Άρθρο 02 – Τροποποιήσεις διατάξεων των νόμων 998/1979, 2308/1985, 2664/1998 και 3208/2003

1. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, προστίθεται παρ. 7, ως εξής:
«Στις περιπτώσεις ακινήτων εκτός σχεδίου, ως και εντός των περιοχών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, για τα οποία εκδόθηκε νόμιμη οικοδομική άδεια προ της 11.6.1975, η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, δεν χαρακτηρίζεται ως δάσος ή δασική έκταση, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979, και δεν κηρύσσεται αναδασωτέα επιφάνεια αυτών ίση με την απολύτως αναγκαία για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διοικητικής πράξης – οικοδομικής άδειας και δεν απαιτείται βεβαίωση του δασαρχείου για κάθε έννομη συνέπεια. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται για ακίνητα ή τμήματα αυτών που πληρούν του όρους αρτιότητας σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας. Ως όρια αρτιότητας λαμβάνονται υπόψη και οι κατά παρέκκλιση όροι δόμησης για την εγκατάσταση λυομένων κατασκευών κατά τις ειδικότερες διατάξεις του β.δ. 7.8.1967. Για τις οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011, οι οποίες δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας μόνον για ακίνητα ή τμήματα αυτών που πληρούν τους όρους αρτιότητας σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η εκ νέου έκδοση βεβαίωσης της οικείας δασικής αρχής για την έκδοση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης κατά τις διατάξεις του ν. 4030/2011. Η προάσπιση τυχόν δικαιωμάτων κυριότητας του Δημοσίου επί των ανωτέρω εκτάσεων διενεργείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών κατόπιν σχετικής ενημέρωσης τους από τις δασικές υπηρεσίες.

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄ 50), όπως ισχύει, για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα γεωχωρικά δεδομένα και πληροφορίες των γεωτεμαχίων με πλήρη αναφορά των ΚΑΕΚ των οικείων κτηματολογικών διαγραμμάτων για το σύνολο της κτηματογραφούμενης περιοχής, χορηγούνται υποχρεωτικά στις δημόσιες αρχές, ύστερα από αίτηση τους, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας κτηματογράφησης, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου των πρώτων εγγραφών, προκειμένης της διασφάλισης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.»

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2β του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στις περιπτώσεις που από την εφαρμογή των Κτηματολογικών Διαγραμμάτων επί των δασικών χαρτών δημιουργούνται μικροπολύγωνα μικρότερα των 100 τ.μ., μπορούν να ταυτοποιούνται οι οριογραμμές τού δασικού χάρτη με τα όρια των διαγραμμάτων της κτηματογράφησης».

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 28 ν. 2664/1998 (Α΄ 275), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στις περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση κατά τις διατάξεις του ν. 2308/1995, όποιος επικαλείται εγγραπτέο στα κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες ιδιωτικό δικαίωμα σε δασικές εν γένει εκτάσεις, για τις οποίες έχει καταρτιστεί και θεωρηθεί-αναρτηθεί δασικός χάρτης, έχει υποχρέωση να υποβάλλει για το δικαίωμα αυτό δήλωση στα αρμόδια όργανα του Κτηματολογίου, τηρώντας τη διαδικασία που προβλέπει ο ν. 2308/1995. Για την εφαρμογή του δηλούντος ως δικαιούχου από τα αρμόδια όργανα του Κτηματολογίου απαιτείται να καθορίζεται στη σχετική δήλωση επακριβώς η θέση και τα όρια της δασικής εν γένει έκτασης που απεικονίζεται σε τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο συνοδεύει τη δήλωση. Με την ίδια δήλωση συνυποβάλλονται, επίσης, και όλα τα αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα για το εγγραπτέο δικαίωμα.»

