Άρθρο 19 – Διεξαγωγή πτήσεων των ΣμηΕΑ

1. Οι πτήσεις των ΣμηΕΑ διεξάγονται όταν τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις :
1.1 Καταχώρηση σε Μητρώο/Νηολόγηση
Για τα ΣμηΕΑ που αγοράστηκαν στην Ελλάδα ή όταν ο εκμεταλλευόμενος το ΣμηΕΑ έχει έδρα στην Ελλάδα απαιτείται :
* Καταχώρηση στο Ειδικό Μητρώο της ΥΠΑ για τα ΣμηΕΑ «Ανοικτής Κατηγορίας» από την Δ2/ΥΠΑ.
* Νηολόγηση των ΣμηΕΑ της «Ειδικής» και της «Πιστοποιημένης» Κατηγορίας στο Μητρώο Πολιτικών Αεροσκαφών σύμφωνα με το Annex 7 του ICAO, που τηρείται από την από την Δ13/ΥΠΑ.
Για τα ΣμηΕΑ που αγοράστηκαν στο εξωτερικό, απαιτούνται αντίστοιχα πιστοποιητικά όπου προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία, της έδρας του εκμεταλλευόμενου του ΣμηΕΑ, ενώ όταν δεν προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους όπου αγοράστηκε ή έχει έδρα ο εκμεταλλευόμενος το ΣμηΕΑ, θα εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο και στο Νηολόγιο της ΥΠΑ, με ευχερείς και ταχείες διαδικασίες (ηλεκτρονικά μέσα, εξυπηρέτηση από ΚΕΠ, κλπ). Τα πιστοποιητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις της ΥΠΑ.
1.2 Άδεια Πτητικής Λειτουργίας
Η άδεια Πτητικής Λειτουργίας έχει τη μορφή :
* Βεβαίωσης κατασκευαστή ισχύουσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη γενική ασφάλεια του προϊόντος για τα ΣμηΕΑ «Ανοικτής Κατηγορίας».
* Άδειας πτητικής λειτουργίας (Operation Authorization) από την αρμόδια Διεύθυνση Δ2 της ΥΠΑ για τα ΣμηΕΑ της «Ειδικής Κατηγορίας» .
* Ειδικού πιστοποιητικού πτητικής ικανότητας (Special Certificate of Airworthiness – CofA) από την αρμόδια Διεύθυνση Δ2 της ΥΠΑ για τα ΣμηΕΑ της «Πιστοποιημένης Κατηγορίας».
1.3 Άδεια για χρήση Εναερίου Χώρου από πτήσεις ΣμηΕΑ
Απαιτείται άδεια από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας Δ16/ΥΠΑ για τις πτήσεις όλων των κατηγοριών ΣμηΕΑ σε εναέριο χώρο :
* Σε απόσταση μικρότερη από 8 χλμ. από αεροδρόμιο ή και πεδίο προσγείωσης
* Σε περιοχές που απαγορεύονται οι πτήσεις αεροσκαφών επανδρωμένων ή μη
* Σε κάθε μορφής εναέριο χώρο σε ύψος πάνω από τα 400 πόδια (FT) από την επιφάνεια του εδάφους ή της μέσης στάθμης της θάλασσας.
1.4 Άδεια Χειριστή ΣμηΕΑ
Απαιτείται άδεια Χειριστή ΣμηΕΑ για τους χειριστές ΣμηΕΑ :
* «Ανοικτής Κατηγορίας» σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης
* «Ειδικής Κατηγορίας»
* «Πιστοποιημένης Κατηγορίας»
1.5 Ασφαλιστική κάλυψη
Απαιτείται ασφαλιστική κάλυψη για:
• τα ΣμηΕΑ «Ανοικτής Κατηγορίας» σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης
• τα ΣμηΕΑ της «Ειδικής Κατηγορίας»
• τα ΣμηΕΑ της «Πιστοποιημένης Κατηγορίας»

2. Οι πτήσεις των ΣμηΕΑ, χαρακτηρίζονται αναλόγως προς την οπτική επαφή που διατηρεί ο Χειριστής τους με το αεροσκάφος, ως εξής:

2.1 Πτήση με Οπτική επαφή (VLOS)
Κατά τις Πτήσεις ΣμηΕΑ με Οπτική επαφή (VLOS) ο χειριστής του συστήματος δύναται να διατηρήσει την άμεση οπτική επαφή με το Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος χωρίς βοήθεια (εκτός από διορθωτικούς φακούς-γυαλιά) για την παρακολούθηση της πορείας της πτήσης του σε σχέση με άλλα αεροσκάφη, ανθρώπους, οχήματα, σκάφη και δομές για την αποφυγή συγκρούσεων. Οι πτήσεις VLOS επιτρέπονται σε μια μέγιστη απόσταση 500 μέτρων οριζοντίως και 400 πόδια (FT) κατακόρυφα από τον χειριστή του συστήματος. Λειτουργίες σε μεγαλύτερη απόσταση από τον χειριστή του συστήματος μπορεί να επιτραπούν εφόσον υποβληθεί και εγκριθεί ως αποδεκτή αξιολόγηση ασφάλειας και σε περίπτωση πτήσης πάνω από τα 400 πόδια (FT) άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας της ΥΠΑ (Δ16).
2.2 Πτήση με Επέκταση Οπτικής επαφής (EVLOS)
Κατά τις Πτήσεις με Επέκταση Οπτικής επαφής (EVLOS) τα ΣμηΕΑ ίπτανται σε απόσταση 500 μέτρων από τον χειριστή και 400 πόδια (FT) από την επιφάνεια του εδάφους ή του ύδατος , δηλαδή σε απόσταση όπου ο χειριστής του συστήματος είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τις διαδικασίες αποφυγής συγκρούσεων. Στις εν λόγω πτήσεις η απαίτηση να διατηρεί ο χειριστής άμεση οπτική επαφή της επιχειρησιακής λειτουργίας του Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους επιτυγχάνεται μέσω της μεθόδου «οπτικής παρατήρησης», δηλαδή παρακολουθεί την πορεία μέσα από την κάμερα του, με τη μετάδοση της σχετικής εικόνας.
Ο εκμεταλλευόμενος πρέπει να υποβάλλει σχέδιο αξιολόγησης ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του κινδύνου για την επιχειρησιακή λειτουργία στο οποίο πρέπει να καθορίζονται :
* η διαδικασία για την αποφυγή συγκρούσεων
 * το μέγεθος αεροσκάφους
 * τα διακριτικά αεροσκάφους
 * τα συστήματα μετάδοσης εικόνας και πληροφοριών
 * οι μετεωρολογικές συνθήκες και η ορατότητα, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών του περιβάλλοντος (σύννεφο / γαλάζιο του ουρανού)
 * η χρήση εναλλακτικού ελέγχου και
 * η εμβέλεια πτήσης
Κατάλληλος ραδιοεξοπλισμός θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος έτσι ώστε να είναι σε θέση ο χειριστής να ελέγχει το Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος ανά πάσα στιγμή.
2.3 Πτήση Πέραν Οπτικής επαφής (BVLOS)
Κατά τις πτήσεις ΣμηΕΑ πέραν οπτικής επαφής με το αεροσκάφος ο χειριστής του συστήματος δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί ή να αποφύγει άλλους χρήστες του Εναερίου Χώρου με οπτικά μέσα.
Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος που προορίζεται για λειτουργία Πέραν της Οπτικής Επαφής του χειριστή του συστήματος απαιτεί είτε περιορισμένο (segregated) εναέριο χώρο για την αποφυγή σύγκρουσης, είτε να ίπταται εκτός αυτού αλλά με αίτηση άδειας από την Διεύθυνση Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας της ΥΠΑ και σε πλήρη συμμόρφωση με την εκδοθείσα άδεια.

3. Για την πραγματοποίηση πτήσεων ΣμηΕΑ άνωθεν των περιοχών που αναφέρονται κατωτέρω απαιτείται γραπτή άδεια από την αρμόδια Αεροπορική Αρχή (Διεύθυνση Δ2 πτητικών προτύπων της ΥΠΑ, Διεύθυνση Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας της ΥΠΑ) καθώς και από την κατά λόγο αρμοδιότητας Κρατική Αρχή ( πχ. Υπουργείο Πολιτισμού για τους αρχαιολογικούς χώρους, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ):
3.1 Σε απαγορευμένες, περιορισμένες, επικίνδυνες και δεσμευμένες περιοχές όπως αυτές αναφέρονται στις πάσης φύσεως αεροναυτικές εκδόσεις της ΥΠΑ
3.2 Σε ύψος μεγαλύτερο των τετρακοσίων ποδών από την επιφάνεια του εδάφους ή του ύδατος
3.3 Σε απόσταση μικρότερη των οκτώ χιλιομέτρων – πέντε ναυτικών μιλίων (8 km-) από ελεγχόμενο αεροδρόμιο, πεδίο προσγειώσεως και ελικοδρόμιο
3.4 Άνωθεν, πλησίον ή εντός των πάσης φύσεως στρατιωτικών περιοχών/
Εγκαταστάσεων, και ζωτικών υποδομών
3.5 Εντός στρατιωτικών ή πολιτικών αεροδρομίων και ελικοδρομίων
3.6 Άνωθεν ή πλησίον κατοικημένων περιοχών
3.7 Άνωθεν ή πλησίον εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας
3.8 Άνωθεν ή πλησίον αρχαιολογικών χώρων

