Άρθρο 07 – Υποκατηγορίες «ανοικτής» κατηγορίας – ειδικές προϋποθέσεις

1 . Η «ανοικτή» κατηγορία ΣμηΕΑ διακρίνεται σε τρεις υποκατηγορίες για τις οποίες απαιτούνται πρόσθετες προϋποθέσεις, επιπλέον των αναφερομένων στο προηγούμενο άρθρο.:

1.1. CAT Α0: «Μίνι Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών» με ΜΤΟΜ μικρότερη του ενός κιλού (<1kg)
1.1.1. Κάθε Σύστημα Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους που πωλείται ως καταναλωτικό προϊόν και έχει ΜΤΟΜ μέχρι ενός 1 κιλού θα πρέπει να ακολουθεί τις προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού ως προς τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Οι επιδόσεις τους θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι θα ίπτανται κάτω από τα 400 πόδια (FT) από το έδαφος ή την επιφάνεια της θάλασσας σε λειτουργία τηλεχειριζόμενης τοπικής πτήσης ή θα δι¬αθέτει τα μέσα για τον αυτόματο περιορισμό του Εναερίου Χώρου στον οποίον μπορεί να εισέρχεται.).
1.1.2. Οι πτήσεις τους θα διεξάγονται σε μέγιστο ύψος 400 πόδια (FT) από το έδαφος ή την επιφάνεια της θάλασσας τηρώντας ταυτόχρονα τις αποστάσεις ασφαλείας που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.
1.1.3.Τα Μίνι Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών ΣμηΕΑ που πετούν σε Προσωρινές Αποκλειστικές Περιοχές (Temporary Segregated Areas) για την πτήση συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών πρέπει να διαθέτουν ενεργοποιημένη ικανότητα ενημερωμένης γεω-περίφραξης.
1.1.4. Ο χειριστής (operator) η/και ο ιδιοκτήτης του ΣμηΕΑ της παρούσας κατηγορίας πρέπει να αναφέρει στην αρμόδια Αεροπορική Αρχή (ΥΠΑ/Δ2) τυχόν βλάβες, δυσλειτουργίες, ελαττώματα ή άλλα συμβάντα που προκάλεσαν ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο προσώπου.

1.2. CAT Α1: «Πολύ Μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη» με ΜΤΟΜ μεγαλύτερη του ενός κιλού (>1kg) και μικρότερη των τεσσάρων κιλών (4kg)

1.2.1. Κάθε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πωλείται ως καταναλωτικό προϊόν και έχει ΜΤΟΜ άνω του 1 κιλού και μέχρι ΜΤΟΜ 4 κιλά πρέπει να ακολουθεί τις προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού ως προς τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και πρέπει να δι¬αθέτει τα μέσα για τον αυτόματο περιορισμό του Εναερίου Χώρου στον οποίον μπορεί να εισέρχεται.
Οι επιδόσεις τους θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι θα ίπτανται κάτω από τα 400 πόδια (FT) από το έδαφος ή την επιφάνεια της θάλασσας σε λειτουργία τηλεχειριζόμενης τοπικής πτήσης ή θα δι¬αθέτει τα μέσα για τον αυτόματο περιορισμό του Εναερίου Χώρου στον οποίον μπορεί να εισέρχεται.).
1.2.2 Οι πτήσεις τους θα διεξάγονται σε μέγιστο ύψος από 400 πόδια (FT) από το έδαφος ή την επιφάνεια της θάλασσας τηρώντας ταυτόχρονα τις αποστάσεις ασφαλείας που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.
1.2.3.Τα Πολύ Μικρά Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών ΣμηΕΑ που πετούν σε Προσωρινές Αποκλειστικές Περιοχές (Temporary Segregated Areas) για την πτήση συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών πρέπει να διαθέτουν ενεργοποιημένη ικανότητα ενημερωμένης γεω περίφραξης.
1.2.4. Ο χειριστής (operator) η/και ο ιδιοκτήτης του ΣμηΕΑ της παρούσας κατηγορίας πρέπει να αναφέρει στην αρμόδια Αεροπορική Αρχή (ΥΠΑ/Δ2) τυχόν βλάβες, δυσλειτουργίες, ελαττώματα ή άλλα συμβάντα που προκάλεσαν ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο προσώπου.

1.3. CAT Α2: «Μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη» με ΜΤΟΜ μεγαλύτερη των τεσσάρων κιλών (>4kg) και μικρότερη των είκοσι πέντε κιλών ( <25 kg).

