Άρθρο 03 – Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Εντός δύο (2) μηνών από τη έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι οικείες Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων υποβάλλουν στην Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετική πρόταση και χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

2. Εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η ΕΚΧΑ Α.Ε. παρέχει στις αρμόδιες υπηρεσίες δόμησης των Ο.Τ.Α., δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση δασικών χαρτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3889/1010, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

3. «Εντός εννέα (9) μηνών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ολοκληρώνεται η διαδικασία του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής:
α) Οι δασικοί χάρτες ενημερώνονται ή αναμορφώνονται, αναλόγως του σταδίου στο οποίο βρίσκονται, με τις περιοχές της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.
β) ως προς τις περιοχές της περίπτωσης β της παρ. 2 του ως άνω άρθρου 23 ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 24 του ν. 3889/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, ανεξαρτήτως του σταδίου στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία κύρωσης του δασικού χάρτη. Εκκρεμούσες αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη, οι οποίες αφορούν εκτάσεις, που εμπίπτουν εντός των ορίων των περιοχών της ανωτέρω περίπτωσης β, τοποθετούνται σε ειδικό φάκελο, προκειμένου να τεθούν υπόψη της Επιτροπής της παραγράφου 2 και να κριθούν από τις ΕΠΕΑ σύμφωνα με την παρ. 3 του ως άνω άρθρου 24. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ειδικό τέλος που έχει καταβληθεί επιστρέφεται στους δικαιούχους».

4. Ο δασικοί χάρτες των περιοχών Άστρους και Δολιανών τής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, οι οποίοι αναρτήθηκαν, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 27 τού ν. 2664/1998, αφού συμπληρωθούν με τα προβλεπόμενα στα άρθρα του παρόντος νόμου, θεωρούνται και αναρτώνται για την υποβολή αντιρρήσεων κατά τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Ν. 3889/2010, όπως αντικαθίστανται με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου και με την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας κυρώνονται από τον Συντονιστή τής Αποκεντρωμένης Διοίκησης και καθίστανται οριστικοί. Μέχρι την ανάρτησή τους ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 14 ν. 998/1979.

5. Οι δασικοί χάρτες που είτε αναρτήθηκαν, είτε κυρώθηκαν μερικά ή ολικά μέχρι την ισχύ τού παρόντος νόμου συμπληρώνονται με την προσθήκη εκτάσεων που τυχόν δασώθηκαν μετά την ανάρτηση ή την κύρωση τους ή που δεν είχαν εκ παραδρομής περιληφθεί εξ αρχής σε αυτούς, παρά το δασικό ή αναδασωτέο χαρακτήρα τους ως και με την προσθήκη των χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων των περ. 5α και 5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, εφαρμοζομένων ως προς τις εκτάσεις που προστίθενται των διαδικασιών θεώρησης και ανάρτησης, υποβολής αντιρρήσεων και κύρωσης των άρθρων 13 έως και 19 του ν. 3889/2010, τα άρθρα αυτά αντικαθίστανται με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

6. Oι δασικοί χάρτες που θεωρήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος τού παρόντος νόμου συμπληρώνονται με την προσθήκη εκτάσεων που τυχόν δασώθηκαν μετά τη θεώρηση τους ή που δεν είχαν εκ παραδρομής περιληφθεί εξ αρχής σε αυτούς, παρά το δασικό ή αναδασωτέο χαρακτήρα τους ως και με την προσθήκη των χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων των περ. 5α και 5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, εφαρμοζομένων για το σύνολο του δασικού χάρτη των διαδικασιών θεώρησης και ανάρτησης, υποβολής αντιρρήσεων και κύρωσης των άρθρων 13 έως και 19 του ν. 3889/2010, τα άρθρα αυτά αντικαθίστανται με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

7. Οι κυρωμένοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δασικοί χάρτες, οι οποίοι δεν απαιτείται να συμπληρωθούν κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του παρόντος, παραμένουν σε ισχύ για τις εκτάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις τής δασικής νομοθεσίας, αναμορφούμενοι ανά δεκαετία, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 παράγραφος 1 του ν. 3889/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

8. Για τους δασικούς χάρτες, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχουν κυρωθεί μερικώς, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 3889/2010, για τους οποίους δεν απαιτείται η κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου συμπλήρωση, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στα άρθρα 18, 19 και 20 του ν. 3889/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαθίστανται με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

9. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 26 του ν. 3889/2010 καταργούνται και η παράγραφος 7 αυτού αναριθμείται σε παράγραφο 5.

