Άρθρο 09 – Προϋποθέσεις πτήσεων ΣμηΕΑ «πιστοποιημένης» κατηγορίας

1. Τα ΣμηΕΑ εντάσσονται στην «πιστοποιημένη» κατηγορία με ευθύνη της Δ2 Διεύθυνσης της ΥΠΑ είτε κατά την διαδικασία καταχώρησης στο Μητρώο/Νηολόγιο ΣμηΕΑ είτε όταν έχοντας καταχωρηθεί σε Μητρώο/Νηολόγιο άλλου Κράτους, υποβάλλουν αίτηση για χρήση Εναερίου Χώρου. Για την εκτέλεση πτήσεων από ΣμηΕΑ που ανήκουν στην εν λόγω κατηγορία («πιστοποιημένη» κατηγορία) απαιτείται η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού πτητικής ικανότητας για ΣμηΕΑ ( Special Certificate of Airworthiness –CofA) σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 καθώς και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΑΝΝΕΧ Α) του παρόντος.
2. Το πιστοποιητικό (CofA) εκδίδεται από την ΥΠΑ η οποία το χορηγεί εφ’ όσον ο εκμεταλλευόμενος το(τα) ΣμηΕΑ παρουσιάσει άδειες και λοιπές πιστοποιήσεις ανάλογες με εκείνες που απαιτούνται για την ασφαλή πτητική λειτουργία των επανδρωμένων αεροσκαφών.
3. Οι άδειες της προηγούμενης παραγράφου αφορούν τόσο στους κατασκευαστές – προμηθευτές των ΣμηΕΑ ως προς την πιστοποίηση του σχεδιασμού , παραγωγής, συντήρησης και επισκευής του ΣμηΕΑ καθώς και εκπαίδευσης του προσωπικού που ασχολείται με τις ανωτέρω δραστηριότητες (εξασφάλιση του Restricted Type Certificate) όσο και στην πτητική ικανότητα (λειτουργία) του (των) συγκεκριμένου (-ων) ΣμηΕΑ για το (τα) οποίο (-α) ζητείται η έκδοση του ειδικού πιστοποιητικού πτητικής ικανότητας ( Special Certificate of Airworthiness).
4. Ο εκμεταλλευόμενος ΣμηΕΑ της εν λόγω κατηγορίας υποχρεούται να έχει στην κατοχή του Πιστοποιητικό εκμεταλλευόμενου ΣμηΕΑ (ΠΕΣμηΕΑ – ROC) σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 του παρόντος καθώς και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΑΝΝΕΧ Α) του παρόντος.
5. Ο χειριστής ενός ΣμηΕΑ «πιστοποιημένης» κατηγορίας έχει την ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία του αεροσκάφους, και έχει παρόμοια ανάλογη υποχρέωση με τους χειριστές Επανδρωμένων Αεροσκαφών, για τη γνώση του αεροπορικού δικαίου, γενικές γνώσεις των αεροσκαφών, τις επιδόσεις της πτήσης, το σχεδιασμό και τη φόρτωση, την ανθρώπινη απόδοση, μετεωρολογία, πλοήγηση, λειτουργικές διαδικασίες, κανόνες αέρος και ραδιοτηλεφωνίας. Ο χειριστής του ΣμηΕΑ «πιστοποιημένης» κατηγορίας θα διαθέτει σύμφωνα με τα άρθρα του παρόντος κανονισμού, εκπαίδευση χειριστή η οποία θα αποδεικνύει ότι υπάρχει ικανότητα, να επιτύχουν ένα επίπεδο ικανοτήτων, γνώσης ή και εμπειρίας και να λάβει άδεια. Με απόφαση του Διοικητή ΥΠΑ καθορίζεται το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και οι απαιτούμενες εξετάσεις για την έκδοση πιστοποιητικού εκπαίδευσης.
6. Η ασφαλιστική κάλυψη του ΣμηΕΑ της παρούσης κατηγορίας εξασφαλίζεται με την προσκόμιση ανάλογου Ασφαλιστήριου Συμβολαίου.
7. Ειδικότερες λεπτομέρειες για καθορισμό προτύπων ασφάλειας από έκνομες ενέργειες και λοιπές απαιτήσεις για τους χώρους ή τα πεδία δραστηριότητας της εν λόγω κατηγορίας ΣμηΕΑ καθορίζονται με απόφαση Δ/ΥΠΑ.

 • 8 Ιουνίου 2016, 12:37 | Θάνος Ράμμος

  Δεν αναφέρεται πουθενά με ποια κριτήρια ένα ΣΜηΕΑ εντάσσεται στην πιστοποιημένη κατηγορία.

 • Οι πιστοποιήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 • Δεν αναφέρεται πουθενά με ποια κριτήρια ένα ΣΜηΕΑ εντάσσεται στην πιστοποιημένη κατηγορία.

 • 5 Ιουνίου 2016, 21:25 | Απόστολος Δουκέλλης

  Το συγκεκριμένο άρθρο παρότι προέρχεται από το EASA Technical Opinion, Introduction of a Regulatory Framework for the Operation of Unmanned Aircraft, 18.12.2015, εντούτοις περιλάμβάνει μόνο κάποια επιλεκτικά στοιχεία.

  Π.χ. δεν αναφέρει ότι η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει υποχρεωτικά αυτά που εμφανίζουν ρίσκο μεγαλύτερο από το αποδεκτό για επανδρωμένα Α/Φ (μετά από σχετικό Risk Assessment) ή εφόσον ζητηθεί σε εθελοντική βάση.

  Πρόταση: Υιοθέτηση του συνόλου της αντίστοιχης παραγράφου του κειμένου της EASA.