Άρθρο 13 – Προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης για εμπορική εκμετάλλευση ΣμηΕΑ

6. Εκμεταλλευόμενος ΣμηΕΑ οποιασδήποτε κατηγορίας ο οποίος χρησιμοποιεί το α/φος για εμπορικούς σκοπούς (εμπορική εκμετάλλευση του ΣμηΕΑ) πρέπει να εξασφαλίζει ειδική άδεια (έγκριση) από την αρμόδια Διεύθυνση της Αεροπορικής Αρχής (ΥΠΑ/Δ1/Διεύθυνση Αεροπορικής Εκμετάλλευσης/Τμήμα Α) κατόπιν υποβολής σχετικού εγγράφου αιτήματος.
7. Μαζί με το αίτημα υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:
– Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
– Βεβαίωση εγγραφής του ΣμηΕΑ στο Νηολόγιο ΣμηΕΑ εφ’ όσον πρόκειται για ΣμηΕΑ ειδικής ή πιστοποιημένης κατηγορίας
– Βεβαίωση εγγραφής του εκμεταλλευόμενου και του χειριστή του ΣμηΕΑ στο ειδικό Μητρώο της ΥΠΑ/Δ2
– Παράβολο που προβλέπεται στην εκάστοτε ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση
– Βεβαίωση ως προς τον χειριστή του ΣμηΕΑ περί εκμάθησης των απαιτούμενων κατά περίπτωση και αναλόγως της κατηγορίας του ΣμηΕΑ βασικών γνώσεων κανόνων εναερίου κυκλοφορίας η/και χειριστού αεροσκαφών πολιτικής Αεροπορίας.
8. Το αίτημα εξετάζεται από την ΥΠΑ/Δ1/Α ως προς την ισχύ των δικαιολογητικών καθώς και την συνδρομή των ανωτέρω αναφερομένων Γενικών και ειδικών προϋποθέσεων του παρόντος Κανονισμού ως προς την χρήση και λειτουργία του ΣμηΕΑ.
9. Η χορηγούμενη από την αρμόδια Δ/νση Δ1 της ΥΠΑ άδεια (έγκριση) για την εκτέλεση πτήσεων με το/τα συγκεκριμένα ΣμηΕΑ εκδίδεται στο όνομα του εκμεταλλευόμενου και έχει τρίμηνη ισχύ. Μετά την παρέλευση του τριμήνου και εφ΄ όσον ο εκμεταλλευόμενος επιθυμεί την συνέχιση της εκμετάλλευσης υποχρεούται σε επανέλεγχο των προϋποθέσεων και δικαιολογητικών καθώς και καταβολή νέου ισόποσου παραβόλου.
10. Αναστολή της ισχύος της χορηγούμενης άδειας ή ανάκληση αυτής χωρεί όταν παύσει να συντρέχει μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας του ΣμηΕΑ όπως περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό.
11. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής χρήσης του εκμεταλλευόμενου (ιδιοκτήτη, κατόχου ή μισθωτή) εφ’ όσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή του νόμιμου εκπροσώπου του αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί κατά την τελευταία δεκααετία για διάπραξη ενός των αδικημάτων που αναφέρονται στην παρ.1 του Παραρτήματος 1 του Εθνικού Κανονισμού Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.

 • Άρθρο 13 Προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης για εμπορική εκμετάλλευση ΣμηΕΑ
  9. Η χορηγούμενη από την αρμόδια Δ/νση Δ1 της ΥΠΑ άδεια (έγκριση) για την εκτέλεση πτήσεων με το/τα συγκεκριμένα ΣμηΕΑ εκδίδεται στο όνομα του εκμεταλλευόμενου και έχει τρίμηνη ισχύ.
  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Να γίνει τουλάχιστον ετήσια

 • Μεταξύ των δηλούμενων στοιχείων πρέπει να περιλαμβάνονται οι ραδιοσυχνότητες τηλεχειρισμού, τα τεχνικά στοιχεία εκπομπής και λήψης και η συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • 7 Ιουνίου 2016, 18:34 | Ηλίας Γ. Κ.

  Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι μιλάμε για μία νεκρή αγορά, με αμοιβες που δεν δίνουν αρκετό εισόδημα στους χειριστές – ιδιοκτήτες drones ειδικα στην επραχία ώστε να πληρώνουν παράβολα συνέχεια στην ΥΠΑ.Μακάρι να ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ναι στο ασφαλιστήριο , ναι στο μητρώο, ανανέωση όμως κάθε 2 ή 3 χρόνια. Το 3μηνό είναι απαράδεκτο και προκλητικά εισπρακτικό. Και ήδη εξαιρετικά γραφειοκρατικό.Στη νέα εποχή των drones, θα χρειαστεί ταχύτητα και ευελιξία στο τομέα αυτό.