10. Η παρ. 41 του άρθρου 28 του ν. 4280/2014 καταργείται και οι επόμενες παράγραφοι 42 και 43 του άρθρου αυτού αναριθμούνται σε 41 και 42 αντιστοίχως

11. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται κάθε διάταξη που ρυθμίζει με τρόπο διαφορετικό τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις τού παρόντος νόμου.»

 • 29 Απριλίου 2016, 10:19 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

  Είμαι συνιδιοκτήτης χορτολιβαδικής έκτασης στη Θεσπρωτία με αγοραπωλητήρια συμβόλαια. Η έκταση σχεδόν εγκαταλήφθηκε από τους συνιδιοκτήτες, οι περισσότεροι των οποίων παράτησαν την γεωργοκτηνοτροφία και ασχολήθηκαν με άλλα επαγγέλματα σε αστικές περιοχές, με συνέπεια τμήματα της έκτασης να αλλάξουν μορφή.
  Το Δημόσιο (Δασαρχείο) μας επέβαλε απαγόρευση διακατοχικών πράξεων (με πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής) διότι θεώρησε την όλη έκταση δημόσια και δασική. Ξεκίνησε ένας δικαστικός αγώνας πλέον της εικοσαετίας στα πολιτικά δικαστήρια με αμετάκλητη απόφαση υπέρ των συνιδιοκτητών. Η αρχική μορφή της έκτασης ήταν αναμφισβήτητα χορτολιβαδική και αγροτική (ελαιώνας), και αυτό τεκμαίρεται α) από τις Α/Φ της Γ.Υ.Σ. έτους λήψης 1945, β) από άδειες καύσεως που μας εξέδιδε το Νομοδασαρχείο Θεσπρωτίας (καύση φρυγάνων και ζιζανίων του λειβαδίου για την βόσκηση των προβάτων) γ) από την αμετάκλητη απόφαση του Εφετείου που αποφαίνεται ότι η έκταση είναι βοσκότοπος. Η παραπάνω έκταση δεν εμπίπτει στη δασική νομοθεσία όπως προκύπτει από την παράγραφο 21 του άρθρου 19 του ν. 3208/2003 όπως ισχύει: «21. Εκτάσεις πρώην αγροτικού ή χορτολιβαδικού χαρακτήρα, στις οποίες έπαυσε η καλλιέργεια ή η βόσκηση λόγω απαγόρευσης διενέργειας διακατοχικών πράξεων επ’ αυτών μέχρι την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος έναντι του Δημοσίου, διατηρούν το χαρακτήρα που είχαν, εφόσον αναγνωριστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως μη δημόσιες…….»
  Το προς ψήφιση νομοσχέδιο γα την (Επίσπευση διαδικασιών κατάρτισης των δασικών χαρτών) δεν θεωρεί τις εκτάσεις αυτές ότι αποτελούν ιδιαίτερης κατηγορίας εκτάσεις, όπως ακριβώς εκείνες των παραγράφων 5α και 5β του άρθρου 3 του ν. 998/79.
  Σας παρακαλούμε να συμπεριλάβετε τις αγροτικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις που άλλαξαν μορφή λόγω απαγόρευσης διακατοχικών πράξεων, (ευθύνη του Δημοσίου), στις ιδιαίτερης κατηγορίας εκτάσεων των Δασικών Χαρτών, όμοιες με εκείνες των παραγράφων 5α και 5β του άρθρου 3 του ν. 998/79, διότι δεν υπόκεινται στη δασική νομοθεσία.

 • 24 Απριλίου 2016, 00:07 | Πετροπουλου

  Τι κράτος ειναι αυτο ,που καθε ενάμιση χρόνο αλλάζει τους νόμους ?????
  στο νομο 4280/24-12-2014 ,που θέλετε να καταργήσετε,χιλιάδες πολίτες εχουν στηριχθεί ,οι οποίοι
  εχουν οικοδομικές άδειες προ του 1975 και προσπαθούν να αποδείξουν οτι δεν ειναι ελέφαντες,
  ΔΕΝ ΤΙΣ ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ,ΑΛΛΑ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΑΝ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ,
  όλοι αυτοί οι πολίτες ευρισκονται σε ανοικτές διαδικασίες ,εφαρμόζοντας το νομο 4280 ,εχουν πληρώσει
  δικηγόρους και παράβολα σε διοικητικό εφετείο ΚΟΣΤΟΣ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 1000€, ανά πολίτη.
  Αν νομίζεται οτι αυτο λέγεται χρηστη διοίκηση Σ Υ Ν Ε Χ Ι Σ Τ Ε .

