Άρθρο 02 – Περιεχόμενα Σ.Δ.

Ο πίνακας περιεχομένων των Σ.Δ. περιλαμβάνει τα κάτωθι κεφάλαια:
Περίληψη
1. Εισαγωγή
2. Περιγραφή της μεθοδολογίας εκπόνησης Σ.Δ. ειδών ή τύπου οικοτόπων.
3. Βασικές παράμετροι είδους – τύπου οικοτόπου
3.1 Βιολογικές, οικολογικές και πληθυσμιακές παράμετροι που προσδιορίζουν το πλαίσιο δράσεων προστασίας και διαχείρισης των ειδών – τύπων οικοτόπων.
3.2 Πιέσεις – Απειλές.
3.3 Εμπλεκόμενοι φορείς.
4. Αξιολόγηση του υφιστάμενου καθεστώτος προστασίας και προηγούμενων Στρατηγικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, των διαχρονικών και πρόσφατων δράσεων διατήρησης των ειδών και των τύπων οικοτόπων.
5. Σκοπός και στόχοι του Σ.Δ.
6. Μέτρα προστασίας και διατήρησης.
7. Πρόγραμμα παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων.
8. Αναθεώρηση του Σ.Δ.
9. Επισκόπηση και παράθεση της βιβλιογραφίας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1 ΠΙΝΑΚΕΣ
2 ΧΑΡΤΕΣ
3 ΓΕΩΒΑΣΗ