Σύσταση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνικός Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Ανώνυμη Εταιρία» και κατάρτιση του καταστατικού της

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ……
Σύσταση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνικός Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Ανώνυμη Εταιρία» και κατάρτιση του καταστατικού της

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 του ν. 4123/2013 «Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)» (Α’ 43), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
β) Του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» (Α’ 37), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
δ) Την υπ’ αρίθμ. 29/VII/2012 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
ε) ….
…….
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού …
3. Την υπ’ αριθμ. … Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

Άρθρο ΠΡΩΤΟ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρία μη κερδοσκοπικού σκοπού με την επωνυμία «Ελληνικός Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΚΦΔΑ ΑΕ) και στην αγγλική γλώσσα «Hellenic Central Stockholding Entity S.A.», η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4123/2013, του παρόντος διατάγματος και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Οι δραστηριότητες της εταιρίας τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
2. Με το παρόν διάταγμα καταρτίζεται το καταστατικό της εταιρίας, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Κεφάλαιο Ι – Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια

Άρθρο 1 – Σύσταση

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρία μη κερδοσκοπικού σκοπού με την επωνυμία «Ελληνικός Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Ανώνυμη Εταιρία» και το διακριτικό τίτλο «ΕΚΦΔΑ ΑΕ».
2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «Hellenic Central Stockholding Entity S.A.» και το διακριτικό τίτλο «HCSE SA».

Άρθρο 2 – Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Η εταιρία μπορεί, στο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού της, να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες, παραρτήματα, υποκαταστήματα ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών αυτών καθορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 3 – Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας είναι αόριστη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 4 – Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρίας είναι η απόκτηση, διατήρηση και πώληση αποθεμάτων πετρελαίου για τους σκοπούς του ν. 4123/2013 ή για τη συμμόρφωση της Ελλάδας προς διεθνείς συμφωνίες περί διατήρησης αποθεμάτων πετρελαίου. Η εταιρία αποτελεί το μοναδικό φορέα της χώρας στον οποίο μπορούν να ανατίθενται αρμοδιότητες για την απόκτηση και πώληση ειδικών αποθεμάτων κατά την έννοια του άρθρου 8Α του ν. 4123/2013.
2. Προς το σκοπό αυτό η εταιρία μπορεί ιδίως:
α) να αποκτά, να διατηρεί, να αποθηκεύει, να πωλεί, να εισάγει, να εξάγει και να διακινεί αργό πετρέλαιο και πετρελαιοειδή προϊόντα,
β) να μεταβιβάζει τα καθήκοντα περί διαχείρισης των αποθεμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο,
γ) να δέχεται μεταβιβάσεις υποχρεώσεων τήρησης αποθεμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο,
δ) να παρέχει πάσης φύσεως υπηρεσίες που αφορούν τη διατήρηση αποθεμάτων,
ε) να αποκτά κατά κυριότητα, να κατασκευάζει, να μισθώνει ή με άλλο τρόπο να αποκτά τη χρήση και κατοχή των απαραίτητων εγκαταστάσεων αποθήκευσης και μέσων διακίνησης των αποθεμάτων,
στ) να διασφαλίζει την αναγκαία χρηματοδότηση για την εκπλήρωση του σκοπού της,
ζ) να χορηγεί οποιουδήποτε είδους εγγυήσεις, εμπράγματες ή άλλου είδους ασφάλειες υπέρ τρίτων για την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης, καθώς και να συνάπτει συμβάσεις εκχώρησης για τον ίδιο σκοπό,
η) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο για την εκπλήρωση του σκοπού της και
θ) να καταρτίζει και υποβάλλει προς την Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 3054/2002 προτάσεις τροποποίησης του ΣΜΕΑ.
3. Η εταιρία μπορεί να προβαίνει και σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή πράξη και να διενεργεί οποιασδήποτε μορφής δικαιοπραξία, πέραν των οριζομένων στη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον αυτή συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη του σκοπού της.

