Άρθρο 03: Δυνατότητα κατατμήσεων

Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων από και προς την ΑΔΜΗΕ ΑΕ, επιτρέπονται κατατμήσεις ακινήτων κατά παρέκκλιση του ν. 651/1977 (Α’ 207), του ν. 2308/1995 (Α’ 114), του από 24/31 Μαΐου 1985 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 270) και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης περί αρτιότητας και οικοδομησιμότητας γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. Σε περίπτωση γηπέδου που θα στερείται προσώπου σε κοινόχρηστο δρόμο λόγω της κατάτμησης, με την ίδια πράξη συστήνεται και δουλεία διόδου σε βάρος του τμήματος του αρχικού ακινήτου που έχει πρόσβαση σε κοινόχρηστο δρόμο.

 • 19 Δεκεμβρίου 2013, 22:09 | Νικηφορίδης Κωνσταντίνος (ΔΕΗ Α.Ε./ΔΜΚΘ.Η.Ε.)

  Η κατάτμηση γηπέδων της ΔΕΗ ΑΕ και η μεταβίβαση τμήματός τους -ως αυτοτελούς ακινήτου- προς την ΑΔΜΗΕ ΑΕ, συνεπάγεται,προφανώς και αυτομάτως, τη μείωση των επιτρεπόμενων και διατιθέμενων προς εκμετάλλευση πολεοδομικών μεγεθών στις υπόψη ιδιοκτησίες.
  Το γεγονός αυτό, θα δυσχεράνει σοβαρά -μέχρι ουσιαστικής απαγόρευσης σε κάποιες περιπτώσεις- την δυνατότητα της ΔΕΗ ΑΕ να αδειοδοτήσει νέες, προγραμματισμένες ή μελλοντικές εν γένει, εγκαταστάσεις στα εναπομέναντα ελαττωμένης επιφάνειας γήπεδά της, επιπλέον δε είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει εις βάρος της, ζητήματα αυθαίρετης δόμησης λόγω υπέρβασης των επιτρεπόμενων πολεοδομικών συντελεστών (κυρίως όγκου και δόμησης), για τα ως άνω γήπεδα, από τις ήδη υφιστάμενες σήμερα κατασκευές.
  Για να αποφευχθεί το δυσμενέστατο και απρόβλεπτο αυτό ενδεχόμενο για τη ΔΕΗ ΑΕ, σύμφωνα δε και με το εν γένει πνεύμα του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ» το οποίο επιτρέπει παρεκκλίσεις από ισχύουσες διατάξεις προς τον σκοπό υλοποίησης ευρύτερων στόχων, το άρθρο 3 του ως άνω σχεδίου θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής :

  » Άρθρο 3
  Δυνατότητα κατατμήσεων

  Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων από και προς την ΑΔΜΗΕ ΑΕ, επιτρέπονται κατατμήσεις ακινήτων κατά παρέκκλιση του ν. 651/1977 (Α’ 207), του ν.2308/1995 (Α’ 114), του από 24/31 Μαίου 1985 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 270) και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης περί αρτιότητας και οικοδομησιμότητας γηπέδων. Το εναπομένον αρχικό γήπεδο και το μεταβιβαζόμενο τμήμα του, θεωρούνται κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα όπως έχουν μετά την πράξη κατάτμησης. Σε περίπτωση γηπέδου που θα στερείται προσώπου σε κοινόχρηστο δρόμο λόγω της κατάτμησης, με την ίδια πράξη συστήνεται και δουλεία διόδου σε βάρος του τμήματος του αρχικού ακινήτου που έχει πρόσβαση σε κοινόχρηστο δρόμο. Τα επιτρεπόμενα πολεοδομικά μεγέθη των γηπέδων της ΔΕΗ ΑΕ τμήματα των οποίων μεταβιβάζονται προς την ΑΔΜΗΕ ΑΕ, δεν θα είναι μικρότερα από τα αρχικά επιτρεπόμενα επί της συνολικής επιφάνειας των προ της κατάτμησης ακινήτων κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης περί επιτρεπόμενων συντελεστών κάλυψης, δόμησης και όγκου και περί ελαχίστων πλαγίων αποστάσεων από τα όρια του μεταβιβαζόμενου στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ τμήματος.»

  Για τη ΔΕΗ ΑΕ
  Κωνσταντίνος Νικηφορίδης