ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ν. 4123/2013

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ν. 4123/2013

Άρθρο
Το άρθρο 7 του ν. 4123/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων
(Άρθρο 7 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)
1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνιστάται ανώνυμη εταιρία μη κερδοσκοπικού σκοπού με έδρα την Αθήνα και την επωνυμία «Ελληνικός Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΚΦΔΑ ΑΕ) και στην αγγλική γλώσσα «Hellenic Central Stockholding Entity S.A.», η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, τις διατάξεις του καταστατικού της και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Η ΕΚΦΔΑ ΑΕ δεν υπάγεται στους οργανισμούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεν εφαρμόζονται σ’ αυτήν οι διατάξεις που διέπουν εταιρίες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο, περιλαμβανομένων των διατάξεων του ν. 2190/1994 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» (Α’ 28). Η ΕΚΦΔΑ ΑΕ εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και δεν θεωρείται οικονομικός φορέας κατά την έννοια του παρόντος νόμου.
2. Με το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου καταρτίζεται το καταστατικό της εταιρίας, με το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την έδρα της εταιρίας, τη διάρκεια και το σκοπό της, το μετοχικό κεφάλαιο, τη διαδικασία για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τα δικαιώματα του μετόχου, τις αρμοδιότητες, τη συγκρότηση, σύγκληση και λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους ελεγκτές, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη διάθεση κερδών, την πρώτη εταιρική χρήση, όπως και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη για τις ανώνυμες εταιρίες νομοθεσία.
3. Σκοπός της ΕΚΦΔΑ ΑΕ είναι η απόκτηση, διατήρηση και πώληση αποθεμάτων πετρελαίου για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ή για τη συμμόρφωση προς τις διεθνείς συμφωνίες της χώρας περί διατήρησης αποθεμάτων πετρελαίου. Η ΕΚΦΔΑ ΑΕ αποτελεί το μοναδικό φορέα της χώρας στον οποίο μπορούν να ανατίθενται αρμοδιότητες για να αποκτά ή να πωλεί ειδικά αποθέματα. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η ΕΚΦΔΑ ΑΕ λειτουργεί σύμφωνα με τα κριτήρια της αποτελεσματικότητας και της οικονομικότητας, ελαχιστοποιώντας το σχετικό κόστος. Η πώληση αποθεμάτων από την ΕΚΦΔΑ ΑΕ εκτός περιόδων σοβαρής διαταραχής του εφοδιασμού γίνεται μόνον κατόπιν άδειας του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
4. Η ΕΚΦΔΑ ΑΕ κατά την άσκηση των κατά την προηγούμενη παράγραφο δραστηριοτήτων της δεν ασκεί εμπορία κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3054/2002 και δεν απαιτείται η χορήγηση σε αυτήν των αδειών, που προβλέπονται στο νόμο αυτό. Η ΕΚΦΔΑ ΑΕ εξαιρείται από την υποχρέωση προσκόμισης άδειας εμπορίας, καθώς και πάσης φύσεως εγγυήσεων, ως προϋπόθεσης χορήγησης άλλων αδειών, που τυχόν προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, με την εξαίρεση των περιπτώσεων εγγυήσεων, που καταβάλλονται και από το Δημόσιο. Προς εκπλήρωση των σκοπών της, η ΕΚΦΔΑ ΑΕ επιτρέπεται να διακινεί πετρελαιοειδή προϊόντα με ιδιόκτητα ή μισθωμένα μεταφορικά μέσα. Για τη διακίνηση αυτή εντός της Ελληνικής Επικράτειας εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 8α του άρθρου 15 του ν. 3054/2002.
5. Η ΕΚΦΔΑ ΑΕ μπορεί, για συγκεκριμένη περίοδο, να μεταβιβάζει τα καθήκοντα περί διαχείρισης των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και, εξαιρουμένης της πώλησης και της απόκτησης, των ειδικών αποθεμάτων, αλλά μόνο:
α) Σε άλλο κράτος – μέλος στο έδαφος του οποίου διατηρούνται τα αποθέματα αυτά ή στον ΚΦΔΑ του εν λόγω κράτους – μέλους. Οι μεταβιβάσεις αυτές δεν μπορούν να συνοδεύονται από άλλη επί μέρους μεταβίβαση σε άλλο κράτος – μέλος ή ΚΦΔΑ που έχουν δημιουργήσει. Οι μεταβιβάσεις των ανωτέρω υποχρεώσεων, καθώς και των υποχρεώσεων άλλων κρατών – μελών ή ΚΦΔΑ που έχουν αυτά συστήσει για αποθέματά τους που διατηρούνται στην Ελληνική Επικράτεια, εγκρίνονται εκ των προτέρων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
β) Σε οικονομικούς φορείς. Η μεταβίβαση αυτή δεν μπορεί να συνοδεύεται από άλλη επί μέρους μεταβίβαση. Όταν η μεταβίβαση αυτή, ή οποιαδήποτε αλλαγή ή επέκταση της μεταβίβασης, αφορά καθήκοντα διαχείρισης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και ειδικών αποθεμάτων που διατηρούνται σε άλλο κράτος – μέλος, εγκρίνεται εκ των προτέρων τόσο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όσο και από την αρμόδια αρχή του κράτους – μέλους στο έδαφος του οποίου διατηρούνται τα αποθέματα.
6. Η ΕΚΦΔΑ ΑΕ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη, που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική – διοικητική τους ικανότητα και διαθέτουν γνώση και εμπειρία στον ενεργειακό τομέα και ιδίως στον τομέα της αγοράς πετρελαιοειδών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται ως εξής: Τέσσερα (4) μέλη, μεταξύ των οποίων και ο Διευθύνων Σύμβουλος, επιλέγονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Τα υπόλοιπα τρία (3) μέλη επιλέγονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από αντίστοιχους τρεις (3) κοινούς καταλόγους υποψηφίων, που απαρτίζονται από πρόσωπα που προτείνονται αντίστοιχα από: α) τις εταιρίες διύλισης, β) τις εταιρίες εμπορίας, τους προμηθευτικούς συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες του άρθρου 7 παρ. 10 του ν. 3054/2002, τους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας του άρθρου 7 παρ. 11 του ν. 3054/2002 και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις αυτών και γ) τους μεγάλους τελικούς καταναλωτές. Για την υποβολή των προτάσεων υποψηφίων από τους φορείς του προηγούμενου εδαφίου δημοσιεύεται πρόσκληση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία ορίζεται η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής των προτάσεων. Αν δεν υποβληθούν προτάσεις για την κατάρτιση καταλόγου υποψηφίων κατά το προηγούμενο εδάφιο, το αντίστοιχο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με την ίδια διαδικασία ανακαλούνται ελεύθερα τα μέλη που επιλέχθηκαν και αντικαθίστανται τα μέλη που έχουν ανακληθεί ή παραιτηθεί ή εκλείψει. Ο από οποιαδήποτε αιτία μη διορισμός ή η μη έγκαιρη αντικατάσταση οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του χωρίς το μέλος αυτό, εφόσον τα λοιπά μέλη αρκούν για το σχηματισμό απαρτίας. Η θητεία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες των προηγούμενων εδαφίων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται κάθε έτος να υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 (Α` 209), όπως ισχύει κάθε φορά.
7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους αν εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δημόσιου υπαλλήλου σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Η ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται αν εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δημόσιου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Αν ανασταλεί η ιδιότητα μέλους διορίζεται αναπληρωματικό μέλος, με τη διαδικασία της παραγράφου 6. Η θητεία του αναπληρωματικού μέλους διαρκεί όσο διαρκεί η αναστολή.
8. Εντός τριών (3) μηνών από την πρώτη συγκρότησή του και εν συνεχεία μέχρι την 1η Ιουνίου κάθε έτους το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και υποβάλει προς έγκριση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το επιχειρησιακό σχέδιο τετραετούς διάρκειας της ΕΚΦΔΑ ΑΕ, με το οποίο καθορίζονται και εξειδικεύονται οι επί μέρους στόχοι της εταιρίας στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του σκοπού της και οι μέθοδοι πραγματοποίησής τους για τις εκάστοτε τέσσερις (4) επόμενες περιόδους αποθήκευσης. Στο επιχειρησιακό σχέδιο: i) περιγράφονται οι στόχοι που επιδιώκονται για κάθε περίοδο αποθήκευσης, ii) προσδιορίζεται ο χρόνος της πραγματοποίησής τους, iii) προσδιορίζονται τα μέσα και οι ενέργειες, που απαιτούνται για το σκοπό αυτό, iv) εκτιμάται το κόστος της πραγματοποίησης των στόχων αυτών και v) καθορίζονται οι εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των στόχων αυτών. Το επιχειρησιακό σχέδιο μπορεί να τροποποιείται, εφόσον παραστεί ανάγκη, με την ίδια διαδικασία.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζει τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της ΕΚΦΔΑ ΑΕ, με τον οποίο ρυθμίζονται η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιακών μονάδων της εταιρίας, οι κατηγορίες και οι ειδικότητες του προσωπικού της, ο αριθμός των αντίστοιχων θέσεων, ο οποίος δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15), τα απαιτούμενα για την πρόσληψη προσόντα, οι όροι εργασίας και τα καθήκοντα του προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω θέμα.