 • 24 Απριλίου 2016, 00:04 | Πετροπουλου

  Τι κράτος ειναι αυτο ,που καθε ενάμιση χρόνο αλλάζει τους νόμους ?????
  στο νομο 4280/24-12-2014 ,που θέλετε να καταργήσετε,χιλιάδες πολίτες εχουν στηριχθεί ,οι οποίοι
  εχουν οικοδομικές άδειες προ του 1975 και προσπαθούν να αποδείξουν οτι δεν ειναι ελέφαντες,
  ΔΕΝ ΤΙΣ ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ,ΑΛΛΑ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΑΝ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ,
  όλοι αυτοί οι πολίτες ευρισκονται σε ανοικτές διαδικασίες ,εφαρμόζοντας το νομο 4280 ,εχουν πληρώσει
  δικηγόρους και παράβολα σε διοικητικό εφετείο ΚΟΣΤΟΣ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 1000€, ανάγκη πολίτη.
  Αν νομίζεται οτι αυτο λέγεται χρήστη διοίκηση Σ Υ Ν Ε Χ Ι Σ Τ Ε .

 • 20 Απριλίου 2016, 13:29 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

  Αναφορικά με την επίσπευση διαδικασιών των δασικών υπηρεσιών, εξοικονόμηση χρόνου, μείωση γραφειοκρατίας και εμπέδωση της εμπιστοσύνης του πολίτη στο κράτος δικαίου, κρίνεται απαραίτητη η επαναδιατύπωση και συμπλήρωση προηγούμενης διάταξης σχετικής με τις ανταλλάξιμες εκτάσεις, οι οποίες έχουν ήδη λάβει χαρακτηρισμό από το Δημόσιο. Είναι εύλογο ότι εκτάσεις που έχουν ήδη τύχει χαρακτηρισμού και έχουν περιέλθει σε κατοχή ιδιωτών με παραχωρητήριο Δημοσίου δεν θα πρέπει να αποτελούν μεταγενέστερο αντικείμενο διεργασιών των υπηρεσιών Δημοσίου δεδομένου του δεσμευτικού χαρακτήρα του παραχωρητηρίου. Ειδικότερα:
  Το άρθρο 1 παρ.7, Ν.3147/2003 όριζε: « Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.1, του αρ.15 του Ν.1734/87 , ο χαρακτηρισμός από τις Επιτροπές Απαλλοτριώσεων και τις Επιτροπές Οριστικών Διανομών, ως προς τη μορφή των εκτάσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο διανομής, σύμφωνα με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας, είναι έγκυρος και δεσμευτικός και δεν επανεξετάζεται από τα όργανα της Διοίκησης. Εκτάσεις στις οποίες έγινε κτηνοτροφική αποκατάσταση και χαρακτηρίστηκαν από τις Επιτροπές Απαλλοτριώσεων ως χερσολίβαδα της παρ.2 του Αρθ-45 του Ν-4173/29 (ΦΕΚ-205/Α/29) υπάγονται στις εκτάσεις που αναφέρονται στην περιπτ.β της παρ.6 του Αρθ-3 του Ν-998/79».
  Η ανωτέρω διάταξη καταργήθηκε με το άρθρο 37 παρ.1 Ν.4061/2012,ΦΕΚ Α 66/22.3.2012 με άμεση συνέπεια να δημιουργήσει ανασφάλεια στις συναλλαγές λόγω του ενδεχόμενου μελλοντικής αλλαγής του χαρακτήρα της χρήσης και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκτάσεων και λειτούργησε αρνητικά ως προς την εκμετάλλευση και την εν γένει αξιοποίηση γεωργικών εκτάσεων και μάλιστα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Συνακόλουθα είναι αναγκαία η νομοθέτηση σχετικής διάταξης με πληρέστερο περιεχόμενο, προκειμένου να διευθετηθούν οριστικά ζητήματα χαρακτηρισμού αγροτικών εκτάσεων, για τις οποίες το Δημόσιο έχει ήδη αποφανθεί στο παρελθόν. Με τον τρόπο αυτό εμπεδώνεται η εμπιστοσύνη του πολίτη στην νομιμότητα προηγουμένων πράξεως της Διοίκησης και στην αρχή του κράτους δικαίου. Ειδικότερα: εκτάσεις οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί στο παρελθόν από το Δημόσιο ως αγρός ή ως αγροτεμάχιο πρέπει να διατηρούν τον χαρακτηρισμό αυτό σε νομικό, τοπικό και χρηστικό πλαίσιο ανεξάρτητα από τις χρονικά μεταγενέστερες χρήσεις και μεταβολές. Η κατωτέρω προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζει την σαφήνεια και την ορθότητα στο πλαίσιο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και επιλύει ζητήματα χρήσης, συμβάλλοντας σε ενέργειες ανάπτυξης με δυνητικά προσοδοφόρα αποτελέσματα για τον Δημόσιο φορέα και θετικές επιπτώσεις για το ευρύτερο σύνολο. Συγχρόνως αποδεσμεύει χρονικά υπαλλήλους του Δημοσίου από περιττές ενέργειες, διευκολύνει την σύνταξη συμβολαιογραφικών μεταβιβαστικών πράξεων, σε κάθε περίπτωση δε συμβάλλει αφ ενός μεν στην μείωση της γραφειοκρατίας, αφ ετέρου δε άμεσα ή έμμεσα στην ενίσχυση των εσόδων του Κράτους από ενδεχόμενες επενδύσεις επί των εκτάσεων αυτών. Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνεται η κατωτέρω διάταξη της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:
  «Είναι δεσμευτικά αμετάκλητος για τα όργανα της Διοίκησης ο χαρακτηρισμός έκτασης ως αγρού, ο οποίος αναγράφεται σε παραχωρητήριο που εκδόθηκε από το Δημόσιο, δυνάμει του οποίου μεταβιβάστηκε η κυριότητά της σε ιδιώτες προς αποκατάσταση των, απαγορευόμενης μεταγενέστερα οιασδήποτε αμφισβήτησης του, επανελέγχου του ή επαναχαρακτηρισμού του. Η απαγόρευση της παραγράφου (α) ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που τμήμα ή το σύνολο της έκτασης αυτής άλλαξε μεταγενέστερα μορφή, λόγω της μη χρήσης της από τον κληρούχο, τους καθολικούς ή τους ειδικούς διαδόχους του, για τον σκοπό που αποτέλεσε την αιτία της δια παραχωρητηρίου αρχικής μεταβίβασης της κυριότητάς της. Ρητώς διευκρινίζεται ότι στην έννοια μορφή περιλαμβάνεται τόσο το ζήτημα ιδιοκτησίας των εκτάσεων και το επιτρεπτό της χρήσεως όσο και ο χαρακτηρισμός των εκτάσεων ως δασικός ή μη. Η προαναφερθείσα απαγόρευση δεν ισχύει εφ όσον οι εκτάσεις αυτές ή τμήμα των ενταχθούν σε σχέδιο πόλεως ή σε οικιστική ζώνη, οπότε καθίστανται οικόπεδα».

