω. Η νομιμότητα είναι για όλους και δεν εξαιρεί ούτε τον κατσκευαστή, ούτε τον εκάστοτε πρόεδρο μιας ΠΑΕ. Εάν λοιπόν το ΣΤΕ κρίνει ότι το προτεινόμενο σχέδιο παρανομεί, να μειώνουν τις ορέξεις τους οι εμπλεκόμενοι.

  Κάποιος πρέπει να φροντίζει και για τη νομιμότητα σε αυτό το τόπο.

 • 1 Δεκεμβρίου 2010, 14:13 | gm2263

  Είναι λυπηρό το πόσο επιλεκτικά εκδηλώνονται οι ευαισθησίες ορισμένων συμπολιτών μας σχετικά με τη διπλή ανάπτυξη. Σχεδόν αέρινα, βελούδινα, ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι αποτελεί «τσιμεντοποίηση» η κατασκευή αναπτύξεων στην πιο υποβαθμισμένη περιοχή της πρωτεύουσας όπου το μόνο που δεν υπάρχει είναι… πράσινο, λες και μιλάμε για κατασκευές μέσα στον Εθνικό κήπο!!!

  Αν διαβάσει κανείς τα επιχειρήματα των αντιθέτων με την ανάπλαση θα διακρίνει την εχθρικότητα προς αυτό που χαρακτηρίζει την αστικότητα των μεγάλων πόλεων: Δηλαδή μεγάλα μεγέθη, οργανωμένες λειτουργίες, τόπους συγκέντρωσης πολλών ανθρώπων, επικερδείς δραστηριότητες κλπ.

  Από την άλλη, κανείς δεν ενοχλείται από την τσιμεντένια πανούκλα που κατατρώγει βουνά και αιγιαλούς, κανείς δεν ενοχλείται από την εικόνα του μικροεργολάβου «Ρομπέν των Μπετών» μου με καπατσοσύνη και αξιοπρόσεκτη μαεστρία «κλέβει» σε ύψος και πλάτος οικοδομών αντιπαλεύοντας στα μουλωχτά με τους παράλογους και άκρως περιοριστικούς πολεοδομικούς κανονισμούς, και εκτείνει την παρουσία του όχι σε ήδη υποβαθμισμένες εκτάσεις αλλά πάνω σε παρθένα γη στις παρυφές της πόλης αφανίζοντας κανονικό πράσινο και όχι ήδη ερειπωμένες εκτάσεις.

  Νομίζω ότι οι άκρως περιοριστικοί κανονισμοί της πολεοδομίας δεν εξυπηρετούν πλέον τον σκοπό για τον οποίο έχουν συνταχτεί εδώ και δεκαετίες. Αναφέρονται σε άλλα δεδομένα και μεγέθη. Η Αθήνα έχει πλέον ανάγκη από σύνθετες αναπλάσεις που θα περιλαμβάνουν όλους τους τρόπους επέμβασης μέσα στην πόλη όπως ΚΑΙ δημιουργία χώρων πρασίνου, ΚΑΙ δημιουργία ελευθέρων χώρων αλλά ΚΑΙ κατασκευές μεγάλων κλιμάκων, συμπεριλαμβανομένων και ψηλών κτιρίων – ουρανοξυστών σε επιλεγμένα σημεία μακράν ιστορικού κέντρου.