10. Η ΕΚΦΔΑ ΑΕ προσλαμβάνει το πάσης φύσεως προσωπικό της με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συνάπτοντας συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η πρόσληψη δικηγόρου από την εταιρία με σχέση έμμισθης εντολής γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 1649/1986, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι συμβάσεις του προσωπικού διέπονται από τις εκάστοτε γενικώς ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Για την πλήρωση των θέσεων του προσωπικού γίνεται δημόσια πρόσκληση κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, η σχετική διαδικασία, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων για την επιλογή. Η επιλογή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πριν από την έκδοση της πράξης διορισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει χώρα έλεγχος νομιμότητας της διαδικασίας πρόσληψης από το ΑΣΕΠ.
11. Για την κάλυψη των αναγκών της ΕΚΦΔΑ ΑΕ αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας της μπορεί να αποσπάται σε αυτήν προσωπικό μέχρι πέντε (5) ατόμων από υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994. Η απόσπαση γίνεται μετά από δημόσια πρόσκληση κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα και οι ειδικότητες του υπό απόσπαση προσωπικού. Η επιλογή των αποσπώμενων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκδίδεται κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, χωρίς να απαιτείται γνώμη του φορέα από τον οποίο γίνεται η απόσπαση. Η απόσπαση ισχύει για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται για μία ή περισσότερες φορές. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασθέντων στην ΕΚΦΔΑ ΑΕ θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για οποιαδήποτε συνέπεια. Το προσωπικό που αποσπάται λαμβάνει τις αποδοχές του φορέα προέλευσης, οι οποίες βαρύνουν την ΕΚΦΔΑ ΑΕ.
12. Μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου μετά την επιλογή του κατά την παράγραφο 6 και της ΕΚΦΔΑ ΑΕ, η οποία εκπροσωπείται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικά εξουσιοδοτημένου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζεται σύμβαση παροχής υπηρεσιών, κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, η οποία λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για την εταιρία σε περίπτωση ανάκλησης του Διευθύνοντος Συμβούλου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή για άλλο λόγο που προβλέπεται στο νόμο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου, η αποζημίωση των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποδοχές και οι κάθε είδους πρόσθετες αποζημιώσεις του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν. Η δαπάνη που προκαλείται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΚΦΔΑ Α.Ε.
13. Η ΕΚΦΔΑ ΑΕ συνάπτει συμβάσεις ανάθεσης μελετών, εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών σύμφωνα με τον Κανονισμό Αναθέσεων και Προμηθειών, ο οποίος καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την έγκριση του Κανονισμού που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο τα σχετικά ζητήματα διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις, επιφυλασσομένων των τυχόν εφαρμοζομένων διατάξεων της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
14. Η ΕΚΦΔΑ ΑΕ απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας, καθώς και από κάθε είδους τέλη υπέρ του Δημοσίου ή άλλου τρίτου υπό τους όρους και προϋποθέσεις, υπό τις οποίες απαλλάσσεται και το Δημόσιο. Επίσης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου και απολαμβάνει γενικά όλων των δικονομικών και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου. Για κάθε πράξη της ΕΚΦΔΑ ΑΕ για την οποία απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων περιορίζονται στο ήμισυ των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία. Για τις πράξεις αυτές δεν καταβάλλονται φόροι ή τέλη και για τη σύνταξη και υπογραφή αυτών δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.
15. Έσοδα της ΕΚΦΔΑ ΑΕ είναι: α) τα ποσά που εισπράττει ως αντάλλαγμα λόγω της μεταβίβασης σε αυτήν, κατόπιν σχετικής σύμβασης, υποχρεώσεων τήρησης αποθεμάτων ή λόγω της παροχής από αυτήν οποιασδήποτε μορφής υπηρεσιών σχετικά με τη διατήρηση αποθεμάτων, β) το ειδικό τέλος που επιβάλλεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της επόμενης παραγράφου για τη χρηματοδότηση του σκοπού της, γ) η εισφορά που καταβάλουν οι υπόχρεοι οικονομικοί φορείς σε περίπτωση μεταβίβασης υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου, δ) τα καθαρά κέρδη που τυχόν προκύπτουν για κάθε εταιρική χρήση, τα οποία δεν διανέμονται στους μετόχους, αλλά παραμένουν στην ΕΚΦΔΑ ΑΕ και διατίθενται για την εκπλήρωση του σκοπού της, ε) τυχόν χορηγίες ή δωρεές προς αυτήν και στ) ποσά από κάθε άλλη νόμιμη και συμβατή με το σκοπό της δραστηριότητα. Η ΕΚΦΔΑ ΑΕ δύναται να επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το Δημόσιο μπορεί να εγγυάται την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΕΚΦΔΑ ΑΕ από τη σύναψη δανείων για τη χρηματοδότηση των σκοπών της, με την επιφύλαξη των περιορισμών που προκύπτουν από τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την παροχή εγγυήσεων εκ μέρους του Δημοσίου και τα ανώτατα όρια αυτών.
16. Για την διασφάλιση της εκπλήρωσης του ειδικού σκοπού της παραγράφου 3 επιβάλλεται υπέρ της ΕΚΦΔΑ ΑΕ ειδικό τέλος απόκτησης και διατήρησης αποθεμάτων πετρελαίου, το οποίο ανέρχεται σε [ ] ευρώ ανά χιλιόλιτρο πετρελαιοειδούς προϊόντος του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3054/2002 (Α’ 230) που διακινούν: α) οι εταιρίες εμπορίας, β) οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες του άρθρου 7 παρ. 10 του ν. 3054/2002, γ) οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας του άρθρου 7 παρ. 11 του ν. 3054/2002 και δ) οι μεγάλοι τελικοί καταναλωτές, για τις απευθείας αγορές τους από τους κατόχους άδειας διύλισης στη χώρα ή από εισαγωγές, εξαιρουμένων των καυσίμων των Ενόπλων Δυνάμεων. Το ειδικό τέλος υπολογίζεται και εισπράττεται κατά τον εκτελωνισμό των πετρελαιοειδών προϊόντων και αποδίδεται στην ΕΚΦΔΑ ΑΕ μέσω ειδικού λογαριασμού που τηρείται επ’ ονόματί της σε οποιαδήποτε τράπεζα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του εν λόγω τέλους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
17. Η ΕΚΦΔΑ ΑΕ υποχρεούται για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος νόμου να δημοσιοποιεί:
α) Σε μόνιμη βάση πλήρεις πληροφορίες, ανά κατηγορία προϊόντων, σχετικά με τις ποσότητες αποθεμάτων τις οποίες προτίθεται να διατηρεί για τους οικονομικούς φορείς ή κατά περίπτωση τους ενδιαφερόμενους ΚΦΔΑ.
β) Τουλάχιστον επτά μήνες νωρίτερα, τους όρους υπό τους οποίους προτίθεται να παράσχει υπηρεσίες που αφορούν τη διατήρηση των αποθεμάτων για τους οικονομικούς φορείς. Οι προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, περιλαμβανομένων των προϋποθέσεων προγραμματισμού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για την οποία μπορεί να προηγηθεί ανταγωνιστική διαδικασία προκειμένου να καθορίζεται η καλύτερη προσφορά μεταξύ των φορέων ή, κατά περίπτωση, των ενδιαφερόμενων ΚΦΔΑ.
Η ΕΚΦΔΑ ΑΕ δέχεται τις μεταβιβάσεις αυτές υπό αντικειμενικές, διαφανείς και αμερόληπτες προϋποθέσεις. Οι πληρωμές που καταβάλλουν οι φορείς για τις υπηρεσίες της ΕΚΦΔΑ ΑΕ δεν υπερβαίνουν το συνολικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν απαιτούνται έως τη σύσταση των αποθεμάτων. Η ΕΚΦΔΑ ΑΕ μπορεί να εξαρτά τη μεταβίβαση από τη σύσταση εγγύησης ή ασφάλειας άλλης μορφής εκ μέρους του φορέα.
18. Η είσπραξη των πάσης φύσεως απαιτήσεων της ΕΚΦΔΑ ΑΕ δύναται να ανατίθεται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες κατ’ άρθρο 91 του ν.δ. 356/1975 «Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄90).
19. Η ΕΚΦΔΑ ΑΕ δεν κηρύσσεται σε πτώχευση και δεν εφαρμόζονται σε αυτήν οι διατάξεις του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α΄ 153).
20. Η ΕΚΦΔΑ ΑΕ μπορεί να λυθεί μόνο με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση λύσης της ΕΚΦΔΑ ΑΕ δεν ακολουθεί στάδιο εκκαθάρισης και το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της εταιρίας. Με την πιο πάνω κοινή απόφαση μπορούν να ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και διαδικασίες για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.»

