Άρθρο 23 – Έναρξη ισχύος

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού τίθενται σε ισχύ μετά την παρέλευση διμήνου από την δημοσίευσή του στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβέρνησης
2. Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβέρνησης.