Άρθρο 20 – Σταθμός εδάφους Συστημάτων μη – επανδρωμένων αεροσκαφών

1. Γενικά
Ο σταθμός εδάφους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος ελέγχου των μη-επανδρωμένων αεροσκαφών. Ο σταθμός εδφους εξασφαλίζει λειτουργίες παρόμοιες με το πιλοτήριο επανδρωμένου αεροσκάφους και ως εκ τούτου πρέπει να πληροί παρόμοιες απαιτήσεις έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης έλεγχος στη διαχείριση των συστημάτων του ΣμηΕΑ.
Ο σταθμός εδάφους έχει μέγεθος και εξοπλισμό αντίστοιχο του τύπου (-ων) μη-επανδρωμένων αεροσκαφών. Σημαντικοί παράγοντες για τον σχεδιασμό του σταθμού εδάφους είναι:
• Τύπος λειτουργίας (VLOS, EVLOS, BVLOS)
• Πολυπλοκότητα συστήματος
• Τύπος ελέγχου
• Αριθμός χειριστών και βοηθητικού προσωπικού
• Θέση του σταθμού ( σταθερός σταθμός ή σταθμός επί οχήματός)

2. Λειτουργικές απαιτήσεις σταθμού εδάφους
Ο σταθμός εξασφαλίζει τις ακόλουθες λειτουργίες όπως αυτές έχουν εφαρμογή στο συγκεκριμένο σύστημα μη-επανδρωμένων αεροσκαφών:
• Ο σχεδιασμός των χειριστηρίων και συστημάτων ελέγχου πρέπει να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα μηχανικής εμπλοκής, ανεπιθύμητης κακής λειτουργίας ή ανεπιθύμητου κλειδώματος επιφανειών ελέγχου πτήσης
• Ο σχεδιασμός του σταθμού εδάφους πρέπει να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εσφαλμένης ή περιορισμένης λειτουργίας των χειριστηρίων από τους χειριστές λόγω κόπωσης, σύγχυσης ή ξένης παρέμβασης. Προσοχή δίδεται τουλάχιστον στα εξής:
1. Διαμόρφωση, θέση και αναγνώριση των χειριστηρίων και οργάνων
2. Ταχεία αναγνώριση κατάστασης ανάγκης
3. Αίσθηση ελέγχου
4. Αερισμός, κλιματισμός, θέρμανση και θόρυβος
• Να παρέχονται μέσα που αυτόματα αποτρέπουν τον χειριστή σε περίπτωση προβλέψιμης βλάβης από χρήση συστημάτων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο το μη-επανδρωμένο αεροσκάφος ή προτρέπουν τον χειριστή σε χρήση συστημάτων και μέσων που εξαλείφουν τη βλάβη
• Να υπάρχουν ενδεικτικές πινακίδες και αναγραφές σε οπτικό πεδίο του χειριστή που τον ενημερώνουν για τους περιορισμούς και όρια λειτουργίας του συστήματος
• Να υπάρχουν ενδείξεις τον επιδόσεων του συστήματος ελέγχου και εντολών
• Σε περίπτωση σταθμού ελέγχου με οπτική επαφή (VLOS) εξασφαλίζεται θέση που επιτρέπει πλήρη και συνεχή οπτική επαφή με το μη-επανδρωμένο αεροσκάφος
• Σε περίπτωση σταθμού ελέγχου πέραν οπτικής επαφής (BVLOS) ο σταθμός ελέγχου πρέπει να παρέχει στον χειριστή επαρκείς πληροφορίες για να διατηρείται ο έλεγχος της κατάστασης. Αυτές οι ενδείξεις απεικονίζουν τη λειτουργία συστήματος αναγνώρισης και αποφυγής (Detect and Avoid-DAA)
Μέρη του συστήματος που είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον εξασφαλίζονται για τις προβλέψιμες μετεωρολογικές συνθήκες.

3. Η κατηγοριοποίηση των σταθμών εδάφους καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά στη λειτουργία τους περιλαμβάνεται στο σχετικό Κεφάλαιο του Παραρτήματος Α που συνοδεύει τον παρόντα Κανονισμό

 • 24 Μαΐου 2016, 19:42 | Νικόλαος Σαμπράκος

  Εκτιμώ ότι θα πρέπει να οριοθετηθεί το φάσμα συχνοτήτων για Up-link & Down-Link στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται διαφορετικές συχνότητες από αυτές των συστημάτων RC.
  Επιπρόσθετα στους Σ.ΕΔ συστημάτων μεγάλης εμβέλειας, εκτιμώ ότι θα πρέπει να υπάρχει αδειοδοτημένος σταθμός επικοινωνιών VHF.

  Με τιμή
  Νίκος Σαμπράκος
  Σμχος (ε.α)
  Πτυχιούχος Εκπαιδευτής Α’ (HAF) (UAV internal-external pilot)
  UAV Test Pilot authorized by Hellenic MOD