5. Η παράγραφος 16 του άρθρου 28 του νόμου 2664/1998 (Α΄ 275), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«16. Οι κτηματικοί χάρτες που καταρτίστηκαν βάσει τού ν. 248/1976 (Α΄ 6), ανεξάρτητα αν είναι προσωρινοί ή οριστικοί, παραμένουν σε ισχύ και διορθώνονται προσαρμοζόμενοι τεχνικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3889/2010, όπως ισχύει.
Οι διορθώσεις και τροποποιήσεις που επιβάλλονται ύστερα από αποφάσεις των δικαστηρίων του ν. 248/1976 ή από τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Β του ως άνω νόμου, επιφέρονται στους παραπάνω κτηματικούς χάρτες από την ΕΚΧΑ Α.Ε. ή από τη Διεύθυνση Δασών του οικείου Νομού, κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 13 του ως άνω νόμου, όπως ισχύει, που εφαρμόζονται ανάλογα. Ομοίως οι ως άνω χάρτες συμπληρώνονται με την προσθήκη περιοχών που δασώθηκαν φυσικά ή τεχνητά, και διορθώνονται αν εμφιλοχώρησε πλάνη της Διοίκησης σχετικά με τον χαρακτήρα των εκτάσεων και την αποτύπωση της θέσης ή των ορίων των τμημάτων τους, κατά τη διαδικασία τής κατάρτισής τους βάσει του ν. 248/1976.
Από τη διόρθωσή τους οι παραπάνω χάρτες επέχουν θέση δασικών χαρτών της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, οι οποίοι μετά την ανάρτηση τους, την εξέταση των τυχόν κατ’ αυτών αντιρρήσεων, την συμπλήρωση και διόρθωση τους, όπου απαιτείται, κυρώνονται και έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ, κατά τα ειδικότερον προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 14 έως 19 του ν. 3889/2010, όπως ισχύουν».

6. Η παράγραφος 18 του άρθρου 28 του ν. 2664/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«18.α. Μετά την θεώρηση και ανάρτηση του δασικού χάρτη, οι Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, καθίστανται αναρμόδιες για την εξέταση θεμάτων που ανάγονται στο χαρακτηρισμό εκτάσεων που εμπίπτουν στο χάρτη αυτόν. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 και δεν έχουν εξετασθεί, μέχρι την ανάρτηση του δασικού χάρτη, καθώς και οι κατά την ανωτέρω διαδικασία υποθέσεις που εκκρεμούν στις Επιτροπές του άρθρου 10 του ως άνω νόμου, όπως ισχύει, υποβάλλονται ατελώς από εκείνον που τις είχε ασκήσει ως αντιρρήσεις στην αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.).
β. Κατά την διαδικασία κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης του δασικού χάρτη λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη:
αα. οι τελεσίδικες ενώπιον της Διοικήσεως, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979, πράξεις χαρακτηρισμού των Δασαρχών και οι αποφάσεις των Επιτροπών της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, όπως ισχύει και
ββ. οι πράξεις κήρυξης εκτάσεων, σαφώς οριοθετημένων, ως αναδασωτέων, κατά τις διατάξεις των άρθρων 37 επ. του ν. 998/1979.»

7. Όπου στο άρθρο 28 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) αναφέρονται οι λέξεις ¨δάση και δασικές εκτάσεις¨ νοούνται οι ¨δασικές εν γένει εκτάσεις¨ του δασικού χάρτη της παραγράφου 1 του άρθρο 13 του ν. 3889/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο …. του παρόντος.

8. Η παράγραφος 1, τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 και η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του ν. 3208/2003 αντικαθίστανται, ως εξής:

«1α. Σε προθεσμία πέντε μηνών από την κύρωση του δασικού χάρτη για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) όπως ισχύει, αρχίζει η σύνταξη του Δασολογίου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, η κατάρτιση και η τήρηση του οποίου γίνεται με μέριμνα του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας Διεύθυνσης Δασών. Το δασολόγιο καταρτίζεται με μορφή Βιβλίου Γενικού Δασολογίου στο οποίο καταχωρούνται τα εμφαινόμενα στο δασικό χάρτη δάση και δασικές εκτάσεις κατά μερίδες και κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής η τήρησή του και σε ηλεκτρονική μορφή.
β. Οι εργασίες κατάρτισης στο σύνολό τους ή τμήματα αυτών, μπορούν να ανατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών μελετών της κατηγορίας 24 άρθρου μόνου του π.δ. 541/1978 (Α΄ 116), υπό τις οδηγίες, την επίβλεψη και τον έλεγχο της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
γ. Την επιτελική αρμοδιότητα για την κατάρτιση, τήρηση, έκδοση τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών, τη γενική υποστήριξη σε μέσα και τον έλεγχο της προόδου των εργασιών σύνταξης του Δασολογίου έχει η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

«3 ….Στο περιθώριο της κάθε μερίδας σημειώνονται οι εκτάσεις που κηρύσσονται αναδασωτέες λόγω καταστροφής ή αποψίλωσης της δασικής βλάστησης, καθώς και οι εκτάσεις των περιπτώσεων 5α και 5β του άρθρου 3 του N. 998/1979, όπως ισχύει. Οι χάρτες που απεικονίζουν τις εκτάσεις των περιπτώσεων 5α και 5β του άρθρου 3 του N. 998/1979, όπως ισχύει, τίθενται σε χωριστό φάκελο».
«4. Αντίγραφο του κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καταρτιζόμενου δασολογίου, καθώς και οι μετά την κατάρτισή του τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις αποστέλλονται στην Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών τής Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος προκειμένης της καταχώρισης τους στην τηρούμενη από αυτήν Τράπεζα Πληροφοριών Δασικής Γης. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα θέματα σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία της ως άνω Τράπεζας Πληροφοριών Δασικής Γης».

9. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του ν. 3208/2003, προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:
«6. Μέχρι την κατάρτιση και τήρηση Δασολογίου συστήνεται Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με αρμοδιότητα τον, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, ειδικότερο χαρακτηρισμό των περιλαμβανομένων στον κυρωμένο δασικό χάρτη περιοχών δασικού χαρακτήρα, προκειμένης της εφαρμογής των περί των επιτρεπτών επεμβάσεων ως και των λοιπών διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.
Η παραπάνω επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Συντονιστή τής οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ως πρόεδρο, τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Δασών και έναν δασολόγο τού οικείου Δασαρχείου που αφορά ο δασικός χάρτης. Σε περίπτωση Διεύθυνσης Δασών χωρίς Δασαρχείο στην επιτροπή συμμετέχει ένας δασολόγος τής οικείας Διεύθυνσης Δασών ή δασολόγος που υπηρετεί σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και αναπληρωτές των παραπάνω, καθώς και ο γραμματέας της, ο οποίος είναι υπάλληλος Δ.Ε. διοικητικού υπηρεσίας τής οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων μπορεί να υποβληθεί προσφυγή ενώπιον του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών από όποιον έχει έννομο συμφέρον εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών. Τα μέλη τής παραπάνω επιτροπής δεν αμείβονται».

10. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 3208/2003 προστίθεται περίπτωση κα΄ ως εξής:
«κα) Το ειδικό τέλος υποβολής αντιρρήσεων κατά τη διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών.»

 • 8 Απριλίου 2016, 11:13 | Αντώνης Μιχαλάκης

  ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ.3 (τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 2β του ν. 2308/1995): ένα «μικροπολύγωνο» εμβαδού 100τμ μπορεί να έχει διαστάσεις 10μΧ10μ ή 1μΧ100μ. Στην 1η περίπτωση μπορεί να είναι εκχέρσωση, στη 2η περίπτωση να οφείλεται απλώς σε ασυμφωνία ορίων λόγω σύνταξης δασικού χάρτη και κτηματολογίου από διαφορετικές ομάδες και με διαφορετικές προδιαγραφές. Πως πχ θα αντιμετωπίσει ο αρμόδιος δασικός υπάλληλος ένα πολύγωνο πλάτους επικάλυψης 1μ (ασήμαντο γεγονός) επί μήκος 150μ; Θα το αντιμετωπίσει αυστηρά με βάση το νόμο, προβαίνοντας σε παράλογες ίσως ενέργειες ή θα το παραβλέψει αναλαμβάνοντας ο ίδιος την ευθύνη;
  Η τεχνική βιβλιογραφία έχει διάφορα «μέτρα» σχετικά με το πόσο «συμπαγής» (compactness) είναι μία επιφάνεια (το πλέον «συμπαγές» σχήμα θεωρείται ο κύκλος). Τέτοια μέτρα είναι πχ ο λόγος «περίμετρος Π προς εμβαδό Ε» ή διάφορες παραλλαγές του όπως Π^2/Ε ή (Π^2/Ε)^0,5 ή (Ε1/Ε2)^0,5 (Ε1= εμβαδό εξεταζόμενου σχήματος Ε2= εμβαδό κύκλου με περιφέρεια = περίμετρο του εξεταζόμενου σχήματος) κτλ.
  Δεδομένου ότι ο δασικός χάρτης και το κτηματολόγιο αποτελούν υπερτιθέμενα μεταξύ τους σύνολα γεωχωρικών δεδομένων (οπότε είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη επεξεργασία τους σε λογισμικά GIS με βάση ενιαίους τεχνικούς κανόνες), αντί για αυστηρό περιορισμό του χειρισμού εντός του νόμου, θα ήταν ίσως σκόπιμη μία αναφορά σε μελλοντική υπουργική απόφαση η οποία θα ρύθμιζε το θέμα μετά από επισταμένη μελέτη.

 • 5 Απριλίου 2016, 10:41 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΓΓΙΔΗΣ

  2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄ 50), όπως ισχύει, για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα γεωχωρικά δεδομένα και πληροφορίες των γεωτεμαχίων με πλήρη αναφορά των ΚΑΕΚ των οικείων κτηματολογικών διαγραμμάτων για το σύνολο της κτηματογραφούμενης περιοχής, χορηγούνται υποχρεωτικά στις δημόσιες αρχές, ύστερα από αίτηση τους, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας κτηματογράφησης, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου των πρώτων εγγραφών, προκειμένης της διασφάλισης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.»