4. Κατάθεση Σχεδίου Πτήσεως για τα ΣμηΕΑ
Ο εκμεταλλευόμενος ή ο χειριστής ΣμηΕΑ Ανοικτής Κατηγορίας έχοντας λάβει τις προβλεπόμενες άδειες για την πτήση του, καταθέτει ειδικό σχέδιο πτήσεως για συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με εφαρμογή λογισμικού ή με e-mail προς καθορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση που ανακοινώνεται από την ΥΠΑ, το οποίο θα περιέχει απαραιτήτως :
4.1 Το/τα όνομα/ονόματατα του ιδιοκτήτη και του χειριστή του
4.2 Τον χαρακτηριστικό αριθμό/κωδικό καταχώρησης ΣμηΕΑ στα ειδικά μητρώα /νηολόγια των ΣμηΕΑ
4.3 Το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας του χειριστή του,
4.4 Τη διαδρομή σε συντεταγμένες
4.5 Την ύπαρξη ή μη και περαιτέρω την ορθή λειτουργία συστήματος γεω-περίφραξης (Geofencing)
4.6 Την δήλωση ότι έχει ενημερωθεί για τις απαγορευμένες για την πτήση του περιοχές, όπως δημοσιεύονται σε σχετική διαδικτυακή σελίδα της ΥΠΑ.
Ο εκμεταλευόμενος ή ο χειριστής ΣμηΕΑ της Ειδικής και της Πιστοποιημένης Κατηγορίας έχοντας λάβει τις προβλεπόμενες άδειες για την πτήση του(να καθορισθεί επακριβώς από ποια διεύθυνση ), καταθέτει σχέδιο πτήσεως με τον ίδιο τρόπο που καταθέτουν τα επανδρωμένα αεροσκάφη, στο πλησιέστερο Reporting Office της ΥΠΑ, στο οποίο αναγράφει την ένδειξη UAS-Unmanned Aircraft System ή RPA-Remotely Piloted Aircraft στο κατάλληλο πεδίο και τα στοιχεία άμεσης επικοινωνίας (κινητό η και σταθερό τηλέφωνο) με τον χειριστή κατά τη διάρκεια της πτήσης.

 • Τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο στη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η καταγραφή φωλιών ερωδιών και λαγγόνων σε δυσπρόσιτους καλαμιώνες αλλά και αποικιών πελεκάνων, όπου μια επί τόπου επίσκεψη θα προκαλούσε ενδεχομένως όχληση στα πουλιά. Ωστόσο, επειδή τα ΣμηΕΑ μπορούν να προκαλέσουν σημαντική όχληση, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια του φωλιάσματος (αποικίες υδρόβιων πουλιών, αρπακτικά κλπ ), για να διασφαλιστεί η θετική χρήση τους και η ελαχιστοποίηση της όχλησης στην άγρια πανίδα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ύψος που να μην επηρεάζει τα πουλιά (>40μ), η χρήση τους να γίνεται με φειδώ και τέλος να έχει ολιγόλεπτη διάρκεια.
  Ακολουθώντας το παράδειγμα της Γαλλίας, για τη διεξαγωγή πτήσεων ΣμηΕΑ για επιστημονικούς σκοπούς εντός προστατευόμενων περιοχών, όπως αυτές έχουν οριστεί με το Ν. 3937/2011 (Εθνικά Πάρκα, περιοχές απόλυτης προστασίας, Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, Ζώνες Ειδικής Προστασίας, Καταφύγια Άγριας Ζωής κ.λπ.) θα πρέπει να απαιτείται άδεια από την αρμόδια αρχή, εν προκειμένω το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατά την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας θα πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς η αναγκαιότητα της συγκεκριμένης επιστημονικής έρευνας σε συνδυασμό με την κατάρτιση όρων για ελαχιστοποίηση της όχλησης στην άγρια πανίδα.
  Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγ. 1.ε) της KYA H.Π. 37338/1807/E.103/1-9-10 (ΦΕΚ 1495/B/6-9-10)[1] για τα είδη της ορνιθοπανίδας απαγορεύεται «η σκόπιμη ενόχλησή τους, συμπεριλαμβανομένης της φωτογράφησης, κινηματογράφησης και βιντεοσκόπησής τους, ιδίως κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξαρτήσεως των νεοσσών, όταν η δραστηριότητα αυτή έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες σε σχέση με τους αντικειμενικούς σκοπούς της παρούσας». Κατά αντιστοιχία η χρήση των ΣμηΕΑ, εμπίπτει στην προαναφερθείσα διάταξη καθώς θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στους νεοσσούς. Ως εκ τούτου, η χρήση τους σε ευαίσθητες για τα είδη περιοχές, όπως αποικίες υδρόβιων πουλιών σε υγρότοπους, νησίδες με αποικίες αρπακτικών και θαλασσοπουλιών, ορθοπλαγιές με φωλιές αρπακτικών κ.λπ. θα πρέπει να απαγορεύεται.
  Επισημαίνεται ότι η χρήση των ΣμηΕΑ στις προστατευόμενες περιοχές, ακόμη και πέραν της αναπαραγωγικής περιόδου των πουλιών, θα πρέπει να περιοριστεί αυστηρά και μόνον για επιστημονική έρευνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση των ΣμηΕΑ έχει απαγορευτεί σε 58 εθνικά πάρκα των ΗΠΑ με σκοπό να μειωθεί η όχληση στην άγρια ζωή από επισκέπτες των πάρκων που πραγματοποιούσαν ερασιτεχνικές φωτογραφικές λήψεις. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και σε άλλες δυνητικές χρήσεις των ΣμηΕΑ, όπως ο εντοπισμός ειδών άγριας πανίδας από κυνηγούς/λαθροθήρες. Λόγω της εκτεταμένης χρήσης τους γι’ αυτό το σκοπό, Πολιτείες της Αμερικής όπως το Κολοράντο, έχουν προβεί στην απαγόρευση της χρήσης τους για την υποβοήθηση του κυνηγιού.

  —-
  [1]«Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.»

 • ο όρος Σχέδιο πτήσης δεν μπορεί να θεωρηθεί δόκιμος .Διότι αυτός καθορίζετε σαν μορφή από τον ICAO και αναφαίρετε σαφώς σε πτήσης δια οργάνων η εξ όψεως σε ύψος πάνω από 500ft

 • Σε απόσταση μικρότερη από 8 χλμ. από αεροδρόμιο ή και πεδίο προσγείωσης
  Υπάρχουν πολλά νησιά που η περίμετρος τους δεν ξεπερνούν τα 4 χλμ (Καστελλοριζο) .Προτείνεται να αλλάζουν εκ παραδρομής και κατ εξαίρεση τα περιοριστικά όρια . Επίσης πολλά αεροδρόμια λειτουργούν ελάχιστες ώρες την ημέρα.θα μπορούσε κάποιο ΣΜΕΑ να επιχειρεί εκτός ωραρίου σε Συνεννοηση πάντα με το Τοπικό ATC unit
  2.2 Πτήση με Επέκταση Οπτικής επαφής (EVLOS)
Κατά τις Πτήσεις με Επέκταση Οπτικής επαφής (EVLOS) τα ΣμηΕΑ ίπτανται σε απόσταση 500 μέτρων από τον χειριστή και 400 πόδια (FT) από την επιφάνεια του εδάφους ή του ύδατος , δηλαδή σε απόσταση όπου ο χειριστής του συστήματος είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τις διαδικασίες αποφυγής συγκρούσεων
  Εφόσον βασίζεται η πτήση EVLOS να αυξηθεί το όριο στα 1000 μέτρα

 • 8 Ιουνίου 2016, 11:34 | Κωσταντινος

  Παρακαλώ οπως ορίσατε με απόλυτη ακρίβεια το ¨πλησιον Αρχαιολογικών χώρων¨ Καθώς παντού υπάρχουν Αρχαιολογικοί χώροι.» Πόσα μέτρα ακριβώς;;;;ηδη έχουν δημιουργηθεί πολλές παρεξηγήσεις….

 • Σύμφωνα με τον ορισμό του ραδιοεξοπλισμού στην οδηγία 2014/53/ΕΕ, τα ΣμηΕΑ υπάγονται στην οδηγία αυτή.
  Ο κατασκευαστής έχει την υποχρέωση κατάρτισης τεχνικού φακέλου, σύνταξης της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ σύμφωνα με το παράρτημα VI της οδηγίας και επίθεσης της σήμανσης CE σύμφωνα με το Άρθρο 19 σε εφαρμογή του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008.