Κεφάλαιο ΙΙ – Μετοχικό κεφάλαιο – Έσοδα – Μετοχές – Μέτοχοι

Άρθρο 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο – Έσοδα

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €), το οποίο καταβάλλεται σε μετρητά από το Ελληνικό Δημόσιο. Το μετοχικό κεφάλαιο κατανέμεται σε 1.000 ονομαστικές μετοχές υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100 €) η κάθε μία. Οι μετοχές ενσωματώνονται σε έναν (1) τίτλο, ο οποίος εκδίδεται στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έσοδα της εταιρίας είναι:
α) τα ποσά που εισπράττει ως αντάλλαγμα λόγω της μεταβίβασης σε αυτήν, κατόπιν σχετικής σύμβασης, υποχρεώσεων τήρησης αποθεμάτων ή λόγω της παροχής από αυτήν οποιασδήποτε μορφής υπηρεσιών σχετικά με τη διατήρηση αποθεμάτων,
β) το ειδικό τέλος που επιβάλλεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση του σκοπού της,
γ) η εισφορά που καταβάλουν οι υπόχρεοι οικονομικοί φορείς σε περίπτωση μεταβίβασης υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Ν. 4123/2013,
δ) τα καθαρά κέρδη που τυχόν προκύπτουν για κάθε εταιρική χρήση, τα οποία διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος,
ε) τυχόν επιχορηγήσεις, χορηγίες ή δωρεές προς αυτήν και
στ) ποσά από κάθε άλλη νόμιμη και συμβατή με το σκοπό της δραστηριότητα.

Άρθρο 6 – Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την προθεσμία κάλυψης.
3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.
4. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι της εταιρίας που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη συγκρότησή του υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.
6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

Άρθρο 7 – Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Το Δημόσιο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών ή το νόμιμο εκπρόσωπο τους.

Κεφάλαιο ΙΙΙ – Γενική Συνέλευση

Άρθρο 8 – Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:
α) την τροποποίηση του καταστατικού,
β) την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
γ) την έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές,
δ) την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη,
ε) την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,
στ) το διορισμό ελεγκτών και εκκαθαριστών,
ζ) τη διάθεση ετησίων κερδών κατά το άρθρο 24,
η) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό ως ανήκον στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 9 – Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Επιτρέπεται η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και εκτός της έδρας της εταιρίας μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση όταν το κρίνει σκόπιμο.
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και αυτές που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της, συνυπολογιζομένων και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
4. Στην πρόσκληση αναφέρονται με σαφήνεια η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και ο ακριβής τόπος, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση απευθύνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με επιβεβαίωση της αποστολής καθώς και της λήψης αυτής.
5. Χρέη Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί πρόσωπο που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 10 – Πρακτικά

1. Οι κατά τη Γενική Συνέλευση συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
2. Δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου κατά τη Γενική Συνέλευση για την προσυπογραφή των πρακτικών.

Κεφάλαιο IV – Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11 – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά στην εταιρική διοίκηση, στη διαχείριση της περιουσίας και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας, με εξαίρεση εκείνα που κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου το επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρίας, που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 8 του ν. 4123/2013.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και τον Κανονισμό Αναθέσεων και Προμηθειών της εταιρίας, που προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ. 9 και 13 του ν. 4123/2013.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε στελέχη και υπαλλήλους της εταιρίας.

Άρθρο 12 – Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται ως εξής: Τέσσερα (4) μέλη, μεταξύ των οποίων και ο Διευθύνων Σύμβουλος, επιλέγονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Τα υπόλοιπα τρία (3) μέλη επιλέγονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από αντίστοιχους τρεις (3) κοινούς καταλόγους υποψηφίων, που απαρτίζονται από τα πρόσωπα που προτείνονται από: α) τις εταιρίες διύλισης, β) τις εταιρίες εμπορίας, τους προμηθευτικούς συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες του άρθρου 7 παρ. 10 του ν. 3054/2002, τους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας του άρθρου 7 παρ. 11 του ν. 3054/2002 και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις αυτών και γ) τους μεγάλους τελικούς καταναλωτές. Για την υποβολή των προτάσεων υποψηφίων από τους φορείς του προηγούμενου εδαφίου δημοσιεύεται πρόσκληση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία ορίζεται η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής των προτάσεων. Αν δεν υποβληθούν προτάσεις για την κατάρτιση καταλόγου υποψηφίων κατά το προηγούμενο εδάφιο, το αντίστοιχο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
3. Με την ίδια διαδικασία ανακαλούνται ελεύθερα μέλη που επιλέχθηκαν και αντικαθίστανται μέλη που έχουν ανακληθεί ή παραιτηθεί ή εκλείψει.
4. Ο από οποιαδήποτε αιτία μη διορισμός ή η μη έγκαιρη αντικατάσταση οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του χωρίς το μέλος αυτό, εφόσον τα λοιπά μέλη αρκούν για το σχηματισμό απαρτίας.
5. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, μπορεί να ανανεώνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13 – Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την επιλογή των μελών του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό του, η ιδιότητα του οποίου δεν είναι ασυμβίβαστη με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου. Στην περίπτωση που οι δύο ιδιότητες συμπίπτουν, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει έναν Αντιπρόεδρο.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, διευθύνει τις συζητήσεις, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Τον Πρόεδρο, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθύνων Σύμβουλος και, αν οι δύο ιδιότητες συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο ή ελλείπει ή απουσιάζει ή κωλύεται και ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Αντιπρόεδρος και, αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, το μέλος του που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος μπορεί με αποφάσεις του να εξουσιοδοτεί μέλη του Δ.Σ. να ενεργούν για λογαριασμό του και να τον εκπροσωπούν για ορισμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
4. Η εταιρία στις σχέσεις της με τις αρχές και τους τρίτους, καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14 – Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, επιτρέπεται όμως η συνεδρίαση και σε άλλο τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση εγγράφως, επιτρεπομένης και της τηλεομοιοτυπίας (fax) και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση τους τα μέλη πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρουν με σαφήνεια και τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15 – Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Μέλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αναθέσει με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία (fax) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) την εκπροσώπησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλο μέλος. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο μέλος που απουσιάζει ή κωλύεται. Η εξουσιοδότηση είναι δυνατόν να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις και ανακαλείται οποτεδήποτε. Η ανάκληση της εξουσιοδότησης ισχύει για το μέλλον και αφότου περιέλθει σε γνώση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας, παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και εκπροσώπων αυτών μελών, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του.

Άρθρο 16 – Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 17 – Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρίας και έχει τις παρακάτω καταστατικές αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) προΐσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρίας, διευθύνει το έργο τους, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρίας,
β) υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του σκοπού της και
γ) αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου μέχρι ποσού που ορίζεται εκάστοτε με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ο Διευθύνων Σύμβουλος, χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου εκτελεί προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν συμπίπτουν οι δύο ιδιότητες στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος αυτού, που ορίζεται με απόφασή του μέχρι το διορισμό νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρο 18 – Αμοιβή και Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλονται αποδοχές και αποζημίωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 12 του ν. 4123/2013, η οποία βαρύνει την εταιρία.
2. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο προσωπικό της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

Άρθρο 19 – Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και στο εν γένει προσωπικό της εταιρίας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στο σκοπό που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν ως εταίροι ή με οποιαδήποτε άλλη σχέση σε προσωπικές ή άλλης μορφής εταιρίες ή κοινοπραξίες, που έχουν συναφείς σκοπούς. Από την πιο πάνω απαγόρευση εξαιρούνται οι τυχόν θυγατρικές της εταιρίας ή εταιρίες στο κεφάλαιο των οποίων αυτή συμμετέχει. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για μία τριετία μετά τη με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή αποχώρηση από την εταιρία.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της εταιρίας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητα τους ως μελών του. Όλο το προσωπικό της εταιρίας οφείλει να τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικών πληροφοριών, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση του κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιλέγονται από τους καταλόγους υποψηφίων που συντάσσονται με βάση τις προτάσεις των φορέων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος, επιτρέπεται να συνδέονται με σχέση εργασίας ή με άλλο τρόπο να παρέχουν υπηρεσίες ή να μετέχουν ως εταίροι ή με οποιαδήποτε άλλη σχέση σε οικονομικούς φορείς υπόχρεους για τήρηση αποθεμάτων. Τα μέλη αυτά δεσμεύονται να τηρούν εχεμύθεια, να απέχουν από την κοινοποίηση και να αποτρέπουν την ανταλλαγή εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών μεταξύ τους ή μεταξύ ορισμένων εξ αυτών. Εντός τριάντα (30) ημερών από την επιλογή τους, τα πιο πάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να εφαρμόσουν μηχανισμό διασφάλισης της αποτροπής ανταλλαγής εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών μεταξύ των φορέων που εκπροσωπούν και της εταιρίας και να υπογράψουν σύμφωνο εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με το οποίο όσες εμπιστευτικές πληροφορίες λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους δεν θα γνωστοποιούνται εκτός της εταιρίας, τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας τους όσο και τρία (3) έτη μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της, ενημερώνοντας σχετικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες ορίζονται ιδίως όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των αποθεμάτων ασφαλείας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων, ενώ η απαγόρευση διάχυσης καταλαμβάνει και πληροφορίες εν γένει σχετικά με την εμπορική δραστηριότητα, την αποθηκευτική διαδικασία και τρέχοντα ή μελλοντικά δεδομένα και πληροφορίες για κόστη αποθήκευσης, τιμές, εισαγωγές, στρατηγικές διάθεσης αποθεμάτων και εμπορικές διαπραγματεύσεις.
4. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920, επιφυλασσομένης και της εφαρμογής της νομοθεσίας περί προστασίας του εμπορικού και βιομηχανικού απορρήτου. Το δικαίωμα αποζημίωσης της εταιρίας διατηρείται ανεξάρτητα από την ποινική ρήτρα, που τυχόν θα προβλεφθεί σχετικώς στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της εταιρίας ή σε επί μέρους συμβάσεις εργασίας.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του κ.ν. 2190/1920.