( 1.3.1. Κάθε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πωλείται ως καταναλωτικό προϊόν και έχει ΜΤΟΜ άνω των 4 κιλών και μικρότερη ΜΤΟΜ από 25 κιλά, πρέπει να ακολουθεί τις προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού ως προς τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και πρέπει να δι¬αθέτει τα μέσα για τον αυτόματο περιορισμό του Εναερίου Χώρου στον οποίον μπορεί να εισέρχεται.
1.3.2. Τα Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών ΣμηΕΑ που πετούν σε Προσωρινές Αποκλειστικές Περιοχές (Temporary Segregated Areas) για την πτήση συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών πρέπει να διαθέτουν ενεργοποιημένη ικανότητα ενεργούς αναγνώρισης και ενημερωμένης γεω περίφραξης.
1.3.3. Ο χειριστής (operator) η/και ο ιδιοκτήτης του ΣμηΕΑ της παρούσης κατηγορίας πρέπει να αναφέρουν στην αρμόδια Αεροπορική Αρχή (ΥΠΑ/Δ2) τυχόν βλάβες, δυσλειτουργίες, ελαττώματα ή άλλα συμβάντα που προκάλεσαν ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο προσώπου.

2. Για τα ΣμηΕΑ «ανοικτής» κατηγορίας και για τις περιπτώσεις εμπορικής χρήσης (εμπορικής εκμετάλλευσης) επί πλέον απαιτείται:
-Εγγραφή του ΣμηΕΑ σε ειδικό μητρώο που καθιερώνεται με ευθύνη της ΥΠΑ
-Εξασφάλιση ειδικής άδειας (έγκρισης) από την αρμόδια Διεύθυνση της ΥΠΑ/Δ1 (Διεύθυνση Εμπορικής εκμετάλλευσης) με καταβολή οικονομικού παράβολου 20€.

 • Άρθρο 7
  1.1. CAT Α0: «Μίνι Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών» με ΜΤΟΜ μικρότερη του ενός κιλού (1kg) και μικρότερη των τεσσάρων κιλών (4kg)
  Σε αυτή την κατηγορία μπορεί να χαρακτηριστούν τα ΣΜηΕΑ μεχρι 1.5kg.
  Εκεί περιλαμβάνονται όλα τα ΣΜηΕΑ που διαθέτουν συστήματα πλοήγησης και geofencing και όλους τους αυτοματισμούς που ζητούνται από το σύστημα .Επίσης είναι αξιόπλοα και μπορούν χρησιμοποιηθούν για επαγγελματικούς λόγους.

  1.3. CAT Α2: «Μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη» με ΜΤΟΜ μεγαλύτερη των τεσσάρων κιλών (>4kg) και μικρότερη των είκοσι πέντε κιλών ( <25 kg).
  Αυτή η κατηγορία μπορεί να ειναι για ΣΜηΕΑ 1.5kg – 4K.G .
  Η κατηγορία αυτή αφορά εξειδικευμένους χειριστές οι οποίοι είναι έμπειροι κ εξοικειωμένοι με την πτητική λειτουργιά του Σμηεα και χρησιμοποιούνται κατά κόρον για εμπορικές-επαγγελματικές χρήσεις

  Προτείνεται να δημιουργηθεί άλλη μια κατηγορία 4KG-25Kg

 • 8 Ιουνίου 2016, 10:44 | Ρηγάτος Ελευθέριος

  Άρθρο 7
  CAT Α0: «Μίνι Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών» με ΜΤΟΜ μικρότερη του ενός κιλού (<1kg)
  1.1.1. Κάθε Σύστημα Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους που πωλείται ως καταναλωτικό προϊόν και έχει ΜΤΟΜ μέχρι ενός 1 κιλού θα πρέπει να ακολουθεί τις προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού ως προς τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Οι επιδόσεις τους θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι θα ίπτανται κάτω από τα 400 πόδια (FT) από το έδαφος ή την επιφάνεια της θάλασσας σε λειτουργία τηλεχειριζόμενης τοπικής πτήσης ή θα δι¬αθέτει τα μέσα για τον αυτόματο περιορισμό του Εναερίου Χώρου στον οποίον μπορεί να εισέρχεται.).
  1.1.2. Οι πτήσεις τους θα διεξάγονται σε μέγιστο ύψος 400 πόδια (FT) από το έδαφος ή την επιφάνεια της θάλασσας τηρώντας ταυτόχρονα τις αποστάσεις ασφαλείας που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.
  1.1.3.Τα Μίνι Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών ΣμηΕΑ που πετούν σε Προσωρινές Αποκλειστικές Περιοχές (Temporary Segregated Areas) για την πτήση συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών πρέπει να διαθέτουν ενεργοποιημένη ικανότητα ενημερωμένης γεω-περίφραξης.
  1.1.4. Ο χειριστής (operator) η/και ο ιδιοκτήτης του ΣμηΕΑ της παρούσας κατηγορίας πρέπει να αναφέρει στην αρμόδια Αεροπορική Αρχή (ΥΠΑ/Δ2) τυχόν βλάβες, δυσλειτουργίες, ελαττώματα ή άλλα συμβάντα που προκάλεσαν ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο προσώπου.

