Άρθρο 01 – Σκοπός

Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι ο καθορισμός των προδιαγραφών και του περιεχομένου των Σχεδίων Δράσης (Σ.Δ.) ειδών και τύπων οικοτόπων, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3937/2011. Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των Σ.Δ. στοχεύουν στη διατήρηση και προστασία των ειδών και των τύπων οικοτόπων των περιπτώσεων α – δ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α΄).