  Δεν είναι τυχαίο το ότι σε αντίθεση με τα ισχύοντα, ιδίως σε περιόδους κρίσεων σαν και αυτή που διανύουμε, τα περισσότερα μηνύματα των κατοίκων σε αυτό το βήμα είναι αναφανδόν ΥΠΕΡ της υπό διαβούλευση ανάπτυξης. Δεν είναι τυχαίο το ότι σε αυτή την περίοδο κρίσης κάθε νέο έργο μεγάλης κλίμακας είτε είναι μουσείο και χώρος πολιτισμού (πχ μουσείο Ακροπόλεως και δέστε τι θα γίνει με την Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ωνασείου ιδρύματος), αλλά και εμπορικά κέντρα, στην ουσία βουλιάζουν από τους επισκέπτες, ενώ το ίδιο αύριο θα γίνει και με την κατασκευή ενός επισκέψιμου αξιόλογου ψηλού κτιρίου σε κάποια περιοχή μακράν κέντρου. Ας μην κωφεύουν οι ταγοί μας στα αιτήματα των δεκάδων πολιτών όπως διαμορφώνονται εδώ πέρα. Δεν είναι μόνον η διάσωση των θέσεων εργασίας (που και αυτό θα έπρεπε να αρκεί σαν αιτιολογία, εκτός αν ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων είναι πολίτες δεύτερης διαλογής επειδή έτυχε να εργάζονται εκεί που εργάζονται) στην εταιρεία του επίτηδες στοχοποιημένου κατασκευαστή, άσχετα από το ποιος είναι και τι κάνει. Είναι το ότι διαμορφώνεται μια (όχι και τόσο) σιωπηλή πλειοψηφία η οποία θέλει μιαν άλλη Αθήνα από αυτή που πάει να της επιβληθεί από κάποιους επί δεκαετίες αυτόκλητους προστάτες της αισθητικής μας οι οποίοι ούτε το πράσινο αύξησαν, ούτε το τσιμέντο μείωσαν, ούτε κατόρθωσαν να αναστρέψουν την πορεία της πόλης μας παρόλη την επί δεκαετίες υπεροχή τους και στα ΜΜΕ, και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και στον πόλεμο των εντυπώσεων στην κοινωνία ελλείπει συντεταγμένου αντιλόγου.

  Αν πραγματικά κόπτονται όλοι για το Πράσινο, ας συνταχτούν με τις διάφορες ομάδες ακτιβιστών που φυτεύουν κατά χιλιάδες δέντρα σε όλα τα σημεία εντός και εκτός της πρωτεύουσας με τη συνδρομή και του ιδιωτικού τομέα, ή με διάφορα νεοπαγή κινήματα «Αθηνοκεντριστών» που κινούνται και εφαρμόζουν θετικές δράσεις στην πόλη αντί να προσπαθούν απλά να ματαιώσουν και να σταματήσουν διάφορα έργα. Εκτός αν ο τελικός σκοπός είναι η ματαίωση συγκεκριμένου χαρακτήρα έργων που δεν συνάδουν με τις κοσμοθεωρίες τους ή με την κομματική τους ταυτότητα. Σε αυτή την περίπτωση το πράγμα πάει αλλού, δε μιλάμε για αμιγώς κοινωνική ευαισθησία αλλά τουλάχιστον για πολιτικάντικο λαϊκισμό. Επιτέλους είναι περίεργη η τόση «λύσσα» με το συγκεκριμένο έργο σε μια περιοχή που είναι ο σκουπιδοτενεκές της Αθήνας. Υπάρχουν τόσες πράσινες περιοχές της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας που έχουν βιαστεί με την αυθαίρετη δόμηση των μικροεργολάβων. Εκεί γιατί δεν επεμβαίνει κανένας; Γιατί αυτός ο ανταρτοπόλεμος κάθε φορά μα ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ που αναγγέλλεται ένα μεγάλο έργο; Και ΜΟΝΟΝ τότε; Γιατί αυτός ο φανατισμός;

  Καιρός να ακουστεί και κάποια άλλη άποψη. Αρκετά κράτησε ο μονόλογος του μη-λόγου!!! Θέλουμε την πόλη που μας αξίζει ΤΩΡΑ!!!

 • 1 Δεκεμβρίου 2010, 14:46 | Ελεύθεροι χώροι και πράσινο

  Ανεπιφύλακτα ναι, στη περιοχή ανάπλασης Ι.
  Ναι στο τομέα ανάπλασης Α΄ της περιοχής ΙΙ, με επιφύλαξη ως προς τις θέσεις στάθμευσης του γηπέδου οι οποίες θα πρέπει τουλάχιστον να διπλασιαστούν.
  Ανεπιφύλακτα ΟΧΙ στο τομέα ανάπλασης Β΄ της περιοχής ΙΙ, όπου θα πρέπει να ισχύει:
  Ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 0,06
  Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 10% και
  Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 6 μ.

  Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ χώρος στη περιοχή θα πρέπει να αναπλασθεί όπως του αρμόζει.