Άρθρο

Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ν. 4123/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Παρά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται σε ετήσια βάση, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΦΔΑ ΑΕ, μπορεί να επιβάλλεται υποχρέωση στους οικονομικούς φορείς να μεταβιβάζουν τουλάχιστον ένα (συγκεκριμένο) μέρος των υποχρεώσεών τους διατήρησης αποθεμάτων στην ΕΚΦΔΑ ΑΕ, το ίδιο για όλους τους οικονομικούς φορείς, έναντι καθοριζόμενης στην ίδια απόφαση εισφοράς, η οποία επιβάλλεται ανά μετρικό τόνο πετρελαιοειδούς προϊόντος του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α’ 230) και ανταποκρίνεται στο συνολικό κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται από την ΕΚΦΔΑ ΑΕ. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και διαδικασίες απόδοσης της εισφοράς προς την ΕΚΦΔΑ ΑΕ. Οι χρόνοι (ημερομηνίες) απόδοσης της εισφοράς, που καθορίζονται στην απόφαση των προηγούμενων εδαφίων, συνιστούν δήλη μέρα, μετά την πάροδο της οποίας ο υπόχρεος οικονομικός φορέας οφείλει τόκους υπερημερίας επί των οφειλόμενων ποσών κατά τα εκάστοτε γενικώς ισχύοντα. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς από τον υπόχρεο οικονομικό φορέα επιβάλλεται σε βάρος του με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πρόστιμο ίσο προς το διπλάσιο έως το δεκαπλάσιο του οφειλόμενου ποσού, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του ν. 3054/2002 (Α΄230) περί των διοικητικών κυρώσεων, οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν, περιλαμβανομένης ιδίως της παραγράφου 6 τούτου περί της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας που έχει χορηγηθεί στον υπόχρεο οικονομικό φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3054/2002. Για την εισφορά των προηγούμενων εδαφίων εκδίδεται ειδικό σχετικό παραστατικό της ΕΚΦΔΑ ΑΕ. Η συμβολή της εισφοράς στη διαμόρφωση της τιμής πώλησης στον τελικό καταναλωτή κοινοποιείται διακριτά στην αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 3 του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης (απόφαση Δ1/Β/21196/2013, ΦΕΚ Β’ 2956).»

Άρθρο

Μετά το άρθρο 8 του ν. 4123/2013 προστίθενται νέα άρθρα 8Α και 8Β ως εξής:
«Άρθρο 8Α
Ειδικά αποθέματα
(Άρθρο 9 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η χώρα μπορεί να δεσμεύεται να διατηρεί ετησίως και για το διάστημα της περιόδου τήρησης, ένα στοιχειώδες επίπεδο αποθέματος πετρελαιοειδών, αποτελούμενο μόνον από μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες προϊόντων της επόμενης παραγράφου, υπολογιζόμενο ως ημέρες κατανάλωσης, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου. Τα ειδικά αποθέματα ανήκουν στην κυριότητα της χώρας ή της ΕΚΦΔΑ ΑΕ και διατηρούνται προς όφελος της χώρας στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ΕΚΦΔΑ ΑΕ.
2. Τα ειδικά αποθέματα μπορούν να αποτελούνται μόνον από μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων:
— βενζίνη για κινητήρες,
— καύσιμο αεριωθούμενων τύπου κηροζίνης,
— πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ (απόσταγμα πετρελαίου εξωτερικής καύσης),
— μαζούτ (υψηλής και χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο).
3. Για κάθε μία από τις κατηγορίες που επιλέγονται με την απόφαση της παραγράφου 1, τα ειδικά αποθέματα που δεσμεύεται να διατηρεί η ΕΚΦΔΑ ΑΕ, αντιστοιχούν προς έναν ορισμένο αριθμό ημερών της μέσης ημερήσιας εσωτερικής κατανάλωσης, που υπολογίζεται με βάση το ισοδύναμό τους σε αργό πετρέλαιο κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, το οποίο ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 3. Τα ισοδύναμα σε αργό πετρέλαιο που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας επί 1,2 το ποσό των συνολικών «διαπιστούμενων ακαθάριστων εγχωρίων διανομών», όπως αυτές ορίζονται στο τμήμα 3.2.1 του παραρτήματος Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008, για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις χρησιμοποιούμενες ή σχετικές κατηγορίες. Τα καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό
4. Εφόσον έχει αποφασιστεί η διατήρηση ειδικών αποθεμάτων, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καταρτίζει και διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην οποία προσδιορίζεται το επίπεδο των αποθεμάτων για τα οποία αναλαμβάνεται δέσμευση διατήρησης. Η δέσμευση αυτή ισχύει για ένα τουλάχιστον έτος. Το κοινοποιούμενο στοιχειώδες επίπεδο εφαρμόζεται εξίσου σε όλες τις κατηγορίες ειδικών αποθεμάτων που χρησιμοποιεί η χώρα. Τα αποθέματα διατηρούνται για ολόκληρη την κοινοποιούμενη περίοδο με την επιφύλαξη του δικαιώματος της χώρας να πραγματοποιεί προσωρινές μειώσεις αποκλειστικά για εργασίες αντικατάστασης επιμέρους αποθεμάτων.
Ο κατάλογος κατηγοριών που χρησιμοποιούνται από τη χώρα ισχύει για μία τουλάχιστον περίοδο, οι δε τυχόν τροποποιήσεις του ισχύουν από την πρώτη ημέρα ενός ημερολογιακού μήνα.
5. Εφόσον διατηρούνται ειδικά αποθέματα μικρότερα των 30 ημερών, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εκπονεί ετήσια έκθεση, στην οποία αναλύει τα μέτρα που έλαβαν οι αρχές της χώρας για να εξασφαλίσουν και να ελέγξουν τη διαθεσιμότητα και τη φυσική προσβασιμότητα των οικείων αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος νόμου και τεκμηριώνει στην ίδια έκθεση τα μέτρα που έχουν ληφθεί, ώστε να μπορεί η χώρα να ελέγχει τη χρήση των αποθεμάτων αυτών σε περίπτωση διαταραχών προμήθειας πετρελαίου. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος του πρώτου μήνα που έπεται του ημερολογιακού έτους στο οποίο αναφέρεται.

Άρθρο 8Β
Διαχείριση των ειδικών αποθεμάτων
(Άρθρο 10 παρ. 1 και 2 και άρθρο 13 παρ. 1 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)

1. Η ΕΚΦΔΑ ΑΕ καταρτίζει και υποβάλλει μηνιαίως στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής λεπτομερή κατάλογο, ο οποίος ενημερώνεται διαρκώς, με όλα τα ειδικά αποθέματα που διατηρούνται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κατάλογος αυτός περιέχει κατά κύριο λόγο όλες τις πληροφορίες που καθιστούν εφικτό τον ακριβή εντοπισμό των συγκεκριμένων αποθεμάτων. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καταρτίζει και διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντίγραφο του καταλόγου εντός 15 ημερών από την ημέρα κατά την οποία αυτό ζητείται από την Επιτροπή. Στο αντίγραφο αυτό, επιτρέπεται να αποκρύπτονται τα ευαίσθητα δεδομένα που αφορούν την τοποθεσία των αποθεμάτων. Το αντίγραφο μπορεί να ζητείται το αργότερο πέντε έτη μετά την ημερομηνία την οποία αφορούν τα ζητούμενα στοιχεία.
2. Όταν τα ειδικά αποθέματα αναμιγνύονται με άλλα αποθέματα πετρελαίου, η ΕΚΦΔΑ ΑΕ λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να αποτρέπεται η μετακίνηση των αναμεμειγμένων αυτών αποθεμάτων, στο μέτρο της αναλογίας των ειδικών αποθεμάτων, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδειά της.
3. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καταρτίζει και διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε κατηγορία προϊόντων στατιστικό δελτίο των ειδικών αποθεμάτων που υπάρχουν κατά την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, όπου αναγράφονται οι ποσότητες και ο αριθμός των ημερών μέσης κατανάλωσης κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς που αντιπροσωπεύουν τα αποθέματα αυτά. Εάν ορισμένα από τα ειδικά αυτά αποθέματα διατηρούνται εκτός της επικράτειας της χώρας, το σχετικό στατιστικό δελτίο προσδιορίζει λεπτομερώς τα αποθέματα που διατηρούνται στα διάφορα κράτη μέλη και τους αντίστοιχους ΚΦΔΑ ή μέσω αυτών. Αναφέρεται επίσης λεπτομερώς αν τα αποθέματα αυτά ανήκουν πλήρως στην κυριότητα της χώρας ή εάν η ΕΚΦΔΑ ΑΕ έχει τη μερική ή ολική κυριότητά τους.»

Άρθρο

Η περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4123/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ) «ειδικά αποθέματα»: αποθέματα πετρελαίου που πληρούν τους όρους του άρθρου 8Α του παρόντος νόμου».

Άρθρο

Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 4123/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι κατά την κείμενη νομοθεσία υπόχρεοι για τη διατήρηση και τη διαχείριση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων και οι αρμόδιες εθνικές αρχές συναινούν για τις επιθεωρήσεις και επικουρούν τα πρόσωπα τα οποία εξουσιοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διενέργεια των επισκοπήσεων αυτών».