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ να συμπληρωθεί, διότι μετά από τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία εκτός από τα γεωχωρικά δεδομένα απαιτούνται και τα στοιχεία του φερόμενου ιδιοκτήτη για να ασκηθεί αγωγή, συναινετική διόρθωση, μεταβολή ορίων κλπ. Επίσης δεν αναφέρεται ότι τα γεωχωρικά δεδομένα παραχωρούνται ψηφιακά.

  Ο νόμος για τα προσωπικά δεδομένα Ν.2472/97 προβλέπει στην παρ.ε του άρθρου 5, ότι επιτρέπεται η κατ΄εξαίρεση παραχώρηση δεδομένων (ε. Η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες αυτών)

  ΕΠΙΣΗΣ να συμπληρωθεί ότι διατίθενται σε αναλογική μορφή ατελώς από τα ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ & τα ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ στις Δ/νσεις Δασών όλα τα Εκδιδόμενα Πιστοποιητικά/Αντίγραφα/Αποσπάσματα [(Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου+Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος+Κτηματογραφικό διάγραμμα)για να χρησιμοποιηθούν για την προάσπιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.

 • 4 Απριλίου 2016, 12:41 | Βασίλης

  Στο άρθρο 2, παρ. 1 να συμπεριληφθεί η πρόταση:
  «καθώς και η οποιαδήποτε άλλη διοικητική πράξη η οποία προσδιορίζει νόμιμη αλλαγή χρήσης γης».

 • 3 Απριλίου 2016, 08:12 | Παναγιώτης Καμπούρογλου

  Επιτέλους και ένα σωστό νομοσχέδιο για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Το μόνο που θα ήθελα να σχολιάσω είναι η απουσία πρόβλεψης για τα παλαιά -νομίμως υφιστάμενα κτίσματα προ του 1955 – σε εκτάσεις με λυμένο το ιδιοκτησιακό καθεστώς για λόγους ισονομίας με όσα ήδη ρυθμίζονται. Ίσως θα πρέπει στην παρ. 7 , του άρθρου 3, του ν.998/79, όπως προστίθεται με το παρόν νομοσχέδιο, να υπάρξει παρόμοια πρόβλεψη και για τα νομίμως υφιστάμενα κτίσματα προ του 1955. Δεν είναι δυνατόν να ρυθμίζονται τα κτίσματα που ανεγέρθηκαν με νόμιμες οικοδομικές άδειες προ του 1975 και να μην ρυθμίζονται τα κτίσματα που προύπήρχαν των πρώτων πολεοδομικών διατάξεων. Νομίζω πως εάν ισχύσει η ίδια διάταξη και γι’αυτά τα κτίσματα, δηλαδή εφόσον αναχθεί η μη υπαγωγή στις δασικές διατάξεις για έκταση ίση με την απολύτως αναγκαία που προέβλεπαν οι πρώτες πολεοδομικές ρυθμίσεις που ίσχυσαν για την περιοχή , καλύπτεται και αυτό το θέμα. Προσοχή, βέβαια, θα πρέπει να δοθεί ώστε να εφαρμοσθεί η εν λόγω διάταξη σε εκτάσεις με λυμένο το ιδιοκτησιακό καθεστώς και μόνον για κτίσματα που πληρούν τις προϋποθέσεις του ορισμού του κτίσματος ( να έχουν στέγη , να δηλώνονται στην εφορία κτλ) προκειμένου να μην αρχίσει η αυθαίρετη κατάληψη και επισκευή ερειπίων και χαλασμάτων άλλων εποχών , τα οποία αφθονούν στην ελληνική ύπαιθρο και έχουν ανεγερθεί σε διάφορες χρονικές περιόδους.

 • 1 Απριλίου 2016, 08:10 | Spyros Vlachos

  6. Η παράγραφος 18 του άρθρου 28 του ν. 2664/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  «18.α. Μετά την θεώρηση και ανάρτηση του δασικού χάρτη, οι Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, καθίστανται αναρμόδιες…

  ..δηλαδή θα μπορεί να μας έρχονται αποφάσεις των επιτροπών μεχρι μια μέρα πριν την ανάρτηση;;; Θα αλλάζει όλη η βάση δεδομένων και όλη η τοπολογία…!!! Καλό θα είναι οι συνεδριάσεις των επιτροπών να σταματήσουν αυτοδίκαια, με το που ανακοινώνεται η έναρξη σύνταξης δασικού χάρτη.