Κεφάλαιο V – Εποπτεία – Έλεγχος – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 20 – Εποπτεία

1. Η εταιρία τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης του οικείου Υπουργείου και αφορά την εκπλήρωση του σκοπού της, τον έλεγχο των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας, τη γενικότερη οικονομική της πορεία και τις τυχόν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας.
2. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή εκπρόσωπός του μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να ανατίθεται σε ελεγκτικές εταιρίες ο διαχειριστικός έλεγχος της εταιρίας.

Άρθρο 21 – Ορκωτοί Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της εταιρίας, αυτοί θα πρέπει να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από ελεγκτή ή ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, όπως ορίζεται στο νόμο.
2. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους Ελεγκτές και ειδικότερα μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό Ελεγκτή. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τους Ελεγκτές, η εταιρία ανακοινώνει σε αυτούς το διορισμό τους. Αν οι οριζόμενοι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις εξουσίες, δικαιώματα, ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

Άρθρο 22 – Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Ειδικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους σύστασης της εταιρίας.

Άρθρο 23 – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, δημοσιεύει και υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
2. Η εταιρία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 243) και τους Κανονισμούς που εκδίδονται από την Επιτροπή κατ` εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 6 του Κανονισμού αυτού.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
α) από την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας και στην οποία πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στον κ.ν. 2190/1920 και
β) από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών με το περιεχόμενο που προβλέπεται στον κ.ν. 2190/1920.
4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις οικονομικές καταστάσεις, αυτές πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν υπογραφεί από:
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β) το Διευθύνοντα Σύμβουλο και, όταν η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή του Προέδρου, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται για το σκοπό αυτό και
γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου της εταιρίας.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24 – Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:
α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται έως το ίδιο όριο.
β) Το υπόλοιπο θεωρείται πόρος της εταιρίας, που διατίθεται για την εκπλήρωση του σκοπού της μέσω της δημιουργίας ίδιων κεφαλαίων ή της ενίσχυσης αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI – Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 25

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διορίζονται μετά από πρόταση του Σώματος Ορκωτών Λογιστών δύο Ορκωτοί Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση.

Άρθρο 26

1. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ή δεν ρυθμίζονται κατά διαφορετικό τρόπο με ειδικότερες διατάξεις νόμου, διέπονται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
2. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται μνεία του κ.ν. 2190/1920, νοείται ο κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

Αθήνα, ………………………..

 • Η σύσταση της ΕΚΦΔΑ ΑΕ ήταν αναμενόμενη από την στιγμή που εκδόθηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/119/EC και η οποία δίνει την δυνατότητα στα Κράτη-Μέλη να ιδρύσουν Εθνικούς φορείς διατήρησης αποθεμάτων.

  Σημειώνουμε ότι η διατήρηση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης τηρείται απαρέγκλιτα τόσο από την Χώρα όσο και από τους επιμέρους εγχώριους υπόχρεους τήρησης τις τελευταίες δεκαετίες. Επομένως η δημιουργία ενός κρατικού φορέα στην παρούσα χρονική συγκυρία δεν έχει προφανή λειτουργική σκοπιμότητα ενώ δεν έχει γίνει σαφές με ποιον τρόπο θα εξυπηρετήσει η κεντρική διαχείριση από έναν φορέα των αποθεμάτων έναντι του υφιστάμενου καθεστώτος της διαχείρισης από τους υπόχρεους και της εποπτείας από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Κράτους.