Άρθρο

Το άρθρο 17 του ν. 4123/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το σύνολο των ειδικών αποθεμάτων που διατηρούνται ή μεταφέρονται εντός της επικράτειας της χώρας, είτε πρόκειται για αποθέματα της χώρας είτε πρόκειται για αποθέματα άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπόκεινται σε οποιουδήποτε είδους διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης».

Άρθρο

Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του ν. 4123/2013 διαγράφονται.

Άρθρο

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4123/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Άρθρο 7, με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση:
α) στις παραγράφους 1 και 2, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να εκδώσει μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το διάταγμα με το οποίο συνιστάται η ανώνυμη εταιρία μη κερδοσκοπικού σκοπού με την επωνυμία «Ελληνικός Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Α.Ε.» (ΕΚΦΔΑ ΑΕ), η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και να καταρτίσει το καταστατικό της,
β) στην παράγραφο 12, στους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, να καθορίζουν τις αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου, την αποζημίωση των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τις αποδοχές και τις κάθε είδους πρόσθετες αποζημιώσεις του προσωπικού της ΕΚΦΔΑ ΑΕ,
γ) στην παράγραφο 16, στους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να καθορίζουν τον τρόπο και τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του ειδικού τέλος απόκτησης και διατήρησης αποθεμάτων πετρελαίου και κάθε άλλο σχετικό θέμα,
δ) στην παράγραφο 17β, στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να καθορίζει τις προϋποθέσεις για την παροχή από την ΕΚΦΔΑ ΑΕ υπηρεσιών που αφορούν στη διατήρηση των αποθεμάτων για τους οικονομικούς φορείς.
3. Άρθρο 8, με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση:
α) στην παράγραφο 2, στον Υπουργό Οικονομικών, στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ να αποφασίζουν την αύξηση, και μετά τη σύσταση και λειτουργία του ΚΦΔΑ, τη μείωση ή/και κατάργηση του ποσοστού της υποχρέωσης διατήρησης αποθεμάτων κάθε οικονομικού φορέα, το οποίο δικαιούται να μεταβιβάζει σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία β` και γ` του αυτού άρθρου,
β) στην παράγραφο 3, στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, να επιβάλλει στους οικονομικούς φορείς την υποχρεωτική μεταβίβαση ενός τουλάχιστον συγκεκριμένου μέρους της υποχρέωσής τους διατήρησης των αποθεμάτων στην ΕΚΦΔΑ ΑΕ, το ίδιο για όλους τους οικονομικούς φορείς, να καθορίζει την οφειλόμενη από τους οικονομικούς φορείς εισφορά και να καθορίζει τους ειδικότερους όρους και διαδικασίες απόδοσης της εισφοράς προς την ΕΚΦΔΑ ΑΕ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ν. 3054/2002

Άρθρο

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «α. Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές, των οποίων οι ετήσιες καταναλώσεις για αποκλειστικά ίδια χρήση ανά νομικό πρόσωπο υπερβαίνουν τους 150.000 μετρικούς τόνους για όλα τα προϊόντα των κατηγοριών της παραγράφου 1 και οι οποίοι διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους».

Άρθρο

Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του ν. 4123/2013, αντικαθίσταται ως εξής: «β) Οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές που εισάγουν και διατηρούν τα προϊόντα αυτά αποκλειστικά για ίδια κατανάλωση. Η υποχρέωση των Μεγάλων Τελικών Καταναλωτών διατηρείται και για την περίοδο αποθήκευσης που έπεται του έτους αναφοράς, εντός του οποίου τυχόν απώλεσαν την ιδιότητά τους ως Μεγάλων Τελικών Καταναλωτών».

Άρθρο

Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του ν. 4123/2013, αντικαθίσταται ως εξής: «Τον έλεγχο για την τήρηση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων ασκεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

Άρθρο

Όπου στο άρθρο 13 του ν. 3054/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4123/2013 και ισχύει, αναφέρονται αποθέματα έκτακτης ανάγκης, νοούνται και τα ειδικά αποθέματα κατά την έννοια του άρθρου 8Α του ν. 4123/2013.

Άρθρο

Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του ν. 3054/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4123/2013, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Αργό Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αποτελείται από:
α. Τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρο.
β. Τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε..
γ. Τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Πετρελαϊκής Πολιτικής, Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών και Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως οι υπηρεσίες αυτές εκάστοτε διαρθρώνονται στις οικείες διατάξεις.
δ. Εκπροσώπους του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και των τριών Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων, καθώς και των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ναυτιλίας και Αιγαίου, και Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
ε. Το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας του άρθρου 7 του ν. 4123/2013 με την επωνυμία «Ελληνικός Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Ανώνυμη Εταιρία».
στ. Εκπρόσωπο κάθε κατόχου άδειας διύλισης και ανά έναν εκπρόσωπο του κλάδου των κατόχων άδειας εμπορίας και λιανικής εμπορίας, ο οποίος υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση κάθε κλάδου.
ζ. Τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Διυλιστήρια και στη Χημική
Βιομηχανία».

Άρθρο

Η παράγραφος 10 του άρθρου 13 του ν. 3054/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4123/2013, αντικαθίσταται ως εξής: «10. Μετά τη θέση σε εφαρμογή του Σ.Μ.Ε.Α. τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης ή τα ειδικά αποθέματα εξαιρούνται από την αναγκαστική ή συντηρητική κατάσχεση και την κατάσχεση στα χέρια τρίτου».

Άρθρο

Στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του ν. 3054/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4123/2013, η αναφορά σε «άρθρο 19 του παρόντος νόμου» αντικαθίσταται από την αναφορά σε «άρθρο 12 του παρόντος νόμου».

 • 12 Σεπτεμβρίου 2014, 12:42 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛ. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ

  1. Με το άρθρο 7 όπως τροποποιείται με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, ενώ προβάλλεται ιδιαιτέρως η, «χάριν του δημοσίου συμφέροντος», σύσταση με Π.Δ. και λειτουργία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, Φορέως, με φερόμενο όμως αποκλειστικό σκοπό, την «απόκτηση, διατήρηση και πώληση αποθεμάτων» (δηλαδή την διενέργεια καθαρώς εμπορικών πράξεων), εντούτοις, όλως αντιφατικά, επισημαίνεται (ίδετε παρ. 4) ότι ο Φορέας αυτός … «δεν ασκεί εμπορία κατά την έννοια του Ν. 3054/2002»!!!!
  2. Δεν αιτιολογείται, παντάπασιν, ποία η ανάγκη, υπό τις παρούσες μάλιστα ιδιαίτερα δυσμενείς για την χώρα μας οικονομικές συνθήκες, σύστασης του Φορέως αυτού ο οποίος μάλιστα δεν είναι υποχρεωτικός βάσει της Οδηγίας ΕΟΚ 119/2009, και ο οποίος προβλέπεται να χρηματοδοτείται (χωρίς ανάλογη πρόβλεψη ανταποδοτικότητος), όχι, από Κρατικούς πόρους, όπως θα έπρεπε, εφόσον το Κράτος επιλέγει και επιβάλλει να τον συστήσει (και μάλιστα με πολυέξοδη οργάνωση ανάλογη εκείνη μεγάλων Οργανισμών), αλλά, από καθαρά ιδιωτικούς πόρους( ίδετε παρ. 15,16), πράγμα όμως που δεν προβλέπεται από την παραπάνω οδηγία ΕΟΚ και έχει ως αποτέλεσμα, το επιβαλλόμενο αυτό πρόσθετο κόστος, να μετακυλίεται στον τελικό καταναλωτή.
  3. Δεν τίθεται κανένας χρονικός περιορισμός για την επιβολή ειδικού τέλους, επομένως και μετά την συγκέντρωση των απαιτούμενων κεφαλαίων (εάν αυτή είναι η πρόθεση του νομοθέτη) θα συνεχίσει η είσπραξη ειδικού τέλους ενώ, παράλληλα, θα εισπράττεται η εισφορά τήρησης αποθεμάτων.
  4. Με την τροποποίηση/αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 8, προβλέπεται, η, με, Υπουργική Απόφαση, επιβολή υποχρέωσης στους οικονομικούς φορείς να μεταβιβάζουν, τουλάχιστον ένα (συγκεκριμένο ) μέρος των υποχρεώσεών τους διατήρησης αποθεμάτων, στον Φορέα έναντι καθορισμένης από την ίδια Υπουργική απόφαση εισφοράς.
  Η πρόβλεψη όμως αυτή είναι αντίθετη με τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού αφού δημιουργεί υποχρεωτική πελατεία για τον Φορέα.
  Εφ’ όσον επομένως ο Φορέας αυτός, προβλέπεται να λειτουργεί, με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, θα πρέπει, να μην είναι υποχρεωτική η δυνατότητα της μεταβίβασης αυτής και ο φορέας αυτός να αναζητήσει/αποκτήσει πελατεία, μέσω προσφοράς καλύτερων υπηρεσιών, με μικρότερο κόστος έναντι των ιδιωτών αποθηκευτών.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2014, 12:37 | ΔΕΗ Α.Ε.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4123/2013