  Πρόταση: Κάθε Σύστημα Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους που πωλείται ως καταναλωτικό προϊόν και έχει ΜΤΟΜ μέχρι ενός 1 κιλού δεν υπόκειται στην διαδικασία δήλωσης (registration), δεν απαιτείται ασφάλισή του,οι δε πτήσεις του θα διεξάγονται κάτω από τα 200 πόδια (FT) από το έδαφος ή την επιφάνεια της θάλασσας, τηρώντας ταυτόχρονα αποστάσεις ασφαλείας τουλάχιστον 50 μέτρων από πρόσωπα, εκτός αν αυτά δώσουν την συγκατάθεσή τους.

  Αιτιολογία: Η συγκεκριμένη κατηγορία αποτελεί entry level (toy) και η μάζα τους καθώς και η δυνατότητα μεταφοράς φορτίου είναι από πολύ μικρή έως ασήμαντη. Επίσης αδυνατούν να συμμορφωθούν με την διάταξη 1.1.3 καθώς η συντριπτική πλειοψηφία δεν φέρει συσκευές gps.
  H EASA μάλιστα στην 11η πρότασή της χαρακτηρίζει την συγκεκριμένη κατηγορία ΑΒΛΑΒΗ (harmless) και προτείνει ελάχιστους περιορισμούς. Μαζί της συμφωνεί και η τελική πρόταση της Task Force (
  Task Force Recommendations – Final Report – November 21, 2015) καθώς και η Danish study on mass threshold for ‘ harmless ’ unmanned aircraft.

 • Κάθε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πωλείται ως καταναλωτικό προϊόν πρέπει να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Π.Δ.44/2002 και της οδηγίας 2014/53/ΕΕ.

 • 5 Ιουνίου 2016, 21:03 | Απόστολος Δουκέλλης

  Δημιουργείται σύγχυση από την αναφορά σε κατηγορίες Α01, Α02 και Α03 διότι στον προσχέδιο Κανονισμό αναφέρονται ως Α0, Α1 και Α2.

  Πέρα από αυτό, ο αριθμός των ωρών πτήσεων βάσει της αυτονομίας των drones κρίνεται ως μη ρεαλιστικός για τις περιπτώσεις χρήσης για λόγους αναφυχής (όχι για μη επαγγελματικούς σκοπούς). Π.χ. για την Α01 (εφόσον υφίσταται), η απαίτηση για 10 ώρες σημαίνει 30-40 διαφορετικές και μεμονωμένες πτήσεις με ΜΟ πτήσης τα 15-20’ λόγω μπαταρίας.

  Πρόταση: Για την «ανοιχτή» και «ειδική» κατηγορία (ή Α0, Α1, Α2 εφόσον υιοθετηθούν) απαιτείται ελάχιστη θεωρητική εκπαίδευση 35 ωρών ενώ για την την «πιστοποιημένη» 50 ωρών, ανεξαρτήτως του σκοπού χρήσης.

  Για τις κατηγορίες Α0, Α1, Α2 (εφόσον υιοθετηθούν), απαιτείται ελάχιστη πρακτική εκπαίδευση 3 ωρών για την «ανοιχτή» και «ειδική» κατηγορία και 12 ωρών για την «πιστοποιημένη», για σκοπούς χρήσης αναψυχής.

  Για τις κατηγορίες Α0, Α1, Α2 (εφόσον υιοθετηθούν), απαιτείται ελάχιστη πρακτική εκπαίδευση 10 ωρών για την «ανοιχτή» και «ειδική» κατηγορία και 20 ωρών για την «πιστοποιημένη», για επαγγελματικούς σκοπούς χρήσης.

  Εκτιμάται ότι μεγάλη σημασία πρέπει να δίνεται στην θεωρητική εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην κατανόηση του ρίσκου, στους ψυχοσωματικούς παράγοντες και τσις νομικές συνέπειες λόγω ανεύθυνης χρήσης, πέραν από τις βασικές αρχές πτήσης.

  Περισσότερες πληροφορίες για τα πεδία της θεωρητικής εκπαίδευσης δίνονται στο “Small Unmanned Air Vehicles Human Factors’ Implications on Public Safety”, παρ. 5.2, https://gr.linkedin.com/in/apostolos-doukellis-mraes-setp-mba-mac-a5566043.

 • 5 Ιουνίου 2016, 21:04 | Απόστολος Δουκέλλης

  Οι κατηγορίες CAT A0, A1, A2, παρότι αναφέρονται στο «Proposal to create common rules for operating drones in Europe», εντούτοις δεν φαίνεται να έχουν συμπεριληφθεί στο EASA Concept of Operations 12-03-2015, παρ. 3.1 καθόσον ορίζεται ότι drones κάτω από 0,5 κιλά θεωρούνται παιχνίδια και δεν εμπίπτουν στην «ανοιχτή» κατηγορία.

  Αντίθετα, η απουσία μέγιστου ύψους στην CAT A2 >4 κιλά, δημιουργεί σύγχυση για το αν αυτή η υποκατηγορία ανήκει στην «ανοιχτή» κατηγορία όπως η CAT A0, και A1, A2.

  Πρόταση: Απαλοιφή όλων των υποκατηγοριών και υιοθέτηση της επί λέξη διατύπωσης του “EASA Concept of Operations 12-03-2015», παρ. 3.1.

 • 5 Ιουνίου 2016, 21:14 | Απόστολος Δουκέλλης

  Εντός του Άρθρου (αλλά και σε άλλα άρθρα) υφίσταται σύγχυση για την έννοια των υψών «πραγματικό – AGL και πάνω από την μέση στάθμη θαλάσσης – MSL) και τους περιορισμούς του airspace class G.

  Σύμφωνα με το EASA Concept of Operations 12-03-2015, παρ. 3.1 «At an altitude not exceeding 150 m above the ground or water» συνάγεται ότι αφορά πάντα σε πραγματικό ύψος AGL και όχι MSL. Εντός του class G δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση MSL για ευνόητους λόγους.

  Πρόταση ”Το μεγαλύτερο επιτρεπόμενο ύψος πτήσης των ΣμηΕΑ της «ανοικτής» κατηγορίας είναι τα 500 πόδια (FT) πραγματικό ύψος (AGL) από οποιαδήποτε επιφάνεια εδάφους ή θαλάσσης, υπερίπταται»

 • 29 Μαΐου 2016, 10:43 | Ρηγάτος Ελευθέριος

  Τα Μίνι Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών» με ΜΤΟΜ μικρότερη των 250 γραμμαρίων, συνήθως χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση χειρισμού πτήσης και δεν διαθέτουν συστήματα gps. Σε καμία δε περίπτωση δεν μπορούν να διαθέτουν ικανότητα γεω-περίφραξης (geofencing) όπως το άρθρο 7 (1.1.3) ορίζει.Πρόταση: Η κατηγορία CAT A0 να διαμορφωθεί ως «Μίνι Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών» με ΜΤΟΜ μικρότερη των 250 γρ. (0.25kg) και μικρότερη των τεσσάρων κιλών (4kg)

 • 25 Μαΐου 2016, 19:19 | Ιωάννης Γρηγορίου

  Οι δύο πρώτες υποκατηγορίες (A0 και Α1) έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά. Για ποιο λόγο διαχωρίζονται μεταξύ τους;
  Στην τρίτη υποκατηγορία A2 η μόνη διαφορά από τις προηγούμενες είναι ο μη περιορισμός πτήσης πάνω από τα 400 πόδια.

 • 25 Μαΐου 2016, 07:53 | mpap

  Το άρθρο 7 και η κατηγοριοποίηση «ανοικτής» κατηγορίας, επιδέχονται βελτιώσεων. Σύμφωνα με νομοθεσία άλλων χωρών, όπως και των Η.Π.Α, αεροσκάφη αυτής της κατηγορίας με ΜΤΟΜ<250γρ θα πρέπει να εξαιρούνται της υποχρέωσης καταγραφής στο μητρώο. Όλα αυτά είναι παιχνίδια περιορισμένων δυνατοτήτων (π.χ παντελής απουσία κυκλωμάτων GPS και geofencing) και εμβέλειας (Τ/Κ χαμηλής ισχύος ή ακόμα και IR), τα οποία δεν μπορούν να πετάξουν παρά μόνο σε LOS.