Άρθρο 08 – Προϋποθέσεις πτήσεων ΣμηΕΑ «ειδικής» κατηγορίας

1. Τα ΣμηΕΑ εντάσσονται στην ειδική κατηγορία με ευθύνη της Δ2 Διεύθυνσης της ΥΠΑ είτε κατά την διαδικασία καταχώρησης στο Μητρώο/Νηολόγιο ΣμηΕΑ είτε όταν έχοντας καταχωρηθεί σε Μητρώο/Νηολόγιο άλλου Κράτους, υποβάλλουν αίτηση για χρήση Εναερίου Χώρου. Για την εκτέλεση πτήσεων από ΣμηΕΑ που ανήκουν στην εν λόγω κατηγορία («ειδική» κατηγορία) απαιτείται η εξασφάλιση άδειας «πτητικής λειτουργίας» (Operation Authorization) από την Διεύθυνση Δ2 της ΥΠΑ η οποία χορηγείται εφ’ όσον ο εκμεταλλευόμενος το(τα) ΣμηΕΑ παρουσιάσει προς έγκριση:
α) Σχέδιο αξιολόγησης κινδύνων ασφαλείας (risk assessment):
Tο οποίο να αναφέρεται στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθώς και την πτητική λειτουργία τους, προσδιορίζοντας όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη συ-γκεκριμένη πτητική λειτουργία και προτείνοντας κατάλληλα μέτρα μετριασμού (περιορισμού) των κινδύνων. Ειδικότερα το σχέδιο συντεταγμένο στην ελληνική γλώσσα πρέπει να περιλαμβάνει:
– την (τις) περιοχή(-ές) επάνω από την οποία(-ες) θα επιχειρεί το ΣμηΕΑ με ρητή αναφορά στην πυκνότητα του πληθυσμού της(των).
-τον εναέριο χώρο όπου θα πραγματοποιεί πτήσεις το ΣμηΕΑ καθώς και τις διαδικασίες που αφορούν στην εναέρια κυκλοφορία
-την κατασκευαστική περιγραφή και τις δυνατότητες του ΣμηΕΑ
-το είδος των δραστηριοτήτων του ΣμηΕΑ (Αεροπορικές εργασίες κλπ) καθώς και περιγραφή των διαδικασιών ασφαλούς εκτέλεσής τους
-την επάρκεια (ικανότητα- προσόντα) του χειριστή του ΣμηΕΑ κυρίως από πλευράς επιπέδου εκπαίδευσης σε θέματα εναέριας κυκλοφορίας
-την οργανωτική δομή του εκμεταλλευόμενου το ΣμηΕΑ
-την διαδικασία προστασίας και φύλαξης του εξοπλισμού από παρεμβάσεις τρίτων
Κατά την εξέταση των ανωτέρω η ΥΠΑ/Δ2 δύναται να ζητήσει την συνδρομή ή τις απόψεις άλλων Δ/νσεων της ΥΠΑ.
β)Εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας (operations manual):
το οποίο να περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορί¬ες, περιγραφές, προϋποθέσεις και περιορισμούς για την πτητική λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης και των προσόντων του προσωπικού, τη συντήρηση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους και των συστημάτων του, καθώς και την αναφορά συμβάντων.
γ)Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την κάλυψη κινδύνων από την άσκηση των δραστηριοτήτων.

2. Σε περίπτωση εμπορικής χρήσης (εμπορικής εκμετάλλευσης) του ΣμηΕΑ της «ειδικής» κατηγορίας απαιτούνται επιπρόσθετα τα εξής:
2.1 Εγγραφή του ΣμηΕΑ σε ειδικό νηολόγιο σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού
2.2 Καταχώρηση του εκμεταλλευόμενου και του Χειριστή του ΣμηΕΑ σε ειδικό Μητρώο που τηρείται στην αρμόδια Διεύθυνση της ΥΠΑ/Δ2 σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος Κανονισμού και προσκόμιση Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης για αμφοτέρους ( εκμεταλλευόμενου και χειριστή )
2.3 Εξασφάλιση ειδικής άδειας (έγκρισης) από την αρμόδια Διεύθυνση της ΥΠΑ/Δ1 (Διεύθυνση Αεροπορικής εκμετάλλευσης) με καταβολή του αντίστοιχου οικονομικού παράβολου.

 • Αρθρο 8
  β)Εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας (operations manual)
  Να υποχρεώνει το Υπουργείο τους εμπόρους-αντιπροσωπους-εισαγωγεις,να υπάρχει το εγχειρίδιο του ΣΜηεα στην Ελληνική Γλώσσα

 • Στο σχέδιο αξιολόγησης κινδύνων ασφαλείας θα πρέπει να καθορίζονται οι ραδιοσυχνότητες τηλεχειρισμού και τα τεχνικά στοιχεία εκπομπής και λήψης.

 • Δεν αναφέρεται πουθενά με ποια κριτήρια ένα ΣΜηΕΑ εντάσσεται στην ειδική κατηγορία. Πως θα το γνωρίζει ο εκμεταλλευόμενος? Δεν αναφερόμαστε στα υπόλοιπα ανεφάρμοστα γιατί δεν γνωρίζουμε ποια ΣΜηΕΑ θα μπουν στην κατηγορία αυτή.

 • 5 Ιουνίου 2016, 21:15 | Απόστολος Δουκέλλης

  Το συγκεκριμένο άρθρο παρότι προέρχεται από το EASA Technical Opinion, Introduction of a Regulatory Framework for the Operation of Unmanned Aircraft, 18.12.2015, εντούτοις περιλάμβάνει μόνο κάποια επιλεκτικά στοιχεία. Π.χ. δεν αναφέρει ότι η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει υποχρεωτικά αυτά που επιχειρούν BVLOS.

  Πρόταση: Υιοθέτηση του συνόλου της αντίστοιχης παραγράφου του κειμένου της EASA.