  Αναφερόμενοι στις υπό Δημόσια Διαβούλευση προτεινόμενες τροποποιήσεις του Ν. 4123/2013 σημειώνονται τα εξής:
  1. Βάσει των προβλεπομένων στην παράγρ. 1 του Άρθρου 7, «Η ΕΚΦΔΑ ΑΕ δεν υπάγεται στους οργανισμούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεν εφαρμόζονται σ’ αυτήν οι διατάξεις που διέπουν εταιρίες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο…».
  Περαιτέρω, στην παράγρ. 15 του ίδιου Άρθρου προβλέπεται ότι μεταξύ των εσόδων της ΕΚΦΔΑ περιλαμβάνεται και «το ειδικό τέλος που επιβάλλεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της επόμενης παραγράφου (σ.σ. παράγρ. 16) για τη χρηματοδότηση του σκοπού της».
  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω:
  Α) Θα πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσον είναι συμβατή με τις διατάξεις του Ελληνικού Συντάγματος και της εν γένει ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας η επιβολή ειδικού τέλους για τη χρηματοδότηση φορέα, ο οποίος βρίσκεται εκτός του στενού ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
  Β) Θα πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσον το εν λόγω τέλος συνιστά ένα επί πλέον φόρο κατανάλωσης και, ως εκ τούτου, κατά πόσο είναι συμβατό με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία διέπει την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης επί των πάσης φύσεως καυσίμων και ενεργειακών προϊόντων.
  2. Από εμπορικής πλευράς, η επιβολή ενός ακόμη ειδικού φόρου, θα επιβαρύνει περισσότερο το τελικό κόστος καυσίμων με προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά ενεργειακών προϊόντων, αφού, όπως ρητά αναφέρεται και στην παράγραφο 3 του Άρθρου 8, όπως αυτή αντικαθίσταται, θα διαμορφώσει την τιμή πώλησης στον τελικό καταναλωτή. Τούτου δοθέντος, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υγρά καύσιμα αποτελούν την κύρια πρώτη ύλη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νησιωτική χώρα, θα υπάρξει επιβάρυνση του κόστους της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία θα πρέπει να κατ’ αντιστοιχία να επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας.
  Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται το –τυχόν- ειδικό τέλος για την χρηματοδότηση της ΕΚΦΔΑ να αντληθεί από τον υφιστάμενο ΕΦΚ των υγρών καυσίμων.
  3. Επίσης, βάσει των προβλεπομένων στην παράγρ. 1 του Άρθρου 7, «Η ΕΚΦΔΑ δεν θεωρείται οικονομικός φορέας κατά την έννοια του παρόντος νόμου».
  Στην παράγραφο 3 του ίδιου Άρθρου προβλέπεται ότι «σκοπός της ΕΚΦΔΑ ΑΕ είναι η απόκτηση, διατήρηση και πώληση αποθεμάτων πετρελαίου για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ή για τη συμμόρφωση προς τις διεθνείς συμφωνίες της χώρας περί διατήρησης αποθεμάτων πετρελαίου…». Στις ως άνω δραστηριότητες της ΕΚΦΔΑ περιλαμβάνεται –όπως άλλωστε εξειδικεύεται και στο υπό διαβούλευση Σχέδιο προεδρικού Διατάγματος για την ίδρυση της ΕΚΦΔΑ (Άρθρο 4 παρ. 2α)- και η εισαγωγή / εξαγωγή πετρελαιοειδών.
  Κατά τα ανωτέρω, η ΕΚΦΔΑ θα πρέπει να μην εξαιρεθεί από την υποχρέωση τήρησης των αποθεμάτων ασφαλείας που αντιστοιχούν στις καθαρές εισαγωγές που πραγματοποιεί, άλλως θα δημιουργηθεί κενό τήρησης των υποχρεωτικών αποθεμάτων σε επίπεδο χώρας.
  Περαιτέρω, η τυχόν απαλλαγή της ΕΚΦΔΑ από την υποχρέωση τήρησης των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχούν στις καθαρές εισαγωγές της θα εισάγει στρεβλώσεις στην αγορά μεταβίβασης της υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης με απρόβλεπτες συνέπειες.
  Κατά ταύτα η ΕΚΦΔΑ θα πρέπει να αποτελεί οικονομικό φορέα, υπόχρεο τήρησης των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχούν στις καθαρές εισαγωγές της.
  4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 4123/2013, όπως αντικαθίσταται, προβλέπεται ότι «…με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται σε ετήσια βάση, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΦΔΑ ΑΕ, μπορεί να επιβάλλεται υποχρέωση στους οικονομικούς φορείς να μεταβιβάζουν τουλάχιστον ένα (συγκεκριμένο) μέρος των υποχρεώσεών τους διατήρησης αποθεμάτων στην ΕΚΦΔΑ ΑΕ, το ίδιο για όλους τους οικονομικούς φορείς, έναντι καθοριζόμενης στην ίδια απόφαση εισφοράς, η οποία επιβάλλεται ανά μετρικό τόνο πετρελαιοειδούς προϊόντος του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α’ 230) και ανταποκρίνεται στο συνολικό κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται από την ΕΚΦΔΑ ΑΕ…».
  Η ως άνω πρόβλεψη καταστρατηγεί την ελεύθερη διαμόρφωση της αγοράς τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, αφαιρώντας από τους οικονομικούς φορείς το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής στην –τυχόν- μεταβίβαση της σχετικής υποχρέωσης τους ή/και της τήρησης των αποθεμάτων από τους ίδιους, επιβαρύνοντας αδικαιολόγητα το σχετικό κόστος.
  5. Στην παράγρ. 6 του Άρθρου 7 προβλέπεται ότι, πέραν των τεσσάρων μελών του ΔΣ που επιλέγονται με Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, «…Τα υπόλοιπα τρία (3) μέλη επιλέγονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από αντίστοιχους τρεις (3) κοινούς καταλόγους υποψηφίων, που απαρτίζονται από πρόσωπα που προτείνονται αντίστοιχα από: α) τις εταιρίες διύλισης, β) τις εταιρίες εμπορίας, τους προμηθευτικούς συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες του άρθρου 7 παρ. 10 του ν. 3054/2002, τους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας του άρθρου 7 παρ. 11 του ν. 3054/2002 και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις αυτών και γ) τους μεγάλους τελικούς καταναλωτές…».
  Η ως άνω ρύθμιση δεν διασφαλίζει την εκπροσώπηση στο ΔΣ της ΕΚΦΔΑ και των τριών ως άνω μεγάλων κατηγοριών οικονομικών φορέων –υπόχρεων τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.
  Ως εκ τούτου θεωρείται αναγκαίο κάθε μία εκ των ανωτέρω κατηγοριών να προτείνει μία και μόνη λίστα από την οποία θα επιλέγεται από τον ΥΠΕΚΑ ένας και μόνο εκπρόσωπος στο ΔΣ της ΕΚΦΔΑ.

  Για τη ΔΕΗ Α.Ε.

  Δ. ΜΠΟΥΣΔΕΚΗΣ
  Διευθυντής Υλικού και Προμηθειών

 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
  Από το 2010 που ετέθη το ζήτημα του ΚΦΔΑ εν όψει της Κοινοτικής Οδηγίας του 2009, ήταν προφανές ότι η σύσταση θα δημιουργούσε γραφειοκρατία χωρίς προφανές όφελος. Άλλωστε, στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4123/2013 προβλεπόταν ότι οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες δεν δικαιολογούσαν τη δημιουργία ΚΦΔΑ. Δεν είναι προφανές τι έχει αλλάξει ως προς αυτές, ώστε σήμερα να παρίσταται επιβεβλημένη η δημιουργία του ΦΟΡΕΑ.

  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4123/2013

  – Άρθρο 7

  Παρ 3
  Είμαστε αντίθετοι στο γεγονός ο ΕΚΦΔΑ να αποτελεί τον μοναδικό φορέα της χώρας στον οποίο μπορούν να ανατίθενται αρμοδιότητες για να αποκτά ή να πωλεί ειδικά αποθέματα. Αντίθετα πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα δημιουργίας κι ενός ιδιωτικού φορέα με παρόμοιες αρμοδιότητες.

  Παρ 4
  Επιβάλλεται οι προδιαγραφές των αποθηκευτικών της χώρων του ΕΚΦΔΑ, ειδικότερα όσο αφορά τα θέματα ασφαλείας, η διαδικασία πιστοποίησής τους ως αποθηκών τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης ή ειδικών, καθώς και η ύπαρξη σε ισχύ άδειας λειτουργίας.

  Παρ 5
  Πρέπει να προβλέπονται οι όροι αυτής της μεταβίβασης, ιδίως οι οικονομικοί. Τα αποθέματα πρέπει να είναι τελικά προϊόντα και σε κάθε περίπτωση να πληρούν τις Ελληνικές προδιαγραφές.

  Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση : (ι) να προσδιορίζονται τα κριτήρια επιλογής του οικονομικού φορέα στον οποίο θα γίνει η μεταβίβαση των καθηκόντων, ώστε να εξασφαλίζεται το κέρδος του Δημοσίου, (ιι) να προσδιορίζονται και προδιαγράφονται οι υποχρεώσεις του προς όν η μεταβίβαση φορέα, (ίσως με υπόδειγμα σύμβασης μεταβίβασης που θα προσαρτηθεί στο νόμο) και (ιιι) να προσδιορίζεται τουλάχιστον το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να ανέρχεται το αντάλλαγμα, καθώς και ο μηχανισμός (formula) υπολογισμού του.

  Παρ 6
  Η πρόβλεψη για υπόδειξη 3 μελών από αντίστοιχους ΚΟΙΝΟΥΣ καταλόγους υποψηφίων οδηγεί σε μηδενική πιθανότητα υπόδειξης έστω και ενός υποψηφίου, αφού αυτός προϋποθέτει συμφωνία των διϋλιστηρίων σε έναν κοινό τους υποψήφιο, των εταιριών εμπορίας/συνεταιρισμών/ κοινοπραξιών/κατόχων αδείας λιανικής σε έναν κοινό δικό τους υποψήφιο και των μεγάλων τελικών καταναλωτών σε κοινό δικό τους υποψήφιο, που είναι πρακτικά ανέφικτος. Συνεπώς, στην ουσία η διάταξη ως έχει προβλέπει το διορισμό και των 3 αυτών μελών από τον κ. Υπουργό ΠΕΚΑ κατά την απόλυτη επιλογή του και χωρίς περιορισμό περί των προσόντων των ούτω διοριζομένων.
  Επιβάλλεται τα μέλη του ΕΚΦΔΑ να είναι γνώστες του αντικειμένου. Προτείνεται από τα 7 μέλη του ΕΚΦΔΑ, 2 να επιλέγονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 1 από κάθε διυλιστήριο, 1 από το ΣΕΕΠΕ, και τα υπόλοιπα από κοινούς καταλόγους υποψηφίων των οικονομικών φορέων.

  Παρ 15
  Είμαστε αντίθετοι με την επιβολή οποιουδήποτε «ειδικού τέλους» υπέρ της ΕΚΦΔΑ, που προσθέτει κόστος και οδηγεί σε αύξηση των τιμών των πετρελαιοειδών. Τα έσοδα της ΕΚΦΔΑ ΑΕ πρέπει να προέρχονται μόνο από αυτούς που ζητούν τις υπηρεσίες του.

  Κατ’ αρχήν, αμφισβητούμε τη σκοπιμότητα της επιβολής ειδικού τέλους, στο βαθμό που ο ΕΚΦΔΑ πρέπει να στοχεύει και να επιτυγχάνει να καλύπτει τα λειτουργικά του έξοδα από τις αμοιβές που θα εισπράττει για την παροχή των υπηρεσιών του, οι οποίες με τη σειρά τους θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικές.

  Από εκεί και πέρα, δεν είναι κατανοητό σε τι διαφέρουν τα προβλεπόμενα υπό (α) ανωτέρω ποσά από την προβλεπόμενη υπό (γ) εισφορά : αντιλαμβανόμαστε ότι τα προβλεπόμενα υπό (α) περιλαμβάνουν και τα προβλεπόμενα υπό (γ), τα οποία αποτελούν ειδικότερη περίπτωση των υπό (α) αναφερόμενων ποσών, οπότε η αναγωγή τους σε ιδιαίτερη «κατηγορία» εσόδων παρίσταται ως πλεονασμός.
  Στο σημείο (δ) δεν είναι σαφές αν θα διανέμονται κέρδη στους μετόχους (δηλ. στο Ελληνικό Δημόσιο) και ό,τι τυχόν υπόλοιπο απομένει μετά τη διανομή θα παραμένει στον ΕΚΦΔΑ «για την εκπλήρωση των σκοπών του», ή αν αποκλείεται η διανομή κερδών και συνεπώς όλα τα απομένοντα καθαρά κέρδη παραμένουν στον ΕΚΦΔΑ. Επειδή εξ ορισμού ο ΕΚΦΔΑ είναι μη κερδοσκοπικός, θα πρέπει να γίνει σαφές το δεύτερο, με διαγραφή των λέξεων «τα οποία» και διαμόρφωση της περιόδου υπό (δ) ως ακολούθως : «δ) τα καθαρά κέρδη που τυχόν προκύπτουν για κάθε εταιρική χρήση δεν διανέμονται στους μετόχους, αλλά παραμένουν στην ΕΚΦΔΑ ΑΕ και διατίθενται για την εκπλήρωση του σκοπού της.

  Παρ 16
  Βασική μας θέση αποτελεί η απάλειψη του άρθρου 16, συνωδά με την απάλειψη πρόβλεψης οποιουδήποτε «ειδικού τέλους υπέρ ΕΚΦΔΑ» για τους προαναφερόμενους (ανωτέρω στο άρθρο 15) λόγους.

  – Άρθρο 8

  Παρ 3
  Σε μια ελεύθερη αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, όπως η Ελληνική, δεν νοείται υποχρεωτική δια νόμου πρόβλεψη για λήψη υπηρεσιών από συγκεκριμένο φορέα. Η επιλογή των Οικονομικών φορέων για λήψη υπηρεσιών από τον ΕΚΦΔΑ θα πρέπει να είναι απολύτως.
  Επίσης, δεν υπάρχει κανένας λόγος επιβολής προστίμου. Ο ΕΚΦΔΑ έχει τα προνόμια του Δημοσίου και μπορεί να εισπράξει τα οφειλόμενα σε αυτόν ποσά κατά τον ΚΕΔΕ, μαζί με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας. Σε κάθε περίπτωση, το προβλεπόμενο πρόστιμο είναι αδικαιολόγητα υψηλό. Αν προβλεφθεί τελικά πρόστιμο, αυτό μπορεί να είναι της τάξεως του 1% μηνιαίως μέχρι την πληρωμή, με όριο το διπλάσιο του οφειλομένου.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2014, 12:31 | Αμοιρόγλου Γεωργία

  Στο αντικαθιστώμενο Άρθρο 7 του ν. ν. 4123/2013 (παράγραφος 5β, εδ. 1): προτείνεται η προσθήκη «, που τηρούν μέρος τουλάχιστον των αποθεμάτων τους στην ΕΚΦΔΑ ΑΕ.» – τελικό προτεινόμενο κείμενο:β) Σε οικονομικούς φορείς, που τηρούν μέρος τουλάχιστον των αποθεμάτων τους στην ΕΚΦΔΑ ΑΕ.

  Στο αντικαθιστώμενο Άρθρο 7 του ν. ν. 4123/2013 (παράγραφος 6β): προτείνεται η διαγραφή του «τους προμηθευτικούς συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες του άρθρου 7 παρ. 10 του ν. 3054/2002, τους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας του άρθρου 7 παρ. 11 του ν. 3054/2002, τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις αυτών» – τελικό προτεινόμενο κείμενο: β) τις εταιρίες εμπορίας,

  Στο αντικαθιστώμενο Άρθρο 7 του ν. ν. 4123/2013 (παράγραφος 6γ, εδ.1): προτείνεται η προσθήκη του «τους προμηθευτικούς συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες του άρθρου 7 παρ. 10 του ν. 3054/2002, τους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας του άρθρου 7 παρ. 11 του ν. 3054/2002, τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις αυτών και» – τελικό προτεινόμενο κείμενο: γ) τους προμηθευτικούς συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες του άρθρου 7 παρ. 10 του ν. 3054/2002, τους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας του άρθρου 7 παρ. 11 του ν. 3054/2002, τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις αυτών και τους μεγάλους τελικούς καταναλωτές.

  Στο αντικαθιστώμενο Άρθρο 7 του ν. ν. 4123/2013 (παράγραφος 15): σχόλιο: Το (α) και το (γ) δεν είναι το ίδιο έσοδο? Χρειάζεται επανάληψη?

  Στο αντικαθιστώμενο Άρθρο 7 του ν. ν. 4123/2013 (παράγραφος 16, εδ.1): Προτείνεται η προσθήκη του «,για τις απευθείας αγορές τους από τους κατόχους άδειας διύλισης στη χώρα ή από εισαγωγές, εξαιρουμένων των καυσίμων των Ενόπλων Δυνάμεων» – τελικό προτεινόμενο κείμενο: 16. Για την διασφάλιση της εκπλήρωσης του ειδικού σκοπού της παραγράφου 3 επιβάλλεται υπέρ της ΕΚΦΔΑ ΑΕ ειδικό τέλος απόκτησης και διατήρησης αποθεμάτων πετρελαίου, το οποίο ανέρχεται σε [ ] ευρώ ανά χιλιόλιτρο πετρελαιοειδούς προϊόντος του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3054/2002 (Α’ 230) που διακινούν, για τις απευθείας αγορές τους από τους κατόχους άδειας διύλισης στη χώρα ή από εισαγωγές, εξαιρουμένων των καυσίμων των Ενόπλων Δυνάμεων:

  Στο αντικαθιστώμενο Άρθρο 7 του ν. ν. 4123/2013 (παράγραφος 16δ, εδ.1): Προτείνεται η διαγραφή του»για τις απευθείας αγορές τους από τους κατόχους άδειας διύλισης στη χώρα ή από εισαγωγές, εξαιρουμένων των καυσίμων των Ενόπλων Δυνάμεων» – τελικό προτεινόμενο κείμενο:δ) οι μεγάλοι τελικοί καταναλωτές.