  Επιπλέον στο καταστατικό ίδρυσης τονίζεται ότι η ΕΚΦΔΑ ΑΕ θα λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα της Παραγράφου 14 σύμφωνα με την οποία ο φορέας έχει όλες τις απαλλαγές που απολαμβάνουν οι Δημόσιοι Οργανισμοί.

  Η σύσταση του νέου φορέα θα πρέπει να εξυπηρετεί το Εθνικό συμφέρον και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων αυτού να αποφέρει κέρδος για το Κράτος με την ελάχιστη επιβάρυνση της αγοράς και του Έλληνα καταναλωτή για την χρηματοδότηση αυτού του εγχειρήματος.
  Παρόλα αυτά, η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της νέας εταιρίας, προβλέπεται να γίνει αρχικά με τους εξής τρόπους:

  i. Με την άμεση επιβολή ειδικού τέλους για τις δραστηριότητες της στην τελική τιμή των πωλούμενων καυσίμων.
  Η Ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη ότι η αύξηση της τιμής θα επηρεάσει αρνητικά την ζήτηση της αγοράς και επομένως θα υπάρξουν απώλειες σε έσοδα ΕΦΚ και ΦΠΑ του Κράτους.

  ii. Η εισφορά που καταβάλουν οι υπόχρεοι σε περίπτωση μεταβίβασης των υποχρεώσεων.

  iii. Με την πιθανή επιβολή από τον Υπουργό ΠΕΚΑ μεταβίβασης μέρους της τήρησης αποθεμάτων των υπόχρεων (διυλιστήρια και εταιρίες εμπορίας) στην ΕΚΦΔΑ ΑΕ με συγκεκριμένο κόστος που θα έχει προαποφασίσει ο Υπουργός ΠΕΚΑ.
  Οι οικονομικοί φορείς έχουν ήδη επενδύσει στην αγορά και δημιουργία εγκαταστάσεων για την διατήρηση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, το κόστος και η απόσβεση των οποίων εμπεριέχεται στις εμπορικές τους λειτουργίες. Επομένως η μεταβίβαση στο Κράτος μέρους της τήρησης δεν είναι δυνατή με δεδομένο ότι οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις αφενός θα τεθούν σε αχρηστία και αφετέρου οι οικονομικοί φορείς θα υποχρεωθούν σε μία εκροή χρημάτων προς τον Κρατικό φορέα η οποία θα τους θέσει εκτός προϋπολογισμού και ταυτόχρονα θα αυξήσει το κόστος του τελικού προϊόντος στην αγορά, με αποτελέσματα αντίστοιχα με αυτά που περιγράφηκαν στην περίπτωση (i) παραπάνω.

  Επιπλέον:

  1. Στη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν των όσων προβλέπονται στο καταστατικό, κρίνουμε ότι επιβάλλεται η συμμετοχή τουλάχιστον επιπλέον 3 μελών, ενός αντιπροσώπου από κάθε Διυλιστήριο της Χώρας (Μότορ Όιλ Ελλάς και Ελληνικά Πετρέλαια) και τον ΣΕΕΠΕ.

  2. Δίνεται η δυνατότητα στον νέο φορέα να μεταβιβάσει την υποχρέωση σε άλλους φορείς, αλλά δεν διευκρινίζονται οι όροι με τους όποιους θα είναι εφικτή αυτή η μεταβίβαση και κυρίως το τίμημα, το οποίο θα πρέπει να αποφέρει κέρδη για το Ελληνικό Δημόσιο.

  3. Δεν έχει περιγραφεί επαρκώς στο καταστατικό το αντικείμενο διεργασιών της ΕΚΦΔΑ ΑΕ ώστε να διευκρινιστεί εάν απαιτείται άδεια εμπορίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν. 3054.

  4. Ομοίως, θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν τα μεταφορικά μέσα που θα διαθέτει ο φορέας και με τα οποία θα διακινεί πετρελαιοειδή θα υπακούουν στις διατάξεις του Νόμου για τις οδικές μεταφορές.

  5. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης των αποθεμάτων του Κεντρικού Φορέα θα πρέπει να έχουν την σχετική άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων και άδεια περιβαλλοντικών όρων ώστε να συμμορφώνονται με την Ελληνική Νομοθεσία περί αποθήκευσης πετρελαιοειδών αλλά και με τις διεθνείς πρακτικές στα θέματα ασφάλειας του προσωπικού και προστασίας του περιβάλλοντος.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2014, 12:17 | ΔΕΗ Α.Ε.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ ΕΠΙ ΤΟΥ
  ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΔΑ Α.Ε.