 • 7 Απριλίου 2016, 16:15 | Αραπιδης Συμεων του Χαραλαμπους

  Εκτασεις που εμπιπτουν στο αρθ.51 παρ.9β η στο αρθ.49 παρ.2 του Ν.4280/2014 και στον προσωρινο Δασικο χαρτη εχουν τον χαρακτηρισμο ΔΑ [εκ παραδρομης]θα πρεπει να γινει διορθωση του χαρτη απο ΔΑ σε ΑΑ πριν την αναρτηση του. Μια κατηγορια τετοιων εκτασεων ειναι αυτες που μεταβιβαστηκαν [συμφωνα με τα αρθρα 197 και 164 του αγροτικου κωδικα],με αποφαση Νομαρχη στους Ο.Τ.Α και μετα εκποιηθηκαν με αποφαση Νομαρχη συμφωνα με τον ν.1080/1980.

 • 4 Απριλίου 2016, 07:40 | Κωστής

  παρ.6 να προβλεφτεί και η αφαίρεση εκτάσεων που κακώς περιελήφθησαν, π.χ. χορτολιβαδικές κατηγορίας 5α και 5β που τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν εποικιστικές.

  να εξαναγκαστούν οι υπηρεσίες εποικισμού να απαντούν στα αιτήματα οριοθέτησησς εποικιστικών εκτάσεων

  παρ.8 Για τους μερικώς κυρωμένους που έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί η ΕΠΕΑ να μη ισχύσουν τα άρθρα 18-20 αυτού του Νόμου. Διαφορετικά πρέπει να διαλυθούν οι υφιστάμενες ΕΠΕΑ εν μέσω διαδικασίας και να λειτουργήσουν οι καινούριες με απίστευτες καθυστερήσεις και εμπλοκές υποθέσεων