 • 7 Ιουνίου 2016, 16:20 | Γιώργος Παναγιώτου

  Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η περίπτωση της εκτέλεσης αεροπορικών εργασιών για επιστημονικούς σκοπούς από ΣμηΕΑ που ανήκουν σε Εργαστήρια ΑΕΙ, προτείνεται η προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 13 με το εξής κείμενο:

  «ΣμηΕΑ των οποίων ο ιδιοκτήτης (εκμεταλλευόμενος) είναι Εργαστήριο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και εκτελούν αεροπορικές εργασίες στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου ή στα πλαίσια χρηματοδοτούμενης έρευνας μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Ιδρύματος, δεν ανήκουν στην κατηγορία των ΣμηΕΑ εμπορικής χρήσης (εμπορικής εκμετάλλευσης)»

 • Αν με τον όρο εμπορική εκμετάλλευση του ΣΜηΕΑ εννοείται η επιστημονική χρήση του δηλαδή για την χαρτογράφηση, επιθεώρηση, η την γεωργία ακριβείας και ισχύουν οι περιορισμοί του άρθρου 5 δηλαδή η σχεδόν καθολική απαγόρευση χρήσης τους δεν είναι υπερβολή να απαιτούνται όλα τα προ απαιτούμενα αυτού του άρθρου. Η ο εκμεταλλευόμενος για επιστημονική χρήση θα μπορεί να εξασφαλίσει άδεια σε περιοχές πέραν των περιορισμών του άρθρου 5?

 • 7 Ιουνίου 2016, 11:43 | Δημήτρης Χριστόπουλος

  Η άδεια να μην λήγει πριν την παρέλευση 5 (ετών) (το ίδιο με την άδεια χειρίστου αεροσκάφους ultralight που είναι η μικρότερη κατηγορία αεροσκαφών στην Ελλάδα)
  Στα δικαιολογητικά να μην απαιτείται ασφαλιστήριο συμβόλαιο.(Οταν το drone χρησιμοποιείται απο τον χειριστή σε εμπορική εφαρμογή και μόνο τότε η άδεια να υσχύει όταν υπάρχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο).

 • 5 Ιουνίου 2016, 19:24 | Tasos Papadopoulos

  Πολύ σωστά έχει σχολιαστεί ότι το τρίμηνο είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα ισχύος μιας επαγγελματικής άδειας.
  Η άδεια επίσης κακώς ζητείται για κάθε εμπορική χρήση, θα έπρεπε να ζητείται για εμπορική χρήση με βάρος πάνω από τα π.χ. 7 κιλά.
  Θέλετε αδειοδότηση μερικών χιλιάδων φωτογράφων και εικονοληπτών με τετρακόπτερα των 1280 γραμμαρίων;
  Έτσι όπως αναφέρεται μοιάζει φορο-εισπρακτικό, όχι ουσιαστικό.
  Αφήστε ελεύθερο τον κόσμο να δουλέψει.

 • 5 Ιουνίου 2016, 11:23 | Άκις (Ανδρέας) Θωμαΐδης

  ΑΡΘΡΟ 13 – Παράγραφος 7

  Η παράγραφος 7 αντιπαραβαλόμενη με άλλα σημεία του κανονισμού δημιουργεί ορισμένες συγχίσεις:

  1. Η έννοια της «βεβαίωσης (…) περί εκμάθησης των απαιτουμένων (…) βασικών γνώσων και κανόνων (…)» συγχέεται με την έννοια της «Άδειας χειριστή ΣμηΕΑ» όπως περιγράφεται στο άρθρο 18.

  2. Η απουσία προσδιορισμού για το είδος και το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου δεν βοηθά τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά ασφαλειών και δεν εξυπηρετεί τον σκοπό του που είναι η ασφάλεια των πτήσεων και η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών αλλά και του ασφαλιζόμενου (βλ. σχετ. παρατηρήσεις παρακάτω).

  3. Η εγγραφή σε «ειδικό Μητρώο» των ιδιοκτητών, κατόχων, μισθωτών και χειριστών ΣμηΕΑ αλληλοκαλύπτεται με άλλα μητρώα και εγγραφές (βλ. σχετ. σχόλιό μας για το εδάφιο η της παραγράφου 1 του άρθρου 6).

  Κατόπιν τούτων προτείνεται, η παράγραφος 7 να διαμορφωθεί ως εξής:

  7. Για την έκδοση Άδειας για εμπορική εκμετάλλευση ΣμηΕΑ ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει τα εξής δικαιολογητικά:

  α. Έγγραφη αίτηση κατά το υπόδειγμα που διαθέτει η αρμόδια Δ/ση της ΥΠΑ.

  β. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης του εκμεταλλευόμενου (ιδιοκτήτη, κατόχου ή μισθωτή) εφ’ όσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή του νόμιμου εκπροσώπου του αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί κατά την τελευταία πενταετία για διάπραξη ενός των αδικημάτων που αναφέρονται στην παρ. 1 του Παραρτήματος 1 του Εθνικού Κανονισμού Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.

  γ. Βεβαίωση καταχώρισης στο «ειδικό μητρώο ΣμηΕΑ της Δ2 (προκειμένου για ΣμηΕΑ «Ανοικτής» κατηγορίας) ή βεβαίωση νηολόγησης (προκειμένου για ΣμηΕΑ «Ειδικής» ή «Πιστοποιημένης» κατηγορίας.

  δ. Άδεια χειριστή ΣμηΕΑ.

  ε. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σύμφωνα με την κατηγορία του ΣμηΕΑ (* βλ. παρακάτω).

  στ. Παράβολο που προβλέπεται στην ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση.

  (Σημ. Η παράγραφος 11 διαγράφεται – έχει ενσωματωθεί στην παράγραφο 7. Η φράση «Βεβαίωση εγγραφής του εκμεταλλευόμενου και του χειριστή του ΣμηΕΑ στο ειδικό Μητρώο της ΥΠΑ/Δ2» διαγράφεται – πρβ. σχετ. σχόλιό μας στο Άρθρο 6).

  *ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ. Όπως πολύ ορθώς έχει επισημανθεί και σε άλλα σχόλια, το πλαίσιο της ασφαλιστικής κάλυψης πρέπει να είναι σαφώς προσδιορισμένο με υπουργική απόφαση. Από τα προϊόντα που έσπευσαν να διαθέσουν κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες, συμπεραίνει κανείς ότι προσεγγίζουν το θέμα με αμηχανία και, εν πολλοίς, με άγνοια του αντικειμένου διότι η αντιμετώπιση όλων των μηΕΑ με τον ίδιο τρόπο χωρίς διάκριση βάρους είναι κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ο βαθμός κινδύνου διαφέρει καθοριστικά και συνεπώς, αναλόγως πρέπει να διαφέρουν τόσο τα ασφαλιζόμενα ποσά όσο και τα ασφάλιστρα. Διαφορετικά οι χειριστές των μικρών κυρίως κατηγοριών θα αποθαρρυνθούν να συνάψουν ασφαλιστήρια συμβόλαια λόγω του δυσανάλογου κόστους.

  Προτείνεται ο παρακάτω πίνακας (πρβ. και το σχετ. σχόλιό μας για την κατηγοριοποίηση ΣμηΕΑ) :

  • Για αεροσκάφη βάρους (ΜΤΟΜ) έως 350 γραμμάρια δεν απαιτείται ασφάλιση.

  • Για αεροσκάφη βάρους (ΜΤΟΜ) από 351 γραμ. έως 1.600 γραμ., ελάχιστο ασφαλιζόμενο ποσό: 150.000 €.

  • Για αεροσκάφη βάρους (ΜΤΟΜ) από 1.601 γραμ. έως 4.000 γραμ., ελάχιστο ασφαλιζόμενο ποσό: 300.000 €.

  • Για αεροσκάφη βάρους (ΜΤΟΜ) από 4.001 γραμ. έως 25.000 γραμ., ελάχιστο ασφαλιζόμενο ποσό: 600.000 €.

  • Για αεροσκάφη βάρους (ΜΤΟΜ) από 25.001 γραμ. και άνω, ελάχιστο ασφαλιζόμενο ποσό: 1.200.000 €.

 • 3 Ιουνίου 2016, 01:26 | Άκις (Ανδρέας) Θωμαΐδης

  ΑΡΘΡΟ 13 – Παράγραφοι 9 και 10

  Η παράγραφος 9 του άρθρου 13 προσδιορίζει τον χρόνο ισχύος της χορηγούμενης από την Δ/νση Δ1 της Υ.Π.Α. άδειας (έγκρισης) εκτέλεσης πτήσεων για εμπορική εκμετάλευση ΣμηΕΑ, σε 3 μήνες.

  Για έναν επαγγελματία εκμεταλλευόμενο ή χειριστή (π.χ. εικονολήπτη) ο χρόνος των 3 μηνών είναι εξαιρετικά μικρός και δεν εξυπηρετεί καμία αναγκαιότητα ασφάλειας δεδομένου ότι στο διάστημα των 3 μηνών καμία από τις προϋποθέσεις χορήγησης της αδείας δεν είναι δυνατόν να πάψει να υφίσταται, με εξαίρεση βεβαίως την διάρκεια ισχύος του ασφαλιστικού συμβολαίου.

  Ο περιορισμός αυτός αντιβαίνει στις «Γενικές Αρχές Κανονισμού» όπως εκφράζονται στην αιτιολογική έκθεση του του Διοικητή της Υ.Π.Α. αφού:

  Α) Δεν εξυπηρετεί κάποια αναγκαιότητα ασφάλειας,

  Β) αυξάνει το γραφειοκρατικό βάρος τόσο για τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες όσο και για την αρμόδια υπηρεσία,

  Γ) δημιουργεί περιττές δαπάνες αυξάνοντας το κόστος εξάσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας και

  Δ) μπορεί να προκαλέσει ακούσιες παραβάσεις σε νομοταγείς εκμεταλλευόμενους και χειριστές κατά την στιγμή μάλιστα που θα πληρούν όλες τις ουσιώδεις προϋποθέσεις του κανονισμού.

  Κατόπιν τούτων προτείνεται, οι παράγραφοι 9 και 10 να διαμορφωθούν ως εξής:

  9. Η χορηγούμενη από την αρμόδια Δ/νση Δ1 της ΥΠΑ άδεια (έγκριση) για την εκτέλεση πτήσεων με το συγκεκριμένο ΣμηΕΑ εκδίδεται στο όνομα του εκμεταλλευόμενου και έχει ισχύ 3 ετών. Εφόσον ο εκμεταλλευόμενος επιθυμεί την συνέχιση της εκμετάλλευσης οφείλει προ της λήξεως της αδείας να ζητήσει παράτασή της με αίτησή του στην αρμόδια Δ/νση, προκειμένου να την λάβει ατελώς. Μετά την λήξη ισχύος της αδείας ή σε περίπτωση ανάκλησής της, προκειμένου να εκδοθεί νέα, ο εκμεταλλευόμενος υποχρεούται σε επανέλεγχο των δικαιολογητικών, καθώς και σε καταβολή νέου ισόποσου παραβόλου.

  10. Η άδεια ισχύει μόνον εφόσον συνοδεύεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ και αναστέλεται κατά το/τα διαστήματα παύσης ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου [Σημ. αφορά τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εποχιακά, π.χ. το καλοκαίρι, και οι οποίοι μπορούν να συνάπτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια εποχιακής ισχύος]. Ανάκληση της ισχύος της χορηγούμενης άδειας χωρεί όταν παύσει να συντρέχει μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας του ΣμηΕΑ όπως περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  Με την διευθέτηση αυτή:

  1. Εξυπηρετείται η ασφάλεια των πτήσεων.
  2. Εξασφαλίζεται ότι οι χορηγούμενες άδειες ισχύουν μόνον εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.
  3. Μειώνεται δραστικά ο φόρτος εργασίας της υπηρεσίας.
  4. Απλοποιούνται οι διαδικασίες και απαλλάσονται οι φορολογούμενοι πολίτες από περιττά έξοδα και γραφειοκρατία.
  5. Παρέχεται ευελιξία ως προς τον χρόνο άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας και
  6. Παρουσιάζεται το φιλικό πρόσωπο της ΥΠΑ ως χρήσιμου συνεργάτη και όχι ως τιμωρού.

 • 31 Μαΐου 2016, 17:33 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΦΛΑΚΟΣ

  Πολύ σωστή και αναγκαία η ασφαλιστική κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων για τους εκμεταλλευόμενους ΣμηΕΑ (άλλωστε κάτι τέτοιο αποτελεί τη συνήθη πρακτική διεθνώς), πλην όμως θα πρέπει να προβλέπονται ελάχιστα υποχρεωτικά Όρια Κάλυψης για την εν λόγω ασφάλιση, όπως δηλαδή και για την περίπτωση της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων.
  Όταν η αποζημίωση τρίτων σε περίπτωση ζημιάς μπορεί να αφορά σε τραυματισμό ή θάνατο ανθρώπων, το Όριο Κάλυψης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 1.000.000 € ανά περίπτωση ζημιάς (σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυπα).