Άρθρο 01 – Σκοπός

Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι ο καθορισμός των προδιαγραφών και του περιεχομένου των Σχεδίων Δράσης (Σ.Δ.) ειδών και τύπων οικοτόπων, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3937/2011. Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των Σ.Δ. στοχεύουν στη διατήρηση και προστασία των ειδών και των τύπων οικοτόπων των περιπτώσεων α – δ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α΄).

  • 27 Φεβρουαρίου 2019, 18:35 | Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση WWF Ελλάς

    Το υπό διαβούλευση σχέδιο κ.υ.α. αποτελεί εκκρεμότητα της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 20 παρ. 2 εδ. α’ του ν. 3937/2011 (Α΄60). Το WWF Ελλάς χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη σύνταξη των προδιαγραφών κατάρτισης σχεδίων δράσης ειδών και οικοτόπων, ως ένα σημαντικό βήμα για την προστασία και διατήρηση σημαντικών ειδών σύμφωνα με την εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία. Το παρόν σχέδιο κ.υ.α. αποτελεί παραδοτέο της Δράσης A.1 με τίτλο «Σχέδιο Περιεχομένων και Προδιαγραφών Σχεδίων Δράσης Ειδών και Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου προγράμματος LIFE-IP 4 NATURA (LIFE16 IPE/GR/000002) Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα. Το WWF Ελλάς συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα αυτό.