Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος (Δ.Μ.Χ.) Πολύκαστρου – Σκρα

Ο Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Πολυκάστρου – Σκρα βρίσκεται στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας στο Νομό Κιλκίς, περίπου 25 χιλιόμετρα ΒΔ της Αξιούπολης. Το κοιτασματολογικό ενδιαφέρον του ΔΜΧ, μετά από συστηματική έρευνα του ΙΓΜΕ, εντοπίζεται στα βέβαια αποθέματα 4.700.000 τόνων με 7,7% Ψευδάργυρο και Μόλυβδο, που περιέχουν 113.000 τόνους Μολύβδου, 172.000 τόνους Ψευδαργύρου και 80 τόνους Αργύρου.

Τα δυναμικά αποθέματα εκτιμώνται σε 12.000.000 τόνους με 7,5% Ψευδάργυρο και Μόλυβδο. Η «IN SITU» αξία των περιεχομένων μετάλλων Μολύβδου, Ψευδαργύρου και Αργύρου στα βέβαια αποθέματα, ανέρχεται περίπου σε 1 δις Ευρώ και στα δυναμικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα σε 2,5 δισ. Ευρώ.

Σε σχέση με τις σημερινές προοδευτικές τάσεις της αγοράς και την διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση σε κρίσιμα μέταλλα, προτείνεται η διερεύνηση για την παρουσία Ινδίου και Γερμανίου, που συχνά εμπλουτίζονται στα μικτά θειούχα κοιτάσματα τύπου Πολυκάστρου.

Στον ίδιο διαγωνισμό εντάσσεται και το κοίτασμα Μολυβδαινίου στην γειτονική περιοχή του Μαύρου Δέντρου, με δυναμικά αποθέματα περιεχομένου Μολυβδαινίου αξίας «IN SITU» περίπου 0,2 δισ. Ευρώ.

Στην περιοχή αυτή η παρουσία Χαλκού και Βολφραμίου χρίζει περαιτέρω ερευνητικού ενδιαφέροντος.