  Αναφερόμενοι στο υπό Δημόσια Διαβούλευση Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη «Σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας με την Επωνυμία ‘Ελληνικός Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Α.Ε.’ και κατάρτιση του Καταστατικού της» παραπέμπουμε στα σχόλιά μας επί της υπό διαβούλευση τροποποίησης του Ν. 4123/2013.

  Για τη ΔΕΗ Α.Ε.

  Δ. ΜΠΟΥΣΔΕΚΗΣ
  Διευθυντής Υλικού και Προμηθειών

 • 12 Σεπτεμβρίου 2014, 11:10 | Αμοιρόγλου Γεωργία

  Στο Άρθρο 5 – Μετοχικό κεφάλαιο (παράγραφος 1) – σχόλιο:
  Το προβλεπόμενο κεφάλαιο (100.000)αλλά και η ανώτατη προβλεπόμενη αύξησή του επαρκούν μόνο για πολύ περιορισμένες δραστηριότητες και για ελάχιστο χρόνο…

  Στο Άρθρο 8 – Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης(παράγραφος 2στ): Προτεινόμενη διαγραφή του «και εκκαθαριστών», διότι σύμφωνα με το αντικαθιστάμενο στον 4123 άρθρο 7 παρ. 20, «Σε περίπτωση λύσης της ΕΚΦΔΑ ΑΕ δεν ακολουθεί στάδιο εκκαθάρισης». Εκτός αν απαλειφθεί ο συγκεκριμένος όρος από το 7 ή τροπ/θεί.

  Στο Άρθρο 8 – Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης (παράγραφος 2ζ): προτείνεται τροπ/ση ως εξής: ζ) τη διάθεση ετησίων κερδών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24,

  Στο Άρθρο 12 – Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου (παράγραφος 2β): προτείνεται τροπ/ση με διαγραφή του «τους προμηθευτικούς συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες του άρθρου 7 παρ. 10 του ν. 3054/2002, τους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας του άρθρου 7 παρ. 11 του ν. 3054/2002, τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις αυτών» – τελικό προτεινόμενο κείμενο ως εξής: β) τις εταιρίες εμπορίας,

  Στο Άρθρο 12 – Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου (παράγραφος 2γ εδ. 1): Προτείνεται προσθήκη του «τους προμηθευτικούς συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες του άρθρου 7 παρ. 10 του ν. 3054/2002, τους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας του άρθρου 7 παρ. 11 του ν. 3054/2002, τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις αυτών και» – τελικό προτεινόμενο κείμενο ως εξής: γ) τους προμηθευτικούς συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες του άρθρου 7 παρ. 10 του ν. 3054/2002, τους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας του άρθρου 7 παρ. 11 του ν. 3054/2002, τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις αυτών και τους μεγάλους τελικούς καταναλωτές.

  Στο Άρθρο 19 – Απαγόρευση ανταγωνισμού (παράγραφος 1 εδ. 1): Προτείνεται η προσθήκη «ή δραστηριοποιούνται στον αντίστοιχο τομέα» – τελικό προτεινόμενο κείμενο: 1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και στο εν γένει προσωπικό της εταιρίας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στο σκοπό που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν ως εταίροι ή με οποιαδήποτε άλλη σχέση σε προσωπικές ή άλλης μορφής εταιρίες ή κοινοπραξίες, που έχουν συναφείς σκοπούς ή δραστηριοποιούνται στον αντίστοιχο τομέα.

  Στο Άρθρο 19 – Απαγόρευση ανταγωνισμού (παράγραφος 3 εδ. 1):Προτείνεται η προσθήκη: «,εφόσον ο φορέας αυτός δεν έχει αναλάβει με σύμβαση υποχρεώσεις τρίτων» – τελικό προτεινόμενο κείμενο: 3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιλέγονται από τους καταλόγους υποψηφίων που συντάσσονται με βάση τις προτάσεις των φορέων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος, επιτρέπεται να συνδέονται με σχέση εργασίας ή με άλλο τρόπο να παρέχουν υπηρεσίες ή να μετέχουν ως εταίροι ή με οποιαδήποτε άλλη σχέση σε οικονομικούς φορείς υπόχρεους για τήρηση αποθεμάτων, εφόσον ο φορέας αυτός δεν έχει αναλάβει με σύμβαση υποχρεώσεις τρίτων.