  Στο αντικαθιστώμενο Άρθρο 7 του ν. ν. 4123/2013 (παράγραφος 20, εδ.2): σχόλιο στο «το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο» :Ακόμη και το μετοχικό κεφάλαιο με το οποίο συμμετέχουν οικ. φορείς μετά από αύξ. ΜΚ???

  Στην αντικαθιστώμενη παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 4123/2013, εδ. 1: Προτείνονται οι προσθήκες του «,που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%,» και του «και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον εκάστοτε μέσο όρο του αντίστοιχου κόστους της συναφούς αγοράς» – τελικό προτεινόμενο κείμενο: Παρά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται σε ετήσια βάση, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΦΔΑ ΑΕ, μπορεί να επιβάλλεται υποχρέωση στους οικονομικούς φορείς να μεταβιβάζουν τουλάχιστον ένα (συγκεκριμένο) μέρος, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%, των υποχρεώσεών τους διατήρησης αποθεμάτων στην ΕΚΦΔΑ ΑΕ, το ίδιο για όλους τους οικονομικούς φορείς, έναντι καθοριζόμενης στην ίδια απόφαση εισφοράς, η οποία επιβάλλεται ανά μετρικό τόνο πετρελαιοειδούς προϊόντος του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α’ 230), ανταποκρίνεται στο συνολικό κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται από την ΕΚΦΔΑ ΑΕ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον εκάστοτε μέσο όρο του αντίστοιχου κόστους της συναφούς αγοράς.

  Στις αντικαθιστώμενη παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 4123/2013 (β): Προτείνεται η προσθήκη του «που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνουν το μέσο όρο αποζημιώσεων αντίστοιχων αποδοχών για αντίστοιχο προσωπικό συναφών υπηρεσιών,» – τελικό προτεινόμενο κείμενο: β) στην παράγραφο 12, στους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, να καθορίζουν τις αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου, την αποζημίωση των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τις αποδοχές και τις κάθε είδους πρόσθετες αποζημιώσεις του προσωπικού της ΕΚΦΔΑ ΑΕ, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνουν το μέσο όρο αποζημιώσεων αντίστοιχων αποδοχών για αντίστοιχο προσωπικό συναφών υπηρεσιών,

  Ως προς τις τροπ/σεις του 3054:
  ΣΧΟΛΙΟ: άλλη μια τροπ/ση του ν. 3054, χωρίς να λαμβάνεται καμιά μέριμνα για τις προταθείσες από τις εταιρείες εμπορίας και το ΣΕΕΠΕ προσαρμογές και τροποποιήσεις, που απαιτούνται για την ομαλή ολοκλήρωση της ένταξης των λιπαντικών στο νόμο αυτό και την απρόσκοπτη λειτουργία των ρυθμίσεων περί αποθεμάτων εκ μέρους και των εταιρειών λιπαντικών. Να σημειώσουμε ότι η περίοδος «χάριτος» για την (σύμφωνα με το νόμο) τήρηση αποθεμάτων εκ μέρους των εταιρειών αυτών φθίνει αλλά ρύθμιση των σχετικών με αυτά νομοθετικών προβλέψεων για την σύσταση και λειτουργία πιστοποιημένων αποθηκών λιπαντικών δεν υφίσταται.

  Για να είναι δυνατή η ομαλή ένταξη των λιπαντικών στο ν. 3054 και να είναι αυτή εφαρμόσιμη και ελέγξιμη, θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να γίνουν και τα εξής:

  1. Δημιουργία και προσθήκη ορισμού της έννοιας «λιπαντικά»
  Στο άρθρο 3, παρ. 1, κατηγορία VI, θα πρέπει να προστεθεί ορισμός των λιπαντικών με στόχο να περιληφθούν σ’ αυτόν όλα τα τελικά προϊόντα για όλες τις εφαρμογές στις οποίες υπάρχει ανάγκη λίπανσης, καθώς και τα βασικά έλαια και τα πρόσθετα με βάση τα οποία γίνεται η παραγωγή των τελικών προϊόντων. Επιλέχθηκε και προτείνεται ο ορισμός που περιέχεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τις στατιστικές ενέργειας», ο οποίος έχει ως εξής:
  «Υδρογονάνθρακες που παράγονται από υποπροϊόντα απόσταξης ή και επεξεργασία αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και χρησιμοποιούνται κυρίως για τον περιορισμό των τριβών μεταξύ των επιφανειών στήριξης. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλο το φάσμα των τελικών λιπαντικών ελαίων με ή χωρίς χημική επεξεργασία ή/ και πρόσθετα, από το ατρακτέλαιο μέχρι το κυλινδρέλαιο, καθώς και τα λιπαντικά έλαια που χρησιμοποιούνται σε γράσα, σε λάδια κινητήρων και σε όλο το φάσμα των βασικών αποθεμάτων σε λιπαντικά έλαια».
  2. Θεσμοθέτηση νέας άδειας του ν. 3054/2002 ειδικά για τα λιπαντικά
  Δεδομένου ότι, προκειμένου να επιβληθεί νομοθετικά η υποχρέωση έκδοσης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας θα πρέπει να συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος – οι οποίοι θα δύνανται να εξυπηρετηθούν μόνο από την υποχρέωση έκδοσης προηγούμενης διοικητικής άδειας -όπως η προστασία της ενεργειακής πολιτικής της Χώρας, της εθνικής άμυνας, κυριαρχίας και ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος, προτείνεται το εξής:
  – Προσθήκη στο ν. 3054/2002 εμβόλιμου άρθρου 5Β, που θα προβλέπει νέα άδεια για τα λιπαντικά.
  Στο άρθρο αυτό:
  Θα θεσπίζεται νέα Άδεια, που μπορεί να εκδίδεται από το ΥΠΕΚΑ, χωρίς τους περιορισμούς των υπολοίπων διατάξεων του ν. 3054/2002 και με ελάχιστες προϋποθέσεις, πχ. ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, ποινικό μητρώο, χαμηλό παράβολο, διαθεσιμότητα/πρόσβαση σε αποθηκευτικούς χώρους κλπ.

  Σημείωση: Η διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων ή η εξασφάλιση πρόσβασης σε αυτούς, είναι απαραίτητη ενόψει της τήρησης των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης. Υπενθυμίζεται ότι αυτοί θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι για την φύλαξη των αποθεμάτων, ώστε να γνωρίζει το Κράτος που βρίσκονται τα αποθέματα και να είναι σε θέση να πραγματοποιεί τους σχετικούς ελέγχους. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει κατ’ αρχήν εμπόδιο τήρησης αποθεμάτων σε αποθήκες τρίτου με συμβατική μεταβίβαση της υποχρέωσης αυτής.

  Για τους λοιπούς δραστηριοποιούμενους στην εμπορία λιπαντικών, πλην των εισαγωγέων (πχ. μεταπωλητές, σημεία πώλησης, συνεργεία, αντιπροσωπείες κλπ) θα προβλέπεται υποχρέωση εγγραφής τους σε Μητρώο, τον αριθμό του οποίου θα πρέπει να αναγράφουν στα παραστατικά τους (και οι Παραγωγοί στην ετικέτα του προϊόντος), κατ’ αναλογία του άρθρου 15 παρ. 8 του ν. 3054/2002.

  Θα ορίζεται η υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης για τους εισαγωγείς (τα επίπεδα, ο τρόπος και τόπος τήρησης τους θα ορίζονται με παραπομπή στο ν. 4123/2013).
  Επίσης, υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων θα έχουν και οι τελικοί καταναλωτές, οι πρατηριούχοι και οι λοιποί λιανέμποροι, οι οποίοι πραγματοποιούν εισαγωγές.
  Σημείωση: Η τήρηση αποθεμάτων πρέπει να αναφέρεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 90 ημερών που ισχύει για τα καύσιμα λόγω της διαφορετικής φύσης του προϊόντος (η χρήση και η διάρκειά του είναι διαφορετική, τα κανάλια διάθεσης στους καταναλωτές είναι πολύπλοκα, έχει διάφορα στάδια μεταπώλησης και αποθήκευσης και δεν είναι άμεσα αναλώσιμο).
  Θα θεσπίζεται ότι οι παραβάτες των ανωτέρω θα τιμωρούνται με βάση το άρθρο 17 του ν. 3054/2002 (και όχι το άρθρο 16).
  Θα ορίζεται ότι για τα λιπαντικά δεν θα έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του ν. 3054/2002 με εξαίρεση τα άρθρα 9.α, 12 (στο μέτρο που δεν θεσπίζονται ειδικές διατάξεις στο παρόν άρθρο), 13, 13α, 14, 15 παρ.1-8 και 11, και 21, και
  Θα δίδεται εύλογη προθεσμία (π.χ. έξι (6) μηνών) για την συμμόρφωση στις απαιτήσεις λήψης άδειας και για την ένταξη στο μητρώο των υπόχρεων.

  Μετά την αντικαθιστώμενη περίπτωση α΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 και πριν την αντικαθιστώμενη περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 Προτείνεται να προστεθεί άρθρο με το οποίο θα τροπ/ται το άρθρο 6 παρ. 4 ώστε να αντικαθίστανται τα λεκτικά των αδειών Β1 και Β2 (μετά την τροπ/ση της άδειας Α τα ΜΗ αφορολόγητα καύσιμα έμειναν χωρίς αδειολογική κάλυψη) και να προστεθεί άδεια Ε ως εξής:

  Β1. Άδεια Εμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων.

  Β2. Άδεια Εμπορίας αεροπορικών καυσίμων.

  Ε. Άδεια εμπορίας λιπαντικών

 • 12 Σεπτεμβρίου 2014, 11:26 | ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

  Θα θέλαμε να επαναλάβουμε την θέση μας (όπως την έχουμε γνωστοποιήσει σε προηγούμενες διαβουλεύσεις) όσον αφορά την τήρηση ελάχιστου αποθέματος σε πετρελαϊκό κώκ:

  «Η εταιρία μας σύμφωνα με το ν.3054/2002 και τον ν.4123/2013 σαν μεγάλος καταναλωτής πετρελαϊκού κώκ (πάνω από 150.000 τν ετησίως) εμπίπτει στην τήρηση ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων προϊόντων πετρελαίου.
  Στα πλαίσια της διαβούλευσης λοιπόν θα θέλαμε να σχολιάσουμε τα παρακάτω:

  1. Το πετρελαϊκό κώκ είναι παραπροϊόν πετρελαϊκής επεξεργασίας από ειδικές εγκαταστάσεις (cokers)
  2. O σκοπός του νομοθέτη των Κοινοτικών Οδηγιών που θέσπισαν την υποχρέωση διατήρησης ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη (Οδηγίες 2009/119/ΕΚ , 2006/67/ΕΚ, 72/238/ΕΟΚ, 68/414/ΕΟΚ) είναι σαφής και προφανής και αφορά “στην αντιμετώπιση από τα κράτη μέλη κρίσεων εφοδιασμού της Κοινότητας με ενεργειακά προϊόντα”.
  3. Ωστόσο, το πετρελαϊκό κώκ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τρίτους πλην εταιριών παραγωγής κλίνκερ/τσιμέντου, παρά μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αφού απαιτείται ειδικός μηχανολογικός εξοπλισμός για τη θραύση και κονιορτοποίηση του σε σκόνη, ώστε να καταστεί δυνατή η καύση του σε κλιβάνους. Τέτοιο εξοπλισμό διαθέτουν κατά κανόνα μόνο τα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου και ως εκ τούτου τυχόν αποθέματα πετρελαϊκού κώκ δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλες βιομηχανίες πλην τσιμεντοβιομηχανιών ακόμα και σε περίοδο ενεργειακής κρίσης. Είναι συνεπώς σαφές ότι η διατήρηση αποθεμάτων πετρελαϊκού κώκ έκτακτης ανάγκης δεν εξυπηρετεί του σκοπούς της σχετικής νομοθεσίας, και το μόνο που συνεπάγεται είναι η επιβολή ενός επιπλέον σημαντικού οικονομικού βάρους στην ήδη επιβαρυμένη ελληνική τσιμεντοβιομηχανία.

  4. Περαιτέρω,, όπως σαφώς αναφέρεται στην Οδηγία 2006/67/ΕΚ, η σχετική νομοθεσία αφορά στο αργό πετρέλαιο και τα εισαγόμενα προϊόντα «που καταλαμβάνουν σημαντική θέση στον εφοδιασμό της Κοινότητας σε ενεργειακά προϊόντα». Πρέπει να επισημανθεί ότι το πετρελαϊκό κώκ, λόγω των όσων αναφέρθηκαν αμέσως ανωτέρω (παρ.3), τυγχάνει περιορισμένης και δη εξειδικευμένης χρήσης, αφού, όπως προελέχθη, χρησιμοποιείται ως καύσιμο κυρίως σε κλιβάνους τσιμεντοβιομηχανιών. Είναι, συνεπώς, προφανές ότι το πετρελαϊκό κώκ δεν καταλαμβάνει σημαντική θέση στο εφοδιασμό της Κοινότητας σε ενεργειακά προϊόντα και ως εκ τούτου πρέπει να εξαιρεθεί από την υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων έκτατης ανάγκης.»

 • 12 Σεπτεμβρίου 2014, 11:54 | Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας

  Γενικά κρίνεται θετική η δημιουργία του νέου φορέα Κεντρικό Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων (ΕΚΦΔΑ ΑΕ) στα πλαίσια της εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία και πρακτική. Θα πρέπει όμως να διασφαλισθεί ότι
  • Θα υπάρχει διαφάνεια στην πληροφόρηση για το είδος, ποσότητα και συνολικά διαχείριση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης όπως και των ειδικών αποθεμάτων, η οποία δεν υπάρχει σήμερα.

  • Κυρίως θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στην τιμολόγηση και να μπορούν οι χρήστες να έχουν σαφή εικόνα των χρεώσεων που τους επιβάλλονται ως κόστος τήρησης στρατηγικών αποθεμάτων, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει μέχρι σήμερα.

  • Η μεταβίβαση της διαχείρισης των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων ειδικά σε οικονομικούς φορείς, θα πρέπει να γίνεται για συγκεκριμένη και ορισμένη περίοδο, η οποία δεν μπορεί να είναι μακρά. Δεδομένης της έως σήμερα εμπειρίας από τη διαχείριση των αποθεμάτων, θα πρέπει οι φορείς αυτοί να εγγυώνται τη διαφάνεια σε όλο το στάδιο της διαδικασίας και κυρίως στην τιμολόγηση και να παρέχουν τακτική και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση και ανάλυση στους χρήστες.

  • Το ΔΣ αποτελείται από 7 μέλη, 4 εκ των οποίων επιλέγονται με απόφαση ΥΠΕΚΑ. Τα υπόλοιπα 3 επιλέγονται από τον ΥΠΕΚΑ από κοινή λίστα υποψηφίων που προτείνονται από τις εταιρίες διύλισης, τις εταιρίες εμπορίας και τους μεγάλους τελικούς καταναλωτές. Σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΚΦΔΑ ΑΕ οι υποψήφιοι αυτοί μπορεί να είναι και υπάλληλοι/εταίροι κλπ. των εταιριών που τους προτείνουν, αλλά αναλαμβάνουν υποχρέωση εχεμύθειας και αποτροπής ανταλλαγής εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών μεταξύ τους. Είναι προφανές ότι δεν υφίσταται τρόπος να ελεγχθεί αυτό ουσιαστικά και προτιμότερο θα ήταν τα μέλη του ΔΣ να μην τελούν σε οποιαδήποτε σχέση με τις ως άνω εμπορικές εταιρίες.

  • Επιβάλλεται ειδικό τέλος απόκτησης και διατήρησης αποθεμάτων πετρελαίου (αρ. 7 παρ. 16) το οποίο μένει να δούμε πως θα επιβαρύνει τους τελικούς χρήστες και τους καταναλωτές αφού δεν είναι ακόμα ορισμένο. Θα πρέπει να διασφαλισθεί η απόλυτη διαφάνεια στην τιμολόγηση η οποία δεν υπάρχει τώρα αφού οι εταιρείες μέλη μας π.χ. δεν γνωρίζουν ποια είναι η χρέωση τήρησης στρατηγικών αποθεμάτων που τους επιβάλλεται από τον σημερινό διαχειριστή, ο οποίος αρνείται συστηματικά να παρέχει έως σήμερα την πληροφόρηση αυτή.

  • Εισάγονται υποχρεώσεις της ΕΚΦΔΑ ΑΕ να παρέχει υπό προϋποθέσεις πληροφορίες για το επίπεδο και τη διαχείριση των ειδικών αποθεμάτων (νέα αρ. 8α και 8β) το οποίο ενδεχομένως να είναι καλό, αφού μπορεί να ενισχύσει τη διαφάνεια.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2014, 13:46 | ANTONIOS MHTSANHS

  Η εταιρεία είναι σκόπιμο σε κρίσιμες περιόδους να έχει τη δυνατότητα να προμηθεύεται προϊόντα από την spot Αγορά αλλά και από κάθε άλλη πηγή. Τα φορτία αυτά μπορούν να αποθηκευτούν εκτός των χερσαίων δεξαμενών και σε παλιά δεξαμενόπλοια.
  Τα πλεονεκτήματα της πάρα πάνω πρότασης είναι:
  α. Η δυνατότητα να επεμβαίνει η εταιρεία στον έλεγχο τιμών στην εσωτερική Αγορά από τυχόν προσπάθειες αισχροκέρδειας (καρτέλ).
  β. Να επεμβαίνει όταν οι υπάρχουσες συμβάσεις προμηθείας είναι σημαντικά ακριβότερες από τις τρέχουσες τιμές της Αγοράς.
  γ. Τα πλοία ως αποθηκευτικοί χώροι είναι δυσχερέστερος και λιγότερο προνομιακός στόχος από ό,τι οι χερσαίες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.