 • Αναφορικά με τον πλήρη αποκλεισμό περιοχών ακτίνας 8km από αεροδρόμιο και πεδίο προσγείωσης, γνωρίζουμε στην Υ.Π.Α. ότι η τάση σε όλο τον κόσμο είναι να ορίζονται οι ζώνες αποκλεισμού γύρω από ένα σημείο κωνικά και όχι οριζόντια ώστε να μην εμφανίζονται αστείες καταστάσεις όπου απαγορεύεται κανείς να ίπταται ακόμη και στα 10m στη Ραφήνα λόγω της απόστασης 8km από το Ελευθέριος Βενιζέλος.

 • 4 Ιουνίου 2016, 22:23 | Ιωάννης

  Σχέδιο πτήσης δεν είναι δυνατόν να υποβάλουν ιδιοκτήτες ΣμηΕΑ ανοιχτής κατηγορίας για ερασιτεχνική χρήση για τους εξής λόγους:

  -Δεν είναι επαγγελματική η χρήση έτσι ώστε να υπάρχει η τεχνογνωσία και η σχετική κατάρτιση για κάτι τέτοιο.
  -Δεν υπάρχει κάποιο αυστηρό σχέδιο πτήσης για τον ερασιτέχνη ο οποίος απλά θα πετάξει το drone του για προσωπική ψυχαγωγία (φωτογραφίες, βίντεο κλπ) εντός των επιτρεπτόμενων ορίων.
  -Οι γενικοί κανονισμοί για την πτήση ΣμηΕΑ όπως αναφέρονται κυρίως στο Αρθρο 5 επαρκούν για μια ασφαλή ερασιτεχνικη πτήση.

  Επιπλέον σχετικα με το Άρθρο 19.1.5 για την ασφαλιστική κάλυψη των ΣμηΕΑ είναι αυτονόητο πως από την στιγμή που ένας ερασιτέχνης «ανοιχτής κατηγορίας» δεν έχει την δυνατότητα να πετάξει κοντά σε χώρους συγκέντρωσης ατόμων αλλά και σε οποιαδήποτε κινητή/ακίνητη περιουσία (50 μέτρα) δεν πρέπει και δεν είναι λογικό να ασφαλίζει το ΣμηΕΑ του.Χρειάζεται οπότε να διευκρινιστεί αυτό μιας και δημιουργειται σύγχιση χωρίς λόγο με το άρθρο 14.

 • Καλό είναι να ελέγχεται και η χρήση νόμιμων συχνοτήτων από τους πομποδέκτες του ΣμηΕΑ.

  Ίσως χρειάζεται η προσθήκη ενός επιπλέον άρθρου για τις ραδιοσυχνότητες αλλά το ελάχιστο που θα πρέπει να απαιτείται είναι στο «4. Κατάθεση Σχεδίου Πτήσεως για τα ΣμηΕΑ» η προσθήκη του παρακάτω δικαιολογητικού:

  4.7 Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει τους πομποδέκτες που βρίσκονται στο σκάφος και στον σταθμού εδάφους, όπως ενδεικτικά για τον τηλεχειρισμό, την τηλεμετρία, την εικόνα ή το βίντεο, κτλ και να τεκμηριωθεί η νομιμότητα χρήσης της συχνότητας αυτής σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία ( Ν. 4070/2012 , http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/Radio_Communications/Rigths_Of_Use/ )

  Στην υπεύθυνη δήλωση θα καταγράφονται αναλυτικά:
  – ο κάθε πομποδέκτης του σκάφους και του σταθμού εδάφους
  – η συχνότητα που θα χρησιμοποιηθεί από τον κάθε πομποδέκτη κατά την πτήση
  – το ΦΕΚ που περιγράφει τα δικαιώματα για αυτή την συχνότητα ή ζώνη συχνοτήτων.
  – εφόσον επιτρέπεται η χρήση της συχνότητας αυτής αλλά απαιτείται δικαίωμα χρήσης η υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη έγκριση/βεβαίωση της ΕΕΤΤ
  – βεβαίωση CE για τον πομποδέκτη, εφό
  – δήλωση του χειριστή ότι τα στοιχεία για τους πομποδέκτες που αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση είναι ακριβή.
  – αντίγραφο της πιστοποίησης CE για τους πομποδέκτες, η οποία απαιτείται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 1999/5/ΕΚ http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/Radio_Communications/TelecommunicationsEquipment/FAQs.html

