Άρθρο 12 – Τήρηση Μητρώου Ελεγκτών Κατασκευής

1. Ο υποψήφιος ελεγκτής κατασκευής ΣΜηΕΑ πρέπει να διαθέτει πτυχίο κατά EASA Part 66.
2. Ο υποψήφιος ελεγκτής κατασκευής καταθέτει αίτηση στην ΥΠΑ/Δ2 συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αντίγραφο πτυχίου, βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά εμπειρίας κλπ.)
3. Η ΥΠΑ μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδει την άδεια ελεγκτή ΣΜηΕΑ. Η άδεια έχει διάρκεια τριών (3) ετών υπό την προϋπόθεση το πτυχίο μηχανικού αεροσκαφών που κατέχει να είναι σε ισχύ.
4. Η ανανέωση της άδειας ελεγκτή ΣΜηΕΑ γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Η ανανέωση εκδίδεται κατόπιν έγκρισης της ΥΠΑ/Δ2 λαμβανομένης υπόψη της δραστηριότητας του ελεγκτή κατασκευής κατά την προηγούμενη τριετία και εφόσον τα πτυχία του εξακολουθούν να είναι σε ισχύ.
5. Η άδεια του ελεγκτή κατασκευής αναστέλλεται: α) μετά από αιτιολογημένη απόφαση της ΥΠΑ β)με την ημερομηνία λήξεως του πτυχίου του μηχανικού.

  • Θα μπορούσε εξαιρετικά να προβλέπεται για ειδικές κατηγορίες πτήσεων όπως έκτακτης ανάγκης ή ειδικών εφαρμογών (π.χ. για Τοπογραφικές και Φωτογραμμετρικές εφαρμογές) ειδικά σχέδια πτήσης σε no-fly zones.
    Ο ΠΣΔΑΤΜ θα μπορούσε σε συννενόηση με την ΥΠΑ να επεξεργαστούν τη σύσταση ενός ειδικού μητρωου πιστοποιημένων χειριστών-φωτοερμηνευτών που θα μπορούν με ειδική άδεια να υλοποιούν σχέδια πτήσης σε (αρχαιολογικούς χώρους, διατηρητέα κτίρια, διαβαθμισμένης ασφάλειας χώρους κλπ) που αφ’ενός θα επιτρέπουν τις αερολήψεις στις ως άνω περιοχές αλλά και θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια
    των πτήσεων.

  • 1. Θα πρέπει να καθοριστούν η αρμοδιότητα και τα καθήκοντα του ελεγκτή κατασκευής.
    2. Θα πρέπει ο έλεγχος κατασκευής να συμμορφώνεται με το πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας για την πιστοποίηση προϊόντων.