Άρθρο 04 – Τεχνικές περιγραφές των δεδομένων που προκύπτουν από τα Σ.Δ.

To σύνολο των παραγόμενων ψηφιακών αρχείων και δεδομένων θα πρέπει να είναι συμβατά με τον Ν. 3882/10 (ΦΕΚ 166/Α/22-9-10) «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις», με την τροποποίηση του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α΄), με τον Ν.3422/2005 (ΦΕΚ 303/Α/13-12-05) κυρωμένης σύμβαση Aarhus, το άρ. 27 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄) και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις για το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας καθώς και το σύνολο της νομοθεσίας για τα περιβαλλοντικά και δημόσια δεδομένα και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Στο πλαίσιο των εργασιών εκπόνησης του Σ.Δ. ενημερώνεται η χωρική βάση δεδομένων (geodatabase) της Εποπτείας, η οποία τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ με τα υφιστάμενα δεδομένα σε μορφή *.shp (shapefile) και θα αποτελούν τους θεματικούς χάρτες του Σ.Δ.. Όλοι οι χάρτες θα παραδίδονται και ψηφιακά σε αρχείο τύπου pdf.