 • 26 Μαΐου 2016, 21:52 | Σωτήριος Δημητρίου

  Αρθρο 19.4: Η απαίτηση για υποβολή σχεδίου πτήσης για την ανοικτή κατηγορία γενικά, είναι υπερβολικά αυστηρή και θα καταστήσει την ερασιτεχνική χρήση των ΣμηΕΑ εξαιρετικά δύσκολη. Δεν είναι δυνατόν ένας ερασιτέχνης, ο οποίος θέλει να φωτογραφίσει τοπία να ξέρει από πριν τις συντεταγμένες της πτήσης του και να τις δηλώσει. Αυτό αντιστοιχεί με το να απαιτείται από κάθε ερασιτέχνη καλλιτενη φωτογράφο να δηλώνει από πρίν τι θα φωτογραφίσει.

 • 26 Μαΐου 2016, 10:08 | Μιχάλης Δαβής

  Στην παράγραφο 3 του αρθρου 19 θα πρέπει να προστεθεί και Άνωθεν ή πλησίον περιοχών Απόλυτης Προστασίας της Φύσης.

 • 25 Μαΐου 2016, 16:33 | Ομορφούλης

  Η παράγραφος 2.2 δεν βγάζει κανένα απολυτός νόημα ως έχει. Βλπ άρθρο 5 παρ.4
  «2.2 Πτήση με Επέκταση Οπτικής επαφής (EVLOS)
  Κατά τις Πτήσεις με Επέκταση Οπτικής επαφής (EVLOS) τα ΣμηΕΑ ίπτανται σε απόσταση 500 μέτρων από τον χειριστή και 400 πόδια (FT) … είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τις διαδικασίες αποφυγής συγκρούσεων. »

  Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 5 παρ.4 και τον ορισμό του EVLOS του άρθρου 3 του παρόντος, προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής:
  «Κατά τις Πτήσεις με Επέκταση Οπτικής επαφής (EVLOS) τα ΣμηΕΑ ίπτανται σε απόσταση ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΉ των 500 μέτρων από τον χειριστή και 400 πόδια (FT)»…

  «δηλαδή σε απόσταση όπου ο χειριστής του συστήματος είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τις διαδικασίες αποφυγής συγκρούσεων, ΑΛΛΑ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣμηΕΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΚΑΜΕΡΑΣ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΏΠΟΥ).»…

  Η αλλαγές υποδεικνύονται με την χρήση κεφαλαίων.

 • Υπάρχει διαφορά στην απαίτηση ασφαλιστικής κάλυψης ΣμηΕΑ μεταξύ των δύο παρακάτω άρθρων και απαιτείται διευκρίνηση για τα ΣμηΕΑ «ανοιχτής» κατηγορίας.

  Άρθρο 19.1.5:
  1.5 Ασφαλιστική κάλυψη
  Απαιτείται ασφαλιστική κάλυψη για:
  • τα ΣμηΕΑ «Ανοικτής Κατηγορίας» σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης
  • τα ΣμηΕΑ της «Ειδικής Κατηγορίας»
  • τα ΣμηΕΑ της «Πιστοποιημένης Κατηγορίας»

  Άρθρο 14 – Ασφάλιση έναντι τρίτων

  O εκμεταλλευόμενος ΣμηΕΑ που ανήκει σε όλες τις υποκατηγορίες της «ανοικτής» κατηγορίας, στην «ειδική» και «πιστοποιημένη» κατηγορία οφείλει να ασφαλίζει το ΣμηΕΑ για ζημίες έναντι τρίτων.

 • 25 Μαΐου 2016, 00:52 | George

  Άρθρο 19: Τα αναφερόμενα/ζητούμενα στην παράγραφο 2 (πτήσεις των ΣμηΕΑ αναλόγως προς την οπτική επαφή) αφορούν και τα ΣμηΕΑ «Ανοικτής Κατηγορίας» σε περίπτωση ΜΗ επαγγελματικής χρήσης; Δεν είναι ξεκάθαρο.

  Παράγραφος 2.1 & 2.2:Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στην επιτρεπόμενη απόσταση πτήσης (500m) μεταξύ των κατηγοριών VLOS & EVLOS. Στο εμπόριο διατίθενται ήδη συστήματα με δυνατότητα χειρισμού και μετάδοσης real time video σε απόσταση τουλάχιστον 3Km.