 • 1 Δεκεμβρίου 2010, 13:13 | Φώτης

  σε ακόμη μια περίπτωση, οι πολλοί λίγοι καθυστέρησαν ένα έργο
  χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα Συνταγματικά να αντιδράσουν και οι πολλοί όπως εδω σήμερα μέσω του opengov.gr

  Οι λίγοι λοιπόν τρομοκρατήθηκαν και αντιστάθηκαν
  1) Τα πουλιά θα μαραζόνανε απο την στεναχώρια
  2) Το πλέον βρώμικο υπεδαφος της Αθήνας θα στέναζε καθώς θα το καθάριζαν
  3) Ανθρωποι, χλωρίδα και πανίδα θα ασφυκτιούσαν απο ενα επι πλέον όροφο στο mall toy Βοτανικού… Μα κανείς δεν κοιτάει ψηλά τί έχουν στείσει οι Νεο-Ελληνες στον τελυταίο όροφο των σπιτιών τους και των πολυκατοικιών… Ενας όροφος του Βοτανικού θα έκλεβε όλο το οξυγόνο… Οι κακόμοιροι της Σαχάρας… ναί πεθαίνουν χωρίς οξυγόνο.

  Ας τελειώσουμε με τις ανοησίες και ας δοθεί Συνταγματικά το δικαίωμα και στην αντίθετη γνώμη και η Δικαιοσύνη ας ζηγήσει τα Υπερ και τα Κατά. Οχι μόνο 175 ατόμων

  Ειμαι ΑΕΚτζής και εύχομαι και εκεί να πρυτανευσει η λογική.
  ΟΧΙ όμως στις επιδοτήσεις.

 • 1 Δεκεμβρίου 2010, 10:48 | george r21

  η πολιτεια ειναι υποχρεωμενη να συνδραμει στην υλοποιηση της διπλης αναπλασης.Ενα αναπτυξιακο εργο που θα δωσει πνοη στην περιοχη του ελεωνα,ενα εργο το οποιο θα δημιουργησει θεσεις εργασιες οχι μονο κατα την διαρκεια υλοποιησης του αλλα και κατα την λειτουργια τοσο του εμπορικου κεντρου, οσο και του γηπεδου.

 • 1 Δεκεμβρίου 2010, 07:31 | botanikos

  Πρεπει να ξεκινησει αμεσα το γηπεδο και το εμπορικο η αναπτυξη πρεπει να πρωχωρησει 15% η ανεργια επισημη ποση ειναι η ανεπισημη οχι στην οπισθοδρομηση Ο παναθηναικος χρειαζεται το γηπεδο
  Τα σκουπιδια μας πνιξανε οι κορμορανοι φυγανε η υποβαθμιση η ανεργεια μας πνιξανε φθανει πια ναι στο γηπεδο ναι στο εμπορικο

 • 1 Δεκεμβρίου 2010, 07:34 | marios

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΛΕΟΥ… ΑΚΟΜΑ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΜΑΣΤΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΤΟΣΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΕΡΓΟΙ

 • 30 Νοεμβρίου 2010, 16:22 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ,ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ,ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΛΑΝΕ ΣΤΟ ΣΤΕ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΦΕΦΓΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΓΙΑ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΕΝΟΙΑΞΕ ΑΝ ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ.ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΟΒΑΡΕΥΤΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ,ΚΑΙ ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ ΜΠΡΟΣΤΑ.

 • 30 Νοεμβρίου 2010, 15:52 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

  Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγάλεω στη συνεδρίαση της 20ης Μαρτίου 2010 ενέκρινε κατά πλειοψηφία Ψήφισμα με το οποίο εκφράζει τις θέσεις του για την περιοχή του Ελαιώνα :

  Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

  Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω εκφράζει την ριζική αντίθεσή του στη διαφαινόμενη πρόταση της Υπουργού κας Μπιρμπίλη για νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέπει την κατασκευή εμπορικών κέντρων «τύπου Mall» στην περιοχή του Ελαιώνα, σε συνδυασμό με το γήπεδο του Παναθηναϊκού.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει επίσης την αντίθεση του σε κάθε ενέργεια που ανατρέπει το ισοζύγιο πρασίνου, αυξάνει τον συντελεστή δόμησης και την τσιμεντοποίηση στην περιοχή.

  Απαιτεί από την κυβέρνηση να απαλλοτριώσει άμεσα τους κοινόχρηστους χώρους του Ελαιώνα και να εισπράξει η ίδια την εισφορά σε χρήμα ώστε να διασφαλισθούν σήμερα οι αναγκαίοι για το Λεκανοπέδιο χώροι.